Dziennik resortowy

Dz.Urz.MEN.2019.19

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 27 maja 2019 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli w Szkołach Europejskich w Brukseli (Bruksela l) i w Luksemburgu (Luksemburg I) oraz regulaminu działania tej komisji

Na podstawie § 28 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1648) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursów:
1) na stanowisko nauczyciela wspomagającego w szkole podstawowej w Szkole Europejskiej Bruksela I (1 etat),
2) na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej w Szkole Europejskiej Bruksela I (1 etat),
3) na stanowisko nauczyciela fizyki i matematyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I (1 etat),
4) na stanowisko nauczyciela chemii w szkole średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I (1 etat),
5) na stanowisko nauczyciela informatyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej Luksemburg I (1 etat),
6) na stanowisko nauczyciela muzyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej Luksemburg I (1 etat),
7) na stanowisko doradcy pedagogicznego w szkole średniej w Szkole Europejskiej Luksemburg I (1 etat), zwaną dalej "komisją".
2.  W skład komisji wchodzą:
1) przewodniczący - Sebastian Kęciek, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej;
2) zastępca przewodniczącego - Anna Radecka, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą;
3) członkowie:
a) Grzegorz Chorąży, radca ministra w Departamencie Współpracy Międzynarodowej,
b) Bartłomiej Krasnowski, radca ministra w Departamencie Kształcenia Ogólnego,
c) Urszula Łączyńska, nauczyciel sprawujący nadzór pedagogiczny nad nauczycielami skierowanymi do pracy w Szkołach Europejskich,
d) Beata Pietrzyk, naczelnik wydziału w Departamencie Współpracy Międzynarodowej.
§  2. 
1.  Ogłoszenia o konkursach, o których mowa w § 1 ust. 1, zamieszcza się na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Centrum Edukacji Artystycznej, okręgowych komisji egzaminacyjnych i kuratoriów oświaty.
2.  Wzory ogłoszeń o konkursach, o których mowa w § 1 ust. 1, stanowią załączniki nr 1-7 do zarządzenia.
3.  Wzór oświadczenia składanego obligatoryjnie przez kandydatów stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia.
§  3. 
1.  Pracami komisji kieruje jej przewodniczący.
2.  W przypadku nieobecności przewodniczącego pracami komisji kieruje zastępca przewodniczącego, a w przypadku nieobecności przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego - członek komisji wyznaczony przez przewodniczącego.
§  4.  Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej czterech członków komisji.
§  5. 
1.  W pierwszym etapie postępowania konkursowego komisja zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i dokonuje oceny formalnej dokumentów pod względem spełniania warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie.
2.  Do drugiego etapu postępowania konkursowego są dopuszczani kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ogłoszeniu o konkursie.
3.  Przewodniczący komisji informuje kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do drugiego etapu postępowania konkursowego.
§  6. 
1.  W drugim etapie postępowania konkursowego komisja dokonuje oceny merytorycznej dopuszczonych kandydatów, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.
2.  W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedstawia 7-8 minutową prezentację przygotowaną w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierającą scenariusz zajęć.
3.  W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdza się:
1) znajomość języków obcych;
2) przydatność i predyspozycje do wykonywania zadań nauczyciela na określonym stanowisku, w szczególności znajomość:
a) nowoczesnych metod nauczania,
b) zasad oceniania,
c) ewaluacji pracy własnej i pracy uczniów.
§  7. 
1.  Komisja wyłania kandydata na dane stanowisko nauczyciela w Szkole Europejskiej w głosowaniu tajnym. Każdemu z członków komisji przysługuje jeden głos w głosowaniu na każde stanowisko.
2.  Konkurs wygrywa kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
3.  Jeżeli w pierwszym głosowaniu nie wyłoniono jednego kandydata, komisja przystępuje do drugiego głosowania, do którego są dopuszczani kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą, równą liczbę głosów. Drugie głosowanie odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 i 2.
4.  Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli w drugim głosowaniu jeden z kandydatów uzyskał większą, niż inni kandydaci, liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
§  8.  W przypadku niewybrania kandydata przeprowadza się kolejny konkurs w oparciu o niniejsze zarządzenie.
§  9.  Sprawy proceduralne dotyczące prac komisji, nieuregulowane w zarządzeniu, rozstrzyga komisja w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
§  10.  Z prac komisji i głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji.
§  11.  Przewodniczący komisji:
1) niezwłocznie powiadamia na piśmie Ministra Edukacji Narodowej o wyniku konkursu;
2) informuje kandydatów o wyniku konkursu.
§  12.  Minister Edukacji Narodowej może unieważnić konkurs i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia:
1) nieuzasadnionego odrzucenia kandydatury;
2) przeprowadzenia przez komisję konkursu bez wymaganej obecności co najmniej czterech członków komisji;
3) innych nieprawidłowości w konkursie, które mogły wpłynąć na jego wynik.
§  13.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

