Dziennik resortowy

Dz.Urz.ABW.2019.10

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 34
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 6 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia szczególnych zasad rachunkowości w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) zarządza się, co następuje:
§  1.  W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej "ABW", ustala się zasady (politykę) rachunkowości, na które składają się:
1) zasady organizacji rachunkowości, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) metody wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy oraz ustalania wyniku finansowego, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia;
3) zakładowy plan kont, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
4) opis kont zakładowego planu kont, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia;
5) zasady ewidencjonowania środków w ramach programów współfinansowanych przy udziale środków Unii Europejskiej oraz innych środków, stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia;
6) zasady prowadzenia ewidencji analitycznej rzeczowych aktywów obrotowych, ewidencji księgowej w zakresie gospodarki materiałowej, ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) oraz gospodarki uzbrojeniem, stanowiące załącznik nr 6 do zarządzenia.
§  2.  Dyrektorzy Biura Finansów ABW, Biura Logistyki ABW, Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW oraz delegatur ABW, każdy w zakresie swojego działania, określą, w drodze decyzji, wykaz programów i systemów informatycznych używanych przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych i ewidencyjnych oraz system ochrony tych danych i zbiorów.
§  3.  Zasady ewidencji funduszu operacyjnego regulują odrębne przepisy Szefa ABW.
§  4.  Traci moc zarządzenie nr 34 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczególnych zasad rachunkowości w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. Urz. ABW poz. 17 i 34).
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZASADY ORGANIZACJI RACHUNKOWOŚCI

ZAŁĄCZNIK Nr  2

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO I NA DZIEŃ BILANSOWY ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Zakładowy plan kont

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Opis kont zakładowego planu kont

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Zasady ewidencjonowania środków w ramach programów współfinansowanych przy udziale środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej rzeczowych aktywów obrotowych oraz ewidencji księgowej w zakresie gospodarki materiałowej, ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) i gospodarki uzbrojeniem