Dziennik resortowy

Dz.Urz.GITD.2019.27

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/2019
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 7 czerwca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego

Na podstawie art. 39 ust. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 3/2018 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego (Dz. Urz. GITD poz. 3) w załączniku nr 1 do zarządzenia w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Biuro Kontroli Opłaty Elektronicznej opracowuje strategię, plany oraz procedury kontroli elektronicznego poboru opłat, a także analizuje dane pochodzące z systemu elektronicznego poboru opłat w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań związanych z wykrywaniem i ujawnianiem naruszeń prawa, wykorzystując narzędzia i systemy stanowiące element KSPO, a także niekorzystnych dla Skarbu Państwa zjawisk i zachowań użytkowników dróg krajowych; monitoruje dyslokację MJK, stan urządzeń infrastruktury przydrożnej, służącej do poboru i kontroli obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej oraz formułuje wnioski służące realizacji zadań kontrolnych; prowadzi kontrolę obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych i postępowania administracyjne w pierwszej instancji, w tym postępowania w trybach nadzwyczajnych na podstawie przepisów k.p.a., z wyłączeniem spraw należących do właściwości Biura Prawnego, Biura do spraw Transportu Międzynarodowego, Biura Finansowego i Gabinetu Głównego Inspektora oraz prowadzi postępowania w sprawach o wykroczenia, wynikające z kontroli obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych, podejmuje czynności zmierzające do wyegzekwowania nałożonych kar pieniężnych z tytułu naruszeń związanych z kontrolą opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych; ponadto współdziała z Biurem Krajowego Systemu Poboru Opłat w zakresie realizacji zadań dotyczących poboru i kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, w celu ujednolicenia systemu operacyjnego funkcjonującego w ramach KSPO.".

§  2. 
1.  Dyrektor Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej przedłoży Dyrektorowi Generalnemu Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego do zatwierdzenia regulamin wewnętrzny podległej mu komórki organizacyjnej dostosowany do treści niniejszego zarządzenia w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2.  Do czasu zatwierdzenia przez Dyrektora Generalnego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego regulaminu wewnętrznego wydanego na podstawie ust. 1, zachowują moc postanowienia dotychczas obowiązującego regulaminu wewnętrznego tej komórki organizacyjnej w zakresie, w jakim jest zgodny z niniejszym zarządzeniem.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.