Dziennik resortowy

Dz.Urz.GITD.2019.28

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2019
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 12 czerwca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem "Wydruk masowy realizowany przez Konsorcjum Wykonawców"

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, 60, 125, 690 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 23/2017 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem "Wydruk masowy realizowany przez Konsorcjum Wykonawców" (Dz. Urz. GITD poz. 23) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. W skład Komitetu wchodzą:

1) Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego - Przewodniczący;

2) Dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym - Główny Użytkownik;

3) Naczelnik Wydziału Rozliczeń i Windykacji w Biurze Finansowym - Główny Użytkownik, II Zastępca Przewodniczącego;

4) Dyrektor Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej - Główny Użytkownik;

5) Naczelnik Wydziału Nadzoru nad Rozwojem Technicznym Systemów Informatycznych w Biurze Informatyki i Łączności - Członek;

6) Zastępca Dyrektora ds. postępowań i rozwoju systemu Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym - Członek, I Zastępca Przewodniczącego;

7) Anna Dąbrowska - Główny Dostawca;

8) Ewelina Jagura-Rusek - Główny Dostawca.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.