Dziennik resortowy

NFZ.2019.58

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 58/2019/DK
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 4 czerwca 2019 r.
w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Na podstawie art. 102 ust. 1 w zw. z ust. 5 pkt 21a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział  I

Przepisy ogólne

§  1.  Zarządzenie określa:
1) sposób i tryb przygotowywania kontroli:
a) świadczeniodawców, o których mowa w art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej ""ustawą o świadczeniach"", w zakresie:
realizacji zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym wystawiania recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne,
o którym mowa w art. 19 ust. 6 ustawy o świadczeniach,
b) osób uprawnionych do wystawiania recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, o których mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 784), zwanej dalej ""ustawą o refundacji"",
c) aptek, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy o refundacji;
2) sposób dokumentowania kontroli oraz wzory dokumentów określone w zarządzeniu;
3) zadania jednostek organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej ""NFZ"", komórek organizacyjnych NFZ oraz pracowników NFZ w zakresie prowadzonego postępowania kontrolnego, w tym służące zapewnieniu jakości realizacji zadań kontrolnych.
§  2.  Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) aktach kontroli - należy przez to rozumieć w szczególności: upoważnienie do kontroli, zawiadomienie o kontroli, sprzeciw i dokumenty związane z jego rozpatrywaniem, protokoły z przeprowadzonych czynności dowodowych, notatki służbowe oraz inne dokumenty i materiały dowodowe, na podstawie których dokonano ustaleń stanu faktycznego kontrolowanej działalności zawartych w wystąpieniu pokontrolnym, wystąpienie pokontrolne, zastrzeżenia i dokumenty związane z ich rozpatrywaniem;
2) aktach sprawy - należy przez to rozumieć zbiór dokumentów dotyczących danej sprawy (kontroli); w aktach sprawy umieszcza się dokumenty dotyczące danego postępowania kontrolnego zgromadzone przed, w toku postępowania kontrolnego, a także w postępowaniu pokontrolnym, stanowiące akta kontroli oraz dokumenty, które nie zostały ujęte w aktach kontroli; w aktach sprawy umieszcza się również robocze projekty dokumentów wytworzonych w toku kontroli;
3) Departamencie Kontroli - należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną, wyodrębnioną w strukturze centrali NFZ, właściwą do realizowania zadań, o których mowa w dziale IIIA ustawy o świadczeniach;
4) jednostce organizacyjnej NFZ - należy przez to rozumieć centralę NFZ lub oddział wojewódzki NFZ;
5) kierowniku podmiotu kontrolowanego - należy przez to rozumieć osobę, która jest odpowiedzialna za działalność podmiotu kontrolowanego, o którym mowa w art. 5 pkt 26a ustawy o świadczeniach, i jest uprawniona do jego reprezentowania lub inną osobę pisemnie upoważnioną do reprezentowania podmiotu w trakcie kontroli;
6) komórce koordynującej kontrolę - należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną wyodrębnioną w strukturze Departamentu Kontroli, wyznaczoną jako odpowiedzialną za przygotowanie kontroli koordynowanej, w tym opracowanie projektu programu kontroli lub tematyki kontroli, organizację i koordynację jej przebiegu oraz opracowanie projektu informacji o wynikach kontroli;
7) kontrolerze - należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 61e ust. 1 ustawy o świadczeniach, będącą upoważnionym pracownikiem Departamentu Kontroli przeprowadzającym kontrolę w podmiocie kontrolowanym zgodnie z przepisami działu IIIA ustawy o świadczeniach, na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli 1 ;
8) kontroli doraźnej - należy przez to rozumieć kontrolę doraźną koordynowaną oraz kontrolę doraźną niekoordynowaną;
9) kontroli doraźnej koordynowanej - należy przez to rozumieć kontrolę przeprowadzaną poza rocznym planem kontroli NFZ, przez więcej niż jeden Terenowy Wydział Kontroli lub inne komórki organizacyjne wyodrębnione w strukturze Departamentu Kontroli, z inicjatywy lub za zgodą Prezesa NFZ, według jednej tematyki kontroli;
10) kontroli doraźnej niekoordynowanej - należy przez to rozumieć kontrolę jednostkową, przeprowadzaną poza rocznym planem kontroli NFZ, przez Terenowy Wydział Kontroli lub inną komórkę organizacyjną wyodrębnioną w strukturze Departamentu Kontroli z inicjatywy lub za zgodą Prezesa NFZ, a w przypadku kontroli, o której mowa w art. 61v ust. 1 ustawy o świadczeniach, za zgodą kierownika właściwego miejscowo Terenowego Wydziału Kontroli, na podstawie tematyki kontroli z wyłączeniem kontroli, o której mowa w art. 61v ust. 1 ustawy o świadczeniach;
11) kontroli koordynowanej - należy przez to rozumieć kontrolę przeprowadzaną według jednego programu kontroli lub tematyki kontroli przez więcej niż jeden Terenowy Wydział Kontroli lub inne komórki organizacyjne wyodrębnione w strukturze Departamentu Kontroli;
12) kontroli planowej - należy przez to rozumieć kontrolę planową koordynowaną i kontrolę planową niekoordynowaną;
13) kontroli planowej koordynowanej - należy przez to rozumieć kontrolę ujętą w rocznym planie kontroli NFZ, wykonywaną według jednego programu kontroli przez więcej niż jeden Terenowy Wydział Kontroli lub inną komórkę organizacyjną wyodrębnioną w strukturze Departamentu Kontroli;
14) kontroli planowej niekoordynowanej - należy przez to rozumieć kontrolę jednostkową ujętą w rocznym planie kontroli NFZ, wykonywaną przez Terenowy Wydział Kontroli lub inną komórkę organizacyjną wyodrębnioną w strukturze Departamentu Kontroli według programu kontroli;
15) koordynatorze kontroli - należy przez to rozumieć pracownika zatrudnionego w Departamencie Kontroli, wyznaczonego do przygotowania kontroli koordynowanej, w tym opracowania projektu programu kontroli lub tematyki kontroli, organizacji i koordynacji jej przebiegu oraz opracowania projektu informacji o wynikach kontroli;
16) nieprawidłowości - należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów oceny kontroli należy uznać za nielegalne, nierzetelne lub niecelowe;
17) osobie, o której mowa w art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach - należy przez to rozumieć pracownika NFZ, niebędącego kontrolerem, któremu powierzono wykonanie poszczególnych czynności kontrolnych, na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli;
18) OW NFZ - należy przez to rozumieć oddział wojewódzki NFZ;
19) OWU - należy przez to rozumieć ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określone w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach;
20) OWU dla aptek - należy przez to rozumieć ogólne warunki umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę określone w przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 8 ustawy o refundacji;
21) podmiocie kontrolowanym - należy przez to rozumieć podmioty wskazane w art. 5 pkt 26a ustawy o świadczeniach;
22) rocznym planie kontroli NFZ - należy przez to rozumieć zatwierdzony przez Prezesa NFZ plan kontroli koordynowanych i niekoordynowanych, przewidzianych do przeprowadzenia w danym roku kalendarzowym przez Departament Kontroli;
23) uchybieniu - należy przez to rozumieć odstępstwo od stanu pożądanego mające wyłącznie charakter formalny i niepowodujące następstw dla kontrolowanej działalności w aspekcie finansowym i wykonywania zadań;
24) uczestniku kontroli koordynowanej - należy przez to rozumieć Terenowy Wydział Kontroli lub inne komórki organizacyjne wyodrębnione w strukturze Departamentu Kontroli, których pracownicy biorą udział w kontroli koordynowanej;
25) Terenowym Wydziale Kontroli - należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną wyodrębnioną w strukturze Departamentu Kontroli, zlokalizowaną w siedzibie OW NFZ.

Rozdział  II

Szczegółowe zasady przygotowywania kontroli

§  3. 
1.  NFZ prowadzi kontrole na podstawie rocznego planu kontroli, zatwierdzonego przez Prezesa NFZ, z zastrzeżeniem § 4.
2.  Roczny plan kontroli NFZ zawiera tematy kontroli koordynowanych oraz niekoordynowanych.
§  4.  NFZ może przeprowadzać kontrole doraźne w szczególności w przypadku:
1) konieczności niezwłocznego zbadania uzyskanych informacji o występujących nieprawidłowościach (kontrola problemowa);
2) potrzeby wstępnego zbadania określonych zagadnień w celu przygotowania kontroli (kontrola rozpoznawcza);
3) rozpatrywania skarg i wniosków (kontrola skargowa);
4) badania sposobu wykorzystania uwag i zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych lub w zaleceniach pokontrolnych (kontrola sprawdzająca).
§  5. 
1.  Wszczęcie kontroli doraźnej następuje:
1) na podstawie pisemnego zlecenia Prezesa NFZ zawierającego wskazanie komórki koordynującej kontrolę lub Terenowego Wydziału Kontroli lub innej komórki organizacyjnej wyodrębnionej w strukturze Departamentu Kontroli do przeprowadzenia tej kontroli;
2) na wniosek dyrektora OW NFZ lub dyrektora komórki organizacyjnej centrali NFZ, zatwierdzany przez Prezesa NFZ, zwany dalej ""wnioskiem"".
2.  Wniosek, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do zarządzenia, przekazywany jest Prezesowi NFZ za pośrednictwem dyrektora Departamentu Kontroli.
3.  Do wniosku dołącza się:
1) opinię kierownika właściwego miejscowo Terenowego Wydziału Kontroli - nie dotyczy wniosku składanego przez ten Wydział,
2) tematykę kontroli, sporządzoną przez wnioskodawcę, uzgodnioną z właściwym miejscowo Terenowym Wydziałem Kontroli.
4.  Wniosek niespełniający wymagań określonych w ust. 4 pozostawia się bez rozpatrzenia.
5.  Dokumentację dotyczącą czynności, o których mowa w ust. 1-3, włącza się do akt sprawy.
6.  W przypadku znacznej liczby kontroli doraźnych kierownik właściwego miejscowo Trenowego Wydziału Kontroli na bieżąco rekomenduje kolejność ich przeprowadzenia dyrektorowi Departamentu Kontroli, który podejmuje decyzję w tym zakresie. Ustalając kolejność przeprowadzania kontroli doraźnych uwzględnia się w szczególności: wagę oraz pilność problemu do zbadania, inne tematy o ustalonym wcześniej priorytecie czasowym do kontroli (w tym liczbę kontroli doraźnych oczekujących na wykonanie oraz ustaloną kolejność i termin ich realizacji), aktualnie prowadzone kontrole, aktualny potencjał osobowy właściwego miejscowo Terenowego Wydziału Kontroli, konieczność powołania biegłego do udziału w kontroli.
§  6. 
1.  W przypadkach, o których mowa w art. 61v ust. 1 ustawy o świadczeniach, dyrektor OW NFZ lub dyrektor komórki organizacyjnej centrali NFZ przekazuje pisemną informację o zaistniałej sytuacji kierownikowi właściwego miejscowo Terenowego Wydziału Kontroli.
2.  Kierownik właściwego miejscowo Terenowego Wydziału Kontroli:
1) dokonuje oceny spełnienia przesłanek wskazanych w art. 61v ust. 1 ustawy o świadczeniach i, w przypadku potwierdzenia ich zaistnienia, podejmuje decyzję o wszczęciu kontroli oraz wyznacza kontrolerów do przeprowadzenia kontroli;
2) przekazuje dyrektorowi Departamentu Kontroli pisemną informację o wszczęciu kontroli w trybie art. 61v ustawy o świadczeniach.
3.  Do kontroli, o której mowa w art. 61v ustawy o świadczeniach, nie stosuje się przepisów § 5 i § 11.
§  7.  Przygotowanie kontroli obejmuje w szczególności:
1) wyznaczenie osób do przygotowania i przeprowadzenia kontroli;
2) analizę przedkontrolną, w tym analizę prawdopodobieństwa wystąpienia nieprawidłowości;
3) opracowanie programu kontroli lub tematyki kontroli;
4) przygotowanie kontrolerów oraz osób, o których mowa w art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach, do przeprowadzenia kontroli;
5) wystawienie imiennych upoważnień do kontroli;
6) przygotowanie zawiadomienia o kontroli.
§  8. 
1.  Dyrektor Departamentu Kontroli lub kierownik Terenowego Wydziału Kontroli lub innej komórki organizacyjnej wyodrębnionej w strukturze Departamentu Kontroli wyznacza zespół kontrolujący do przeprowadzenia kontroli, w tym:
1) pracowników zatrudnionych w Departamencie Kontroli posiadających odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia do przeprowadzenia określonej kontroli;
2) pisemnie kierownika zespołu kontrolującego.
2.  W przypadku, gdy wymaga tego wykonanie zadania kontrolnego, Dyrektor Departamentu Kontroli występuje do Prezesa NFZ z umotywowanym wnioskiem o:
1) powołanie biegłego w określonej dziedzinie;
2) wystąpienie do dyrektora właściwego OW NFZ o oddelegowanie do udziału w kontroli pracowników ze wskazanej komórki organizacyjnej tego OW NFZ;
3) wyznaczenie do udziału w kontroli pracownika zatrudnionego w innej komórce organizacyjnej centrali NFZ.
§  9. 
1.  Analiza przedkontrolna ma na celu identyfikację uwarunkowań, w szczególności prawnych, organizacyjnych, finansowych lub faktycznych, związanych z zakresem przedmiotowym i celami kontroli.
2.  W toku analizy przedkontrolnej w szczególności:
1) aktualizowane są informacje o kontrolowanej działalności i podmiocie lub podmiotach wytypowanych do kontroli;
2) uwzględnia się wyniki badań analitycznych określonych obszarów i zagadnień, w tym wyniki analiz danych sprawozdawczych, skarg i wniosków, informacje o nieprawidłowościach uzyskanych od podmiotów zewnętrznych lub pozyskane za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz inne informacje o uchybieniach lub nieprawidłowościach, w wyniku których ostatecznie typowany jest podmiot lub podmioty do kontroli i dokonywany jest wybór danych sprawozdawczych do zweryfikowania w toku kontroli;
3) uwzględnia się wyniki wcześniejszych kontroli, w tym kontroli, o których mowa w art. 61c ust. 1 ustawy o świadczeniach;
4) bierze się pod uwagę wytyczne, standardy oraz rekomendacje;
5) dokonuje się oceny ryzyka związanego z kontrolowanym obszarem, w tym analizy prawdopodobieństwa wystąpienia nieprawidłowości oraz określa sposób prowadzenia kontroli zapewniający realizację celów kontroli, w tym podejmuje się decyzję o możliwości skorzystania przez NFZ z uprawnienia, o którym mowa w art. 192a ustawy o świadczeniach (o ile uzasadnia to zakres przedmiotowy i cele kontroli, a także wyniki analizy danych sprawozdawczych).
3.  Informacje i materiały zgromadzone w wyniku przeprowadzonej analizy przedkontrolnej wykorzystuje się do opracowania programu kontroli lub tematyki kontroli.
§  10. 
1.  Program kontroli opracowuje się dla kontroli planowych.
2.  Program kontroli przygotowuje:
1) komórka koordynująca kontrolę w przypadku kontroli planowej koordynowanej;
2) Terenowy Wydział Kontroli lub inna komórka organizacyjna wyodrębniona w strukturze Departamentu Kontroli w przypadku kontroli planowej niekoordynowanej.
3.  Program kontroli określa w szczególności:
1) oznaczenie kontroli (numer i temat);
2) cel lub cele kontroli, które powinny być sformułowane w sposób umożliwiający ich osiągnięcie;
3) zakres przedmiotowy kontroli, w tym okres objęty kontrolą;
4) uzasadnienie kontroli;
5) wyniki analizy przedkontrolnej, zawierające opis obszaru objętego kontrolą, związane z nim istotne uwarunkowania, analizę ryzyka, w tym analizę prawdopodobieństwa wystąpienia nieprawidłowości oraz wyniki wcześniejszych kontroli, o ile mają znaczenie dla zakresu przedmiotowego kontroli;
6) analizę stanu prawnego, dotyczącego zakresu przedmiotowego kontroli;
7) szczegółową tematykę kontroli, w podziale na obszary problemowe, powiązane z zakresem przedmiotowym i celami kontroli oraz podobszary, zawierające wykaz szczegółowych zagadnień objętych kontrolą, które mają być zweryfikowane w toku czynności kontrolnych;
8) wskazówki metodyczne, określające w szczególności sposób i techniki przeprowadzenia kontroli, dokumentowania ustaleń kontroli, w tym dowodów niezbędnych do dokonania ustaleń i sposób ich badania, dokonania oceny ogólnej i ocen cząstkowych, doboru próby do kontroli, powiązania tematyki z aktami prawnymi, wzory wykazów, kwestionariuszy, zestawień;
9) założenia organizacyjne, obejmujące w szczególności wskazanie:
a) komórki koordynującej kontrolę, koordynatora kontroli, uczestników kontroli koordynowanej i podziału zadań między nimi, podmiotów kontrolowanych oraz terminów poszczególnych etapów kontroli - w przypadku kontroli planowej koordynowanej,
b) właściwego Terenowego Wydziału Kontroli lub innej komórki organizacyjnej wyodrębnionej w strukturze Departamentu Kontroli, podmiotów kontrolowanych oraz terminów poszczególnych etapów kontroli - w przypadku kontroli planowej niekoordynowanej;
10) wykaz aktów prawnych dotyczących zakresu przedmiotowego kontroli.
4.  W przypadku kontroli planowej koordynowanej:
1) projekt programu kontroli podlega wewnętrznej kontroli jakości w komórce koordynującej kontrolę oraz opiniowaniu, w szczególności przez:
a) inne komórki organizacyjnyjne w Departamencie Kontroli,
b) merytoryczną komórkę organizacyjną właściwą ze względu na zakres realizowanych zadań, o ile jest to uzasadnione,
c) uczestników kontroli koordynowanej;
2) program kontroli i zmiany programu kontroli zatwierdza dyrektor Departamentu Kontroli.
5.  W przypadku kontroli planowej niekoordynowanej:
1) projekt programu kontroli podlega wewnętrznej kontroli jakości w Departamencie Kontroli oraz uzgodnieniu z merytoryczną komórką organizacyjną, właściwą ze względu na zakres realizowanych zadań, o ile jest to uzasadnione;
2) program kontroli i zmiany programu kontroli zatwierdza dyrektor Departamentu Kontroli.
6.  Wzór programu kontroli jest określony w załączniku nr 2 do zarządzenia.
7.  Program kontroli, po zakończeniu kontroli, włącza się do akt sprawy.
§  11. 
1.  Tematykę kontroli opracowuje się dla kontroli doraźnych.
2.  Tematykę kontroli przygotowuje:
1) w przypadku kontroli doraźnej koordynowanej - komórka koordynująca kontrolę;
2) w przypadku kontroli doraźnej niekoordynowanej:
a) komórka organizacyjna centrali NFZ lub jednostka organizacyjna NFZ wnioskująca o przeprowadzenie kontroli,
b) Departament Kontroli w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.
3.  Tematyka kontroli doraźnej:
1) koordynowanej - zawiera elementy wymagane dla programu kontroli, o których mowa w § 10 ust. 3 i stosuje się do niej przepisy § 10 ust. 4;
2) niekoordynowanej - zawiera elementy, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1-5, 7-8 oraz 10 i stosuje się do niej przepisy § 10 ust. 5.
4.  Wzór tematyki kontroli jest określony w załączniku nr 3 do zarządzenia.
5.  Tematykę kontroli, po zakończeniu kontroli, włącza się do akt sprawy.
§  12.  Przygotowanie kontrolera lub osoby, o której mowa w art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach, do przeprowadzenia kontroli obejmuje w szczególności:
1) przeprowadzenie lub współudział w przeprowadzeniu analizy przedkontrolnej;
2) opracowanie lub współudział w opracowaniu programu kontroli lub tematyki kontroli;
3) opracowanie projektów upoważnień do przeprowadzenia kontroli i zawiadomienia o kontroli;
4) zapoznanie się z programem kontroli lub tematyką kontroli - w przypadku kontrolerów i osób, o których mowa w art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach, którzy nie realizowali zadania, o którym mowa w pkt 2;
5) zapoznanie się z aktami prawnymi i innymi materiałami dotyczącymi tematu kontroli, w szczególności wskazanymi w programie kontroli lub tematyce kontroli;
6) udział w spotkaniach lub naradzie (przed przeprowadzeniem kontroli).

