Dziennik resortowy

B.I.LP.2019.6.76

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 maja 2019 r.

DECYZJA Nr 56
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 13 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi pod nazwą: "Prowadzenie banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów wszystkich form własności w latach 2019-2023" w trybie zamówienia z wolnej ręki

EZ.272.5.1.2019

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego z funkcji kierownika zamawiającego, w związku z art. 15 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 3  oraz w wykonaniu art. 13a ust. 1 pkt 3, w związku z art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 4 , a także art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 5 - postanawiam, co następuje:

§  1.  Wykonanie usługi pod nazwą: "Prowadzenie banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów wszystkich form własności w latach 2019-2023" będzie zlecone przedsiębiorstwu państwowemu pod nazwą Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 2129 ze zm.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonywaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) stanowi, że "Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający", a art. 18 ust. 1 tejże samej ustawy stanowi, że: "Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik zamawiającego".
4 Art. 13a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 2129 ze zm.) stanowi, że "W celu realizacji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej Lasy Państwowe obowiązane są w szczególności do (...) prowadzenia banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów", natomiast art. 21a ust. 1 pkt 3 tejże ustawy stanowi, że "Wykonywanie prac z zakresu (...) prowadzenia banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów (...) - powierza się przedsiębiorstwu państwowemu pod nazwą Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej".
5 Art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) stanowi, że: "Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, z przyczyn: a) technicznych o obiektywnym charakterze (...) - jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia".