Wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2017/2018 zawartej pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a STK S.A.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PUTK.2019.18

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 czerwca 2019 r.

DECYZJA Nr DRR-WRRR.712.5.2018.TK
PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO
z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2017/2018 zawartej pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a STK S.A.

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zwanej dalej "k.p.a." w związku z art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 13a ust. 1 oraz art. 30c ust. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2117 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o transporcie kolejowym", po rozpoznaniu wniosku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 5 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy nr 60/012/082/00/27000030/17 o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2017/2018 zawartej 28 listopada 2017 r. pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie a STK S.A z siedzibą we Wrocławiu,
1)
wyrażam zgodę na rozwiązanie umowy nr 60/012/082/00/27000030/17 o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2017/2018 zawartej 28 listopada 2017 r. pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a STK S.A.;
2)
niniejszej decyzji na podstawie art. 30c ustawy o transporcie kolejowym, nadaję rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny.

28 listopada 2017 r. została zawarta umowa nr 60/012/082/00/27000030/17 o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2017/2018, zwana dalej "Umową", pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zwaną dalej "PKP PLK" bądź "Zarządcą", a STK S.A., zwaną dalej "Przewoźnikiem" lub "STK".

W piśmie z 5 lipca 2018 r. (data wpływu: 11 lipca 2018 r.) Zarządca zwrócił się do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej "Prezesem UTK", o udzielenie zgody na rozwiązanie Umowy z uwagi na nieuregulowanie opłat za 2 okresy rozliczeniowe 1  przez Przewoźnika. Przedmiotowy wniosek, zwany dalej "Wnioskiem", zawierał następujące załączniki:

1)
umowa nr 60/012/082/00/27000030/17 z 28 listopada 2017 r. o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2017/2018 zawarta z STK;
2)
pismo z 17 maja 2018 r., znak: IUS6d-82040-03/18, dotyczące wyznaczenia ostatecznego 14-dniowego terminu do uregulowania zaległych należności;

Jak wynika z treści pisma Zarządcy z 18 kwietnia 2018 r., Przewoźnik pismem z 11 kwietnia 2018 r. znak: dz. 224/2017 zwrócił się do PKP PLK z wnioskiem o rozłożenie na raty spłaty zaległych względem Zarządcy zobowiązań.

Pismem z 17 maja 2018 r., znak: IUS6d-82040-03/18, Zarządca działając na podstawie § 15 ust. 8 Umowy, wyznaczył Przewoźnikowi ostateczny 14-dniowy termin, liczony od dnia otrzymania pisma, do uregulowania zaległych zobowiązań. Zarządca poinformował Przewoźnika, że w przypadku nieuregulowania zaległych opłat w wyznaczonym terminie, wystąpi do Prezesa UTK z wnioskiem o zgodę na rozwiązanie Umowy.

PKP PLK poinformowała, że pomimo upływu wyznaczonego ostatecznego terminu na uregulowanie zaległych zobowiązań Przewoźnik nie dopełnił tego obowiązku.

Prezes UTK pismem z 19 lipca 2018 r., znak: DRR-WRRR.712.5.2018.2.TK, zawiadomił Strony o wszczęciu na wniosek Zarządcy postępowania administracyjnego w przedmiocie wyrażenia zgody na rozwiązanie Umowy.

Prezes UTK pismem z 19 lipca 2018 r., znak: DRR-WRRR.712.5.2018.3.TK, wezwał PKP PLK do przesłania w terminie 7 dni od dnia otrzymania ww. pisma, kopii dokumentów, na które Zarządca powołuje się w załącznikach do wniosku.

PKP PLK pismem z 30 lipca 2018 r. znak: IUS6d-82040-06/18 przesłała żądane pisma.

Prezes UTK pismem z 2 sierpnia 2018 r. znak: DRR-WRRR.712.5.2018.4.TK, zawiadomił Strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., tj. o możliwości złożenia ostatecznych oświadczeń i stanowisk w sprawie oraz wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisma.

STK pismem z 14 sierpnia 2018 r., znak: Dz. 612/2018 (data wpływu: 17 sierpnia 2018 r.) poinformowała Prezesa UTK, że 20 lipca 2018 r. dokonała spłaty zobowiązania wskazanego we wniosku PKP PLK (obejmującego kwotę zł), Przewoźnik poinformował, że aktualnie wymagalne zobowiązania względem PKP PLK za dostęp do infrastruktury kolejowej wynoszą

STK zadeklarowała, że kontynuując dotychczasowy schemat płatności zamierza dokonać spłaty swoich wymagalnych zobowiązań zgodnie z harmonogramem zawartym w piśmie STK z 14 sierpnia 2018 r. kierowanym do PKP PLK. Jednocześnie STK zadeklarowała, iż po spłacie przedmiotowego zadłużenia dołoży należytej staranności, celem terminowego regulowania swoich zobowiązań.