Rozdział  III

Zadania osób wykonujących czynności związane z kontrolą

§  13.  Kontroler w szczególności:
1) przeprowadza lub współuczestniczy w dokonaniu analizy przedkontrolnej, w tym gromadzi materiały i informacje niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia kontroli;
2) opracowuje lub współuczestniczy w opracowaniu projektu programu kontroli lub tematyki kontroli;
3) efektywnie wykorzystuje czas na przygotowanie się do kontroli, w szczególności wykonując czynności, o których mowa w § 12, a także na jej przeprowadzenie;
4) przeprowadza kontrolę zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi w NFZ zasadami, programem kontroli lub tematyką kontroli;
5) dokonuje ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli w sposób obiektywny i rzetelny oraz na podstawie dowodów zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w dziale IIIA oraz w art. 192a ustawy o świadczeniach;
6) prowadzi akta kontroli i akta sprawy;
7) odpowiednio zabezpiecza materiał dowodowy zebrany w toku kontroli;
8) współpracuje z innymi kontrolerami oraz osobami, o których mowa art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach, realizującymi kontrolę, z kierownikiem zespołu kontrolującego, kierownikiem właściwego miejscowo Terenowego Wydziału Kontroli lub innej komórki organizacyjnej wyodrębnionej w strukturze Departamentu Kontroli;
9) sporządza wymagane dokumenty z przeprowadzonej kontroli, w szczególności dokumenty w toku czynności kontrolnych;
10) występuje do właściwego OW NFZ o przekazanie informacji, w zakresie określonym w:
a) Trybie rozliczania wyników finansowych kontroli świadczeniodawców i osób uprawnionych do wystawiania recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne oraz skutków kontroli w zakresie korekt raportów statystycznych,
b) Trybie rozliczania wyników finansowych kontroli aptek oraz skutków kontroli w zakresie korekt zestawień zbiorczych;
11) sporządza i podpisuje wystąpienie pokontrolne;
12) sporządza projekt wezwania do zapłaty skutków finansowych kontroli, o ile zostały one określone;
13) monitoruje wpływ do NFZ informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz ich realizację i terminowość wykonania;
14) dokonuje analizy i opracowuje projekt zmienionego wystąpienia pokontrolnego lub stanowiska w sprawie zastrzeżeń, w związku z wniesionymi do Prezesa NFZ zastrzeżeniami do wystąpienia pokontrolnego.
§  14.  Osoba, o której mowa w art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach, wykonuje zadania wyznaczone przez Prezesa NFZ, w szczególności:
1) przeprowadza poszczególne czynności kontrolne zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi w NFZ zasadami, programem kontroli lub tematyką kontroli;
2) efektywnie wykorzystuje czas na przygotowanie się do kontroli, w szczególności wykonując czynności, o których mowa w § 12, a także na przeprowadzenie zleconych czynności kontrolnych;
3) współpracuje z kontrolerami oraz innymi osobami, o których mowa art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach, realizującymi kontrolę, z kierownikiem zespołu kontrolującego, kierownikiem właściwego miejscowo Terenowego Wydziału Kontroli lub innej komórki organizacyjnej wyodrębnionej w strukturze Departamentu Kontroli;
4) sporządza wymagane dokumenty z przeprowadzonych czynności kontrolnych;
5) dokonuje analizy i bierze udział w opracowaniu projektu stanowiska w związku z wniesionymi do Prezesa NFZ zastrzeżeniami do wystąpienia pokontrolnego.
§  15.  Kierownik zespołu kontrolującego w szczególności:
1) wykonuje czynności, o których mowa w § 13;
2) organizuje i nadzoruje pracę zespołu kontrolującego, w tym:
a) dokonuje podziału zadań między członków zespołu i koordynuje ich działania,
b) monitoruje realizację programu kontroli lub tematyki kontroli,
c) zapewnia prawidłowe, rzetelne i terminowe przeprowadzanie kontroli,
d) sprawdza kompletność ustaleń i akt kontroli w zakresie, w jakim wynikają z zagadnień kontrolowanych przez członków zespołu oraz osoby, o których mowa w art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach,
e) rozstrzyga rozbieżności między członkami zespołu związane z oceną dokonanych ustaleń lub sposobem ich ujęcia w wystąpieniu pokontrolnym;
3) reprezentuje zespół wobec kierownika podmiotu kontrolowanego;
4) w przypadku rozszerzenia zakresu przedmiotowego kontroli oraz wydłużenia przewidywanego terminu zakończenia kontroli zawiadamia podmiot kontrolowany o zaistniałej zmianie;
5) występuje do właściwego miejscowo Kierownika Terenowego Wydziału Kontroli lub innej komórki organizacyjnej wyodrębnionej w strukturze Departamentu Kontroli z wnioskiem o:
a) przerwę w kontroli,
b) przedłużenie czasu trwania kontroli na czas niezbędny do przeprowadzenia czynności kontrolnych, określając termin tego przedłużenia,
c) odstąpienie od kontroli z przyczyn niezależnych od NFZ.
§  16. 
1.  Kierownik Terenowego Wydziału Kontroli lub innej komórki organizacyjnej wyodrębnionej w strukturze Departamentu Kontroli nadzoruje przebieg i wyniki kontroli jednostkowych oraz ich jakość, w tym w szczególności:
1) zapewnia odpowiednie przygotowanie kontroli, w tym kontrolerów i osób, o których mowa w art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach, wyznaczonych do kontroli;
2) bierze udział w spotkaniach i naradach z osobami, o których mowa w pkt 1, przed kontrolą i w czasie kontroli;
3) współpracuje z kontrolerami oraz osobami, o których mowa w art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach, przeprowadzającymi kontrolę lub poszczególne czynności kontrolne, w tym udziela konsultacji;
4) weryfikuje zgodność prowadzonych czynności z programem kontroli lub tematyką kontroli, w tym pod kątem realizacji szczegółowej tematyki kontroli i osiągnięcia celów kontroli oraz prawidłowość udokumentowania ustaleń;
5) opiniuje projekty wystąpień pokontrolnych sporządzanych przez kontrolerów, w szczególności pod kątem osiągnięcia celów kontroli, zrealizowania tematyki oraz jednolitego podejścia i sposobu oceny kontrolowanej działalności oraz weryfikuje zasadność ocen, uwag, wniosków, zaleceń pokontrolnych, w tym poprawność finansowych wyników kontroli;
6) informuje dyrektora Departamentu Kontroli oraz w miarę potrzeb jego zastępców, kierowników komórek organizacyjnych Departamentu Kontroli oraz pracowników Departamentu Kontroli o przebiegu kontroli oraz związanych z nią zidentyfikowanych ryzykach;
7) przekazuje, wraz z opinią, wniosek o wyłączenie kontrolera, osoby, o której mowa w art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach, lub biegłego, do dyrektora Departamentu Kontroli, w celu wydania postanowienia o wyłączeniu;
8) z upoważnienia Prezesa NFZ zarządza przerwę albo przedłużenie czasu trwania, albo odstąpienie od kontroli, w przypadkach, o których mowa w art. 61j ust. 11 ustawy o świadczeniach oraz zawiadamia o tym podmiot kontrolowany;
9) udostępnia wystąpienie pokontrolne oraz akta sprawy dyrektorowi Departamentu Kontroli oraz w miarę potrzeb jego zastępcom, kierownikom komórek organizacyjnych Departamentu Kontroli oraz pracownikom Departamentu Kontroli;
10) współpracuje z koordynatorem kontroli w zakresie realizacji kontroli, w tym w zakresie osiągnięcia celów kontroli, prawidłowości kwalifikacji finansowych skutków kontroli;
11) akceptuje projekt zmienionego wystąpienia pokontrolnego lub stanowiska w sprawie zastrzeżeń, w związku z wniesionymi do Prezesa NFZ zastrzeżeniami do wystąpienia pokontrolnego, i przekazuje do podpisu dyrektorowi Departamentu Kontroli;
12) nadzoruje monitorowanie wpływu do NFZ informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz ich realizacji i terminowości wykonania;
13) nadzoruje sporządzanie wymaganej dokumentacji kontrolnej, w tym kompletność i terminowość sporządzenia dokumentów wynikających z obowiązujących przepisów;
14) występuje do Prezesa NFZ, za pośrednictwem dyrektora Departamentu Kontroli z wnioskiem o rozszerzenie zakresu przedmiotowego kontroli, o ile jest to konieczne;
15) przekazuje dyrektorowi właściwego OW NFZ wystąpienie pokontrolne wraz z wezwaniem do zapłaty skutków finansowych kontroli, o ile zostały one określone;
16) w miarę potrzeb przekazuje informacje o wynikach kontroli, za pośrednictwem dyrektora Departamentu Kontroli, do dyrektora właściwego OW NFZ i dyrektora właściwej komórki organizacyjnej centrali NFZ;
17) wydaje postanowienie, o którym mowa w art. 61d ust. 9 ustawy o świadczeniach;
18) przekazuje zażalenie, o którym mowa w art. 61d ust. 11 ustawy o świadczeniach, do właściwej komórki organizacyjnej centrali NFZ, która wydaje postanowienie, o którym mowa w art. 61d ust. 12 ustawy o świadczeniach.
2.  Zadania określone w ust. 1 pkt 1-5, 9 i 11-13 mogą być realizowane także przez inną osobę zatrudnioną w komórkach, o których mowa w ust. 1, wyznaczoną do nadzorowania kontroli.
§  17.  Koordynator kontroli w szczególności:
1) przeprowadza analizę przedkontrolną lub koordynuje prace związane z przeprowadzeniem tej analizy, w tym gromadzi materiały i informacje niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia kontroli;
2) opracowuje projekt programu kontroli planowej koordynowanej lub tematyki kontroli doraźnej koordynowanej lub koordynuje pracę osób, które taki projekt opracowują;
3) monitoruje realizację kontroli, w tym przeprowadza konsultacje i narady z uczestnikami kontroli koordynowanych, dąży do rozwiązania zidentyfikowanych problemów merytorycznych i organizacyjnych;
4) w ramach realizacji zadania, o którym mowa w pkt 3, współpracuje z kierownikiem Terenowego Wydziału Kontroli lub innej komórki organizacyjnej wyodrębnionej w strukturze Departamentu Kontroli;
5) informuje kierownika komórki koordynującej kontrolę o przebiegu kontroli i związanych z nią zidentyfikowanych ryzykach;
6) konsultuje projekty wystąpień pokontrolnych opracowanych przez uczestników kontroli koordynowanej lub prace nad tymi dokumentami, w szczególności pod kątem:
a) osiągnięcia celów kontroli,
b) realizacji szczegółowej tematyki kontroli,
c) jednolitego podejścia do oceny kontrolowanej działalności

- jeśli taki obowiązek został sformułowany w programie kontroli lub tematyce kontroli;

7) opracowuje projekt informacji o wynikach kontroli koordynowanych;
8) przekazuje, zatwierdzone przez Prezesa NFZ, informacje o wynikach kontroli do dyrektorów właściwych komórek organizacyjnych centrali NFZ;
9) przygotowuje rekomendacje dotyczące podjęcia działań mających na celu wprowadzenie zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub w zarządzeniach Prezesa NFZ, jeśli jest to uzasadnione wynikami kontroli koordynowanych.
§  18.  Dyrektor OW NFZ w szczególności:
1) uczestniczy w przygotowaniu rocznego planu kontroli NFZ, o którym mowa w § 3;
2) zapewnia realizację zadań poszczególnych komórek organizacyjnych OW NFZ w zakresie czynności określonych w:
a) Trybie rozliczania wyników finansowych kontroli świadczeniodawców i osób uprawnionych do wystawiania recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne oraz skutków kontroli w zakresie korekt raportów statystycznych,
b) Trybie rozliczania wyników finansowych kontroli aptek oraz skutków kontroli w zakresie korekt zestawień zbiorczych;
3) zapewnia współpracę poszczególnych komórek organizacyjnych OW NFZ z Departamentem Kontroli w zakresie weryfikacji i monitorowania wykonania zaleceń pokontrolnych na podstawie otrzymanego wystąpienia pokontrolnego oraz wezwania do zapłaty skutków finansowych kontroli, o ile zostały one określone;
4) w miarę potrzeb przekazuje informacje o wynikach kontroli do właściwych komórek organizacyjnych OW NFZ;
5) zapewnia realizację zadania, o którym mowa w § 26 ust. 5 i 6 zarządzenia;
6) zapewnia prowadzenie rejestrów kar umownych nałożonych na świadczeniodawców i apteki oraz kar nałożonych na osoby uprawnione w rozumieniu ustawy o refundacji, a także na bieżąco udostępnia te rejestry właściwemu miejscowo Terenowemu Wydziałowi Kontroli.

Rozdział  IV

Dokumentowanie postępowania kontrolnego i czynności z nim związanych

§  19. 
1.  Upoważnienie do kontroli sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 4 do zarządzenia. Upoważnienia podlegają ewidencjonowaniu w Departamencie Kontroli.
2.  Zawiadomienie podmiotu kontrolowanego o planowanej kontroli sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 5 do zarządzenia.
3.  Postanowienie w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 61d ust. 9 ustawy o świadczeniach, sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 6 do zarządzenia.
4.  Postanowienie w sprawie rozpatrzenia zażalenia, o którym mowa w art. 61d ust. 12 ustawy o świadczeniach, sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 7 do zarządzenia.
5.  Pokwitowania, o których mowa w art. 61n ustawy o świadczeniach, sporządza się według wzorów określonych odpowiednio w załącznikach nr 8 i 9 do zarządzenia.
6.  Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 10 do zarządzenia.
7.  Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 11 do zarządzenia.
8.  Protokół oględzin sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 12 do zarządzenia.
9.  Postanowienie o powołaniu biegłego wydaje się według wzoru określonego w załączniku nr 13 do zarządzenia.
10.  Wystąpienie pokontrolne sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 14 do zarządzenia.
11.  Wezwanie do zapłaty skutków finansowych kontroli sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 15 do zarządzenia.
12.  Dokumenty, o których mowa w ust. 1, 2, 10 i 11, podlegają wewnętrznej kontroli jakości, w szczególności w sposób określony w § 30, w komórce, w której zostały wytworzone.
§  20. 
1.  Kontroler dokumentuje ustalenia kontroli, zakładając i prowadząc w tym celu akta kontroli.
2.  Akta kontroli prowadzi się zgodnie z tokiem dokonywanych czynności kontrolnych lub tematycznie, włączając do nich materiały i numerując kolejno strony.
§  21. 
1.  Oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe w dokumentach wytworzonych w związku z kontrolą, mogą podlegać sprostowaniu w każdym czasie.
2.  Sprostowania, w zależności od dokumentu, w którym stwierdzono omyłki, dokonuje odpowiednio kontroler, osoba o której mowa w art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach, kierownik właściwego miejscowo Terenowego Wydziału Kontroli lub innej komórki organizacyjnej wyodrębnionej w strukturze Departamentu Kontroli, dyrektor Departamentu Kontroli lub Prezes NFZ, poprzez sporządzenie na dokumencie odpowiedniej adnotacji, opatrzonej datą oraz podpisem.
3.  O sprostowaniu dokumentu powiadamia się kierownika podmiotu kontrolowanego oraz inne podmioty, którym dokument został przekazany.
§  22. 
1.  Każdą kontrolę prowadzoną przez Departament Kontroli, w celu jej identyfikacji, oznacza się unikalnym numerem zawierającym, oddzielone kropką, co najmniej następujące elementy, we wskazanym porządku:
1) symbol Departamentu Kontroli;
2) symbol Terenowego Wydziału Kontroli lub innej komórki organizacyjnej wyodrębnionej w strukturze Departamentu Kontroli;
3) symbol kontroli 2 ;
4) kolejny numer kontroli w danym roku (3-cyfrowy), nadawany odrębnie dla kontroli świadczeń, ordynacji i aptek;
5) rok rozpoczęcia kontroli.
2.  Unikalny numer, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się na pierwszej stronie każdego oryginalnego dokumentu, wytworzonego w Departamencie Kontroli i dołączonego do akt kontroli lub akt sprawy.
§  23. 
1.  W wystąpieniu pokontrolnym kontroler dokonuje oceny ustaleń kontroli stosując, w zależności od stwierdzonego stanu faktycznego, następującą skalę ocen:
1) pozytywna - gdy nie stwierdzono nieprawidłowości, a ewentualne uchybienia nie mają wpływu na kontrolowaną działalność;
2) pozytywna z nieprawidłowościami - gdy stwierdzono nieprawidłowości, które nie miały zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność;
3) negatywna - gdy stwierdzone nieprawidłowości miały zdecydowany wpływ na kontrolowaną działalność.
2.  W wystąpieniu pokontrolnym z kontroli przeprowadzonej w zakresie określonym:
1) w art. 61a ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach - dokonuje się oceny z uwzględnieniem kryterium legalności, rzetelności i celowości;
2) w art. 61a ust. 3 ustawy o świadczeniach - dokonuje się oceny z uwzględnieniem kryterium legalności i rzetelności.
3.  Jeżeli z ustaleń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym wynika, że podmiot kontrolowany nie wykonał albo wykonał niewłaściwie zobowiązania wynikające z umowy zawartej z NFZ lub z przepisów prawa, skutkujące powstaniem wierzytelności po stronie NFZ, kontroler sporządza projekt wezwania do zapłaty skutków finansowych kontroli, które zawiera:
1) w przypadku kontroli przeprowadzanej w zakresie określonym w art. 61a ust. 1 ustawy o świadczeniach:
a) podaną kwotowo i słownie wartość wierzytelności stanowiącej skutek finansowy kontroli:
wysokość (kwotowo i słownie) nienależnie przekazanych środków finansowych oraz termin ich zapłaty, o którym mowa w § 28 ust. 1 OWU,
wysokość (kwotowo i słownie) oraz termin zapłaty kary umownej, o którym mowa w § 29 ust. 4 lub w § 31 ust. 3 OWU, a także podstawę prawną jej nałożenia 3 ,
wysokość oraz termin zapłaty odszkodowania z tytułu szkody poniesionej przez OW NFZ na skutek działania podmiotu kontrolowanego w wysokości przekraczającej wartość nałożonej kary umownej,
b) wezwanie do złożenia dokumentów korygujących wraz z terminem ich złożenia,
c) wskazanie numeru rachunku bankowego właściwego OW NFZ, na który należy dokonać odpowiednio zapłaty środków, o których mowa w lit. a;
2) w przypadku kontroli przeprowadzanej w zakresie określonym w art. 61a ust. 2 ustawy o świadczeniach:
a) podaną kwotowo i słownie wartość wierzytelności, stanowiącej skutek finansowy kontroli:
wysokość (kwotowo i słownie) oraz termin zapłaty kary umownej, o której mowa w umowie upoważniającej do wystawiania recept refundowanych 4 ,
wysokość (kwotowo i słownie) oraz termin zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kwoty refundacji leków lub limitu finansowania wyrobów medycznych wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania refundacji lub finansowania na podstawie art. 48 ust. 7a-7c ustawy o refundacji lub w postanowieniach umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych,
wysokość oraz termin zapłaty odszkodowania z tytułu szkody poniesionej przez OW NFZ na skutek działania podmiotu kontrolowanego w wysokości przekraczającej wartość nałożonej kary umownej,
b) wskazanie numeru rachunku bankowego właściwego OW NFZ, na który należy dokonać zapłaty środków, o których mowa w lit. a;
3) w przypadku kontroli przeprowadzanej w zakresie określonym w art. 61a ust. 3 ustawy o świadczeniach:
a) podaną kwotowo i słownie wartość wierzytelności, stanowiącej skutek finansowy kontroli:
wysokość (kwotowo i słownie) nienależnie przekazanej refundacji oraz termin jej zapłaty, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji,
wysokość (kwotowo i słownie) kary umownej oraz termin jej zapłaty, o którym mowa w § 9 ust. 1 OWU dla aptek a także podstawę prawną jej nałożenia;
b) wezwanie do złożenia dokumentów korygujących wraz z terminem ich złożenia,
c) wskazanie numeru rachunku bankowego właściwego OW NFZ, na który należy dokonać zapłaty środków, o których mowa w lit. a.
4.  W przypadku wydania zaleceń pokontrolnych w wystąpieniu pokontrolnym należy wskazać termin lub terminy ich realizacji przez podmiot kontrolowany.
5.  Wystąpienie pokontrolne wraz z wezwaniem do zapłaty skutków finansowych kontroli, o ile zostały one określone, wysyła się za zwrotnym potwierdzeniem odbioru albo doręcza się osobiście za pokwitowaniem odbioru albo w sposób określony w art. 61za ustawy o świadczeniach.
§  24. 
1.  W przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w wyniku kontroli podmiotu kontrolowanego w zakresie, o którym mowa w:
1) art. 61a ust. 1 ustawy o świadczeniach - informację w tym zakresie Prezes NFZ przekazuje pisemnie do podmiotu tworzącego 5  lub nadzorującego działalność podmiotu kontrolowanego;
2) art. 61a ust. 2 ustawy o świadczeniach - informację w tym zakresie Prezes NFZ przekazuje pisemnie do właściwej okręgowej izby lekarskiej lub właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych;
3) art. 61a ust. 3 ustawy o świadczeniach - informację w tym zakresie Prezes NFZ przekazuje pisemnie do ministra właściwego do spraw zdrowia, wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i okręgowej izby aptekarskiej, właściwych ze względu na adres apteki.
2.  Kopie pism, o których mowa w ust. 1, dołącza się do akt sprawy.
§  25. 
1.  Jeżeli zebrane w toku kontroli materiały dowodowe potwierdzają wystąpienie okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa, Prezes NFZ przekazuje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wraz z zebranymi materiałami dowodowymi organowi właściwemu do ścigania przestępstw.
2.  Kopię zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dołącza się do akt sprawy.

Rozdział  V

Rejestry i sprawozdania z kontroli

§  26. 
1.  W Departamencie Kontroli prowadzi się, w postaci elektronicznej, rejestry kontroli.
2.  Minimalny zakres danych, które powinny zawierać rejestry kontroli świadczeniodawców, ordynacji i aptek, jest określony w załącznikach nr 16-18 do zarządzenia.
3.  Dane dotyczące kontroli wprowadza się do właściwych rejestrów na bieżąco.
4.  Odpowiedzialność za kompletność i wiarygodność danych zawartych w rejestrach, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem danych finansowo - księgowych w zakresie skutków finansowych kontroli, ponoszą kierownicy Terenowych Wydziałów Kontroli oraz innych komórek organizacyjnych wyodrębnionych w strukturze Departamentu Kontroli w zakresie prowadzonych przez nie kontroli.
5.  Departament Kontroli przekazuje do OW NFZ, w terminie 20 dni po zakończeniu kwartału, rejestry kontroli, o których mowa w ust. 2, w postaci elektronicznej, zawierające dane o przeprowadzonych kontrolach w poprzednim kwartale, w celu uzupełnienia informacji w rejestrach w zakresie dotyczącym danych finansowo - księgowych skutków finansowych kontroli.
6.  Dyrektorzy OW NFZ przekazują w postaci elektronicznej uzupełnione rejestry do Departamentu Kontroli w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału wraz z pisemnym oświadczeniem o kompletności i wiarygodności danych zawartych w rejestrach w zakresie, o którym mowa w ust. 5. Oświadczenie podpisuje dyrektor OW NFZ oraz główny księgowy OW NFZ.
7.  Departament Kontroli przekazuje Prezesowi NFZ kwartalne sprawozdania z wyników kontroli w terminie 60 dni po zakończeniu kwartału.
§  27. 
1.  Z kontroli koordynowanej sporządza się informację o wynikach kontroli, którą przygotowuje komórka koordynująca kontrolę.
2.  Osobą odpowiedzialną za opracowanie informacji o wynikach kontroli jest koordynator kontroli.
3.  Informacja o wynikach kontroli jest sporządzana w szczególności na podstawie, przekazanych przez uczestników kontroli koordynowanej, syntetycznych opracowań, w tym ocen wyników kontroli, wydanych w oparciu o ustalenia zawarte w wystąpieniu pokontrolnym i potwierdzone dowodami zawartymi w aktach kontroli, a w uzasadnionych przypadkach na podstawie tych wystąpień pokontrolnych.
4.  Do opracowania informacji o wynikach kontroli można również uwzględnić inne materiały, w tym w szczególności:
1) wyniki innych kontroli;
2) opinie specjalistyczne, wykładnie i interpretacje uprawnionych podmiotów;
3) informacje udostępnione przez inne instytucje i podmioty funkcjonujące w systemie opieki zdrowotnej;
4) analizy i inne materiały ogólnodostępne oraz opracowane w NFZ.
5.  Informacja o wynikach kontroli zawiera w szczególności:
1) temat i cel lub cele kontroli;
2) zakres podmiotowy oraz przedmiotowy, w tym okres objęty kontrolą;
3) syntetyczną ocenę wyników kontroli;
4) istotne ustalenia kontroli, w tym stwierdzone nieprawidłowości z uwzględnieniem ich zakresu;
5) wnioski z przeprowadzonych kontroli dotyczące rozwiązań jednostkowych, organizacyjnych oraz systemowych.
6.  Projekt informacji o wynikach kontroli podlega wewnętrznej kontroli jakości w komórce koordynującej kontrolę oraz opiniowaniu przez uczestników kontroli koordynowanej.
7.  Informację o wynikach kontroli przedkłada się do zatwierdzenia Prezesowi NFZ.

Rozdział  VI

Zapewnienie jakości realizacji zadań kontrolnych

§  28. 
1.  Działania podejmowane w NFZ w ramach zapewnienia jakości realizacji zadań kontrolnych mają na celu uzyskanie wystarczającej gwarancji, że poszczególne etapy procesu kontroli, w tym w szczególności wytwarzanie dokumentacji w toku kontroli, są wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę merytoryczną, doświadczenie i uprawnienia, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacjami wewnętrznymi, w sposób rzetelny i jednolity, z uwzględnieniem założonych celów.
2.  Dla osiągnięcia celu, o którym mowa w ust. 1, poszczególne czynności podlegają udokumentowaniu poprzez parafowanie dokumentów, a w określonych sytuacjach, wskazanych w niniejszym rozdziale, poprzez wypełnianie formularzy, których wzory określone są w załącznikach nr 19 i 20 do zarządzenia.
§  29. 
1.  Zadania związane z zapewnieniem jakości realizacji zadań kontrolnych wykonują w szczególności kontrolerzy, osoby, o których mowa w art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach, kierownicy Terenowych Wydziałów Kontroli lub innych komórek organizacyjnych wyodrębnionych w strukturze Departamentu Kontroli, w zakresie wskazanym w niniejszym zarządzeniu.
2.  Zapewnieniu jakości realizacji zadań kontrolnych służą instrumenty obejmujące w szczególności:
1) samokontrolę osób, o których mowa w ust. 1, w zakresie prawidłowego, rzetelnego, terminowego wykonywania zadań;
2) nadzór w ramach powierzonych zadań (kierownik zespołu kontrolującego, koordynator kontroli) lub w ramach podległości służbowej (kierownicy Terenowych Wydziałów Kontroli lub innych komórek organizacyjnych wyodrębnionych w strukturze Departamentu Kontroli, dyrektor Departamentu Kontroli);
3) konsultacje wewnętrzne (zasięganie opinii wewnątrz NFZ: w Departamencie Kontroli, w innych komórkach organizacyjnych centrali NFZ lub w OW NFZ) oraz zewnętrzne (w szczególności stanowiska Ministra Zdrowia, konsultantów w określonych dziedzinach medycyny, innych organów lub instytucji) w celu rozwiązania określonych problemów;
4) narady i spotkania:
a) przed rozpoczęciem kontroli - organizowane w szczególności w celu przekazania wiedzy i omówienia szczególnie istotnych zagadnień przy realizacji określonego zadania, wskazaniu lub wypracowaniu jednolitego podejścia i realizacji w konkretnych czynnościach przez Departament Kontroli,
b) w toku realizacji zadań kontrolnych - organizowane w szczególności w celu omówienia problemów i zagrożeń zidentyfikowanych w trakcie realizacji kontroli, uzgodnienia oraz wypracowania jednolitego stanowiska w odniesieniu do konkretnych zagadnień;
5) szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych w Departamencie Kontroli, związane z realizacją zadań kontrolnych;
6) wewnętrzną kontrolę jakości dokumentów, o której mowa w § 30;
7) narzędzia oceny jakości realizacji zadań kontrolnych, stanowiące formularze, o których mowa w § 28 ust. 2.
§  30. 
1.  Wewnętrzna kontrola jakości dokumentów obejmuje w szczególności weryfikację dokumentów wytworzonych w toku realizacji zadań związanych z kontrolą, w Terenowych Wydziałach Kontroli lub innych komórek organizacyjnych wyodrębnionych w strukturze Departamentu Kontroli oraz w uzasadnionych przypadkach uzgadnianiu lub opiniowaniu przez inne komórki organizacyjne centrali NFZ.
2.  Czynnościom, o których mowa w ust. 1, podlegają w szczególności projekty programu kontroli, tematyki kontroli, postanowienia w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu, wystąpienia pokontrolne, stanowiska w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń do wystąpienia oraz informacje o wynikach kontroli koordynowanych.
§  31. 
1.  Dyrektor Departamentu Kontroli oraz kierownicy Terenowych Wydziałów Kontroli lub innych komórek organizacyjnych wyodrębnionych w strukturze Departamentu Kontroli, w ramach zapewnienia jakości kontroli, gwarantują w szczególności wsparcie merytoryczne i właściwy nadzór nad prawidłową realizacją zadań przez kontrolera lub osobę, o której mowa w art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach, na każdym etapie kontroli tak, aby zapewnić osiągnięcie celu lub celów kontroli i odpowiednią jakość pracy.
2.  Minimalnym wymogiem nadzoru, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązek weryfikacji dokumentacji kontrolnej w celu potwierdzenia prawidłowości i adekwatności dokonanych ustaleń oraz sformułowanych ocen, uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych.
3.  Do realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 2, służą w szczególności narzędzia oceny jakości realizacji zadań kontrolnych, stanowiące formularze, o których mowa w § 28 ust. 2.

