Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2019.65

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 3 czerwca 2019 r.
w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Lublinie do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę czytników elektronicznych do odczytywania kodów kreskowych z dokumentów celnych, na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 1603 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wyznacza się Izbę Administracji Skarbowej w Lublinie do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę czytników elektronicznych do odczytywania kodów kreskowych z dokumentów celnych, na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.