Dziennik resortowy

B.I.LP.2019.6.74

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 kwietnia 2019 r.

DECYZJA Nr 53
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Birczańskie" na lata 2019-2023

ZE.7160.16.1.2019

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego m.in. z art. 13b ust. 4 ustawy o lasach 3  - postanawiam, co następuje:

§  1.  Powołuję Radę Naukowo-Społeczną Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Birczańskie", zwaną dalej radą, na okres kadencji 2019-2023, w następującym składzie:
1. Marek Andruch - Starosta Bieszczadzki
2. Marek Bajda - Przewodniczący Rady Powiatu Bieszczadzkiego
3. Stanisława Bańcarz - licencjonowany przewodnik terenowy na teren województwa podkarpackiego
4. Stanisław Bazan - dyrektor, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu
5. Dr inż. Piotr Bilański - adiunkt, Katedra Ochrony Lasu i Klimatologii Leśnej, Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
6. Wojciech Bobowski - radny powiatu przemyskiego
7. Dr hab. inż. Jan Bodziarczyk, prof. UR - Zakład Bioróżnorodności Leśnej, Instytut Ekologii i Hodowli Lasu, Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
8. Andrzej Cebeńko - przedstawiciel przedsiębiorców z terenu Gminy Bircza
9. Marek Cynkar - dziennikarz Polskiego Radia Rzeszów S.A. Oddział Przemyśl
10. Lek. wet. Andrzej Fedaczyński - Lecznica dla Zwierząt ADA w Przemyślu
11. Grzegorz Gągola - Wójt Gminy Bircza
12. Jerzy Góralewicz - sekretarz Starostwa Powiatowego w Przemyślu
13. Prof. dr hab. Wojciech Grodzki - kierownik, Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Lasów Górskich
14. Prof. dr hab. Jacek Hilszczański - dyrektor, Instytut Badawczy Leśnictwa
15. O. Krzysztof Hura - Gwardian Klasztoru OO. Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej
16. Zbigniew Kość - Zakład Konserwacji Drzew, Centrum Ogrodnicze ACER, rzeczoznawca ds. budowy i konserwacji terenów zieleni, inspektor nadzoru ds. parków zabytkowych
17. Ks. prałat płk Władysław Kozicki - kierownik Ośrodka Duszpasterstwa w Łomnej
18. Tadeusz Kroker - emerytowany leśnik
19. Barbara Kropieniewicz - dyrektor Szkoły Podstawowej w Buszkowicach, nauczyciel dyplomowany biologii
20. Prof. dr hab. Krzysztof Kukuła - Katedra Ekologii i Monitoringu Środowiska, Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego
21. Jan Lichota - prezes Zarządu Spółki z o.o. - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Birczy
22. Dr inż. Krzysztof Pacławski - Katedra Fizykochemii i Metalurgii, Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górczniczo-Hutniczej w Krakowie, prezes Gminnego Koła Wędkarskiego "Lipień" w Birczy
23. Jan Pączek - Starosta Przemyski
24. Jarosław Plata - kierownik, Zespół Ochrony Lasu w Krakowie
25. Bartosz Romowicz - Burmistrz Miasta Ustrzyki Dolne
26. Jacek Szarek - dziennikarz, TVP3, Telewizja Polska Rzeszów
27. Jerzy Wolski - dyrektor, Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu
28. Wojciech Wdowik - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Regionalny Konserwator Przyrody
29. Ryszard Szukalski - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe DANKROS
30. Jadwiga Szylak - dyrektor, Zespół Szkół Leśnych w Lesku
31. Mariusz Śnieżek - Wójt Gminy Fredropol
32. Dr inż. Marek Wajdzik - Zakład Bioróżnorodności Leśnej, Instytut Ekologii i Hodowli Lasu, Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, członek Naczelnej Rady Łowieckiej.
§  2.  Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Lasy Birczańskie".
§  3.  Do zakresu działania rady należy w szczególności opiniowanie:
* projektów planów urządzenia lasu wraz z programami ochrony przyrody i edukacji leśnej,
* projektów objęcia ochroną prawną nowych obiektów,
* projektów rocznych planów finansowo-gospodarczych w zakresie zadań rzeczowych,
* tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego wykorzystania,
* działalności edukacyjnej,
* turystycznego udostępniania terenów.
Ponadto do zadań rady należy:
* współdziałanie z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi, samorządami lokalnymi, instytucjami naukowymi w sprawach dotyczących LKP "Lasy Birczańskie";
* wydawanie opinii w sprawach LKP "Lasy Birczańskie" na wniosek dyrektora RDLP w Krośnie oraz z własnej inicjatywy.
§  4.  Opinie rady odnoszące się do planowania hodowlano-ochronnego należy przedłożyć Komisji Założeń Planu w czasie opracowywania planów urządzenia lasu Nadleśnictwa Bircza wchodzącego w skład LKP "Lasy Birczańskie".
§  5. 
1.  Rada spośród swego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza rady.
2.  Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz Rady stanowią Prezydium Rady.
§  6.  Przewodniczący reprezentuje radę na zewnątrz, kieruje pracami rady, zwołuje posiedzenia rady oraz przekazuje dyrektorowi RDLP w Krośnie protokoły posiedzeń rady wraz z opiniami i wnioskami.
§  7.  Organizację i tryb pracy rady określa regulamin uchwalony przez radę na jej pierwszym posiedzeniu.
§  8.  Kadencja rady trwa pięć lat.
§  9.  Obsługę techniczno-biurową rady zapewnia RDLP w Krośnie.
§  10.  Wydatki związane z działalnością rady pokrywane są ze środków Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
§  11.  Zapraszanym na posiedzenie rady jej członkom i biegłym (ekspertom) zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, przysługuje prawo zwrotu kosztów podróży, noclegów oraz diet odpowiednio na zasadach obowiązujących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej.
§  12.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych". Art. 13b. 4. niniejszej ustawy stanowi, że "Dla każdego leśnego kompleksu promocyjnego Dyrektor Generalny powołuje radę naukowo-społeczną, do której należy inicjowanie oraz ocena realizacji działań podejmowanych w leśnym kompleksie promocyjnym".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonywaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 13b. 4. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129) stanowi, że "Dla każdego leśnego kompleksu promocyjnego Dyrektor Generalny powołuje radę naukowo-społeczną, do której należy inicjowanie oraz ocena realizacji działań podejmowanych w leśnym kompleksie promocyjnym".