Rozdział  VII

Przepisy przejściowe i końcowe

§  32.  Do kontroli wszczętych i niezakończonych oraz zakończonych i nie sprawozdanych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w
§  33.  Traci moc zarządzenie nr 128/2017/DK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
§  34.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.

UZASADNIENIE

Wprowadzenie nowego zarządzenia w przedmiotowym zakresie jest wynikiem konieczności dostosowania obowiązujących przepisów wewnętrznych do przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 399), gdzie w miejsce dotychczasowej regulacji art. 64 ustawy o świadczeniach oraz art. 47 ustawy o refundacji, określającego zakres i tryb kontroli realizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, wprowadzono dział IIIA, regulujący kompleksowo ten obszar działalności NFZ przez ujęcie w regulacjach również kontroli ordynacji leków i kontroli aptek. W projektowanych zmianach uwzględniono, wprowadzone przez prawodawcę zmiany w zakresie prowadzenia postępowań kontrolnych przez NFZ, regulując w zarządzeniu kwestie wymagające zachowania transparentności oraz jednolitej realizacji zadań związanych z procesem kontroli.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

[nazwa wnioskującej komórki organizacyjnej]

[nazwa jednostki organizacyjnej NFZ] [miejscowość], [dd.mm.rrrr] r.

Pan

[imię i nazwisko]

Prezes

Narodowego Fundusz Zdrowia

za pośrednictwem

Dyrektora Departamentu Kontroli

Narodowego Funduszu Zdrowia

WNIOSEK

o wyrażenie zgody na przeprowadzenie kontroli doraźnej

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 2 zarządzenia Nr .../2019/DK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia ........................2019 r. w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, proszę o wyrażenie zgody na przeprowadzenie kontroli doraźnej:

- [koordynowanej/niekoordynowanej]*,

- [problemowej/rozpoznawczej/skargowej/sprawdzającej]*.

W załączeniu przekazuję projekt tematyki wnioskowanej kontroli** (opracowany przez wnioskującą komórkę organizacyjną w uzgodnieniu z właściwym miejscowo Terenowym Wydziałem Kontroli).

I. Informacje podstawowe.

Temat kontroli:

[...]

Cel/cele kontroli:

[...]

Zakres przedmiotowy kontroli, w tym okres objęty kontrolą:

[...]

Nazwa i adres podmiotu, którego dotyczy kontrola:***

[...],

- posiadający w okresie objętym kontrolą umowę z [nazwa] Oddziałem Wojewódzkim NFZ nr [numer umowy] z dnia [dd.mm.rrrr] r. [rodzaj umowy - w przypadku umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej należy wskazać rodzaj i zakres świadczeń wnioskowanych do kontroli] *,

- nieposiadający umowy z [nazwa] Oddziałem Wojewódzkim NFZ *

Czas rozpoczęcia kontroli:

[Pilna/ Do przeprowadzenia w ciągu kwartału/półrocza/roku od dnia, w którym wyrażono zgodę]*.

Uzasadnienie przeprowadzenia kontroli:

[w uzasadnieniu należy w szczególności przedstawić analizę prawdopodobieństwa wystąpienia nieprawidłowości, odnieść się do przedstawionych/ wprowadzonych wyżej danych oraz wskazać powody, dlaczego problem przedstawiony we wniosku nie może być zweryfikowany w inny sposób niż kontrola, w tym w szczególności w sposób, o którym mowa w art. 61w i 61x ustawy o świadczeniach]

Załączniki do wniosku (dokumenty uzasadniające wniosek):

1) [...]

2) [...]

.............................................................................................

(data)

(pieczęć imienna i podpis kierownika

wnioskującej komórki organizacyjnej/Dyrektora OW NFZ)

II. Opinia właściwego miejscowo Terenowego Wydziału Kontroli.****

1. Czy w okresie od 1 czerwca 2019 r. do dnia opiniowania wniosku w podmiocie wskazanym we wniosku prowadzona była kontrola w zakresie przedmiotowym wskazanym w treści niniejszego wniosku?

[Nie/Tak - kiedy i czego dotyczyła]*

2. Czy we wnioskowanym czasie/w bieżącym roku w zakresie podmiotowym lub przedmiotowym przewidziane jest przeprowadzenie kontroli planowej lub doraźnej?

[Nie/Tak - kiedy i czego będzie dotyczyła]*

3. Czy istnieje konieczność udziału w kontroli pracownika z innej komórki, niż właściwy miejscowo Terenowy Wydział Kontroli?

[Nie/Tak - z której i dlaczego]*

4. Czy na etapie opiniowania wniosku - istnieje konieczność powołania biegłego do przeprowadzenia kontroli?

[Nie/Tak - kogo/wskazać kwalifikacje i uzasadnić, w jakim celu]*

5. Czy problem przedstawiony we wniosku można zweryfikować w inny sposób niż kontrola?

[Nie/Tak - uzasadnić każdą odpowiedź]*

6. Przewidywana pracochłonność kontroli w kontrolerodniach/liczba kontrolerów - [.../...]

7. Najbliższy możliwy termin rozpoczęcia kontroli***** - [Pilna/Do przeprowadzenia w ciągu kwartału/półrocza/roku od dnia, w którym wyrażono zgodę]*

8. Czy akceptacja wniosku wpłynie na wydłużenie terminów:

1) aktualnie prowadzonych kontroli - w przypadku rozpoczęcia wnioskowanej kontroli w czasie wskazanym:

a) przez komórkę wnioskującą - [Nie/Tak - wskazać ilu i których]*

b) w pkt 7 - [Nie/Tak - wskazać ilu i których]*

2) kontroli planowanych do rozpoczęcia w najbliższym czasie - w przypadku rozpoczęcia wnioskowanej kontroli w czasie wskazanym:

c) przez komórkę wnioskującą - [Nie/Tak - wskazać ilu i których]*

d) w pkt 7 - [Nie/Tak - wskazać ilu i których]*

9. Inne kwestie, niż wymienione wyżej, wymagające wskazania w opinii: [punkt fakultatywny]*

.........................................................................................

(data)

(pieczęć imienna i podpis kierownika

właściwego miejscowo Terenowego Wydziału Kontroli)

III. Decyzja Prezesa NFZ:

- Wyrażam zgodę *:

 Termin kontroli zgodny z wnioskiem komórki/jednostki wnioskującej.

 Termin kontroli wskazany w pkt 7 opinii kierownika właściwego miejscowo Terenowego Wydziału Kontroli.

 Pod warunkiem - innym:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

....................................................................

(data)

(pieczęć imienna i podpis Prezesa NFZ)

- Nie wyrażam zgody.

....................................................................

(data)

(pieczęć imienna i podpis Prezesa NFZ)

*Wybrać właściwą opcję.

**Opracowuje właściwy miejscowo Terenowy Wydział Kontroli w przypadkach, gdy jest komórką wnioskującą

***Nie dotyczy kontroli doraźnej koordynowanej

****Nie dotyczy kontroli doraźnej koordynowanej oraz przypadków, gdy komórką wnioskującą jest właściwy miejscowo Terenowy Wydział Kontroli

*****Określając termin należy uwzględnić w szczególności: wagę oraz pilność problemu do zbadania, inne tematy o ustalonym wcześniej priorytecie czasowym do kontroli (w tym liczbę kontroli doraźnych oczekujących na wykonanie oraz ustaloną kolejność i termin ich realizacji), aktualnie prowadzone kontrole, aktualny potencjał osobowy właściwego miejscowo Terenowego Wydziału Kontroli, konieczność powołania biegłego do udziału w kontroli..

ZAŁĄCZNIK Nr  2

grafika

Departament Kontroli

Wydział [...]* w [miejscowość]

Nr kontroli: [...]

PROGRAM KONTROLI

[kontrola planowa koordynowana/ kontrola planowa niekoordynowana]*

[temat kontroli]

[miejscowość], [słownie miesiąc rrrr] r.

1. Temat kontroli.

[...]

2. Cel/cele kontroli.

[...]

3. Zakres przedmiotowy kontroli, w tym okres objęty kontrolą.

[...,w tym obszary problemowe]

4. Uzasadnienie kontroli.

[...]

5. Wyniki analizy przedkontrolnej, w tym analiza prawdopodobieństwa wystąpienia nieprawidłowości.

[...]

6. Analiza stanu prawnego dotyczącego zakresu przedmiotowego kontroli.

[...]

7. Szczegółowa tematyka kontroli.

[1. Obszar, podobszary i szczegółowe zagadnienia.

2. Obszar, podobszary i szczegółowe zagadnienia.

3. ...]

8. Wskazówki metodyczne.

[...]

9. Założenia organizacyjne.

[...]

10. Wykaz aktów prawnych dotyczących zakresu przedmiotowego kontroli.

[...]

11. Wykaz literatury fachowej dotyczącej zakresu przedmiotowego kontroli.

[punkt fakultatywny]*

[miejscowość], [dd.mm.rrrr] r.

...........................................

(imię i nazwisko oraz podpis pracownika,

który opracował projekt programu)

...............................................................

(data)

(pieczęć imienna i podpis kierownika

merytorycznej komórki organizacyjnej

właściwej ze względu na

zakres realizowanych zadań)**

ZATWIERDZAM

...............................................................

(data)

(pieczęć imienna i podpis

Dyrektora Departamentu Kontroli)

*Wybrać właściwą opcję.

**W przypadku, gdy projekt programu kontroli podlegał opinii/opiniom lub konsultacjom/ uzgodnieniom w odpowiedniej komórce organizacyjnej.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

[nazwa komórki opracowującej tematykę kontroli]

Kontrola nr [...]

TEMATYKA KONTROLI

[kontrola doraźna koordynowana/ kontrola doraźna niekoordynowana]*

[temat kontroli]

[miejscowość], [słownie miesiąc rrrr] r.

1. Temat kontroli.

[...]

2. Cel/cele kontroli.

[...]

3. Zakres przedmiotowy kontroli, w tym okres objęty kontrolą.

[...,w tym obszary problemowe]

4. Uzasadnienie kontroli.

[...]

5. Wyniki analizy przedkontrolnej, w tym analiza prawdopodobieństwa wystąpienia nieprawidłowości.

[...]

6. Analiza stanu prawnego dotyczącego zakresu przedmiotowego kontroli.**

[...]

7. Szczegółowa tematyka kontroli.

[1. Obszar, podobszary i szczegółowe zagadnienia.

2. Obszar, podobszary i szczegółowe zagadnienia.

3. ...]

8. Wskazówki metodyczne.

[...]

9. Założenia organizacyjne.**

[...]

10. Wykaz aktów prawnych dotyczących zakresu przedmiotowego kontroli.

[...]

11. Wykaz literatury fachowej dotyczącej zakresu przedmiotowego kontroli.**

[punkt fakultatywny]

[miejscowość], [dd.mm.rrrr] r.

...........................................

(imię i nazwisko oraz podpis pracownika,

który opracował projekt tematyki)

................................................

(data)

(pieczęć imienna i podpis kierownika

komórki organizacyjnej)***

ZATWIERDZAM

...............................................

(data)

(pieczęć imienna i podpis dyrektora

Departamentu Kontroli)

*Wybrać właściwą opcję.

**Dotyczy kontroli doraźnej koordynowanej.

***W przypadku, gdy projekt tematyki kontroli podlegał opinii/opiniom lub konsultacjom/ uzgodnieniom w odpowiedniej komórce organizacyjnej.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

grafika

Kontrola nr [...] [miejscowość], [dd.mm.rrrr].

Upoważnienie Nr [jednolita numeracja w DK]

Na podstawie art. 61e ust. 3 [w związku z 61a] ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 6 , zwanej dalej "ustawą o świadczeniach", upoważniam:

Pana/Panią [imię i nazwisko],

pracownika [nazwa komórki organizacyjnej]

do przeprowadzenia kontroli [nazwa i adres podmiotu kontrolowanego],

prowadzonej przez [nazwa i adres podmiotu prowadzącego aptekę]**

nr zezwolenia na prowadzenie apteki**

- posiadającego w okresie objętym kontrolą umowę z [nazwa] Oddziałem Wojewódzkim NFZ nr [numer umowy] z dnia [dd.mm.rrrr] r. [rodzaj umowy - w przypadku umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej należy wskazać rodzaj oraz zakres świadczeń objęty kontrolą] *,

- nieposiadającego umowy z [nazwa] Oddziałem Wojewódzkim NFZ *

Temat kontroli - [...]

Zakres przedmiotowy kontroli, w tym okres objęty kontrolą- [...]

Data rozpoczęcia kontroli - [dd.mm.rrrr]

Przewidywany termin zakończenia kontroli - [dd.mm.rrrr]

Upoważnienie niniejsze jest ważne za okazaniem legitymacji służbowej nr [...] albo dokumentu pozwalającego na ustalenie jej tożsamości nr [...] * i nie może być przenoszone na osoby trzecie.

Ważność upoważnienia upływa z dniem [dd.mm.rrrr].

.......................................

(data)

(pieczęć imienna i podpis

Prezesa NFZ)

Ważność upoważnienia przedłuża się do dnia [dd.mm.rrrr].

.......................................

(data)

(pieczęć imienna i podpis

Prezesa NFZ)

*Wybrać właściwą opcję.

**Uwzględnić w przypadku kontroli aptek.

***Uwzględnić w przypadku kontroli osób uprawnionych.

Pouczenie

o prawach i obowiązkach podmiotu kontrolowanego

1. Podmiot kontrolowany może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez Prezesa Funduszu czynności z naruszeniem przepisów art. 61d ust. 2-5 ustawy o świadczeniach. Sprzeciw wymaga uzasadnienia.

2. Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona ma prawo wglądu do akt kontroli, sporządzania z nich odpisów oraz kopii przy wykorzystaniu własnych przenośnych urządzeń, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.

3. Kontroler lub osoba, o której mowa w art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach, ma prawo:

1) badać i oceniać wszelkie informacje, związane z zakresem kontroli, zawarte w dokumentach, w tym w dokumentacji medycznej i finansowo-księgowej, oraz na innych nośnikach informacji;

2) pobierać i zabezpieczać dokumenty i nośniki, o których mowa w pkt 1;

3) dokonywać oględzin w celu ustalenia stanu faktycznego obiektów budowlanych lub rzeczy albo przebiegu określonych czynności;

4) żądać udzielania wyjaśnień przez kierownika podmiotu kontrolowanego lub jego pracowników i inne osoby biorące udział w czynnościach objętych zakresem kontroli;

5) korzystać z pomocy biegłego.

3. Kontroler lub osoba, o której mowa w art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach, jest upoważniona do swobodnego poruszania się na terenie podmiotu kontrolowanego, w sposób zapewniający poszanowanie praw pacjentów, z wyłączeniem swobodnego poruszania się w obrębie stref objętych reżimem sanitarnym.

4. Kierownik podmiotu kontrolowanego zapewnia kontrolerowi lub osobie, o której mowa w art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach, warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności:

1) niezwłocznie przedstawia do kontroli żądane dokumenty i inne nośniki informacji;

2) terminowo udziela wyjaśnień;

3) udostępnia niezbędne urządzenia techniczne;

4) w miarę możliwości udostępnia oddzielne pomieszczenia z odpowiednim wyposażeniem biurowym.

5. Kontroler lub osoba, o której mowa w art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach, może sporządzać, a w razie potrzeby, może zażądać od kierownika podmiotu kontrolowanego nieodpłatnego sporządzenia, w terminie wyznaczonym przez kontrolera lub tę osobę, niezbędnych dla osiągnięcia celów kontroli odwzorowań cyfrowych, zestawień i obliczeń przygotowanych na podstawie dokumentów lub elektronicznych baz danych, a w przypadku braku możliwości technicznych, sporządzenia dokumentów, zestawień i obliczeń w postaci papierowej.

6. Kontrola lub poszczególne jej czynności są prowadzone w:

1) siedzibie podmiotu kontrolowanego;

2) miejscu prowadzenia działalności przez podmiot kontrolowany;

3) miejscu udzielania świadczeń;

4) miejscu prowadzenia działalności przez podwykonawcę w zakresie, w jakim realizuje on umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

5) miejscu udzielania świadczeń lub prowadzenia działalności przez osobę trzecią wykonującą zawód medyczny w związku z powierzeniem tej osobie niektórych czynności na podstawie umów lub porozumień zawartych z podmiotem kontrolowanym;

6) podmiocie, o którym mowa w art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

7. Kontrola lub poszczególne jej czynności są prowadzone w godzinach pracy obowiązujących w miejscach, o których mowa w ust. 1, lub w godzinach pracy określonych w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

8. Kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być prowadzone również poza godzinami pracy obowiązującymi w miejscach, o których mowa w ust. 1, lub poza godzinami pracy określonymi w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym w dniach ustawowo wolnych od pracy i w porze nocnej, w przypadku gdy przeprowadzenie kontroli lub poszczególnych jej czynności jest:

1) uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia;

2) niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia lub zabezpieczenia dowodów ich popełnienia.

9. Kontrolę lub poszczególne jej czynności można przeprowadzać również w jednostkach organizacyjnych Funduszu.

10. Apteka jest obowiązana udostępnić, na żądanie Funduszu, do kontroli recepty wystawione w postaci papierowej wraz z ich otaksowaniem i przekazać niezbędne dane, o których mowa w art. 45 ust. 1, a także dokumentację, którą apteka jest obowiązana prowadzić i posiadać na podstawie odrębnych przepisów, i informacje, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2-4.**

11. Osoba uprawniona oraz podmiot wykonujący działalność leczniczą, w ramach którego wystawiono receptę na co najmniej jeden refundowany lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrób medyczny lub zlecenie na wyrób medyczny, są obowiązani poddać się kontroli przeprowadzanej lub zlecanej przez Fundusz w zakresie dokumentacji medycznej dotyczącej zasadności i prawidłowości wystawiania recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne i zleceń na wyroby medyczne.***

ZAŁĄCZNIK Nr  5

grafika

Kontrola nr [...] [miejscowość], [dd.mm.rrrr].

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 61g ust. 1 [w związku z 61a] ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 7 , zwanej dalej "ustawą o świadczeniach", zawiadamiam, że:

w dniach od [data rozpoczęcia kontroli] do [przewidywana data zakończenia kontroli] zostanie przeprowadzona kontrola [nazwa i adres podmiotu kontrolowanego],

prowadzonej przez [nazwa i adres podmiotu prowadzącego aptekę]**

nr zezwolenia na prowadzenie apteki**

- posiadającego w okresie objętym kontrolą umowę z [nazwa] Oddziałem Wojewódzkim NFZ nr [numer umowy] z dnia [dd.mm.rrrr] r. [rodzaj umowy - w przypadku umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej należy wskazać rodzaj oraz zakres świadczeń objęty kontrolą]*,

- nieposiadającego umowy z [nazwa] Oddziałem Wojewódzkim NFZ.*

Temat kontroli - [...]

Zakres przedmiotowy kontroli, w tym okres objęty kontrolą- [...]

Kontrola będzie prowadzona w siedzibie [...]

Proszę o przygotowanie następujących dokumentów:

1. [...]

2. [...]

Kontrolę przeprowadzi Pan/Pani [imię i nazwisko kontrolera], zgodnie z udzielonym upoważnieniem***.

.......................................

(data)

(pieczęć imienna i podpis

Prezesa NFZ)

* Wybrać właściwą opcję.

** Uwzględnić w przypadku kontroli aptek.

***Należy wskazać kierownika zespołu kontrolującego.

****Uwzględnić w przypadku kontroli osób uprawnionych.

Pouczenie

o prawach i obowiązkach podmiotu kontrolowanego

1. Podmiot kontrolowany może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez Prezesa Funduszu czynności z naruszeniem przepisów art. 61d ust. 2-5 ustawy o świadczeniach. Sprzeciw wymaga uzasadnienia.

2. Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona ma prawo wglądu do akt kontroli, sporządzania z nich odpisów oraz kopii przy wykorzystaniu własnych przenośnych urządzeń, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.

3. Kontroler lub osoba, o której mowa w art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach, ma prawo:

1) badać i oceniać wszelkie informacje, związane z zakresem kontroli, zawarte w dokumentach, w tym w dokumentacji medycznej i finansowo-księgowej, oraz na innych nośnikach informacji;

2) pobierać i zabezpieczać dokumenty i nośniki, o których mowa w pkt 1;

3) dokonywać oględzin w celu ustalenia stanu faktycznego obiektów budowlanych lub rzeczy albo przebiegu określonych czynności;

4) żądać udzielania wyjaśnień przez kierownika podmiotu kontrolowanego lub jego pracowników i inne osoby biorące udział w czynnościach objętych zakresem kontroli;

5) korzystać z pomocy biegłego.

3. Kontroler lub osoba, o której mowa w art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach, jest upoważniona do swobodnego poruszania się na terenie podmiotu kontrolowanego, w sposób zapewniający poszanowanie praw pacjentów, z wyłączeniem swobodnego poruszania się w obrębie stref objętych reżimem sanitarnym.

4. Kierownik podmiotu kontrolowanego zapewnia kontrolerowi lub osobie, o której mowa w art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach, warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności:

1) niezwłocznie przedstawia do kontroli żądane dokumenty i inne nośniki informacji;

2) terminowo udziela wyjaśnień;

3) udostępnia niezbędne urządzenia techniczne;

4) w miarę możliwości udostępnia oddzielne pomieszczenia z odpowiednim wyposażeniem biurowym.

5. Kontroler lub osoba, o której mowa w art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach, może sporządzać, a w razie potrzeby, może zażądać od kierownika podmiotu kontrolowanego nieodpłatnego sporządzenia, w terminie wyznaczonym przez kontrolera lub tę osobę, niezbędnych dla osiągnięcia celów kontroli odwzorowań cyfrowych, zestawień i obliczeń przygotowanych na podstawie dokumentów lub elektronicznych baz danych, a w przypadku braku możliwości technicznych, sporządzenia dokumentów, zestawień i obliczeń w postaci papierowej.

