Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2019.134

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 czerwca 2019 r.

DECYZJA
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 6 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu studiów Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

Na podstawie art. 445 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1.  Zatwierdza się regulamin studiów Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, nadany zarządzeniem nr 33/19 Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2019 r.
§  2.  Zarządzenie, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do decyzji.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

ZARZĄDZENIE NR 33/19

REKTORA-KOMENDANTA WYŻSZEJ SZKOŁY KRYMINOLOGII I PENITENCJARYSTYKI W WARSZAWIE

grafika

Załącznik

REGULAMIN STUDIÓW W WYŻSZEJ SZKOLE KRYMINOLOGII I PENITENCJARYSTYKI W WARSZAWIE