Prezes UTK pismem z 20 sierpnia 2018 r., znak: DRR-WRRR.712.5.2018.11.TK, zawiadomił strony, że niniejsze postępowanie nie zostało zakończone w terminie, o którym mowa w art. 35 § 3 k.p.a. z uwagi na skomplikowany charakter sprawy. Nowy termin załatwienia sprawy wyznaczył na 20 września 2018 r. Jednocześnie poinformował Strony, o dołączeniu nowych pism do materiału dowodowego w sprawie.

PKP PLK pismem z 6 września 2018 r. znak: IUS6d-82040 - 07.1/18, przesłała do Prezesa UTK informacje w sprawie aktualnego stanu przeterminowanych należności STK wobec Zarządcy.

Prezes UTK, pismem z 21 września 2018 r., znak: DRR-WRRR.712.5.2018.14.TK, zawiadomił strony o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy.

Pismem z 25 września 2018 r., znak: DRR-WRRR.712.5.2018.15.TK, Prezes UTK wezwał Strony do przedstawienia kolejnych dokumentów, niezbędnych do wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy. Ponadto Prezes UTK wezwał PKP PLK do zajęcia stanowiska odnośnie tego, czy podtrzymuje Wniosek.

PKP PLK w piśmie z 3 października 2018 r., znak: IUS6d-82040-17/18, przesłała do Prezesa UTK dokumenty, będące przedmiotem wezwania, o których mowa w pkt 1 i 3 pisma DRR-WRRR.712.5.2018.15.TK.

Prezes UTK pismem z 5 października 2018 r., znak: DRR-WRRR.712.5.2018.17.TK, zawiadomił Strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., tj. o możliwości złożenia ostatecznych oświadczeń i stanowisk w sprawie oraz wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisma.

Strony nie skorzystały z przysługującego im uprawnienia.

Mając na względzie powyższy stan faktyczny, Prezes UTK zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie kolejowym, Prezes UTK jest centralnym organem administracji rządowej będącym krajową władzą bezpieczeństwa i krajowym regulatorem transportu kolejowego w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej m.in. z zakresu regulacji transportu kolejowego. Natomiast stosownie do art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o transporcie kolejowym, do zadań Prezesa UTK, w zakresie regulacji transportu kolejowego, należy nadzór nad sprawiedliwym i niedyskryminującym traktowaniem przez zarządców wszystkich aplikantów w zakresie dostępu do infrastruktury kolejowej przez nadzór nad zawieraniem umów o przydzielenie zdolności przepustowej oraz o wykorzystanie zdolności przepustowej. Konkretyzacją tego obowiązku jest art. 30c ust. 6 ustawy o transporcie kolejowym, który stanowi, że rozwiązanie umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej wymaga zgody Prezesa UTK, udzielonej w drodze decyzji. Przepis ten nakłada więc na strony Umowy obowiązek złożenia wniosku do Prezesa UTK w przedmiocie wyrażenia zgody na rozwiązanie Umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej. Przewoźnik

i Zarządca w dniu 28 listopada 2017 r. podpisali umowę nr 60/012/082/00/27000030/17 o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu rzeczy. Umowa obowiązuje na okres obowiązywania rozkładu jazdy pociągów 2017/2018, tj. do 8 grudnia 2018 r. Stosownie do art. 13a ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym, do postępowania przed Prezesem UTK stosuje się, z zastrzeżeniem art. 13b ust. 2 i 3, przepisy k.p.a. Zgodnie z treścią art. 104 § 1 k.p.a., organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

Wobec treści powyższych przepisów stwierdzić należy, że Prezes UTK władny jest do rozstrzygnięcia niniejszej sprawy w oparciu o art. 30c ust. 6 ustawy o transporcie kolejowym.