6. Kontrola lub poszczególne jej czynności są prowadzone w:

1) siedzibie podmiotu kontrolowanego;

2) miejscu prowadzenia działalności przez podmiot kontrolowany;

3) miejscu udzielania świadczeń;

4) miejscu prowadzenia działalności przez podwykonawcę w zakresie, w jakim realizuje on umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

5) miejscu udzielania świadczeń lub prowadzenia działalności przez osobę trzecią wykonującą zawód medyczny w związku z powierzeniem tej osobie niektórych czynności na podstawie umów lub porozumień zawartych z podmiotem kontrolowanym;

6) podmiocie, o którym mowa w art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

7. Kontrola lub poszczególne jej czynności są prowadzone w godzinach pracy obowiązujących w miejscach, o których mowa w ust. 1, lub w godzinach pracy określonych w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

8. Kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być prowadzone również poza godzinami pracy obowiązującymi w miejscach, o których mowa w ust. 1, lub poza godzinami pracy określonymi w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym w dniach ustawowo wolnych od pracy i w porze nocnej, w przypadku gdy przeprowadzenie kontroli lub poszczególnych jej czynności jest:

1) uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia;

2) niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia lub zabezpieczenia dowodów ich popełnienia.

9. Kontrolę lub poszczególne jej czynności można przeprowadzać również w jednostkach organizacyjnych Funduszu.

10. Apteka jest obowiązana udostępnić, na żądanie Funduszu, do kontroli recepty wystawione w postaci papierowej wraz z ich otaksowaniem i przekazać niezbędne dane, o których mowa w art. 45 ust. 1, a także dokumentację, którą apteka jest obowiązana prowadzić i posiadać na podstawie odrębnych przepisów, i informacje, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2-4.**

11. Osoba uprawniona oraz podmiot wykonujący działalność leczniczą, w ramach którego wystawiono receptę na co najmniej jeden refundowany lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrób medyczny lub zlecenie na wyrób medyczny, są obowiązani poddać się kontroli przeprowadzanej lub zlecanej przez Fundusz w zakresie dokumentacji medycznej dotyczącej zasadności i prawidłowości wystawiania recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne i zleceń na wyroby medyczne.***

ZAŁĄCZNIK Nr  6

grafika

Kontrola nr [...] [miejscowość], [dd.mm.rrrr].

Postanowienie w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu

Na podstawie art. 61d ust. 9 pkt [wpisać właściwy punkt**] ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 8  Naczelnik Wydziału [podać nazwę właściwego Terenowego Wydziału Kontroli lub innej komórki organizacyjnej wyodrębnionej w strukturze Departamentu Kontroli] w [miejscowość] po rozpatrzeniu w dniu [dd.mm.rrrr] sprzeciwu z dnia [dd.mm.rrrr] - data wpływu: [dd.mm.rrrr] - złożonego przez [podać nazwę podmiotu kontrolowanego] wobec podjęcia i wykonywania czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów art. 61d ust. [wpisać właściwy ustęp i punkt jeśli dotyczy***] ustawy o świadczeniach,

postanawia:

- odstąpić od czynności kontrolnych.*

- kontynuować czynności kontrolne.*

Uzasadnienie

[w uzasadnieniu należy zwięźle przedstawić zarzuty podniesione w sprzeciwie wniesionym przez podmiot kontrolowany, stan faktyczny sprawy oraz uzasadnić sposób rozpatrzenia sprzeciwu. Uzasadnienie faktyczne postanowienia powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które rozstrzygający uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej postanowienia z przytoczeniem przepisów prawa]

..................................................................

(data)

(podpis i pieczęć kierownika

komórki organizacyjnej Funduszu)

Pouczenie

Zgodnie z art. 61d ust. 11 ustawy o świadczeniach, w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania niniejszego postanowienia kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia, na piśmie, do Prezesa NFZ w Warszawie zażalenia na postanowienie o kontunuowaniu czynności kontrolnych (art. 61d ust. 9 pkt 2 ustawy). Zażalenie na postanowienie wnosi się do Prezesa NFZ za pośrednictwem Naczelnika Wydziału [podać nazwę właściwego Terenowego Wydziału Kontroli lub innej komórki organizacyjnej wyodrębnione w strukturze Departamentu Kontroli] w [miejscowość].

Otrzymują:

1. [podać nazwę podmiotu kontrolowanego, który złożył sprzeciw]

2. a/a

* wybrać właściwą opcję

** wpisać pkt 1 - w przypadku postanowienia rozstrzygającego o odstąpieniu od czynności kontrolnych albo pkt 2 - w przypadku postanowienia rozstrzygającego o kontunuowaniu czynności kontrolnych.

*** należy wskazać odpowiedni ustęp i punkt z art. 61d ustawy, którego naruszenie zarzuca podmiot kontrolowany.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

grafika

Znak: [...] Warszawa, [dd.mm.rrrr].

Postanowienie w sprawie rozpatrzenia zażalenia

Na podstawie art. 61d ust.12 pkt [wpisać właściwy punkt*] ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 9  Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia po rozpatrzeniu w dniu [dd.mm.rrrr] zażalenia z dnia [dd.mm.rrrr] - data wpływu: [dd.mm.rrrr] - złożonego przez [podać nazwę podmiotu kontrolowanego i adres siedziby] na postanowienie Naczelnika Wydziału [podać nazwę właściwego Terenowego Wydziału Kontroli lub innej komórki organizacyjnej wyodrębnionej w strukturze Departamentu Kontroli] w [miejscowość] z dnia [dd.mm.rrrr] w sprawie kontynuowania czynności kontrolnych w ramach kontroli nr [wpisać nr kontroli],

postanawia:

- odstąpić od czynności kontrolnych.**

- kontynuować czynności kontrolne.**

Uzasadnienie

[w uzasadnieniu należy przytoczyć sentencję zaskarżonego postanowienia, zwięźle przedstawić zarzuty podniesione w zażaleniu wniesionym przez podmiot kontrolowany, stan faktyczny sprawy oraz uzasadnić sposób rozpatrzenia zażalenia, Uzasadnienie faktyczne postanowienia powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które rozstrzygający uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności, zaś uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej postanowienia z przytoczeniem przepisów prawa]

Niniejsze postanowienie jest ostateczne.

..................................................................

(data)

(podpis i pieczęć Prezesa

Narodowego Funduszu Zdrowia)

Otrzymują:

1. [podać nazwę podmiotu kontrolowanego, który złożył zażalenie]

2. Naczelnik Wydziału [podać nazwę właściwego Terenowego Wydziału Kontroli lub innej komórki organizacyjnej wyodrębnione w strukturze Departamentu Kontroli] w [miejscowość]

3. a/a

* wpisać pkt 1 - w przypadku postanowienia rozstrzygającego o odstąpieniu od czynności kontrolnych albo pkt 2 - w przypadku postanowienia rozstrzygającego o kontunuowaniu czynności kontrolnych.

** wybrać właściwą opcję

ZAŁĄCZNIK Nr  8

grafika

Część A

Kontrola nr [...] [miejscowość], [dd.mm.rrrr].

Pokwitowanie oddania na przechowanie kierownikowi lub upoważnionemu pracownikowi podmiotu kontrolowanego materiałów dowodowych

Na podstawie art. 61n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 10

[Pani/Pan]* [imię i nazwisko], pracownik Departamentu Kontroli, [nr upoważnienia],

działając w ramach kontroli [nazwa i adres podmiotu kontrolowanego]

[oddała/oddał]* [Pani/Panu]* [imię i nazwisko, stanowisko służbowe], tj. kierownikowi/ upoważnionemu pracownikowi podmiotu kontrolowanego** na przechowanie zebrane materiały dowodowe.

Wykaz oddanych na przechowanie materiałów dowodowych stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

............................................... .............................................................

(data) (data)

(czytelny podpis kontrolera) (czytelny podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania podmiotu

kontrolowanego)

*Wybrać właściwą opcję.

**Niepotrzebne skreślić.

grafika

Część B

Kontrola nr [...] [miejscowość], [dd.mm.rrrr].

Pokwitowanie odbioru materiałów dowodowych oddanych na przechowanie kierownikowi lub upoważnionemu pracownikowi podmiotu kontrolowanego

Na podstawie art. 61n ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 11

[Pani/Pan]* [imię i nazwisko], pracownik Departamentu Kontroli, [nr upoważnienia],

działając w ramach kontroli [nazwa i adres podmiotu kontrolowanego],

[odebrała/odebrał]* od [Pani/Pana]* [imię i nazwisko, stanowisko służbowe], tj. kierownika /upoważnionego pracownika podmiotu kontrolowanego**, oddane na przechowanie zebrane materiały dowodowe.

Wykaz odebranych z przechowania materiałów dowodowych stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

.................................... ..................................................................

(data) (data)

(czytelny podpis kontrolera) (czytelny podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania podmiotu

kontrolowanego)

*Wybrać właściwą opcję.

**Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  9

grafika

Część A

Kontrola nr [...] [miejscowość], [dd.mm.rrrr].

Pokwitowanie zabezpieczenia materiałów dowodowych przez ich zabranie z podmiotu kontrolowanego

Na podstawie art. 61n ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 12

[Pani/Pan]* [imię i nazwisko], pracownik Departamentu Kontroli, [nr upoważnienia], zabezpieczył/(a) materiały dowodowe poprzez ich zabranie z [nazwa i adres podmiotu kontrolowanego]

Wykaz zabezpieczonych materiałów dowodowych stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

............................................. .................................................................

(data) (data)

(czytelny podpis kontrolera) (czytelny podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania podmiotu

kontrolowanego)

*Wybrać właściwą opcję.

grafika

Część B

Kontrola nr [...] [miejscowość], [dd.mm.rrrr].

Pokwitowanie zwrotu materiałów dowodowych zabezpieczonych uprzednio przez ich zabranie z podmiotu kontrolowanego

Na podstawie art. 61n ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 13

[Pani/Pan]* [imię i nazwisko], pracownik Departamentu Kontroli, [nr upoważnienia], [zwróciła/zwrócił] materiały dowodowe zabrane uprzednio z [nazwa i adres podmiotu kontrolowanego]

Wykaz zwracanych materiałów dowodowych stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

.................................... ...............................................................

(data) (data)

(czytelny podpis kontrolera) (czytelny podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania podmiotu

kontrolowanego)

*Wybrać właściwą opcję.

ZAŁĄCZNIK Nr  10

grafika

Kontrola nr [...] [miejscowość], [dd.mm.rrrr].

Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień

Na podstawie art. 61o ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 14

[imię i nazwisko kontrolera lub osoby, o której mowa w art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach] - pracownik Departamentu Kontroli, [nr upoważnienia],

w dniu [dd.mm.rrrr] r. o godz. [gg.mm] w [miejsce przyjęcia ustnych wyjaśnień]

[przyjął/przyjęła]* od [Pani/Pana]* [imię i nazwisko] - pracownika [nazwa podmiotu kontrolowanego], [stanowisko służbowe],

ustne wyjaśnienia w sprawie [przedmiot wyjaśnień],

o następującej treści:

[podać treść pytań oraz udzielonych wyjaśnień]

[uwzględnić przebieg czynności wraz z oświadczeniami i wnioskami osób biorących udział w czynności dowodowej oraz inne, istotne okoliczności dotyczące przebiegu czynności]

Przed podpisaniem składający wyjaśnienia zapoznał się z treścią protokołu.

......................................... ..................................................................

(data) (data)

(czytelny podpis kontrolera (czytelny podpis osoby składającej

lub osoby, o której mowa w art. 61e ust. 2 wyjaśnienia)**

ustawy o świadczeniach)

*Wybrać właściwą opcję.

**W przypadku braku możliwości lub odmowy podpisania protokołu należy uczynić w nim wzmiankę, podając przyczyny braku podpisu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz.UE.L z 2016 r. Nr 119, str. 1), podajemy następujące informacje:

- ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest: Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie danych osobowych przetwarzanych centralnie, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób: · listownie na adres siedziby administratora: 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186 · za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP · e-mailem: sekretariat.gpf@nfz.gov.pl

- INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Prezes NFZ wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych do kontaktu z Państwem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób: · listownie na adres siedziby administratora: jw. · za pomocą platformy ePUAP: j.w. · e-mailem: iod@nfz.gov.pl

- CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych, w szczególności wskazanych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest w szczególności: · Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym art. 6 ust. 1 lit a) b), c) i e); · ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; · ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; · ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego; · ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny; · ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego; · ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; · ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; · ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; · ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej; · ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; · ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach; · ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

- ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

- OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań Narodowego Funduszu Zdrowia, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

- PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ W odniesieniu do danych przetwarzanych w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych, Wnioskodawcy przysługuje prawo do: · dostępu do treści swoich danych osobowych; · sprostowania danych osobowych; · ograniczenia przetwarzania danych osobowych; · wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (o ile w danym przypadku przysługuje); · cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; · wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każde z w/w żądań zostanie rozpatrzone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

- INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH Podanie przez Panią/Pana danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w związku z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Niepodanie przez Pana/nią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym.

- INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA Pani/Pana dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

ZAŁĄCZNIK Nr  11

grafika

Kontrola nr [...] [miejscowość], [dd.mm.rrrr].

Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia

Na podstawie art. 61p ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 15

[imię i nazwisko kontrolera lub osoby, o której mowa w art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach] - pracownik Departamentu Kontroli, [nr upoważnienia],

w dniu [dd.mm.rrrr] r. o godz. [gg.mm] w [miejsce przyjęcia ustnego oświadczenia]

[przyjął/przyjęła]* od [Pani/Pana]* [imię i nazwisko]

ustne oświadczenie w sprawie [przedmiot oświadczenia],

o następującej treści:

[treść oświadczenia]

[uwzględnić przebieg czynności wraz z oświadczeniami i wnioskami osób biorących udział w czynności dowodowej oraz inne, istotne okoliczności dotyczące przebiegu czynności]

Przed podpisaniem składający oświadczenie zapoznał się z treścią protokołu.

............................................... ..................................................................

(data) (data)

(czytelny podpis kontrolera (czytelny podpis osoby składającej

lub osoby, o której mowa w art. 61e ust. 2 oświadczenie)**

ustawy o świadczeniach)

*Wybrać właściwą opcję.

**W przypadku braku możliwości lub odmowy podpisania protokołu należy uczynić w nim wzmiankę, podając przyczyny braku podpisu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz.UE.L z 2016 r. Nr 119, str. 1), podajemy następujące informacje:

- ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest: Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie danych osobowych przetwarzanych centralnie, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób: · listownie na adres siedziby administratora: 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186 · za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP · e-mailem: sekretariat.gpf@nfz.gov.pl

- INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Prezes NFZ wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych do kontaktu z Państwem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób: · listownie na adres siedziby administratora: jw. · za pomocą platformy ePUAP: j.w. · e-mailem: iod@nfz.gov.pl

- CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych, w szczególności wskazanych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest w szczególności: · Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym art. 6 ust. 1 lit a) b), c) i e); · ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; · ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; · ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego; · ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny; · ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego; · ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; · ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; · ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; · ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej; · ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; · ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach; · ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

- ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

- OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań Narodowego Funduszu Zdrowia, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

- PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ W odniesieniu do danych przetwarzanych w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych, Wnioskodawcy przysługuje prawo do: · dostępu do treści swoich danych osobowych; · sprostowania danych osobowych; · ograniczenia przetwarzania danych osobowych; · wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (o ile w danym przypadku przysługuje); · cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; · wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każde z w/w żądań zostanie rozpatrzone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

- INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH Podanie przez Panią/Pana danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w związku z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Niepodanie przez Pana/nią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym.

- INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA Pani/Pana dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

ZAŁĄCZNIK Nr  12

grafika

Kontrola nr [...] [miejscowość], [dd.mm.rrrr].

Protokół oględzin

Na podstawie art. 61q ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 16

[imię i nazwisko kontrolera lub osoby, o której mowa w art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach] - pracownik Departamentu Kontroli, [nr upoważnienia],

działając w obecności

[Pani/Pana* [podać imię i nazwisko kierownika właściwej komórki organizacyjnej wraz z nazwą tej komórki albo pracownika wyznaczonego przez kierownika podmiotu kontrolowanego albo pracownika czynnego, o którym mowa w art. 61h ust. 2 ustawy o świadczeniach albo przywołanego świadka będącego funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny] [podać stanowisko służbowe/funkcję tej osoby]

[dokonał/dokonała]* w dniu [dd.mm.rrrr] oględzin [podać przedmiot oględzin, tj. dokładne określenie pomieszczeń, obiektów budowlanych lub rzeczy, które są wykorzystywane przez podmiot kontrolowany przy realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, albo ustalenia przebiegu określonych czynności].

Oględziny rozpoczęto o godzinie [gg.mm]

W wyniku oględzin ustalono, co następuje:

[należy opisać ustalenia faktyczne, przebieg czynności wraz z oświadczeniami i wnioskami osób biorących udział w czynności dowodowej oraz inne istotne okoliczności dotyczące przebiegu czynności]

Oględziny zakończono o godzinie [gg.mm]

Przebieg oględzin [w części dotyczącej [...]/w całości]* utrwalono w formie [...] za pomocą [nazwa wykorzystanego urządzenia technicznego], który stanowi załącznik do protokołu.**

Przed podpisaniem protokół został [odczytany/ przekazany do przeczytania osobie biorącej udział w oględzinach]*.

............................................... ..................................................................

(data) (data)

(czytelny podpis kontrolera (czytelny podpis osoby uczestniczącej

lub osoby, o której mowa w art. 61e ust. 2 w oględzinach)***

ustawy o świadczeniach)

*Wybrać właściwą opcję.

**Wzmiankę zamieścić w protokole wyłącznie w sytuacji, gdy oględziny zostały utrwalone za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk.

***W przypadku braku możliwości lub odmowy podpisania protokołu należy uczynić w nim wzmiankę, podając przyczyny braku podpisu.

ZAŁĄCZNIK Nr  13

grafika

Kontrola nr [...] [miejscowość], [dd.mm.rrrr].

Postanowienie o powołaniu biegłego w danej dziedzinie

Na podstawie art. 61r ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 17  postanawiam:

powołać w charakterze biegłego w dziedzinie [...] [Panią/Pana] * [imię i nazwisko, stanowisko lub tytuł naukowy]*,

w celu zbadania [przedmiot i zakres badań]

oraz sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonych badań i przedstawienia opinii w terminie do dnia [dd.mm.rrrr].

......................................

(data)

(pieczęć imienna i podpis

Prezesa NFZ)

Otrzymują:

1. [...]

2. [...]

3. [a/a]

*Wybrać właściwą opcję.

ZAŁĄCZNIK Nr  14

grafika

Departament Kontroli

Wydział [...]* w [miejscowość]

Nr kontroli: [...]

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Podstawa prawna kontroli: [w przypadku kontroli świadczeniodawców] - art. 61a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 18  *

[w przypadku kontroli osób uprawnionych] - art. 61a ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 19  *

[w przypadku kontroli aptek] - art. 61a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 20  w związku z art. 47 ust. 3a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych 21 *

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer kontroli:[...]
Komórka przeprowadzająca kontrolę:Narodowy Fundusz Zdrowia Departament Kontroli

Wydział [podać nazwę właściwego Terenowego Wydziału Kontroli lub innej komórki organizacyjnej wyodrębnionej w strukturze Departamentu Kontroli] w [miejscowość]

Kontrolerzy

i osoby, o których mowa w art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach 22 :

1. [Wpisać dane kontrolera lub kontrolerów: imię i nazwisko, stanowisko, nr i datę upoważnienia do kontroli, nr legitymacji służbowej]

2. [Wpisać dane osoby/osób, o których mowa w art. 61e ust. 2 ustawy, (o ile uczestniczyły w kontroli): imię i nazwisko, stanowisko, nr i datę upoważnienia do kontroli, zakres upoważnienia, nr legitymacji służbowej]

(dowód: akta kontroli str. [...])

Podmiot kontrolowany:[nazwa, adres]/ [nazwa i adres apteki] prowadzonej przez [nazwa i adres podmiotu prowadzącego aptekę]*
Kierownik podmiotu kontrolowanego:[imię i nazwisko, stanowisko, z uwzględnieniem zmian w okresie objętym kontrolą].
Numer statystyczny REGON:[...]
Numer we właściwej ewidencji:[wpisać informacje o danych rejestrowych podmiotu kontrolowanego typu KRS, RPWDL, CEDIG]
Numer zezwolenia na prowadzenie apteki:[...]**

(dowód: akta kontroli str. [...])

Umowa z NFZ

(kontrolowana)

umowa zawarta z [nazwa] Oddziałem Wojewódzkim NFZ w [miejscowość] nr [numer umowy] z dnia [dd.mm.rrrr] r. [określić rodzaj umowy - w przypadku umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej należy wskazać rodzaj oraz zakres świadczeń objęty kontrolą]*/nie posiada umowy z [nazwa] Oddziałem Wojewódzkim NFZ.*
Temat kontroli:[wpisać temat zgodny z upoważnieniem]
Zakres przedmiotowy kontroli, w tym okres objęty kontrolą:[wpisać zakres przedmiotowy, w tym okres objęty kontrolą zgodny z programem kontroli/ tematyką kontroli, upoważnieniem]

(dowód: akta kontroli str. [...])

Data rozpoczęcia kontroli:[dd.mm.rrrr]
Data zakończenia kontroli:[dd.mm.rrrr]
Miejsce/miejsca przeprowadzenia kontroli:[...]
Daty przeprowadzenia czynności kontrolnych w miejscach, o których mowa w art. 61i ust. 1 ustawy o świadczeniach:[wymienić daty i liczbę dni roboczych kontroli w miejscach, o których mowa w art. 61i ust. 1 ustawy o świadczeniach]

II. OCENA OGÓLNA:

Na podstawie opisanych niżej ustaleń faktycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia [wpisać jedną ocenę ogólną kontroli] ocenia realizację w okresie [...]:

- kontrolowanej umowy nr [...]*

- uprawnień i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa*

w zakresie objętym niniejszą kontrolą. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny cząstkowe odnoszące się do poszczególnych obszarów/ podobszarów objętych badaniem kontrolnym.

Do oceny stosuje się skalę trzystopniową:

- pozytywnie,

- pozytywnie z nieprawidłowościami,

- negatywnie

III. ZALECENIA POKONTROLNE

Mając na względzie powyższą ocenę ogólną oraz wskazane niżej oceny cząstkowe wynikające z ustaleń kontroli, o których mowa w części IV wystąpienia pokontrolnego, Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie art. 61s ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach, przedstawia następujące zalecenia pokontrolne:

1. [...]

2. [...]

[W przypadku wydania zaleceń pokontrolnych należy wskazać termin lub terminy ich realizacji przez podmiot kontrolowany]

Łączne skutki finansowe niniejszej kontroli wynoszą:

1) kwota [...] zł (słownie: [...]) tytułem nienależnie przekazanych środków finansowych naliczonych na podstawie § 28 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 23 ,*

2) kwota [...] zł (słownie: [...]) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 30 ust [...] pkt [...] załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej5),*

3) kwota [...] zł (słownie: [...]) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 31 ust [...] pkt [...] załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej5),*

4) kwota [...] zł (słownie: [...]) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie postanowień umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych wraz ze wskazaniem podstawy prawnej jej nałożenia; *

5) kwota [...] zł (słownie: [...]) tytułem zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kwoty refundacji leków lub limitu finansowania wyrobów medycznych wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania refundacji lub finansowania na podstawie art. 48 ust. 7a, 7b i 7c ustawy o refundacji 24  lub postanowień umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych;*

6) kwota [...] zł (słownie: [...]) tytułem zwrotu refundacji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji 25 ; *

7) kwota [...] zł (słownie: [...]) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 2 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów w na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept 26 ; *

8) kwota [...] zł (słownie: [...]) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 6 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów w na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept 27 ; *

9) kwota [...] zł (słownie: [...]) tytułem odszkodowania za szkodę poniesioną przez OW NFZ w wysokości przekraczającej wartość nałożonej kary umownej. *

Wezwanie, termin zapłaty oraz wskazanie numeru rachunku bankowego na jaki należy dokonać płatności wymienionych powyżej skutków finansowych kontroli, zawiera Wezwanie do zapłaty, przekazane podmiotowi kontrolowanemu wraz z niniejszym wystąpieniem pokontrolnym.