ogłasza konkurs

na stanowisko nauczyciela wspomagającego

w szkole podstawowej w Szkole Europejskiej Bruksela I (1 etat)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1) praca z polskimi uczniami uczęszczającymi do klas 1-5 szkoły podstawowej (uczniowie w wieku od 6 do 11 lat);

2) przeprowadzanie diagnozy pedagogicznej potrzeb i umiejętności uczniów oraz opracowywanie indywidualnych planów pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

3) prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii pedagogicznej dzieci z dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią, dyspraksją, ADHD, spektrum autyzmu i in.;

4) przeprowadzanie testów poziomu funkcji językowych i sporządzanie raportów;

5) wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami realizowanie zintegrowanych działań i zajęć określonych programem nauczania;

6) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracy wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

7) uczestniczenie, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli;

8) udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

9) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów oraz rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1578, z późn. zm.), tj. posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575, z późn. zm.);

2) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela wspomagającego;

3) posiada znajomość języka angielskiego lub francuskiego na poziomie B2.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

1) ukończone formy doskonalenia zawodowego w zakresie logopedii i/lub psychologii klinicznej dziecka;

2) doświadczenie w terapii dzieci z dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią, ADHD, spektrum autyzmu i in.;

3) umiejętność diagnozy potrzeb i umiejętności dzieci oraz aktualnego poziomu rozwoju funkcji językowych;

4) znajomość zasad funkcjonowania Szkół Europejskich;

5) umiejętność pracy z programem Office 365;

6) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

7) umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy, systematyczność w pracy, cierpliwość, wytrwałość i konsekwencja w działaniu;

8) umiejętność współpracy w środowisku wielokulturowym;

9) umiejętność autorefleksji oraz ewaluacji wyników swojej pracy na płaszczyźnie dydaktycznej i pedagogicznej;

10) odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny;

2) życiorys przygotowany według formularza Europass-CV ze zdjęciem;

3) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego;

4) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, mianowanego lub kontraktowego, o ile kandydat posiada stopień awansu zawodowego;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych;

6) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela;

7) oświadczenie kandydata złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia:

a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

b) o niekaralności za umyślne przestępstwo oraz umyślne przestępstwo skarbowe, a także o braku toczącego się postępowania w takiej sprawie,

c) o niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.), a także o braku toczącego się postępowania w takiej sprawie,

d) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119 str. 1, w celach przeprowadzenia konkursu.

Dokumenty należy przesyłać w terminie do dnia 21 czerwca 2019 r. (liczy się data wpływu) na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Współpracy Międzynarodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs na stanowisko nauczyciela wspomagającego Bruksela I".

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu konkursu - przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych lipiec 2019 r. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia 7-8 minutowej prezentacji multimedialnej, przygotowanej w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierającej scenariusz zajęć.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-22) 3474 886.

Dane osobowe - klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119 str. 1. Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

* Administrator danych i kontakt do niego: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa.

* Kontakt do inspektora ochrony danych: z inspektorem można się skontaktować przesyłając informacje na adres mailowy: inspektor@men.gov.pl.

* Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na stanowisko nauczyciela wspomagającego w szkole podstawowej w Szkole Europejskiej Bruksela I.

* Informacje o odbiorcach danych: zebrane dane osobowe w zakresie obsługi informatycznej będą przetwarzane przez Centrum Informatyczne Edukacji - jednostkę podległą Ministrowi Edukacji Narodowej. Oferty kandydatów wyłonionych przez Komisję na dane stanowisko zostaną przekazane do Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

* Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu, a w przypadku nauczycieli wybranych w konkursie do skierowania do pracy w szkole europejskiej, zgodnie z obowiązującą w Ministerstwie Edukacji Narodowej Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów - przez okres 5 lat od końca roku, w którym skierowano nauczyciela do pracy w szkole europejskiej.