Prezes UTK oparł swoje ustalenia faktyczne na twierdzeniach PKP PLK zawartych we Wniosku oraz informacjach znajdujących się w dokumentach stanowiących załączniki do Wniosku, a także dokumentach zgromadzonych w toku sprawy, tj. piśmie PKP PLK z 30 lipca 2018 r., znak: IUS6d-82040-06/18, wraz z załącznikami, piśmie PKP PLK z 13 sierpnia 2018 r., znak: IUS6d-82040-07/18, piśmie STK z 14 sierpnia 2018 r., znak: Dz. 612/2018 wraz z załącznikami, piśmie PKP PLK z 6 września 2018 r., znak: IUS6d-82040 - 07.1/18 oraz piśmie PKP PLK z 3 października 2018 r., znak: IUS6d-82040-17/18, wraz z załącznikami, piśmie STK z 3 października 2018 r., znak: L. Dz. 758/2018, stwierdzając, co następuje.

Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 Umowy, Zarządca pobiera od Przewoźnika opłaty za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej. Za zrealizowane usługi Zarządca, wystawia faktury (§ 12 ust. 1 Umowy). Należności wynikające z faktur, powinny zostać uregulowane przez Przewoźnika w terminie 21 dni od daty wystawienia faktur, na rachunek wskazany w fakturach (§ 12 ust. 4 Umowy). Stosownie do § 15 ust. 8 Umowy, w przypadku nieuregulowania przez Przewoźnika opłat przewidzianych Umową za 2 okresy rozliczeniowe lub nieprzedstawienia albo nieuzupełnienia wymaganego zabezpieczenia, o którym mowa w § 13, Zarządca zawiadamia o tym Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego i pisemnie wyznacza Przewoźnikowi dodatkowy ostateczny termin do zapłaty, nie dłuższy niż 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu i niedokonaniu przez Przewoźnika spłaty całej zaległej należności, Zarządca występuje do Prezesa UTK z wnioskiem o zgodę na rozwiązanie Umowy. Z treści tego przepisu Umowy wynika, że Zarządca złożył do Prezesa UTK Wniosek po wyczerpaniu środków dochodzenia zaległych należności, zgodnie z zasadami określonymi w § 15 ust. 8 Umowy. Przesłanką do wystąpienia przez Zarządcę do Prezesa UTK z wnioskiem o rozwiązanie Umowy pomiędzy PKP PLK a STK jest zaleganie przez Przewoźnika z opłatami za 2 okresy rozliczeniowe. Przesłanka ta została spełniona.

Wyrażenie przez Prezesa UTK zgody na rozwiązanie Umowy nie determinuje jednak jej ostatecznego rozwiązania. To Zarządca podejmuje bowiem decyzję czy skorzystać z takiej możliwości po otrzymaniu zgody Prezesa UTK, wydanej w świetle art. 30c ust. 6 ustawy o transporcie kolejowym.

Mając na uwadze powyższe rozważania Prezes UTK uznał za zasadne wyrażenie zgody na rozwiązanie Umowy zawartej pomiędzy PKP PLK a STK,

Ponadto Prezes UTK nadał niniejszej decyzji, na podstawie art. 30c ust. 7 ustawy o transporcie kolejowym, rygor natychmiastowej wykonalności. Zgodnie bowiem z przywołanym wyżej przepisem, decyzję, o której mowa w ust. 6, wydaje się w terminie miesiąca od dnia wpływu wniosku do Prezesa UTK i nadaje się jej rygor natychmiastowej wykonalności. Przytaczany przepis ma charakter normy bezwzględnie obowiązującej. Oznacza to, że Prezes UTK nie może swobodnie decydować o tym, czy decyzja powinna mieć nadany rygor natychmiastowej wykonalności, czy też nie. Biorąc zatem pod uwagę jednoznaczny i obligatoryjny charakter tego przepisu, nadanie przedmiotowej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności było konieczne i uzasadnione.

Mając na uwadze zebrany w postępowaniu materiał dowodowy Wniosek PKP PLK zasługuje na uwzględnienie.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od decyzji nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może jednak zwrócić się do Prezesa UTK z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji. Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa UTK. Wpis od skargi wynosi 200 zł (art. 15 w zw. z art. 127 § 3 w zw. z art. 129 § 2 k.p.a. w związku z art. 3 § 2 pkt 1 oraz art. 13 § 2, art. 52 § 1 i § 3, art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, zwanej dalej "p.p.s.a.") w związku z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.). Stronie przysługuje możliwość ubiegania się o prawo pomocy, obejmujące zwolnienie strony od kosztów sądowych oraz bezpłatne ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika, na zasadach określonych w art. 239-262 p.p.s.a.
1 Oznaczenie pokazuje usuniętą treść będącą tajemnicą przedsiębiorcy