IV. OPIS USTALONEGO STANU FAKTYCZNEGO:

1. [Tytuł rozdziału odpowiadający pierwszemu z obszarów problemowych, który wyszczególniono (jako pierwszy) w programie kontroli/ tematyce kontroli - w ramach zakresu przedmiotowego i w szczegółowej tematyce kontroli].

1.1. [Tytuł podrozdziału odpowiadający pierwszemu z podobszarów, który wyszczególniono w danym obszarze (jako pierwszy) w programie kontroli/ tematyce kontroli - w szczegółowej tematyce kontroli].

[Należy opisać ustalenia stanu faktycznego (w danym obszarze i podobszarze) z odwołaniem do materiałów dowodowych zebranych w aktach kontroli, w przypadku ustaleń obejmujących nieprawidłowości należy w opisie uwzględnić ich zakres oraz dokonać oceny cząstkowej - dla każdego obszaru kontroli oddzielnie według poniższego schematu]

1) Opis stanu faktycznego:[...] (dowód: akta kontroli str. [...])
2) Ustalone nieprawidłowości:[należy w sposób zwięzły opisać stwierdzone nieprawidłowości, ich zakres wraz ze wskazaniem podstawy prawnej naruszenia]

(dowód: akta kontroli str. [...])

3) Ocena cząstkowa obszaru kontroli:[...]
4) Sankcje wynikające z umowy:[wpisać skutki finansowe ustalone w danym obszarze kontroli - w tym m.in. wartość nienależnie przekazanych środków finansowych, wartość nienależnej refundacji, karę umowną, wartość punktową świadczeń zakwestionowanych w wyniku kontroli (dotyczy np. ryczałtu PSZ) itp.]
5) Inne sankcje:[wpisać inne skutki finansowe ustalone w danym obszarze kontroli, nie wynikające z umowy - dotyczy kontroli osób uprawnionych nie posiadających umowy na wystawianie recept refundowanych (kwota stanowiąca równowartość kwoty refundacji leków lub limitu finansowania wyrobów medycznych wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania refundacji lub finansowania na podstawie art. 48 ust. 7a, 7b i 7c ustawy o refundacji 28 )]
6) Informacja o wystąpieniu o nałożenie innych przewidzianych prawem sankcji:[wpisać informację o wystąpieniu o nałożenie innych sankcji np. wszczęcie procedury rozwiązania umowy itp.]

[oceny cząstkowe obszarów i podobszarów, objętych kontrolą, wynikających z programu kontroli/tematyki kontroli i potwierdzonych dowodami w aktach kontroli, dokonuje się z uwzględnieniem kryteriów:

1) legalności - obejmuje badanie, czy kontrolowana działalność była zgodna z obowiązującymi w danym czasie przepisami prawa powszechnie obowiązującego, przepisami prawa wewnętrznego, umowami, decyzjami/ postanowieniami wydanymi w sprawach indywidualnych oraz innymi rozstrzygnięciami wydanymi przez uprawnione podmioty, a także badanie, czy podmiot kontrolowany działał w oparciu o właściwą podstawę prawną, w granicach swojego umocowania/swoich kompetencji;

2) rzetelności - obejmuje badanie wypełniania obowiązków z należytą starannością, sumiennie oraz we właściwym czasie, wypełniania zobowiązań zgodnie z ich treścią, przestrzegania wewnętrznych reguł funkcjonowania danego podmiotu, dokumentowania określonego działania lub stanu faktycznego zgodnie z rzeczywistością, we właściwej formie i wymaganych terminach, bez pomijania określonych faktów i okoliczności;

3) celowości - obejmuje badanie, czy działania podejmowane przez podmiot kontrolowany były zgodne z określonymi dla niego celami, badanie osiągnięcia założonych celów, a także czy zastosowane metody/środki były optymalne, odpowiednie dla osiągnięcia założonych celów***].

1.2. [Tytuł podrozdziału odpowiadający kolejnemu z podobszarów, który wyszczególniono w danym obszarze (jako drugi) w programie kontroli/ tematyce kontroli - w szczegółowej tematyce kontroli].

[Należy opisać ustalenia stanu faktycznego (w danym obszarze i podobszarze) z odwołaniem do materiałów dowodowych zebranych w aktach kontroli, w przypadku ustaleń obejmujących nieprawidłowości należy w opisie uwzględnić ich zakres oraz dokonać oceny cząstkowej - dla każdego obszaru kontroli oddzielnie według poniższego schematu]

1) Opis stanu faktycznego:[...] (dowód: akta kontroli str. [...])
2) Ustalone nieprawidłowości:[należy w sposób zwięzły opisać stwierdzone nieprawidłowości, ich zakres wraz ze wskazaniem podstawy prawnej naruszenia]

(dowód: akta kontroli str. [...])

3) Ocena cząstkowa obszaru kontroli:

4) Uwagi:

[...]

[...]

5) Sankcje wynikające z umowy:[wpisać skutki finansowe ustalone w danym obszarze kontroli - w tym m.in. wartość nienależnie przekazanych środków finansowych, wartość nienależnej refundacji, karę umowną, wartość punktową świadczeń zakwestionowanych w wyniku kontroli (dotyczy np. ryczałtu PSZ) itp.]
6) Inne sankcje:[wpisać inne skutki finansowe ustalone w danym obszarze kontroli, nie wynikające z umowy - dotyczy kontroli osób uprawnionych nie posiadających umowy na wystawianie recept refundowanych (kwota stanowiąca równowartość kwoty refundacji leków lub limitu finansowania wyrobów medycznych wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania refundacji lub finansowania na podstawie art. 48 ust. 7a, 7b i 7c ustawy o refundacji 29 )]
7) Informacja o wystąpieniu o nałożenie innych przewidzianych prawem sankcji:[wpisać informację o wystąpieniu o nałożenie innych sankcji np. wszczęcie procedury rozwiązania umowy itp.]

2. [Tytuł rozdziału odpowiadający kolejnemu z obszarów problemowych, który wyszczególniono (jako drugi) w programie kontroli/ tematyce kontroli - w ramach zakresu przedmiotowego i w szczegółowej tematyce kontroli].

1) Opis stanu faktycznego:[...] (dowód: akta kontroli str. [...])
2) Ustalone nieprawidłowości:[należy w sposób zwięzły opisać stwierdzone nieprawidłowości, ich zakres wraz ze wskazaniem podstawy prawnej naruszenia]

(dowód: akta kontroli str. [...])

3) Ocena cząstkowa obszaru kontroli:[...]
4) Uwagi:

5) Sankcje wynikające z umowy:

[...]

[wpisać skutki finansowe ustalone w danym obszarze kontroli - w tym m.in. wartość nienależnie przekazanych środków finansowych, wartość nienależnej refundacji, karę umowną, wartość punktową świadczeń zakwestionowanych w wyniku kontroli (dotyczy ryczałtu PSZ), korekty raportów statystycznych itp.]

6) Inne sankcje:[wpisać inne skutki finansowe ustalone w danym obszarze kontroli, nie wynikające z umowy - dotyczy kontroli osób uprawnionych nie posiadających umowy na wystawianie recept refundowanych (kwota stanowiąca równowartość kwoty refundacji leków lub limitu finansowania wyrobów medycznych wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania refundacji lub finansowania na podstawie art. 48 ust. 7a, 7b i 7c ustawy o refundacji 30 )]
7) Informacja o wystąpieniu o nałożenie innych przewidzianych prawem sankcji:[wpisać informację o wystąpieniu o nałożenie innych sankcji np. wszczęcie procedury rozwiązania umowy itp.]

V. ADNOTACJA O DOKONANIU WPISU DO KSIĘGI EWIDENCJI KONTROLI*

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli pod pozycją nr [...]

VI. POZOSTAŁE INFORMACJE I POUCZENIA

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach, jeden dla kierownika podmiotu kontrolowanego, drugi do akt kontroli.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie art. 61t ust. 4 ustawy o świadczeniach, oczekuje przedstawienia przez podmiot kontrolowany w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

Zgodnie z art. 61t ustawy o świadczeniach, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia, na piśmie, do Prezesa NFZ w Warszawie zastrzeżeń do treści zawartych w wystąpieniu pokontrolnym. Zastrzeżenia wnosi się do Prezesa NFZ za pośrednictwem komórki organizacyjnej Funduszu, która przeprowadziła kontrolę tj. Wydziału [podać nazwę właściwego Terenowego Wydziału Kontroli lub innej komórki organizacyjnej wyodrębnione w strukturze Departamentu Kontroli] w [miejscowość].****

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 61t ust. 4 ustawy o świadczeniach, termin nadesłania informacji, o którym mowa powyżej, liczy się od dnia otrzymania stanowiska Prezesa NFZ o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.****

[miejscowość] dnia [dd.mm.rrrr]

.......................................................

(podpis i pieczątka

kontrolera przeprowadzającego kontrolę)

Objaśnienia:

* Wybrać wyłącznie właściwą opcję.

**Uwzględnić przy kontroli aptek

*** Nie dotyczy kontroli aptek.

**** Nie stosować tego pouczenia w przypadku zmienionego wystąpienia pokontrolnego w związku z uwzględnieniem zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego.

[UWAGA: OKREŚLONE WE WZORZE CZĘŚCI SKŁADOWE WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO, W TYM W CZĘŚCI VI, NALEŻY UWZGLĘDNIĆ ODPOWIEDNIO DO STANU FAKTYCZNEGO]

ZAŁĄCZNIK Nr  15

grafika

Kontrola nr [...] [miejscowość], [dd.mm.rrrr].

Pan/Pani [imię i nazwisko

kierownika podmiotu kontrolowanego]

[nazwa podmiotu kontrolowanego i adres]

Wezwanie do zapłaty skutków finansowych kontroli nr [wstawić numer kontroli]

W związku z określonymi w wystąpieniu pokontrolnym z dnia [...] znak [wstawić nr kontroli] skutkami finansowymi, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wzywa do zapłaty kwoty [...] (słownie:[....]) w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania do zapłaty na rachunek bankowy [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w [...] ([podać nazwę banku oraz nr rachunku bankowego właściwego OW NFZ]).

Na powyższą kwotę składa się:

1) kwota [...] zł (słownie: [...]) tytułem nienależnie przekazanych środków finansowych naliczonych na podstawie § 28 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 31 ,*

2) kwota [...] zł (słownie: [...]) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 30 ust [...] pkt. [...] załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 32   33 ,*

3) kwota [...] zł (słownie: [...]) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 31 ust [...] pkt. [...] załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 34 ( 35 ,*

4) kwota [...] zł (słownie: [...]) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie postanowień umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych wraz ze wskazaniem podstawy prawnej jej nałożenia 36 ; *

5) kwota [...] zł (słownie: [...]) tytułem zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kwoty refundacji leków lub limitu finansowania wyrobów medycznych wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania refundacji lub finansowania na podstawie art. 48 ust. 7a, 7b i 7c ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych 37   38  lub postanowień umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych 39 ;*.

6) kwota [...] zł (słownie: [...]) tytułem zwrotu refundacji na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji 40 ; *

7) kwota [...] zł (słownie: [...]) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 2 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept 41   42 ; *

8) kwota [...] zł (słownie: [...]) tytułem kary umownej naliczonej na podstawie § 8 ust. 6 w związku z ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów w na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept 43 ( 44 ; *

9) kwota [...] zł (słownie: [...]) tytułem odszkodowania za szkodę poniesioną przez OW NFZ w wysokości przekraczającej wartość nałożonej kary umownej. *

[W przypadku kontroli świadczeniodawców] W sytuacji nieuregulowania zobowiązania, będącego skutkiem finansowym postępowania kontrolnego w określonym terminie, Dyrektor [nazwa] Oddziału Wojewódzkiego NFZ w [miejscowość], na podstawie § 28 ust. 3 i § 29 ust. 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 45 , ma prawo potrącenia należności wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę od dnia wymagalności do dnia zapłaty, z przysługujących podmiotowi bieżących należności lub wszczęcia innych działań zgodnie z procedurą windykacji należności NFZ. Odsetki ustawowe nie przysługują OW NFZ za okres od dnia, w którym upłynął określony w ustawie termin do rozpatrzenia przez Prezesa Funduszu zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, do dnia ich rozpatrzenia. *

[W przypadku kontroli aptek] W sytuacji nieuregulowania zobowiązania, będącego skutkiem finansowym postępowania kontrolnego w określonym terminie, Dyrektor [nazwa] Oddziału Wojewódzkiego NFZ w [miejscowość], na podstawie § 7 ust. 2 i § 9 ust. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept 46 , ma prawo potrącenia należności wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę od dnia wymagalności do dnia zapłaty, z przysługujących podmiotowi bieżących należności lub wszczęcia innych działań zgodnie z procedurą windykacji należności NFZ. Odsetki ustawowe nie przysługują OW NFZ za okres od dnia, w którym upłynął określony w ustawie termin do rozpatrzenia przez Prezesa Funduszu zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, do dnia doręczenia kierownikowi podmiotu kontrolowanego stanowiska Prezesa NFZ w sprawie ich rozpatrzenia.

[W przypadku kontroli osób uprawnionych] W sytuacji nieuregulowania zobowiązania, będącego skutkiem finansowym postępowania kontrolnego w określonym terminie, Dyrektor [nazwa] Oddziału Wojewódzkiego NFZ w [miejscowość] jest uprawniony do wszczęcia działań zgodnie z procedurą windykacji należności NFZ.*

W tytule przelewu proszę podać podany na pierwszej stronie znak niniejszego pisma.

................................................................

(data)

(podpis i pieczęć kontrolera)

Otrzymują:

1. [podać nazwę podmiotu kontrolowanego]

2. Dyrektor [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w [...]

3. a/a

* Wybrać wyłącznie właściwą opcję.

ZAŁĄCZNIK Nr  16

Rejestr kontroli świadczeniodawców

Stan na: [rrrr-mm-dd]
Lp.Nr kontroliPodmiot kontrolowany (nazwa, adres)Kontrolowane miejsce udzielania świadczeń (nazwa, ulica)Miejscowość kontrolowanego miejsca udzielania świadczeńKontrola dotyczy gospodarki lekiem: chemioterapia, programy terapeutyczne/ lekowe TAK/NIE/TAK kontrola łączonaNumer kontrolowanej umowyWartość umowy kontrolowanejSuma wartości kontrolowanych zakresów dla kontrolowanych miejsc udzielania świadczeńRodzaj świadczeń zdrowotnych dotyczący umowy kontrolowanejZakres kontrolowanych świadczeńTemat kontroliZakres przedmiotowy kontroli, w tym okres objęty kontrolą - opisUszczegółowienie kontrolowanego zagadnienia - kontrola obejmowała:

1 - listy oczekujących,

2 - podwykonawców, 3 - świadczenia ratujące życie,

4 - czas pracy,

5 - ofertę,

6 - normy pielęgniarskie,

7 - pobieranie opłat,

8 - rozliczanie świadczeń; sprawozdawanie w PSZ

9 - zgłoszenie na podstawie ZIP

10 - personel

11 - sprzęt i aparatura

12 - pakiet onkologiczny

13 - brachyterapia 14 - art. 19

15 - podwyżki dla uprawnionych (pielęgniarki, lekarze, ratownicy)

16 - brak w słowniku

Rodzaj kontroli

1 - planowa

2 - doraźna

Rodzaj kontroli

1 - koordynowana

2 - niekoordynowana

Rodzaj kontroli

1 - rozpoznawcza

2 - sprawdzająca

3 - skargowa

4 - problemowa

Zdarzenie inicjujące kontrolę doraźną:

1 - Inicjatywa Prezesa NFZ

2 - Inicjatywa własna DK

3 - Na wniosek Dyrektora OW NFZ/kierownika komórki org. CNFZ

4 - Na polecenie MZ

5 - Wniosek / zlecenie organów zewnętrznych (innych)

Zawiadomienie podmiotu kontrolowanego o kontroli nastąpiło na co najmniej 7 dni przed jej wszczęciem:

1- TAK

2- NIE

3- NIE DOTYCZY

Faktyczna data rozpoczęcia czynności kontrolnych [rrrr-mm-dd]Data wpływu sprzeciwu, o którym mowa w art. 61d ust. 6 ustawy o świadczeniachSposób rozpatrzenia sprzeciwu - postanowienie o:

1 - odstąpieniu od czynności kontrolnych

2 - kontynuowaniu czynności kontrolnych

12345678910111213141516171819202121a
Data przekazania/wysłania postanowienia w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu do świadczeniodawcy [rrrr-mm-dd]Data wpływu zażalenia na rozpatrzenie sprzeciwu, o którym mowa w art.. 61d ust. 11 ustawy o świadczeniachSposób rozpatrzenia zażalenia - postanowienie o:

1 - odstąpieniu od czynności kontrolnych

2 - kontynuowaniu czynności kontrolnych

Data przekazania/wysłania postanowienia w sprawie rozpatrzenia zażalenia do świadczeniodawcy [rrrr-mm-dd]Liczba dni roboczych kontroli w miejscach, o których mowa w art. 61i ust. 1 ustawy o świadczeniachLiczba kontrolerodniData przekazania/wysłania wystąpienia pokontrolnego do świadczeniodawcy (rrrr-mm-dd)Data przekazania/wysłania do świadczeniodawcy wezwania do zapłaty skutków finansowych określonych w wystąpieniu pokontrolnym (rrrr-mm-dd)Ocena ogólna kontrolowanego podmiotu

1 - pozytywna

2 - pozytywna z nieprawidłowościami 3 - negatywna

Data wpływu informacji, o której mowa w art. 61t ust. 4 ustawy o świadczeniachTryb odwoławczy (zastrzeżenia świadczeniodawcy do wystąpienia pokontrolnego)

1 - tak, zakończony

2 - tak, w toku

3 - brak

Zastrzeżenia świadczeniodawcy do wystąpienia pokontrolnego uznane przez Prezesa NFZ:

1 - w całości,

2 - w części,

3 - nie uwzględniono,

4 - brak zastrzeżeń,

5 - złożono po terminie lub przez osobę nieuprawnioną

Data przekazania/wysłania świadczeniodawcy stanowiska Prezesa NFZ w sprawie zastrzeżeń (rrrr-mm-dd)Data przekazania/ wysłania świadczeniodawcy zmienionego wystąpienia pokontrolnego (po rozpatrzeniu zastrzeżeń) (rrrr-mm-dd)Wartość nienależnie przekazanych środków finansowych określona w wystąpieniu pokontrolnymWartość punktowa świadczeń zakwestionowanych określona w wystąpieniu pokontrolnym (do wypełnienia tylko przy kontroli świadczeń finansowanych ryczałtem PSZ)Wartość nienależnie przekazanych środków finansowych ustalona do rozliczenia po rozpatrzeniu zastrzeżeń przez Prezesa NFZWartość punktowa świadczeń zakwestionowanych (do wypełnienia tylko przy kontroli świadczeń finansowanych ryczałtem PSZ) ustalona do rozliczenia po rozpatrzeniu zastrzeżeń przez Prezesa NFZPrzyczyny zakwestionowania świadczeńWartość nałożonych karWartość nałożonych kar po rozpatrzeniu zastrzeżeń przez Prezesa NFZPrzyczyny nałożenia kary
21b21c21d21e22232424a2526272828a28b2929a3030a31323334
Inne, niefinansowe skutki kontroli:

1 - Przekazanie wystąpienia pokontrolnego do organu założycielskiego

2 - Przekazanie informacji o ustaleniach kontroli do organu założycielskiego

3 - Przekazanie informacji o ustaleniach kontroli do innych instytucji

4 - Złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

5 - Wniosek o zmiejszenie wartości kontraktu ze świadczeniodawcą

6 - Rozwiązanie umowy bez okresu wypowiedzenia

7 - Rozwiązanie umowy z określonym terminem wypowiedzenia

8 - Unieważnienie umowy

9 - Wniosek o przeprowadzenie rekontroli

10 - Zawiadomienie o niepoddaniu się świadczeniodawcy kontroli

11 - Zawiadomienie kierownika jednostki kontrolowanej o stwierdzeniu niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzkiego

12 - Zawiadomienie organu założycielskiego o stwierdzeniu niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzkiego

Zalecenia niefinansowe (krótki opis)Czy zrealizowano niefinansowe zalecenia pokontrolne?

1 - tak, w terminie

2 - tak, po terminie

3 - w części, w terminie

4 - w części, po terminie

5 - nie

6 - brak zaleceń niefinansowych

Sposób monitorowania wykonania niefinansowych zaleceń pokontrolnych?

1 - kontrola sprawdzająca

2 - pismo od świadczeniodawcy o realizacji zaleceń

3 - pismo od świadczeniodawcy wraz z dokumentacją potwierdzającą realizację zaleceń

4 - nie dotyczy

Czy czynności sprawdzające potwierdziły realizację zaleceń niefinansowych?

1 - TAK

2 - NIE

3 - NIE DOTYCZY

Kwartał, w którym przeprowadzono kontrolę (nr kw/rok np. 1/2019)Skład zespołu kontrolującego (liczba kontrolerów i osób o którym mowa w art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniachUWAGIWartość nienależnie przekazanych środków finansowych ujęta w księgach rachunkowych (po zakończeniu procedury odwoławczej na poziomie NFZ)Wartość nałożonych kar ujęta w księgach rachunkowych (po zakończeniu procedury odwoławczej na poziomie NFZ)Nienależnie przekazane środki finansowe - data ujęcia skutków finansowych kontroli w księgach rachunkowych OW NFZ (RRRR-MM-DD)Nienależnie przekazane środki finansowe - okres sprawozdawczy, w którym skutki finansowe zostały ujęte w księgach rachunkowych (kwartał/rok np. 1/2015)Kara umowna - data ujęcia skutków finansowych kontroli w księgach rachunkowych OW NFZKara umowna - okres sprawozdawczy, w którym skutki finansowe zostały ujęte w księgach rachunkowych (kwartał/rok np. 1/2015)Kwoty odzyskane z tytułu nienależnie przekazanych środków finansowych (bez odsetek)Kwoty odzyskane z tytułu nałożonych kar umownych (bez odsetek)Razem rozliczono (suma kwot odzyskanych =x7+x8)Pozostało do rozliczenia (x1+x2)-x9UWAGI DO SKUTKÓW FINANSOWYCH
3536373839404142x1x2x3x4x5x6x7x8x9x10x11
Wykonanie Planu kontroli realizacji umów (w zakresie dot. .... Wydziału Realizacji Kontroli w .........) na 20... r.
Nr komórki do spraw kontroliWydział Realizacji Kontroli

w ............

stan na:rrrr-mm-dd
Kwartał/rok narastającoPlanowana liczba kontroli (kontrole ujęte w pierwotnym Planie kontroli realizacji umów

w częsci dot. WRK w ........... na 20... r.)

Planowana liczba kontroli (kontrole ujęte w zaktualizowanym Planie kontroli realizacji umów

w częsci dot. WRK w ........... na 20... r.)

Realizacja Planu kontroli realizacji umów w częsci dot. WRK w .......... na 20.. r.* (liczba kontroli)Uwagi
12345
Razem
* obejmuje postępowania kontrolne wszczęte w danym kwartale

Instrukcja wypełniania tabeli "Rejestr kontroli świadczeniodawców"

W tabeli "Rejestr kontroli" wykazywane są postępowania kontrolne realizacji umów, przeprowadzone w trybie art. 61a ust. 1 oraz art. 19 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.). Dane w kolumnach nr 1-42 wypełnia właściwa komórka do spraw kontroli, dane w kolumnach x1-x11 wypełnia komórka do spraw księgowości oddziału wojewódzkiego NFZ. Dane prezentowane w Rejestrze kontroli powinny być zgodne ze Sprawozdaniem nr 5, o którym mowa w § 6 ust.1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. 2015, poz. 1943 z późn. zm.).