* Uprawnienia na podstawie przepisów RODO:

- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych (na warunkach określonych w art. 20 RODO); żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

* Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), § 28 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich przebywających czasowo za granicą (Dz. U. poz. 1648), § 3, 4 i 15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575, z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda kandydata na przetwarzanie danych dot. stanu zdrowia).

* Wycofanie zgody na przetwarzanie danych następuje poprzez wystąpienie na podany powyżej adres kontaktowy administratora danych i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

* Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

ogłasza konkurs

na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

w szkole podstawowej w Szkole Europejskiej Bruksela I (1 etat)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Prowadzenie nauczania w języku polskim w klasach 1-5 szkoły podstawowej (uczniowie w wieku od 6 do 11 lat), według programów nauczania obowiązujących w Szkołach Europejskich.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575, z późn. zm.);

2) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej;

3) posiada znajomość języka angielskiego lub francuskiego na poziomie B2.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

1) ukończone formy doskonalenia zawodowego;

2) doświadczenie w prowadzeniu zajęć z uczniami w klasach łączonych;

3) znajomość innych języków obcych używanych w Szkołach Europejskich;

4) znajomość zasad funkcjonowania Szkół Europejskich;

5) umiejętność korzystania z tablicy interaktywnej i innych pomocy multimedialnych w czasie zajęć;

6) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

7) umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy, systematyczność w pracy, cierpliwość, wytrwałość i konsekwencja w działaniu;

8) umiejętność współpracy w środowisku wielokulturowym;

9) umiejętność autorefleksji oraz ewaluacji wyników swojej pracy na płaszczyźnie dydaktycznej i pedagogicznej;

10) odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) List motywacyjny;

2) życiorys przygotowany według formularza Europass-CV ze zdjęciem;

3) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego;

4) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, mianowanego lub kontraktowego, o ile kandydat posiada stopień awansu zawodowego;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych;

6) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela;

7) oświadczenie kandydata złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia:

a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

b) o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, a także o braku toczącego się postępowania w takiej sprawie,

c) o niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.), a także o braku toczącego się postępowania w takiej sprawie,

d) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119 str. 1 w celach przeprowadzenia konkursu.

Dokumenty należy przesyłać w terminie do 21 czerwca 2019 r. (liczy się data wpływu) na adres:

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Współpracy Międzynarodowej, al. J. Ch. Szucha 25,

00-918 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej Bruksela I".

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu konkursu - przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych lipiec 2019 r. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia 7-8 minutowej prezentacji multimedialnej, przygotowanej w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierającej scenariusz zajęć.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-22) 3474 886.

Dane osobowe - klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119 str. 1. Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

* Administrator danych i kontakt do niego: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa.

* Kontakt do inspektora ochrony danych: z inspektorem można się skontaktować przesyłając informacje na adres mailowy: inspektor@men.gov.pl

* Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej w Szkole Europejskiej Bruksela I.

* Informacje o odbiorcach danych: zebrane dane osobowe w zakresie obsługi informatycznej będą przetwarzane przez Centrum Informatyczne Edukacji - jednostkę podległą Ministrowi Edukacji Narodowej. Oferty kandydatów wyłonionych przez Komisję na dane stanowisko zostaną przekazane do Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

* Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu, a w przypadku nauczycieli wybranych w konkursie do skierowania do pracy w szkole europejskiej, zgodnie z obowiązującą w Ministerstwie Edukacji Narodowej Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów - przez okres 5 lat od końca roku, w którym skierowano nauczyciela do pracy w szkole europejskiej.

* Uprawnienia na podstawie przepisów RODO:

- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych (na warunkach określonych w art. 20 RODO); żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

* Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), § 28 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich przebywających czasowo za granicą (Dz. U. poz. 1648), § 3, 4 i 15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575, z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda kandydata na przetwarzanie danych dot. stanu zdrowia).

