Dziennik resortowy

Dz.Urz.MKiDN.2019.35

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 10 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Getta Warszawskiego (w organizacji)

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917) w związku z § 12 ust. 1 statutu Muzeum Getta Warszawskiego (w organizacji), stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Getta Warszawskiego (Dz. Urz. MKiDN poz. 17) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się członków Rady Muzeum przy Muzeum Getta Warszawskiego (w organizacji) na kadencję w latach 2019-2023, w następującym składzie:
1) Colette Avital;
2) ks. bp dr Mieczysław Cisło;
3) Michael Schudrich;
4) Adam Struzik;
5) Małgorzata Naimska;
6) Artur Hofman;
7) dr Jan Kutnik;
8) Irene Kronhill Pletka;
9) Anna Stupnicka-Bando;
10) Gideon Nissenbaum;
11) Barbara Blumenthal;
12) Abraham Foxman;
13) Marian Turski;
14) Wacław Kornblum.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).