Nr kolumnyNagłówek kolumnyOpis zdarzenia wpisywanego w poszczególne komórki
1Lp.Kolejny numer w rejestrze
2Nr kontroliZgodnie z zapisami zarządzenia nr ..../2019/DK z dnia .........2019 r. (§ ..............)
3Podmiot kontrolowany (nazwa, adres)Nazwa i adres podmiotu prowadzącego działalność
4Kontrolowane miejsce udzielania świadczeń (nazwa, ulica)Nazwa komórki organizacyjnej (zgodna z rpwdl- dotyczy tylko podmiotów leczniczych) i ulica z adresu kontrolowanego miejsca udzielania świadczeń
5Miejscowość kontrolowanego miejsca udzielania świadczeńMiejscowość z adresu kontrolowanego miejsca udzielania świadczeń.
6Kontrola dotyczy gospodarki lekiem: chemioterapia, programy terapeutyczne/ lekowe TAK/NIE/TAK kontrola łączonaDotyczy chemioterapii i programów terapeutycznych/lekowych, wpisywać tylko TAK lub NIE lub Tak, kontrola łączona
7Numer kontrolowanej umowyTutaj należy podać numer pierwotny umowy Zgodnie z opisem kolumny w tabeli; w przypadku kontroli kilku umów, wpisać ich numery oddzielone średnikiem ";" Jeżeli kontrola dotyczyła dwóch umów z tego samego rodzaju, to w kol. 9 wpisujemy sumę wartości umów. Jeżli kontrola dotyczyła dwóch umów w różnych rodzajach, to wpisujemy dwie pozycje (dla pierwszego rodzaju i drugiego rodzaju - w dwóch odrębnych wierszach)
8Wartość umowy kontrolowanejPonieważ wartość umowy może ulegać zmianom w ciągu roku (aneksy), przyjęto zasadę powiązania kontroli i jej ewentualnych skutków finansowych z wartością umowy w tym czasie.

Należy wpisać w kol.9 wartość kontrolowanej umowy/umów łącznie oraz w kol.10 wartość kontrolowanego zakresu/zakresów w miejscach udzielania świadczeń łącznie - niezależnie od skutków kontroli. Dla POZ i ZPO pole nie jest wymagane (z wyjątkiem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej).

Należy podać wartość umowy wg stanu na dzień podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów

9Suma wartości kontrolowanych zakresów dla kontrolowanych miejsc udzielania świadczeń
10Rodzaj świadczeń zdrowotnych dotyczący umowy kontrolowanejSymbol rodzaju świadczeń opieki zdrowotnej - skróty zgodne z "Procedurą konkursu ofert lub rokowań prowadzonych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych" (np. SZP, AOS, OPH). W przypadku umów PSZ - nalezy wpisać "PSZ-...." w miejscu wykropkowanym należy podać skrót rodzaju świadczeń, który jest kontrolowany np. PSZ- SZP, PSZ-REH, SZP-CHEM itp.
11Zakres kontrolowanych świadczeńkod i nazwa produktu kontraktowego (zakres śwadczeń) - w przypadku kontroli wielu zakresów, wpisać ich kody i nazwy oddzielone średnikiem ";" np. 02.1220.001.02 (świadczenia neurologiczne)
12Temat kontroliPełny temat danej kontroli wskazany w dokumentach kontroli.
13Zakres przedmiotowy kontroli, w tym okres objęty kontrolą - opiszakres przedmiotowy zgodny z treścią upoważnienia do kontroli, w tym okres objęty kontrolą
14Uszczegółowienie kontrolowanego zagadnienia - kontrola obejmowała:

1 - listy oczekujących,

2 - podwykonawców,

3 - świadczenia ratujące życie,

4 - czas pracy,

5 - ofertę,

6 - normy pielęgniarskie,

7 - pobieranie opłat,

8 - rozliczanie świadczeń; sprawozdawanie w PSZ

9 - zgłoszenie na podstawie ZIP

10 - personel

11 - sprzęt i aparatura

12 - pakiet onkologiczny

13 - brachyterapia

14 - art. 19

15 - podwyżki dla uprawnionych (pielęgniarki, lekarze, ratownicy)

16 - brak w słowniku

Należy wpisać kod/kody (można wpisać więcej niż jeden kod) zagadnienia objętego kontrolą. Jest to kolumna pomocnicza do kolumny opisowej nr 13 znakująca (by łatwiej było je odszukać) kontrolowane zagadnienia na potrzeby sprawozdawcze.

* katalog będzie rozszerzany w miarę potrzeby

numer 16 należy wybrać wyłacznie w sytuacji, jeżeli żadne z zagadnień wymienionych w słowniku nie było kontrolowane

numery ze słownika należy wpisywać rozdzielając średnikami

15Rodzaj kontroli

1 - planowa

2 - doraźna

Zgodnie z okodowaniem nadanym w tytule kolumny
16Rodzaj kontroli

1 - koordynowana

2 - niekoordynowana

Zgodnie z okodowaniem nadanym w tytule kolumny
17Rodzaj kontroli

1 - rozpoznawcza

2 - sprawdzająca

3 - skargowa

4 - problemowa

Zgodnie z okodowaniem nadanym w tytule kolumny
18Zdarzenie inicjujące kontrolę doraźną

1 - Inicjatywa Prezesa NFZ

2 - Inicjatywa własna DK/WRK

3 - Na wniosek Dyrektora OW NFZ/kierownika komórki org. CNFZ

4 - Na polecenie MZ

5 - Wniosek / zlecenie organów zewnętrznych (innych)

wybrać zgodnie z okodowaniem nadanym w tytule kolumny
19Zawiadomienie podmiotu kontrolowanego o kontroli nastąpiło na co najmniej 7 dni przed jej wszczęciem:

1- TAK

2- NIE

3 - NIE DOTYCZY

należy zaznaczyć TAK - jeśli kontrola została wszczęta w trybie art. 61g ust. 1 (z powiadomieniem na co najmniej 7 dni przed jej wszczęciam), lub NIE - jeśli kontrola dotyczy wyjątków przewidzianych w art. 61g ust. 1 pkt. 1-4 oraz art. 61v ust. 1 ustawy o świadczeniach, lub NIE DOTYCZY - przy kontrolach w zakresie leczenie szpitalne
20Faktyczna data rozpoczęcia czynności kontrolnychTermin rozpoczęcia kontroli w podmiocie kontrolowanym
21Data wpływu sprzeciwu, o którym mowa w art. 61d ust. 6 ustawy o świadczeniachnależy wpisać datę wpływu do NFZ sprzeciwu o którym mowa w art. 61 d ust. 6 ustawy
21aSposób rozpatrzenia sprzeciwu - postanowienie o: 1 - odstąpieniu od czynności kontrolnych 2 - kontynuowaniu czynności kontrolnychwybrać zgodnie z okodowaniem nadanym w tytule kolumny
21bdata przekazania/wysłania postanowienia w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu do świadczeniodawcy [rrrr-mm-dd]wpisać datę wysłania postanowienia lub datę osobistego doręczenia podmiotowi kontrolowanemu
21cdata wpływu zażalenia na rozpatrzenie sprzeciwu, o którym mowa w art. 61d ust. 11 ustawy o świadczeniachnależy wpisać datę wpływu do NFZ zażalenia o którym mowa w art. 61 d ust. 11 ustawy
21dSposób rozpatrzenia zażalenia - postanowienie o:

1 - odstąpieniu od czynności kontrolnych

2 - kontynuowaniu czynności kontrolnych

wybrać zgodnie z okodowaniem nadanym w tytule kolumny
21edata przekazania/wysłania postanowienia w sprawie rozpatrzenia zażalenia do świadczeniodawcy [rrrr-mm-dd]wpisać datę wysłania postanowienia lub datę osobistego doręczenia podmiotowi kontrolowanemu
22Liczba dni roboczych kontroli w miejscach, o których mowa w art. 61i ust. 1 ustawy o świadczeniachwpisać liczbę dni roboczych kontroli wyłącznie w miejscach, o których mowa w art. 61i ust. 1 ustawy o świadczeniach - w zaokrągleniu do 1 dnia (przy kontroli umowy z kilkoma miejscami udzielania świadczeń - liczbę dni należy zsumować)
23Liczba kontrolerodniLiczba kontrolerodni od dnia faktycznego wszczęcia kontroli (w tym czas podróży służbowej) do podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów oraz - w przypadku wpływu zastrzeżeń do protokołu kontroli - czas poświęcony na ich rozpatrzenie i opracowanie stanowiska ws. zastrzeżeń, z uwzględnieniem przerw danego kontrolera w prowadzonej kontroli. W obliczeniach należy uwzględniać, zgodnie z przekazaną tabelą służącą do wyliczenia kontrolerodni, liczbę godzin przeznaczonych na daną kontrolę w zaokrągleniu do pełnej godziny (1 kontrolerodzień = 8 godzin).
24Data przekazania/wysłania wystąpienia pokontrolnego do świadczeniodawcy (rrrr-mm-dd)Data nadania pocztą bądź osobistego doręczenia
24aData przekazania/wysłania do świadczeniodawcy wezwania do zapłaty skutków finansowych określonych w wystąpieniu pokontrolnym (rrrr-mm-dd)Data nadania pocztą bądź osobistego doręczenia, w przypadku braku skutków finansowych - wpisać NIE DOTYCZY
25Ocena ogólna kontrolowanego podmiotu

1 - pozytywna

2 - pozytywna z nieprawidłowościami

3 - negatywna

Zgodnie z okodowaniem.
26Data wpływu inform. o której mowa w art. 61t ust. 4 ustawy o świadczeniachData wpływu bądź osobistego doręczenia - dotyczy informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań
27Tryb odwoławczy (zastrzeżenia świadczeniodawcy do wystąpienia pokontrolnego)

1 - tak, zakończony

2 - tak, w toku

3 - brak

Tak, w toku (dot. przypadku, gdy złożono zastrzeżenie i trwa postępowanie odwoławcze w NFZ)

Brak (brak trybu odwoławczego np.przypadki w których nie wpłynęło zastrzeżenie a upłynął termin złożenia albo złożono zatrzeżenia po terminie)

Tak, zakończony (dot. przypadków gdy postępowanie odwoławcze w NFZ zostało zakończone)

Pole puste oznacza, że nie upłynął jeszcze termin na złożenie zastrzeżeń lub brak danych o trybie odwoławczym.

28Zastrzeżenia świadczeniodawcy do wystąpienia pokontrolnego uznane przez Prezesa NFZ:

1 - w całości,

2 - w części,

3 - nie uwzględniono,

4 - brak zastrzeżeń,

5 - złożono po terminie lub przez osobę nieuprawnioną

Zgodnie z okodowaniem w kolumnie w tabeli
28aData przekazania/wysłania świadczeniodawcy stanowiska Prezesa NFZ w sprawie zastrzeżeń (rrrr-mm-dd)Zgodnie z opisem kolumny w tabeli
28bData przekazania/wysłania świadczeniodawcy zmienionego wystąpienia pokontrolnego (po rozpatrzeniu zastrzeżeń) (rrrr-mm-dd)wpisać zgodnie z opisem kolumny - dotyczy tylko tych sytuacji, w których po uwzględnieniu zastrzeżeń w całości lub w częsci zmieniono wystąpienie pokontrolne
29Wartość nienależnie przekazanych środków finansowych określona w wystąpieniu pokontrolnymZgodnie z opisem kolumny w tabeli
29aWartość punktowa świadczeń zakwestionowanych określona w wystąpieniu pokontrolnym (do uzupełnienia tylko przy kontroli świadczeń finansowanych ryczałtem PSZ)Zgodnie z opisem kolumny w tabeli - dotyczy wartości punktowej świadczeń zakwestionowanych w kontroli, które są finansowane ryczałtem PSZ (należy wpisac sumę punktów zakwestionownych świadczeń) - w przypadku innych kontroli - należy wpisać "NIE DOTYCZY"
30Wartość nienależnie przekazanych środków finansowych ustalona do rozliczenia po rozpatrzeniu zastrzeżeń przez Prezesa NFZJeśli nie było trybu odwoławczego proszę wpisać kwotę z wystapienia pokontrolnego, jeśli tryb odwoławczy w NFZ zakończony - wpisać kwotę po decyzji Prezesa NFZ, jeśli tryb odwoł. w toku nie wprowadzać kwot
30aWartość punktowa świadczeń zakwestionowanych (do uzupełnienia tylko przy kontroli świadczeń finansowanych ryczałtem PSZ) ustalona do rozliczenia po rozpatrzeniu zastrzeżeń przez Prezesa NFZZgodnie z opisem kolumny w tabeli - dotyczy wyłącznie wartości punktowej świadczeń zakwestionowanych w kontroli, które są finansowane ryczałtem PSZ (należy wpisac sumę punktów zakwestionownych świadczeń) - w przypadku innych kontroli - należy wpisać "NIE DOTYCZY"
31Przyczyny zakwestionowania świadczeńWskazać konkretne przyczyny zakwestionowania świadczeń.
32Wartość nałożonych karWartość nałożonych kar określona w wystąpieniu pokontrolnym
33Wartość nałożonych kar po rozpatrzeniu zastrzeżeń przez Prezesa NFZJeśli nie było trybu odwoławczego proszę wpisać kwotę z wystapienia pokontrolnego, jeśli tryb odwoławczy w NFZ zakończony - wpisać kwotę po decyzji Prezesa NFZ, jeśli tryb odwoł. w toku nie wprowadzać kwot
34Przyczyny nałożenia karyOpis nieprawidłowości zgodny z taryfikatorem kar umownych
35Inne, niefinansowe skutki kontroli

1 - Przekazanie wystąpienia pokontrolnego do organu założycielskiego

2 - Przekazanie informacji o ustaleniach kontroli do organu założycielskiego

3 - Przekazanie informacji o ustaleniach kontroli do innych instytucji

4 - Złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

5 - Wniosek o zmiejszenie wartości kontraktu ze świadczeniodawcą

6 - Rozwiązanie umowy bez okresu wypowiedzenia

7 - Rozwiązanie umowy z określonym terminem wypowiedzenia

8 - Unieważnienie umowy

9 - Wniosek o przeprowadzenie rekontroli

10 - Zawiadomienie o niepoddaniu się świadczeniodawcy kontroli

11 - Zawiadomienie kierownika jednostki kontrolowanej o stwierdzeniu niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzkiego

12 - Zawiadomienie organu założycielskiego o stwierdzeniu niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzkiego

Zgodnie z ookdowaniem nadanym w tytule kolumny
36Zalecenia niefinansowe (krótki opis)Krótki opis
37Czy zrealizowano niefinansowe zalecenia pokontrolne?

1 - tak, w terminie

2 - tak, po terminie

3 - w części, w terminie

4 - w części, po terminie

5 - nie

6 - brak zaleceń niefinansowych

Wpisujemy NIE, jeżeli świadczeniodawca nie zrealizował żadnego zalecenia. Wpisujemy W CZĘŚCI, jeśli świadczeniodawca zrealizował <100%.
38Sposób monitorowania wykonania niefinansowych zaleceń pokontrolnych?

1 - kontrola sprawdzająca

2 - pismo od świadczeniodawcy o realizacji zaleceń

3 - pismo od świadczeniodawcy wraz z dokumentacją potwierdzającą realizację zaleceń

4 - nie dotyczy

Zgodnie z okodowaniem.
39Czy czynności sprawdzające potwierdziły realizację zaleceń niefinansowych?

1 - TAK

2 - NIE

3 - NIE DOTYCZY

TAK jeżeli zalecenia zostały zrealizowane w 100%, w przypadku różnych terminów realizacji zaleceń kolumnę należy wypełnić po otrzymaniu informacji o sposobie realizacji wszystkich zaleceń.
40Kwartał, w którym przeprowadzono kontrolę (nr kw/rok np. 1/2013)Kwartał i rok w formacie nr kw/rrrr np. 1/2019 o przypisaniu do kwartału decyduje data nadania pocztą bądź osobistego doręczenia wystąpienia pokontrolnego.
41Skład zespołu kontrolującego (liczba kontrolerów)Liczba osób wchodzących w skład zespołu kontrolującego
42UWAGIKrótki opis
x1Wartość nienależnie przekazanych środków finansowych ujęta w księgach rachunkowych (po zakończeniu procedury odwoławczej na poziomie Funduszu)Zgodnie z opisem kolumny w tabeli, kwoty niewątpliwe
x2Wartość nałożonych kar ujęta w księgach rachunkowych (po zakończeniu procedury odwoławczej na poziomie Funduszu)Zgodnie z opisem kolumny w tabeli, kwoty niewątpliwe
x3Nienależnie przekazane środki finansowe - data ujęcia skutków finansowych kontroli w księgach rachunkowych OW NFZ (RRRR-MM-DD)Zgodnie z opisem kolumny w tabeli
x4Nienależnie przekazane środki finansowe - okres sprawozdawczy, w którym skutki finansowe zostały ujęte w księgach rachunkowych (kwartał/rok np. 1/2015)Kwartał i rok w formacie nr kw/rrrr np. 1/2018
x5Kara umowna - data ujęcia skutków finansowych kontroli w księgach rachunkowych OW NFZZgodnie z opisem kolumny w tabeli
x6Kara umowna - okres sprawozdawczy, w którym skutki finansowe zostały ujęte w księgach rachunkowych (kwartał/rok np. 1/2015)Kwartał i rok w formacie nr kw/rrrr np. 1/2018
x7Kwoty odzyskane z tytułu nienależnie przekazanych środków finansowych (bez odsetek)Wpływy uzyskane bezpośrednio do kasu lub na rachunek OW oraz na zasadach określonych w art. 498 k.c. (potrącenia)
x8Kwoty odzyskane z tytułu nałożonych kar umownych (bez odsetek)Wpływy uzyskane bezpośrednio do kasu lub na rachunek OW oraz na zasadach określonych w art. 498 k.c. (potrącenia)
x9Razem rozliczono (suma kwot odzyskanych =x7+x8)Suma kolumn = x7+x8 (w przypadku rozłożenia na raty podać wartość środków faktycznie odzyskanych w momencie sporządzania sprawozdania)
x10Pozostało do rozliczenia (x1+x2)-x9Wg wzoru = kol. (x1+x2) - kol. x9. (przypadku rozłożenia na raty wpisać wartość pozostałą, jeśli kwota nie została wyegzekowana, wpisać całą wartość do zwrotu).
x11UWAGI DO SKUTKÓW FINANSOWYCHZgodnie z opisem kolumny w tabeli
OPIS dodatkowy dla rozliczenia skutków finansowych z lat ubiegłychProszę o umieszczenie w sprawozdaniu takich postępowań kontrolnych, które zostały wykazane w sprawozdaniach kwartalnych z lat poprzednich (lub przyszłych okresów sprawozdawczych), a ujęcie w księgach rachunkowych bądź rozliczenie skutków finansowych nastąpiło w roku bieżącym.

Dane o tych kontrolach proszę umieścić w pierwszych wierszach tabeli sprawozdawczej, z wyraźnym zaznaczeniem innym kolorem tła wszystkich pól sprawozdania.

Uwaga: Rejestr kontroli musi być kompatybilny ze Sprawozdaniem nr 5 oraz Tabelą III.7 (sprawozdania te nie obejmują kontroli w trybie art. 19)

ZAŁĄCZNIK Nr  17

Rejestr kontroli ordynacji

Stan na: [rrrr-mm-dd]
Lp.Numer kontroliPodmiot kontrolowany (nazwa, adres)Kontrolowane miejsce udzielania świadczeń (nazwa, ulica)Miejscowość kontrolowanego miejsca udzielania świadczeńNumer umowy podmiotu kontrolowanego1 - umowa indywidualna 2 - świadczeniodawca 3 - brak umowyNumer prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionejLiczba lekarzy, pielęgniarek skontrolowanych (bez dubli)Wartość kontrolowanej ordynacjiLiczba kontrolowanych receptLiczba nieprawidłowo wystawionych receptLiczba nieprawidłowo wystawionych recept po rozpatrzeniu środków odwoławczychRodzaj świadczeń zdrowotnychTemat kontroliZakres przedmiotowy kontroli, w tym okres objęty kontrolą - opisRodzaj kontroli

1 - planowa

2 - doraźna

Rodzaj kontroli: 1 - koordynowana

2 - niekoordynowana

Rodzaj kontroli: 1 - rozpoznawcza

2 - sprawdzająca

3 - skargowa

4 - problemowa

Zdarzenie inicjujące kontrolę doraźną

1 - Inicjatywa Prezesa NFZ

2 - Inicjatywa własna DK

3 - Na wniosek Dyrektora OW NFZ/kierownika komórki org. CNFZ

4 - Na polecenie MZ

5 - Wniosek / zlecenie organów zewnętrznych (innych)

Zawiadomienie podmiotu kontrolowanego o kontroli nastąpiło na co najmniej 7 dni przed jej wszczęciem: 1- TAK 2- NIE

3 - NIE DOTYCZY

Faktyczna data rozpoczęcia

czynności kontrolnych (rrrr-mm-dd)

Data wpływu sprzeciwu, o którym mowa w art. 61d ust. 6 ustawy o świadczeniach
1234567891011121314151617181920212223
Sposób rozpatrzenia sprzeciwu - postanowienie o:

1 - odstąpieniu od czynności kontrolnych

2 - kontynuowaniu czynności kontrolnych

Data przekazania/wysłania postanowienia w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu do podmiotu kontrolowanego [rrrr-mm-dd]Data wpływu zażalenia na rozpatrzenie sprzeciwu, o którym mowa w art.. 61d ust. 11 ustawy o świadczeniachSposób rozpatrzenia zażalenia - postanowienie o:

1 - odstąpieniu od czynności kontrolnych

2 - kontynuowaniu czynności kontrolnych

Data przekazania/wysłania postanowienia w sprawie rozpatrzenia zażalenia do podmiotu kontrolowanego [rrrr-mm-dd]Liczba dni roboczych kontroli w miejscach, o których mowa w art. 61i ust. 1 ustawy o świadczeniachLiczba kontrolerodniData przekazania wystąpienia pokontrolnego do podmiotu kontrolowanego (rrrr-mm-dd)Data przekazania/wysłania wezwania do zapłaty skutków finansowych określonych w wystąpieniu pokontrolnym (rrrr-mm-dd)Ocena ogólna kontrolowanego podmiotu:

1 - pozytywna

2 - pozytywna z nieprawidłowościami

3 - negatywna

Data wpływu inform. o której mowa w art. 61t ust. 4 ustawy o świadczeniach (rrrr-mm-dd)Tryb odwoławczy (zastrzeżenia podmiotu kontrolowanego do wystąpienia pokontrolnego)

1 - tak, zakończony

2 - tak, w toku

3 - brak

Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego uznane przez Prezesa NFZ:

1 - w całości,

2 - w części,

3 - nie uwzględniono,

4 - brak zastrzeżeń,

5 - złożono po terminie lub przez osobę nieuprawnioną

Data przekazania/wysłania stanowiska Prezesa NFZ w sprawie zastrzeżeń

(rrrr-mm-dd)

Data przekazania/ wysłania zmienionego wystąpienia pokontrolnego (po rozpatrzeniu zastrzeżeń)

(rrrr-mm-dd)

Wartość nałożonych kar umownych (na podstawie § 29 i 30 OWU)Wartość nałożonych kar umownych (na podstawie § 29 i 30 OWU) po uwzględnieniu przez Prezesa NFZ środków odwoławczychKara umowna w kwocie stanowiącej równowartość kwoty refundacji cen lekówOdsetki ustawowe od dnia dokonania refundacji
23a23b23c23d23e24252626a2728293030a30b31323334
Wartość nałożonych kar umownych zgodnie z § 31 OWU (suma kolumn 33+34)Kara umowna w kwocie stanowiącej równowartość kwoty refundacji cen leków wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji po uwzględnieniu przez Prezesa NFZ środków odwoławczychWartość kwoty stanowiącej równowartość kwoty refundacji leków lub limitu finansowania wyrobów medycznychOdsetki ustawowe od dnia dokonania refundacji lub finansowaniaWartość środków do zwrotu zgodnie z art. 48 ust. 7b lub 7c wraz z odsetkami ustawowymi (suma kolumna 37+38)Wartość kwoty stanowiącej równowartość kwoty refundacji leków lub limitu finansowania wyrobów medycznych wraz z odsetkami ustawowymi po uwzględnieniu przez Prezesa NFZ środków odwoławczychWartość kar umownych nałożonych na podstawie umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanychWartość kar umownych nałożonych na podstawie umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych po uwzględnieniu przez Prezesa NFZ środków odwoławczychInne, niefinansowe skutki kontroliZalecenia (krótki opis)Czy zrealizowano zalecenia pokontrolne?