* Wycofanie zgody na przetwarzanie danych następuje poprzez wystąpienie na podany powyżej adres kontaktowy administratora danych i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

* Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

ogłasza konkurs

na stanowisko nauczyciela fizyki i matematyki

w szkole średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I (1 etat)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Prowadzenie zajęć - w języku polskim - z fizyki i matematyki w klasach 1-7 szkoły średniej (uczniowie w wieku od 11 do 18 lat), według programów nauczania obowiązujących w Szkołach Europejskich.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela fizyki i matematyki w liceum ogólnokształcącym zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575, z późn. zm.);

2) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela fizyki lub/i matematyki w szkole ponadpodstawowej;

3) posiada znajomość języka angielskiego lub francuskiego na poziomie B2.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

1) posiadanie kwalifikacji do nauczania informatyki;

2) ukończone różnorodne formy doskonalenia zawodowego;

3) znajomość innych języków obcych używanych w Szkołach Europejskich;

4) znajomość zasad funkcjonowania Szkół Europejskich;

5) doświadczenie w wykorzystywaniu w czasie zajęć kalkulatora graficznego, tablicy interaktywnej i innych pomocy multimedialnych;

6) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

7) umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy, systematyczność w pracy, cierpliwość, wytrwałość i konsekwencja w działaniu;

8) umiejętność współpracy w środowisku wielokulturowym;

9) umiejętność autorefleksji oraz ewaluacji wyników swojej pracy na płaszczyźnie pedagogiczno- psychologicznej;

10) odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny;

2) życiorys przygotowany według formularza Europass-CV ze zdjęciem;

3) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego;

4) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, mianowanego lub kontraktowego, o ile kandydat posiada stopień awansu zawodowego;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzaj ących znajomość języków obcych;

6) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela;

7) oświadczenie kandydata złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia:

a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

b) o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, a także o braku toczącego się postępowania w takiej sprawie,

c) o niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.), a także o braku toczącego się postępowania w takiej sprawie,

d) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119 str. 1 w celach przeprowadzenia konkursu.

Dokumenty należy przesyłać w terminie do dnia 21 czerwca 2019 r. (liczy się data wpływu) na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Współpracy Międzynarodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs na stanowisko nauczyciela fizyki i matematyki w Szkole Europejskiej Bruksela I".

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu konkursu - przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych lipiec 2019 r. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia 7-8 minutowej prezentacji multimedialnej, przygotowanej w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierającej scenariusz zajęć.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-22) 3474 886.

Dane osobowe - klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119 str. 1. Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

* Administrator danych i kontakt do niego: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa.

* Kontakt do inspektora ochrony danych: z inspektorem można się skontaktować przesyłając informacje na adres mailowy: inspektor@men.gov.pl

* Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na stanowisko nauczyciela fizyki i matematyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I.

* Informacje o odbiorcach danych: zebrane dane osobowe w zakresie obsługi informatycznej będą przetwarzane przez Centrum Informatyczne Edukacji - jednostkę podległą Ministrowi Edukacji Narodowej. Oferty kandydatów wyłonionych przez Komisję na dane stanowisko zostaną przekazane do Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

* Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu, a w przypadku nauczycieli wybranych w konkursie do skierowania do pracy w szkole europejskiej, zgodnie z obowiązującą w Ministerstwie Edukacji Narodowej Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów - przez okres 5 lat od końca roku, w którym skierowano nauczyciela do pracy w szkole europejskiej.

* Uprawnienia na podstawie przepisów RODO:

- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych (na warunkach określonych w art. 20 RODO); żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

* Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), § 28 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich przebywających czasowo za granicą (Dz. U. poz. 1648), § 3, 4 i 15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575, z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda kandydata na przetwarzanie danych dot. stanu zdrowia).

