Dziennik resortowy

Dz.Urz.ABW.2019.9

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 6 czerwca 2019 r.
uchylające zarządzenie w sprawie form, zakresu i sposobu sprawowania kontroli przez Zespół Kontroli Postępowań Administracyjnych ABW

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2387, 2245 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53 i 125) zarządza się, co następuje:
§  1.  Traci moc zarządzenie nr 2 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie form, zakresu i sposobu sprawowania kontroli przez Zespół Kontroli Postępowań Administracyjnych ABW (Dz. Urz. ABW poz. 2).
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.