1 -Tak, w terminie,

2- Tak, po terminie,

3 - W części, w terminie

4 - W części, po terminie

5 - Nie

6- brak zaleceń

Sposób monitorowania wykonania niefinansowych zaleceń pokontrolnych?

1 - kontrola sprawdzająca

2 - pismo od podmiotu kontrolowanego o realizacji zaleceń

3 - pismo od podmiotu kontrolowanego wraz z dokumentacją potwierdzającą realizację zaleceń

4- nie dotyczy

Czy czynności sprawdzające potwierdziły realizację zaleceń ?

1 - TAK

2 - NIE

3 - NIE DOTYCZY

Kwartał, w którym przeprowadzono kontrolę (nr kw/rok np. 1/2019)Skład zespołu kontrolującego (liczba kontrolerów i osób, o których mowa w art.. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniachUwagiUjęta w księgach rachunkowych wartość kary umownej stanowiącej równowartość kwoty refundacji cen leków wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji, nałożonej na podstawie § 31 OWU (po zakończeniu procedury odwoławczej)Wartość nałożonych kar umownych ujęta w księgach rachunkowych

(po zakończeniu procedury odwoławczej na poziomie Funduszu)

Kara umowna stanowiąca równowartość kwoty refundacji cen leków wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji nałożonej na podstawie § 31 OWU - data ujęcia skutków finansowych kontroli w księgach rachunkowych OW NFZ (RRRR-MM-DD)
35363738394041424344454647484950x1x2x3
Kara umwona stanowiąca równowartość kwoty refundacji cen leków wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji nałożonej na podstawie § 31 OWU - okres sprawozdawczy, w którym skutki finansowe zostały ujęte w księgach rachunkowych (kwartał/rok, np.: 1/2018)Kara umowna - data ujęcia skutków finansowych kontroli w księgach rachunkowych OW NFZKara umowna - okres sprawozdawczy, w którym skutki finansowe zostały ujęte w księgach rachunkowych (kwartał/rok np. 1/2018)Kwoty odzyskane z tytułu kary umownej stanowiącej równowartość kwoty refundacji cen leków wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji nałożonej na podstawie § 31 OWUKwoty odzyskane z tytułu nałożonych kar umownych (bez odsetek)Razem rozliczono (suma kwot odzyskanych =x7+x8)Pozostało do rozliczenia (x1+x2)-x9Wartość odsetek ustawowych z tytułu opóźnienia w zapłacieKwoty odzyskane z tytułu odsetek za opóźnienia w zapłacieNależność pozostała do rozliczenia z tytułu odsetek za opóźnienia w zapłacieUWAGI DO SKUTKÓW FINANSOWYCH
x4x5x6x7x8x9x10x11x12x13x14
Nr kolumnyNagłówek kolumnyOpis zdarzenia wpisywanego w poszczególne komórki
1Lp.Kolejny numer w rejestrze
2Numer kontroliZgodnie z zapisami zarządzenia nr ..../2019/DK z dnia .........2019 r. (§ ..............)
3Podmiot kontrolowany (nazwa, adres)Nazwa i adres podmiotu prowadzącego działalność
4Kontrolowane miejsce udzielania świadczeń (nazwa, ulica)Zgodnie z umową
5Miejscowość kontrolowanego miejsca udzielania świadczeńMiejscowość z adresu kontrolowanego miejsca udzielania świadczeń.
6Numer umowy podmiotu kontrolowanegoZgodnie z opisem kolumny w tabeli
71 - Umowa indywidualna, 2 - świadczeniodawca, 3 - brak umowyświadczeniodawca/ umowa upoważniająca
8Numer prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionejZgodnie z opisem kolumny w tabeli; w przypadku kontroli kilku lekarzy, wpisać ich numery oddzielone średnikiem ";"
9Liczba lekarzy, pielęgniarek skontrolowanych (bez dubli)Zgodnie z opisem kolumny w tabeli
10Wartość kontrolowanej ordynacjiWartość związana z czasem kontroli
11Liczba kontrolowanych receptZgodnie z opisem kolumny w tabeli (dotyczy wszystkich skontrolowanych recept)
12Liczba nieprawidłowo wystawionych receptZgodnie z opisem kolumny w tabeli (dotyczy wszystkich nieprawidłowo wystawionych recept)
13Liczba nieprawidłowo wystawionych recept po rozpatrzeniu środków odwoławczychZgodnie z opisem kolumny w tabeli (dotyczy wszystkich nieprawidłowo wystawionych recept)
14Rodzaj świadczeń zdrowotnychZgodnie z opisem kolumny w tabeli, w przypadku kontroli umów indywidualnych - uzupełnić nie dotyczy
15Temat kontroliPełny temat danej kontroli wskazany w dokumentach kontroli.
16Zakres przedmiotowy kontroli, w tym okres objęty kontrolą - opisZakres przedmiotowy zgodny z treścią upoważnienia do kontroli
17Rodzaj kontroli

1 - planowa

2 - doraźna

Zgodnie z okodowaniem nadanym w tytule kolumny
18Rodzaj kontroli

1 - koordynowana

2 - niekoordynowana

Zgodnie z okodowaniem nadanym w tytule kolumny
19Rodzaj kontroli 1 - rozpoznawcza

2 - sprawdzająca

3 - skargowa

4 - problemowa

Zgodnie z okodowaniem nadanym w tytule kolumny
20Zdarzenie inicjujące kontrolę doraźną

1 - Inicjatywa Prezesa NFZ

2 - Inicjatywa własna DK/WRK

3 - Na wniosek Dyrektora OW NFZ/kierownika komórki org. CNFZ

4 - Na polecenie MZ

5 - Wniosek / zlecenie organów zewnętrznych (innych)

Wybrać zgodnie z okodowaniem nadanym w tytule kolumny
21 Zawiadomienie podmiotu kontrolowanego o kontroli nastąpiło na co najmniej 7 dni przed jej wszczęciem:

1- TAK

2- NIE

3 - NIE DOTYCZY

Należy zaznaczyć TAK - jeśli kontrola została wszczęta w trybie art. 61g ust. 1 (z powiadomieniem na co najmniej 7 dni przed jej wszczęciam), lub NIE - jeśli kontrola dotyczy wyjątków przewidzianych w art. 61g ust. 1 pkt. 1-4 ustawy o świadczeniach
22Faktyczna data rozpoczęcia czynności kontrolnych (rrrr-mm-dd)Termin rozpoczęcia kontroli w podmiocie kontrolowanym
23Data wpływu sprzeciwu, o którym mowa w art. 61d ust. 6 ustawy o świadczeniachnależy wpisać datę wpływu do NFZ sprzeciwu o którym mowa w art. 61 d ust. 6 ustawy
23aSposób rozpatrzenia sprzeciwu - postanowienie o: 1 - odstąpieniu od czynności kontrolnych 2 - kontynuowaniu czynności kontrolnychwybrać zgodnie z okodowaniem nadanym w tytule kolumny
23bData przekazania/wysłania postanowienia w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu do podmiotu kontrolowanego [rrrr-mm-dd]wpisać datę wysłania postanowienia lub datę osobistego doręczenia podmiotu kontrolowanego
23cData wpływu zażalenia na rozpatrzenie sprzeciwu, o którym mowa w art. 61d ust. 11 ustawy o świadczeniachnależy wpisać datę wpływu do NFZ zażalenia o którym mowa w art. 61 d ust. 11 ustawy
23dSposób rozpatrzenia zażalenia - postanowienie o: 1 - odstąpieniu od czynności kontrolnych 2 - kontynuowaniu czynności kontrolnychwybrać zgodnie z okodowaniem nadanym w tytule kolumny
23eData przekazania/wysłania postanowienia w sprawie rozpatrzenia zażalenia do podmiotu kontrolowanego [rrrr-mm-dd]wpisać datę wysłania postanowienia lub datę osobistego doręczenia podmiotu kontrolowanego
24Liczba dni roboczych kontroli w miejscach, o których mowa w art. 61i ust. 1 ustawy o świadczeniachwpisać liczbę dni roboczych kontroli wyłącznie w miejscach, o których mowa w art. 61i ust. 1 ustawy o świadczeniach - w zaokrągleniu do 1 dnia
25Liczba kontrolerodniLiczba kontrolerodni od dnia faktycznego wszczęcia kontroli do dnia podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów z uwzględnieniem przerw danego kontrolera w prowadzonej kontroli (1 kontrolerodzień = 1 dzień pracy 1 kontrolera). W przypadku zatrudnienia kontrolera w niepełnym wymiarze pracującego w danym dniu mniej niz 8 h należy przeliczyć liczbę kontrolerodni razy wymiar etatu)
26Data przekazania wystąpienia pokontrolnego do podmiotu kontrolowanego (rrrr-mm-dd) Data nadania w UP bądż osobistego przekazania
26aData przekazania/wysłania wezwania do zapłaty skutków finansowych określonych w wystąpieniu pokontrolnym (rrrr-mm-dd)Data nadania pocztą bądź osobistego doręczenia, w przypadku braku skutków finansowych - wpisać NIE DOTYCZY
27Ocena ogólna kontrolowanego podmiotu 1 - pozytywna 2 - pozytywna z nieprawidłowościami 3 - negatywnaZgodnie z okodowaniem.
28Data wpływu inform. o której mowa w art. 61t ust. 4 ustawy o świadczeniachData wpływu bądź osobistego doręczenia
29Tryb odwoławczy (zastrzeżenia podmiotu kontrolowanego do wystąpienia pokontrolnego)

1 - tak, zakończony

2 - tak, w toku

3 - brak

Tak, w toku (dot. przypadku, gdy złożono zastrzeżenie i trwa postępowanie odwoławcze w NFZ) Brak (brak trybu odwoławczego np.przypadki w których nie wpłynęło zastrzeżenie a upłynął termin złożenia albo złożono zatrzeżenia po terminie) Tak, zakończony (dot. przypadków gdy postępowanie odwoławcze w NFZ zostało zakończone) Pole puste oznacza, że nie upłynął jeszcze termin na złożenie zastrzeżeń lub brak danych o trybie odwoławczym.
30Zastrzeżenia świadczeniodawcy do wystąpienia pokontrolnego uznane przez Prezesa NFZ:

1 - w całości,

2 - w części,

3 - nie uwzględniono,

4 - brak zastrzeżeń,

5 - złożono po terminie lub przez osobę nieuprawnioną

Zgodnie z okodowaniem w kolumnie w tabeli
30aData przekazania/wysłania stanowiska Prezesa NFZ w sprawie zastrzeżeń (rrrr-mm-dd)Zgodnie z opisem kolumny w tabeli
30bData przekazania/wysłania zmienionego wystąpienia pokontrolnego (po rozpatrzeniu zastrzeżeń) (rrrr-mm-dd)wpisać zgodnie z opisem kolumny - dotyczy tylko tych sytuacji, w których po uwzględnieniu zastrzeżeń w całości lub w częsci zmieniono wystąpienie pokontrolne
31Wartość nałożonych kar umownych (na podstawie § 29 i 30 OWU)Zgodnie z opisem kolumny w tabeli
32Wartość nałożonych kar umownych (na podstawie § 29 i 30 OWU) po uwzględnieniu przez Prezesa NFZ środków odwoławczychJeśli nie było trybu odwoławczego proszę wpisać kwotę z wystapienia pokontrolnego, jeśli tryb odwoławczy w OW NFZ zakończony - wpisać kwotę po decyzji dyrektora, jeśli tryb odwoł. w toku nie wprowadzać kwot
33Kara umowna w kwocie stanowiącej równowartość kwoty refundacji cen lekówWartość nałożonych kar określona w wystąpieniu pokontrolnym
34Odsetki ustawowe od dnia dokonania refundacjiWartość nałożonych kar określona w wystąpieniu pokontrolnym
35Wartość nałożonych kar umownych zgodnie z § 31 OWU (suma kolumn 33+34)suma kolumn 33 i 34
36Kara umowna w kwocie stanowiącej równowartość kwoty refundacji cen leków wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji po uwzględnieniu przez Prezesa NFZ środków odwoławczychZgodnie z opisem kolumny w tabeli
37Wartość kwoty stanowiącej równowartość kwoty refundacji leków lub limitu finansowania wyrobów medycznychZgodnie z opisem kolumny w tabeli
38Odsetki ustawowe od dnia dokonania refundacji lub finansowaniaZgodnie z opisem kolumny w tabeli
39Wartość środków do zwrotu zgodnie z art. 48 ust. 7b lub 7c wraz z odsetkami ustawowymi (suma kolumna 37+38)Zgodnie z opisem kolumny w tabeli
40Wartość kwoty stanowiącej równowartość kwoty refundacji leków lub limitu finansowania wyrobów medycznych wraz z odsetkami ustawowymi po uwzględnieniu przez Prezesa NFZ środków odwoławczychZgodnie z opisem kolumny w tabeli
41Wartość kar umownych nałożonych na podstawie umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanychZgodnie z opisem kolumny w tabeli
42Wartość kar umownych nałożonych na podstawie umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych po uwzględnieniu przez Prezesa NFZ środków odwoławczychJeśli nie było trybu odwoławczego proszę wpisać kwotę z wystapienia pokontrolnego, jeśli tryb odwoławczy w OW NFZ zakończony - wpisać kwotę po decyzji dyrektora, jeśli tryb odwoł. w toku nie wprowadzać kwot
43Inne, niefinansowe skutki kontroliKrótki opis
44Zalecenia (krótki opis)Krótki opis
45Czy zrealizowano zalecenia pokontrolne? 1 -Tak, w terminie, 2- Tak, po terminie, 3 - W części, w terminie 4 - W części, po terminie 5 - Nie 6 - Brak zaleceńWpisujemy NIE, jeżeli świadczeniodawca nie zrealizował żadnego zalecenia. Wpisujemy W CZĘŚCI, jeśli podmiotu kontrolowanego zrealizował <100%. Dotyczy zaleceń niefinansowych.
46Sposób monitorowania wykonania niefinansowych zaleceń pokontrolnych? 1 - kontrola sprawdzająca 2 - pismo od podmiotu kontrolowanego o realizacji zaleceń 3 - pismo od podmiotu kontrolowanego wraz z dokumentacją potwierdzającą realizację zaleceń 4 - nie dotyczyZgodnie z okodowaniem.
47Czy czynności sprawdzające potwierdziły realizację zaleceń ?

1 - TAK

2 - NIE

3 - NIE DOTYCZY

TAK jeżeli zalecenia zostały zrealizowane w 100%, w przypadku różnych terminów realizacji zaleceń kolumnę należy wypełnić po otrzymaniu informacji o sposobie realizacji wszystkich zaleceń.
48Kwartał, w którym przeprowadzono kontrolę (nr kw/rok np. 1/2018)Kwartał i rok w formacie nr kw/rrrr np. 1/2018 o przypisaniu do kwartału decyduje data nadania pocztą bądź osobistego doręczenia wystąpienia pokontrolnego.
49Skład zespołu kontrolującego (liczba kontrolerów i osób o którym mowa w art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniachLiczba osób wchodzących w skład zespołu kontrolującego
50UwagiKrótki opis
x1Ujęta w księgach rachunkowych wartość kary umownej stanowiącej równowartość kwoty refundacji cen leków wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji, nałożonej na podstawie § 31 OWU (po zakończeniu procedury odwoławczej)Zgodnie z opisem kolumny w tabeli, kwoty niewątpliwe
x2Wartość nałożonych kar umownych ujęta w księgach rachunkowych (po zakończeniu procedury odwoławczej na poziomie Funduszu)Zgodnie z opisem kolumny w tabeli, kwoty niewątpliwe
x3Kara umowna stanowiąca równowartość kwoty refundacji cen leków wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji nałożonej na podstawie § 31 OWU - data ujęcia skutków finansowych kontroli w księgach rachunkowych OW NFZ (RRRR-MM-DD)Zgodnie z opisem kolumny w tabeli
x4Kara umwona stanowiąca równowartość kwoty refundacji cen leków wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji nałożonej na podstawie § 31 OWU - okres sprawozdawczy, w którym skutki finansowe zostały ujęte w księgach rachunkowych (kwartał/rok, np.: 1/2018)Kwartał i rok w formacie nr kw/rrrr np. 1/2019
x5Kara umowna - data ujęcia skutków finansowych kontroli w księgach rachunkowych OW NFZZgodnie z opisem kolumny w tabeli
x6Kara umowna - okres sprawozdawczy, w którym skutki finansowe zostały ujęte w księgach rachunkowych (kwartał/rok np. 1/2018)Kwartał i rok w formacie nr kw/rrrr np. 1/2019
x7Kwoty odzyskane z tytułu kary umownej stanowiącej równowartość kwoty refundacji cen leków wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji nałożonej na podstawie § 31 OWUWpływy uzyskane bezpośrednio do kasy lub na rachunek OW oraz na zasadach określonych w art. 498 k.c. (potrącenia)
x8Kwoty odzyskane z tytułu nałożonych kar umownych (bez odsetek)Wpływy uzyskane bezpośrednio do kasy lub na rachunek OW oraz na zasadach określonych w art. 498 k.c. (potrącenia)
x9Razem rozliczono (suma kwot odzyskanych =x7+x8)Suma kolumn = x7+x8 (w przypadku rozłożenia na raty podać wartość środków faktycznie odzyskanych w momencie sporządzania sprawozdania)
x10Pozostało do rozliczenia (x1+x2)-x9Wg wzoru = kol. (x1+x2) - kol. x9. (przypadku rozłożenia na raty wpisać wartość pozostałą, jeśli kwota nie została wyegzekowana, wpisać całą wartość do zwrotu).
x11Wartość odsetek ustawowych z tytułu opóźnienia w zapłacieZgodnie z opisem kolumny w tabeli, kwoty niewątpliwe
x12Kwoty odzyskane z tytułu odsetek za opóźnienia w zapłacieWpływy uzyskane bezpośrednio do kasu lub na rachunek OW oraz na zasadach określonych w art. 498 k.c. (potrącenia)
x13Należność pozostała do rozliczenia z tytułu odsetek za opóźnienia w zapłacieWg wzoru = kol. (x11-x12)
x14UWAGI DO SKUTKÓW FINANSOWYCHZgodnie z opisem kolumny w tabeli

ZAŁĄCZNIK Nr  18

Rejestr kontroli aptek

l.p.Numer kontroliPodmiot kontrolowany (nazwa, adres)Adres podmiotu kontrolowanego (miejscowość, ulica)Numer umowy aptekiTemat kontroliZakres przedmiotowy kontroli, w tym okres objęty kontroląRodzaj kontroli

1 - planowa

2 - doraźna

Rodzaj kontroli

1 - koordynowana

2 - niekoordynowana

Rodzaj kontroli

1 - rozpoznawcza

2 - sprawdzająca

3 - skargowa,

4 - problemowa

Zdarzenie inicjujące kontrolę doraźną:

1 - Inicjatywa Prezesa NFZ

2 - Inicjatywa własna DK

3 - Na wniosek Dyrektora OW NFZ/kierownika komórki org. CNFZ

4 - Na polecenie MZ

5 - Wniosek / zlecenie organów zewnętrznych (innych)

Zawiadomienie podmiotu kontrolowanego o kontroli nastąpiło na co najmniej 7 dni przed jej wszczęciem:

1- TAK

2- NIE

3 - NIE DOTYCZY

Całkowita liczba recept zrefundowanych w okresie kontrolowanymLiczba recept skontrolowanychLiczba błędnych receptLiczba recept zakwestionowanych skutkujących nienależną refundacjąLiczba nieprawidłowo wystawionych recept po rozpatrzeniu środków odwoławczychFaktyczna data rozpoczęcia czynności kontrolnych (rrrr-mm-dd)Data wpływu sprzeciwu, o którym mowa w art. 61d ust. 6 ustawy o świadczeniachSposób rozpatrzenia sprzeciwu - postanowienie o: 1 - odstąpieniu od czynności kontrolnych 2 - kontynuowaniu czynności kontrolnychData przekazania/wysłania postanowienia w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu do podmiotu kontrolowanego (rrrr-mm-dd)Data wpływu zażalenia na rozpatrzenie sprzeciwu, o którym mowa w art.. 61d ust. 11 ustawy o świadczeniachSposób rozpatrzenia zażalenia - postanowienie o: 1 - odstąpieniu od czynności kontrolnych 2 - kontynuowaniu czynności kontrolnychData przekazania/wysłania postanowienia w sprawie rozpatrzenia zażalenia do podmiotu kontrolowanego (rrrr-mm-dd)Liczba dni roboczych kontroli w miejscach, o których mowa w art. 61i ust. 1 ustawy o świadczeniachLiczba kontrolerodniData przekazania wystąpienia pokontrolnego do podmiotu kontrolowanego (rrrr-mm-dd)Data przekazania/ wysłania do świadczeniodawcy wezwania do zapłaty skutków finansowych określonych w wystąpieniu pokontrolnym (rrrr-mm-dd)Ocena ogólna kontrolowanego podmiotu 1 - pozytywna 2 - pozytywna z nieprawidłowościami 3 - negatywnaData wpływu informacji, o której mowa w art. 61t ust. 4 ustawy o świadczeniach (rrrr-mm-dd)Tryb odwoławczy (zastrzeżenia podmiotu kontrolowanego do wystąpienia pokontrolnego) 1 - tak, zakończony 2 - tak, w toku 3 - brak
1234567891011121314151617181919a19b19c19d19e20212222a232425
Zastrzeżenia podmiotu kontrolowanego do wystąpienia pokontrolnego uznane przez Prezesa NFZ:

1 - w całości,

2 - w części,

3 - nie uwzględniono,

4 - brak zastrzeżeń,

5 - złożono po terminie lub przez osobę nieuprawnioną

Data przekazania/ wysłania podmiotowi kontorlowanemu stanowiska Prezesa NFZ w sprawie zastrzeżeń (rrrr-mm-dd)Data przekazania/ wysłania świadczeniodawcy zmienionego wystąpienia pokontrolnego (po rozpatrzeniu zastrzeżeń) (rrrr-mm-dd)Łączna kwota podlegająca refundacji w okresie kontrolowanymWartość skontrolowanej refundacji w okresie kontrolowanymWartość zakwestionowanej refundacji w wystąpieniu pokontrolnymWartość zakwestionowanej refundacji po uwzględnieniu przez Prezesa NFZ środków odwoławczychWartość nałożonych kar umownych (na podstawie § 8 ust. 2 OWU)Wartość nałożonych kar umownych (na podstawie § 8 ust. 6 OWU)Wartości nałożonych kar umownych (na podstawie § 8 ust. 2 OWU oraz § 8 ust. 6 OWU) po uwzględnieniu przez Prezesa NFZ środków odwoławczychInne, niefinansowe skutki kontroliZalecenia (krótki opis)Czy zrealizowano zalecenia pokontrolne?

1 -Tak, w terminie,

2- Tak, po terminie,

3 - W części, w terminie

4 - W części, po terminie

5 - Nie

6 - Brak zaleceń

Sposób monitorowania wykonania niefinansowych zaleceń pokontrolnych?

1 - Kontrola sprawdzająca

2 - Pismo od podmiotu kontrolowanego o realizacji zaleceń

3 - Pismo od podmiotu kontrolowanego wraz z dokumentacją potwierdzającą realizację zaleceń

4 - Nie dotyczy

Czy czynności sprawdzające potwierdziły realizację zaleceń?