* Wycofanie zgody na przetwarzanie danych następuje poprzez wystąpienie na podany powyżej adres kontaktowy administratora danych i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

* Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

ogłasza konkurs

na stanowisko nauczyciela chemii

w szkole średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I (1 etat)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Prowadzenie zajęć w języku polskim z chemii w klasach 1-7 szkoły średniej (uczniowie w wieku od 11 do 18 lat), według programów nauczania obowiązujących w Szkołach Europejskich.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela chemii w liceum ogólnokształcącym zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575);

2) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela chemii w szkole ponadpodstawowej;

3) posiada znajomość języka angielskiego lub francuskiego na poziomie B2.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

1) ukończone różnorodne formy doskonalenia zawodowego;

2) znajomość innych języków obcych używanych w Szkołach Europejskich;

3) znajomość zasad funkcjonowania Szkół Europejskich;

4) doświadczenie w wykorzystywaniu w czasie zajęć tablicy interaktywnej i innych pomocy multimedialnych;

5) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

6) umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy, systematyczność w pracy, cierpliwość, wytrwałość i konsekwencja w działaniu;

7) umiejętność współpracy w środowisku wielokulturowym;

8) umiejętność autorefleksji oraz ewaluacji wyników swojej pracy na płaszczyźnie pedagogiczno-psychologicznej;

9) odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny;

2) życiorys przygotowany według formularza Europass-CV ze zdjęciem;

3) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego;

4) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, mianowanego lub kontraktowego, o ile kandydat posiada stopień awansu zawodowego;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych;

6) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela;

7) oświadczenie kandydata złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia:

a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

1.b) o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, a także o braku toczącego się postępowania w takiej sprawie,

c) o niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.), a także o braku toczącego się postępowania w takiej sprawie,

d) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119 str. 1 w celach przeprowadzenia konkursu.

Dokumenty należy przesyłać w terminie do dnia 21 czerwca 2019 r. (liczy się data wpływu) na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Współpracy Międzynarodowej, al. J. Ch.

Szucha 25, 00-918 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs na stanowisko nauczyciela chemii w Szkole Europejskiej Bruksela I".

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu konkursu - przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych lipiec 2019 r. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia 7-8 minutowej prezentacji multimedialnej, przygotowanej w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierającej scenariusz zajęć.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-22) 3474 886.

Dane osobowe - klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119 str. 1. Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

* Administrator danych i kontakt do niego: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa.

* Kontakt do inspektora ochrony danych: z inspektorem można się skontaktować przesyłając informacje na adres mailowy: inspektor@men.gov.pl

* Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na stanowisko nauczyciela chemii w szkole średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I.

* Informacje o odbiorcach danych: zebrane dane osobowe w zakresie obsługi informatycznej będą przetwarzane przez Centrum Informatyczne Edukacji - jednostkę podległą Ministrowi Edukacji Narodowej. Oferty kandydatów wyłonionych przez Komisję na dane stanowisko zostaną przekazane do Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

* Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu, a w przypadku nauczycieli wybranych w konkursie do skierowania do pracy w szkole europejskiej, zgodnie z obowiązującą w Ministerstwie Edukacji Narodowej Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów - przez okres 5 lat od końca roku, w którym skierowano nauczyciela do pracy w szkole europejskiej.

* Uprawnienia na podstawie przepisów RODO:

- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych (na warunkach określonych w art. 20 RODO); żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

* Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), § 28 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich przebywających czasowo za granicą (Dz. U. poz. 1648), § 3, 4 i 15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575, z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda kandydata na przetwarzanie danych dot. stanu zdrowia).

* Wycofanie zgody na przetwarzanie danych następuje poprzez wystąpienie na podany powyżej adres kontaktowy administratora danych i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

* Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

ogłasza konkurs

na stanowisko nauczyciela informatyki

w szkole średniej w Szkole Europejskiej Luksemburg I (1 etat)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Prowadzenie zajęć z informatyki w języku polskim i angielskim w klasach 1-7 szkoły średniej (uczniowie w wieku od 11 do 18 lat) w grupach mieszanych językowo według programów nauczania obowiązujących w Szkołach Europejskich.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela informatyki w liceum ogólnokształcącym zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575, z późn. zm.);

2) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela informatyki w szkole ponadpodstawowej;

3) posiada znajomość języka angielskiego lub francuskiego na poziomie B2.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

1) ukończone różnorodne formy doskonalenia zawodowego;

2) znajomość innych języków obcych używanych w Szkołach Europejskich;

3) znajomość zasad funkcjonowania Szkół Europejskich;

4) doświadczenie w wykorzystywaniu w czasie zajęć tablicy interaktywnej i innych pomocy multimedialnych;

5) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

6) umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy, systematyczność w pracy, cierpliwość, wytrwałość i konsekwencja w działaniu;

7) umiejętność współpracy w środowisku wielokulturowym;

8) umiejętność autorefleksji oraz ewaluacji wyników swojej pracy na płaszczyźnie pedagogiczno-psychologicznej;

9) odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny;

2) życiorys przygotowany według formularza Europass-CV ze zdjęciem;

3) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego;

4) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, mianowanego lub kontraktowego, o ile kandydat posiada stopień awansu zawodowego;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych;

6) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela;

7) oświadczenie kandydata złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia:

a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

b) o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, a także o braku toczącego się postępowania w takiej sprawie,

c) o niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.), a także o braku toczącego się postępowania w takiej sprawie,

d) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119 str. 1 w celach przeprowadzenia konkursu.

Dokumenty należy przesyłać w terminie do dnia 21 czerwca 2019 r. (liczy się data wpływu) na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Współpracy Międzynarodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs na stanowisko nauczyciela informatyki w Szkole Europejskiej Luksemburg I".

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu konkursu - przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych lipiec 2019 r. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia 7-8 minutowej prezentacji multimedialnej, przygotowanej w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierającej scenariusz zajęć.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-22) 3474 886.

Dane osobowe - klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119 str. 1. Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

* Administrator danych i kontakt do niego: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa.

* Kontakt do inspektora ochrony danych: z inspektorem można się skontaktować przesyłając informacje na adres mailowy: inspektor@men.gov.pl

* Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na stanowisko nauczyciela informatyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej Luksemburg I.

* Informacje o odbiorcach danych: zebrane dane osobowe w zakresie obsługi informatycznej będą przetwarzane przez Centrum Informatyczne Edukacji - jednostkę podległą Ministrowi Edukacji Narodowej. Oferty kandydatów wyłonionych przez Komisję na dane stanowisko zostaną przekazane do Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

* Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu, a w przypadku nauczycieli wybranych w konkursie do skierowania do pracy w szkole europejskiej, zgodnie z obowiązującą w Ministerstwie Edukacji Narodowej Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów - przez okres 5 lat od końca roku, w którym skierowano nauczyciela do pracy w szkole europejskiej.

* Uprawnienia na podstawie przepisów RODO:

- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych (na warunkach określonych w art. 20 RODO); żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

* Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), § 28 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich przebywających czasowo za granicą (Dz. U. poz. 1648), § 3, 4 i 15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575, z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda kandydata na przetwarzanie danych dot. stanu zdrowia).

* Wycofanie zgody na przetwarzanie danych następuje poprzez wystąpienie na podany powyżej adres kontaktowy administratora danych i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

* Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

ogłasza konkurs

na stanowisko nauczyciela muzyki

w szkole średniej w Szkole Europejskiej Luksemburg I (1 etat)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Prowadzenie zajęć z muzyki w języku polskim i angielskim w klasach 1-7 szkoły średniej (uczniowie w wieku od 11 do 18 lat) w grupach mieszanych językowo, według programów nauczania obowiązujących w Szkołach Europejskich.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela muzyki w liceum ogólnokształcącym zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575, z późn. zm.);

2) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela muzyki w liceum ogólnokształcącym lub gimnazjum lub w szkole muzycznej;

3) posiada znajomość języka angielskiego lub francuskiego na poziomie B2.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

1) ukończone różnorodne formy doskonalenia zawodowego;

2) doświadczenie w prowadzeniu zajęć z uczniami w klasach łączonych;

3) znajomość innych języków obcych używanych w Szkołach Europejskich;

4) znajomość zasad funkcjonowania Szkół Europejskich;

5) doświadczenie w wykorzystywaniu w czasie zajęć tablicy interaktywnej i innych pomocy multimedialnych;

6) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

7) umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy, systematyczność w pracy, cierpliwość, wytrwałość i konsekwencja w działaniu;

8) umiejętność współpracy w środowisku wielokulturowym;

9) umiejętność autorefleksji oraz ewaluacji wyników swojej pracy na płaszczyźnie pedagogiczno-psychologicznej;

10) odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny;

2) życiorys przygotowany według formularza Europass-CV ze zdjęciem;

3) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego;

4) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, mianowanego lub kontraktowego, o ile kandydat posiada stopień awansu zawodowego;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych;

6) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela;

7) oświadczenie kandydata złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia:

a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

b) o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, a także o braku toczącego się postępowania w takiej sprawie,

c) o niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.), a także o braku toczącego się postępowania w takiej sprawie,

d) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119 str. 1 w celach przeprowadzenia konkursu.

