Dziennik resortowy

B.I.LP.2019.6.71

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 22 maja 2019 r.
w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw nowelizacji "Informatora w sprawie realizacji inwestycji i remontów budowlanych w PGL LP"

ZI.770.14.2019

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach 1  oraz w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2 , w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonych w art. 33 ust. 3 pkt 3 3  ustawy o lasach, zarządza się, co następuje:

§  1.  Powołuję zespół zadaniowy do spraw nowelizacji "Informatora w sprawie realizacji inwestycji i remontów budowlanych w PGL LP", zwany dalej Zespołem, w składzie:
1. Piotr Młynarczyk - DGLP - przewodniczący
2. Maja Rzymska - DGLP - sekretarz Zespołu
3. Bogusław Noga - RDLP Wrocław
4. Bogdan Bulandra - RDLP Katowice
5. Jacek Kramarz - Nadleśnictwo Złotoryja
6. Adam Pienio - Nadleśnictwo Tułowice
7. Teresa Auguścik - Dolnośląski Region Inspekcyjny
8. Damian Karmazyn - Nadleśnictwo Smolarz
9. Grzegorz Tarkowski - Nadleśnictwo Nidzica.
§  2. 
1.  Zakres prac Zespołu obejmuje:
a) analizę obowiązujących podstaw prawa (akty prawne powiązane z tematem);
b) dostosowanie treści Informatora do aktualnie obowiązujących zarządzeń Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych;
c) analizę pozostałych przepisów i rozporządzeń dot. budownictwa leśnego;
d) analizę procesu przygotowywania inwestycji i remontów do realizacji w oparciu o obowiązujące przepisy oraz doświadczenia jednostek LP;
e) analizę efektywności energetycznej obiektów budowlanych;
f) analizę istniejących technologii budowy, przebudowy i remontów obiektów budowlanych;
g) analizę procesu budowlanego w orzecznictwie sądów administracyjnych i organów nadzoru budowlanego;
h) klasyfikację robót do inwestycji i remontów;
i) wskazanie różnic pomiędzy bieżącą konserwacją, utrzymaniem, remontem albo przebudową istniejących obiektów budowlanych;
j) przedstawienie praw i obowiązków uczestników prawa budowlanego;
k) analizę umowy i jej zapisów jako dokumentu regulującego stosunki inwestor - wykonawca;
l) analizę etapów procesu budowlanego;
m) analizę budownictwa drewnianego;
n) redukcja emisji gazów cieplarnianych;
o) rozliczanie wykonanych zadań budowlanych z wykazaniem najczęściej popełnianych błędów;
p) analizę sposobu szacowania całkowitej wartości zadania inwestycyjnego;
q) omówienie zagadnienia budynków wpisanych do rejestru zabytków;
r) analizę obowiązku ubezpieczenia obiektów;
s) analizę standardu leśnych obiektów mieszkalnych i pozostałych;
t) przedstawienie standardów projektowania leśnych obiektów budowlanych;
u) analizę praw i obowiązków zarządcy oraz najemcy obiektów budowlanych;
v) weryfikację załączników Informatora;
w) przedstawienie przykładów.
2.  W terminie do dnia 31 października 2019 r. Zespół przygotuje i przedstawi do akceptacji nowelizację Informatora.
§  3. 
1.  Przewodniczący Zespołu odpowiada za organizację pracy oraz terminową realizację zadań.
2.  Przewodniczący może włączyć do prac Zespołu:
a) innych pracowników, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych PGL LP, za zgodą kierowników danych jednostek;
b) ekspertów zewnętrznych.
3.  Przewodniczący jest upoważniony do zbierania informacji mających związek z pracami Zespołu i zwracania się do kierowników jednostek organizacyjnych PGL LP w sprawach związanych z pracami Zespołu.
4.  Przewodniczący wnioskuje do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o zwrot kosztów przejazdu na posiedzenia Zespołu zapraszanym ekspertom spoza Lasów Państwowych.
§  4. 
1.  Wymagane w regulaminie organizacyjnym Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych porozumienie w sprawie zasad udziału pracowników spoza DGLP w pracach Zespołu uznaje się za spełnione z mocy niniejszego zarządzenia.
§  5. 
1.  Kierownicy jednostek zatrudniających członków Zespołu zapewniają właściwą organizację pracy w celu realizacji zadań przez członka Zespołu.
§  6. 
1.  Zespół realizuje swoje zadania w trybie spotkań roboczych, które na wniosek Przewodniczącego zespołu zwołuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.
2.  W okresach pomiędzy spotkaniami roboczymi niezbędne prace realizowane są zdalnie w miejscu zatrudnienia.
3.  Kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, delegujący pracowników będących członkami Zespołu, odniosą koszty ich przejazdów w ciężar działalności swoich jednostek, natomiast całość kosztów pobytu (zakwaterowania i wyżywienia) członków Zespołu oraz koszty przejazdu i pobytu zapraszanych ekspertów spoza Lasów Państwowych oraz pracowników Lasów Państwowych spoza Zespołu pokryje Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.
§  7. 
1.  Koszty przejazdów na posiedzenie uczestników Zespołu pokrywają jednostki organizacyjne Lasów Państwowych będące pracodawcami członków Zespołu, a koszty delegacji tych pracowników odniosą w ciężar działalności administracyjnej danej jednostki.
2.  Koszty pozostałe, w tym koszty organizacji spotkań Zespołu, pokryje Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych ze środków funduszu leśnego.
§  8.  Przewodniczący Zespołu złoży sprawozdanie końcowe z pracy Zespołu, a na żądanie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych będzie składał sprawozdania bieżące.
§  9.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. 2018.2129 z późn. zm.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Przepis art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.