1 - TAK

2 - NIE

3 - NIE DOTYCZY

Kwartał, w którym przeprowadzono kontrolę (nr kw/rok np. 1/2019)Skład zespołu kontrolującego (liczba kontrolerów i osób, o których mowa w art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniachUwagiWartość nienależnie przekazanych środków finansowych z tytułu nienależnej refundacji ujęta w księgach rachunkowych (po zakończeniu procedury odwoławczej na poziomie NFZ)Wartość nałożonych kar ujęta w księgach rachunkowych (po zakończeniu procedury odwoławczej na poziomie NFZ)Nienależnie przekazane środki finansowe - data ujęcia skutków finansowych kontroli w księgach rachunkowych OW NFZ (RRRR-MM-DD)Nienależnie przekazane środki finansowe - okres sprawozdawczy, w którym skutki finansowe zostały ujęte w księgach rachunkowych (kwartał/rok np. 1/2015)Kara umowna - data ujęcia skutków finansowych kontroli w księgach rachunkowych OW NFZKara umowna - okres sprawozdawczy, w którym skutki finansowe zostały ujęte w księgach rachunkowych (kwartał/rok np. 1/2015)Kwoty odzyskane z tytułu nienależnie przekazanych środków finansowych (bez odsetek)Kwoty odzyskane z tytułu nałożonych kar umownych (bez odsetek)
262727a282930313233343536373839404142x1x2x3x4x5x6x7x8
Razem rozliczono (suma kwot odzyskanych =x7+x8)Pozostało do rozliczenia (x1+x2)-x9Wartość odsetek ustawowych (liczonych od dnia wypłacenia refundacji do dnia jej zwrotu zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji)Wartość wpłaconych odsetek od dnia refundacjiNależność pozostała do rozliczenia z tytułu odsetek od dnia refundacji (bez odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie)Wartość odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacieKwoty odzyskane z tytułu odsetek za opóźnienie w zapłacieNależność pozostała do rozliczenia z tytułu odsetek za opóźnienie w zapłacieUwagi do skutków finansowych
x9x10x11x12x13x14x15x16x17
Nr kolumnyNagłówek kolumny
1l.p.
2Numer kontroli
3Nazwa apteki
4Adres siedziby apteki (miejscowość, ulica)
5Numer umowy apteki
6Temat kontroli
7Zakres przedmiotowy kontroli, w tym okres objęty kontrolą
8Rodzaj kontroli 1 - planowa

2 - doraźna

9Rodzaj kontroli 1 - koordynowana

2 - niekoordynowana

10Rodzaj kontroli 1 - rozpoznawcza

2 - sprawdzająca

3 - skargowa,

4 - problemowa

11Zdarzenie inicjujące kontrolę doraźną:

1 - Inicjatywa Prezesa NFZ

2 - Inicjatywa własna DK/WRK

3 - Na wniosek Dyrektora OW NFZ/kierownika komórki org. CNFZ

4 - Na polecenie MZ

5 - Wniosek / zlecenie organów zewnętrznych (innych)

12Zawiadomienie podmiotu kontrolowanego o kontroli nastąpiło na co najmniej 7 dni przed jej wszczęciem:

1- TAK

2- NIE

3 - NIE DOTYCZY

13Całkowita liczba recept zrefundowanych w okresie kontrolowanym
14Liczba recept skontrolowanych
15Liczba błędnych recept
16Liczba recept zakwestionowanych skutkujących nienależną refundacją
17Liczba nieprawidłowo wystawionych recept po rozpatrzeniu środków odwoławczych
18Faktyczna data rozpoczęcia czynności kontrolnych (rrrr-mm-dd)
19Data wpływu sprzeciwu, o którym mowa w art. 61d ust. 6 ustawy o świadczeniach
19aSposób rozpatrzenia sprzeciwu - postanowienie o: 1 - odstąpieniu od czynności kontrolnych 2 - kontynuowaniu czynności kontrolnych
19bData przekazania/wysłania postanowienia w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu do podmiotu kontrolowanego [rrrr-mm-dd]
19cData wpływu zażalenia na rozpatrzenie sprzeciwu, o którym mowa w art. 61d ust. 11 ustawy o świadczeniach
19dSposób rozpatrzenia zażalenia - postanowienie o: 1 - odstąpieniu od czynności kontrolnych 2 - kontynuowaniu czynności kontrolnych
19eData przekazania/wysłania postanowienia w sprawie rozpatrzenia zażalenia do podmiotu kontrolowanego [rrrr-mm-dd]
20Liczba dni roboczych kontroli w miejscach, o których mowa w art. 61i ust. 1 ustawy o świadczeniach
21Liczba kontrolerodni
22Data przekazania/wysłania zaleceń pokontrolnych do podmiotu kontrolowanego (rrrr-mm-dd)
22aData przekazania/wysłania wezwania do zapłaty skutków finansowych określonych w wystąpieniu pokontrolnym (rrrr-mm-dd)
23Ocena ogólna kontrolowanego podmiotu

1 - pozytywna w całości

2 - pozytywna z nieprawidłowościami

3 - negatywna

24Data wpływu inform. o której mowa w art. 61t ust. 4 ustawy o świadczeniach
25Tryb odwoławczy (zastrzeżenia podmiotu kontrolowanego do wystąpienia pokontrolnego)

1 - tak, zakończony

2 - tak, w toku

3 - brak

26Zastrzeżenia świadczeniodawcy do wystąpienia pokontrolnego uznane przez Prezesa NFZ:

1 - w całości,

2 - w części,

3 - nie uwzględniono,

4 - brak zastrzeżeń,

5 - złożono po terminie lub przez osobę nieuprawnioną

27Data przekazania/wysłania stanowiska Prezesa NFZ w sprawie zastrzeżeń (rrrr-mm-dd)
27aData przekazania/wysłania zmienionego wystąpienia pokontrolnego (po rozpatrzeniu zastrzeżeń) (rrrr-mm-dd)
28Łączna kwota podlegająca refundacji w okresie kontrolowanym
29Wartość skontrolowanej refundacji w okresie kontrolowanym
30Wartość zakwestionowanej refundacji określona w zaleceniach pokontrolnych
31Wartość zakwestionowanej refundacji po uwzględnieniu przez Prezesa NFZ środków odwoławczych
32Wartość nałożonych kar umownych (na podstawie § 8 ust.2 OWU)
33Wartość nałożonych kar umownych (na podstawie § 8 ust. 6 OWU)
34Wartości nałożonych kar umownych (na podstawie § 8 ust. 2 OWU oraz § 8 ust. 6 OWU) po uwzględnieniu przez Prezesa NFZ środków odwoławczych
35Inne, niefinansowe skutki kontroli
36Zalecenia (krótki opis)
37Czy zrealizowano zalecenia pokontrolne?

1 -Tak, w terminie,

2- Tak, po terminie,

3 - W części, w terminie

4 - W części, po terminie

5 - Nie

6 - Brak zaleceń

38Sposób monitorowania wykonania niefinansowych zaleceń pokontrolnych?

1 - kontrola sprawdzająca

2 - pismo od podmiotu kontrolowanego o realizacji zaleceń

3 - pismo od podmiotu kontrolowanego wraz z dokumentacją potwierdzającą realizację zaleceń

4 - nie dotyczy

39Czy czynności sprawdzające potwierdziły realizację zaleceń ?

1 - TAK

2 - NIE

3 - NIE DOTYCZY

40Kwartał, w którym przeprowadzono kontrolę (nr kw/rok np. 1/2019)
41Skład zespołu kontrolującego (liczba kontrolerów i osób o którym mowa w art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach
42uwagi
x1Wartość nienależnie przekazanych środków finansowych z tytułu nienależnej refundacji ujęta w księgach rachunkowych (po zakończeniu procedury odwoławczej na poziomie Funduszu)
x2Wartość nałożonych kar ujęta w księgach rachunkowych (po zakończeniu procedury odwoławczej na poziomie Funduszu)
x3Nienależnie przekazane środki finansowe - data ujęcia skutków finansowych kontroli w księgach rachunkowych OW NFZ (RRRR-MM-DD)
x4Nienależnie przekazane środki finansowe - okres sprawozdawczy, w którym skutki finansowe zostały ujęte w księgach rachunkowych (kwartał/rok np. 1/2015)
x5Kara umowna - data ujęcia skutków finansowych kontroli w księgach rachunkowych OW NFZ
x6Kara umowna - okres sprawozdawczy, w którym skutki finansowe zostały ujęte w księgach rachunkowych (kwartał/rok np. 1/2015)
x7Kwoty odzyskane z tytułu nienależnie przekazanych środków finansowych (bez odsetek)
x8Kwoty odzyskane z tytułu nałożonych kar umownych (bez odsetek)
x9Razem rozliczono (suma kwot odzyskanych =x7+x8)
x10Pozostało do rozliczenia (x1+x2)-x9
x11Wartość odsetek ustawowych (liczonych od dnia wypłacenia refundacji do dnia jej zwrotu zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy o refundacji)
x12Wartość wpłaconych odsetek od dnia refundacji
x13Należność pozostała do rozliczenia z tytułu odsetek od dnia refundacji (bez odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie)
x14Wartość odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie
x15Kwoty odzyskane z tytułu odsetek za opóźnienie w zapłacie
x16Należność pozostała do rozliczenia z tytułu odsetek za opóźnienie w zapłacie
x17UWAGI DO SKUTKÓW FINANSOWYCH
Opis zdarzenia wpisywanego w poszczególne komórki
Kolejny numer w rejestrze
Zgodnie z zapisami zarządzenia nr ..../2019/DK z dnia .........2019 r. (§ ..............)
Pełna nazwa apteki
Zgodnie z umową
Zgodnie z umową
Pełny temat danej kontroli wskazany w dokumentach kontroli.
Zakres przedmiotowy zgodny z treścią upoważnienia do kontroli
Zgodnie z okodowaniem nadanym w tytule kolumny
Zgodnie z okodowaniem nadanym w tytule kolumny
Zgodnie z okodowaniem nadanym w tytule kolumny
Wybrać zgodnie z okodowaniem nadanym w tytule kolumny
Należy zaznaczyć TAK - jeśli kontrola została wszczęta w trybie art. 61g ust. 1 (z powiadomieniem na co najmniej 7 dni przed jej wszczęciam), lub NIE - jeśli kontrola dotyczy wyjątków przewidzianych w art. 61g ust. 1 pkt. 1-4 ustawy o świadczeniach
Zgodnie z opisem kolumny w tabeli
Zgodnie z opisem kolumny w tabeli
Zgodnie z opisem kolumny w tabeli
Zgodnie z opisem kolumny w tabeli
Zgodnie z opisem kolumny w tabeli (dotyczy wszystkich nieprawidłowo wystawionych recept)
Termin rozpoczęcia kontroli w aptece
należy wpisać datę wpływu do NFZ sprzeciwu o którym mowa w art. 61 d ust. 6 ustawy
wybrać zgodnie z okodowaniem nadanym w tytule kolumny
wpisać datę wysłania postanowienia lub datę osobistego doręczenia podmiotu kontrolowanego
należy wpisać datę wpływu do NFZ zażalenia o którym mowa w art. 61 d ust. 11 ustawy
wybrać zgodnie z okodowaniem nadanym w tytule kolumny
wpisać datę wysłania postanowienia lub datę osobistego doręczenia podmiotu kontrolowanego
wpisać liczbę dni roboczych kontroli wyłącznie w miejscach, o których mowa w art. 61i ust. 1 ustawy o świadczeniach - w zaokrągleniu do 1 dnia
Liczba kontrolerodni od dnia faktycznego wszczęcia kontroli do dnia podpisania protokołu kontroli przez kontrolerów z uwzględnieniem przerw danego kontrolera w prowadzonej kontroli (1 kontrolerodzień = 1 dzień pracy 1 kontrolera. W przypadku zatrudnienia kontrolera w niepełnym wymiarze pracującego w danym dniu mniej niz 8 h należy przeliczyć liczbę kontrolerodni razy wymiar etatu)
Data nadania pocztą bądź osobistego doręczenia
Data nadania pocztą bądź osobistego doręczenia, w przypadku braku skutków finansowych - wpisać NIE DOTYCZY
Zgodnie z okodowaniem.
Data wpływu bądź osobistego doręczenia
Tak, w toku (dot. przypadku, gdy złożono zastrzeżenie i trwa postępowanie odwoławcze w NFZ) Brak (brak trybu odwoławczego np.przypadki w których nie wpłynęło zastrzeżenie a upłynął termin złożenia albo złożono zatrzeżenia po terminie) Tak, zakończony (dot. przypadków gdy postępowanie odwoławcze w NFZ zostało zakończone) Pole puste oznacza, że nie upłynął jeszcze termin na złożenie zastrzeżeń lub brak danych o trybie odwoławczym.
Zgodnie z okodowaniem w kolumnie w tabeli
Zgodnie z opisem kolumny w tabeli
wpisać zgodnie z opisem kolumny - dotyczy tylko tych sytuacji, w których po uwzględnieniu zastrzeżeń w całości lub w częsci zmieniono wystąpienie pokontrolne
Zgodnie z opisem kolumny w tabeli
Zgodnie z opisem kolumny w tabeli
Zgodnie z opisem kolumny w tabeli
Jeśli nie było trybu odwoławczego proszę wpisać kwotę z wystapienia pokontrolnego, jeśli tryb odwoławczy w OW NFZ zakończony - wpisać kwotę po decyzji dyrektora, jeśli tryb odwoł. w toku nie wprowadzać kwot
Zgodnie z opisem kolumny w tabeli
Zgodnie z opisem kolumny w tabeli
Jeśli nie było trybu odwoławczego proszę wpisać kwotę z wystapienia pokontrolnego, jeśli tryb odwoławczy w OW NFZ zakończony - wpisać kwotę po decyzji dyrektora, jeśli tryb odwoł. w OW w toku nie wprowadzać kwot.
Zgodnie z opisem kolumny w tabeli
Zgodnie z opisem kolumny w tabeli
Wpisujemy NIE, jeżeli świadczeniodawca nie zrealizował żadnego zalecenia. Wpisujemy W CZĘŚCI, jeśli podmiotu kontrolowanego zrealizował <100%. Dotyczy zaleceń niefinansowych.
Zgodnie z okodowaniem.
TAK jeżeli zalecenia zostały zrealizowane w 100%, w przypadku różnych terminów realizacji zaleceń kolumnę należy wypełnić po otrzymaniu informacji o sposobie realizacji wszystkich zaleceń.
Kwartał i rok w formacie nr kw/rrrr np. 1/2019 o przypisaniu do kwartału decyduje data nadania pocztą bądź osobistego doręczenia wystąpienia pokontrolnego.
Liczba osób wchodzących w skład zespołu kontrolującego
Krótki opis
Zgodnie z opisem kolumny w tabeli, kwoty niewątpliwe
Zgodnie z opisem kolumny w tabeli, kwoty niewątpliwe
Zgodnie z opisem kolumny w tabeli
Kwartał i rok w formacie nr kw/rrrr np. 1/2018
Zgodnie z opisem kolumny w tabeli
Kwartał i rok w formacie nr kw/rrrr np. 1/2018
Wpływy uzyskane bezpośrednio do kasu lub na rachunek OW oraz na zasadach określonych w art. 498 k.c. (potrącenia)
Wpływy uzyskane bezpośrednio do kasu lub na rachunek OW oraz na zasadach określonych w art. 498 k.c. (potrącenia)
Suma kolumn = x7+x8 (w przypadku rozłożenia na raty podać wartość środków faktycznie odzyskanych w momencie sporządzania sprawozdania)
Wg wzoru = kol. (x1+x2) - kol. x9. (przypadku rozłożenia na raty wpisać wartość pozostałą, jeśli kwota nie została wyegzekowana, wpisać całą wartość do zwrotu).
Zgodnie z opisem kolumny w tabeli
Zgodnie z opisem kolumny w tabeli
Wg wzrou = kol. x11-x12
Zgodnie z opisem kolumny w tabeli
Zgodnie z opisem kolumny w tabeli
Wg wzrou = kol. x14-x15
Zgodnie z opisem kolumny w tabeli

ZAŁĄCZNIK Nr  19

Formularz nr 1* dokumentacji akt kontroli

Kontrola nr [...]
Kontrolerzy przeprowadzający kontrolę:

1. [imię i nazwisko]

2. [imię i nazwisko]

Osoby, o których mowa w art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach:

1. [imię i nazwisko]

2. [imię i nazwisko]

DokumentDataUwagi***
123
Upoważnienie do kontroli
Termin ważności do dnia:
Przedłużenie terminu ważności w dniu:
Przedłużenie ważności do dnia:
Poinformowanie podmiotu kontrolowanego o przedłużeniu w dniu:
Sprzeciw podmiotu kontrolowanego
Data wpływu sprzeciwu:
Data [wysłania/przekazania]** postanowienia ws. wniesionego sprzeciwu:
Data wpływu zażalenia na postanowienie ws. wniesionego sprzeciwu
Data [wysłania/przekazania]** postanowienia ws. złożonego zażalenia
Wystąpienie pokontrolne
Data przekazania projektu wystąpienia do opiniowania kierownikowi komórki do spraw kontroli
Data podpisania wystąpienia przez kontrolerów:
Data [wysłania/przekazania]** wystąpienia:
Data wpływu wystąpienia do podmiotu kontrolowanego:
Data [nadania/wpływu złożonych osobiście]** zastrzeżeń do wystąpienia:
Data [wysłania/przekazania]** stanowiska w sprawie zastrzeżeń do wystąpienia:
Data wpływu stanowiska w sprawie zastrzeżeń do wystąpienia do podmiotu kontrolowanego:
[data]

[podpis/y kontrolera/kontrolerów]

*wymaga bieżącego uzupełniania przez kontrolera przeprowadzającego kontrolę; stanowi podstawę do weryfikowania prawidłowości i terminowości realizowanych przez kontrolera zadań przez osobę wyznaczoną do nadzorowania kontroli;

**wybrać właściwą opcję;

***wpisać "nie dotyczy" - w każdym przypadku nie podejmowania określonych czynności.

ZAŁĄCZNIK Nr  20

Formularz nr 2* oceny projektu wystąpienia pokontrolnego

Kontrola nr [...]
Kontrolerzy przeprowadzający kontrolę:

1. [imię i nazwisko]

2. [imię i nazwisko]

Osoby, o których mowa w art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach:

1. [imię i nazwisko]

2. [imię i nazwisko]

KryteriumTakNieUwagi***
1234
1. Zgodność ustaleń z określonym w programie/ tematyce kontroli:
a) tematem;
b) zakresem przedmiotowym;
c) okresem objętym kontrolą;
d) szczegółową tematyką.
2. Wszystkie oceny i uwagi w projekcie wystąpienia pokontrolnego znajdują potwierdzenie w materiałach dowodowych zawartych w aktach kontroli.
3. Wszystkie obszary/podobszary poddane kontroli zostały ocenione w projekcie wystąpienia pokontrolnego/ z uwzględnieniem stosownych kryteriów.
4. Projekt wystąpienia pokontrolnego w części dotyczącej skutków finansowych spełnia cechy wezwania do zapłaty.****
5. Zalecenia, wnioski lub uwagi zawarte w projekcie wystąpienia pokontrolnego są adekwatne do ustaleń stanu faktycznego i ocen skontrolowanej działalności. ****
6. Akty prawne w projekcie wystąpienia są przywołane prawidłowo.
7. Treść projektu wystąpienia pokontrolnego pozwala na stwierdzenie, że zrealizowano cel/cele kontroli.
8. Wystąpienie zawiera ustalenia stanu faktycznego wskazujące na nieprawidłowości.
9. W przypadku każdej nieprawidłowości w wystąpieniu pokontrolnym wskazano:*****
a) prawidłowo wyznacznik (przepisy, postanowienia umowy);
b) zakres (skala) nieprawidłowości;
c) przyczyny wystąpienia nieprawidłowości;
d) skutki nieprawidłowości;
e) dowody w aktach kontroli, które potwierdzają opisane ustalenia.
Potwierdzam zgodność[data]

[podpis/y kontrolera/kontrolerów]

[Akceptuję/nie akceptuję]**[data]

[podpis osoby nadzorującej kontrolę]

Uwagi przyjmuję do wiadomości i stosowania [data]

[podpis/y kontrolera/kontrolerów]

*wymaga bieżącej weryfikacji ustaleń pod kątem wskazanych kryteriów przez kontrolera (kontrolerów) przeprowadzającego kontrolę;

**weryfikuje i akceptuje kierownik Terenowego Wydziału Kontroli lub innej komórki organizacyjnej wyodrębnionej w strukturze Departamentu Kontroli;

***w przypadku braku akceptacji uwagi wpisuje kierownik Terenowego Wydziału Kontroli lub innej komórki organizacyjnej wyodrębnionej w strukturze Departamentu Kontroli.

**** w przypadku kontroli bez skutków finansowych, w których nie wydano zaleceń, wniosków, uwag - zaznaczyć w kolumnie 4 "nie dotyczy"

***** Uzupełnić w przypadku zaznaczenia w punkcie 8 odpowiedzi "TAK"

1 Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 399) osoby, o których mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy, i pracownicy centrali Narodowego Funduszu Zdrowia spełniający warunki określone w art. 12 ust. 1, zachowują uprawnienia do wykonywania czynności, o których mowa w dziale IIIA ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym ww. ustawą, przez okres dwóch lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy.
2 Według symbolu klasyfikacyjnego dla klas czwartego rzędu, określonego w jednolitym rzeczowym wykazie akt Centrali i oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 45/2014/BAG Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Centrali i oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.
3 Należy uwzględnić, jeżeli spełniony został warunek, o którym mowa w art. 61u ust. 1 ustawy o świadczeniach.
4 Wzór umowy określa załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 38/2012/DGL Prezesa NFZ z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, przysługujące świadczeniobiorcom.
5 Podmiot tworzący - podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.).
6 Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.
7 Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.
8 Dz. U. 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.
9 Dz. U. 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.
10 Dz. U. 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.
11 Dz. U. 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.
12 Dz. U. 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.
13 Dz. U. 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.
14 Dz. U. 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.
15 Dz. U. 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.
16 Dz. U. 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.
17 Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.
18 Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm., dalej "ustawa o świadczeniach"
19 Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm., dalej "ustawa o świadczeniach"
20 Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm., dalej "ustawa o świadczeniach"
21 Dz. U. z 2019 r. poz. 784, dalej "ustawa o refundacji"
22 Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm., dalej "ustawa o świadczeniach"
23 Dz.U. z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.
24 Dz. U. z 2019 r. poz. 784, dalej "ustawa o refundacji"
25 Dz. U. z 2019 r. poz. 784, dalej "ustawa o refundacji"
26 Dz.U. z 2013 r. poz. 364
27 Dz.U. z 2013 r. poz. 364
28 Dz. U. z 2019 r. poz. 784, dalej "ustawa o refundacji"
29 Dz. U. z 2019 r. poz. 784, dalej "ustawa o refundacji"
30 Dz. U. z 2019 r. poz. 784, dalej "ustawa o refundacji"
31 Dz.U. z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.
32 Dz.U. z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.
33 Należy uwzględnić w wezwaniu, jeżeli spełniony został warunek, o którym mowa w art. 61u ust. 1 ustawy o świadczeniach.
34 Dz.U. z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.
35 Należy uwzględnić w wezwaniu, jeżeli spełniony został warunek, o którym mowa w art. 61u ust. 1 ustawy o świadczeniach.
36 Należy uwzględnić w wezwaniu, jeżeli spełniony został warunek, o którym mowa w art. 61u ust. 1 ustawy o świadczeniach.
37 Należy uwzględnić w wezwaniu, jeżeli spełniony został warunek, o którym mowa w art. 61u ust. 1 ustawy o świadczeniach.
38 Dz.U. 2019 r. poz. 784, dalej "ustawa o refundacji".
39 Należy uwzględnić w wezwaniu, jeżeli spełniony został warunek, o którym mowa w art. 61u ust. 1 ustawy o świadczeniach.
40 Dz.U. 2019 r. poz. 784, dalej "ustawa o refundacji".
41 Należy uwzględnić w wezwaniu, jeżeli spełniony został warunek, o którym mowa w art. 61u ust. 1 ustawy o świadczeniach.
42 Dz.U. z 2013 r. poz. 364
43 Należy uwzględnić w wezwaniu, jeżeli spełniony został warunek, o którym mowa w art. 61u ust. 1 ustawy o świadczeniach.
44 Dz.U. z 2013 r. poz. 364
45 Dz.U. z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.
46 Dz.U. z 2013 r. poz. 364