Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą we Wrocławiu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.135

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 czerwca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą we Wrocławiu

Na podstawie art. 71b § 1 i 71g § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 540 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą we Wrocławiu (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 84) w § 1 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) Winicjusz Wójcikiewicz - notariusz;".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.