Dokumenty należy przesyłać w terminie do dnia 21 czerwca 2019 r. (liczy się data wpływu) na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Współpracy Międzynarodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs na stanowisko nauczyciela muzyki w Szkole Europejskiej Luksemburg I".

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu konkursu - przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych lipiec 2019 r. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia 7-8 minutowej prezentacji multimedialnej, przygotowanej w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierającej scenariusz zajęć.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-22) 3474 886.

Dane osobowe - klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119 str. 1. Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

* Administrator danych i kontakt do niego: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa.

* Kontakt do inspektora ochrony danych: z inspektorem można się skontaktować przesyłając informacje na adres mailowy: inspektor@men.gov.pl

* Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na stanowisko nauczyciela muzyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej Luksemburg I.

* Informacje o odbiorcach danych: zebrane dane osobowe w zakresie obsługi informatycznej będą przetwarzane przez Centrum Informatyczne Edukacji - jednostkę podległą Ministrowi Edukacji Narodowej. Oferty kandydatów wyłonionych przez Komisję na dane stanowisko zostaną przekazane do Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

* Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu, a w przypadku nauczycieli wybranych w konkursie do skierowania do pracy w szkole europejskiej, zgodnie z obowiązującą w Ministerstwie Edukacji Narodowej Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów - przez okres 5 lat od końca roku, w którym skierowano nauczyciela do pracy w szkole europejskiej.

* Uprawnienia na podstawie przepisów RODO:

- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych (na warunkach określonych w art. 20 RODO); żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

* Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), § 28 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich przebywających czasowo za granicą (Dz. U. poz. 1648), § 3, 4 i 15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575, z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda kandydata na przetwarzanie danych dot. stanu zdrowia).

* Wycofanie zgody na przetwarzanie danych następuje poprzez wystąpienie na podany powyżej adres kontaktowy administratora danych i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

* Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

ogłasza konkurs

na stanowisko doradcy pedagogicznego

w szkole średniej w Szkole Europejskiej Luksemburg I (1 etat)

Zakres zadań wykonywanych w języku angielskim lub francuskim na stanowisku pracy:

1) opracowywanie raportów, sprawozdań i biuletynów w zakresie realizowanych zadań;

2) współpraca z głównym doradcą pedagogicznym szkoły, doradcami pedagogicznymi poszczególnych poziomów i psychologiem szkolnym w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

3) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

4) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

5) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień uczniów;

6) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów oraz rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

7) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-pedagoga w liceum ogólnokształcącym, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575, z późn. zm.);

2) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela-pedagoga w szkole ponadpodstawowej;

3) posiada znajomość języka angielskiego lub francuskiego na poziomie B2.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

1) ukończone różnorodne formy doskonalenia zawodowego;

2) umiejętność pracy z programem Office 365;

3) znajomość innych języków obcych używanych w Szkołach Europejskich;

4) znajomość zasad funkcjonowania Szkół Europejskich;

5) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

6) umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy, systematyczność w pracy, cierpliwość, wytrwałość i konsekwencja w działaniu;

7) umiejętność współpracy w środowisku wielokulturowym;

8) umiejętność autorefleksji oraz ewaluacji wyników swojej pracy na płaszczyźnie pedagogiczno-psychologicznej;

9) odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny;

2) życiorys przygotowany według formularza Europass-CV ze zdjęciem;

3) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego;

4) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, mianowanego lub kontraktowego, o ile kandydat posiada stopień awansu zawodowego;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych;

6) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela;

7) oświadczenie kandydata złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia:

a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

b) o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, a także o braku toczącego się postępowania w takiej sprawie,

c) o niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.), a także o braku toczącego się postępowania w takiej sprawie,

d) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119 str. 1 w celach przeprowadzenia konkursu.

Dokumenty należy przesyłać w terminie do dnia 21 czerwca 2019 r. (liczy się data wpływu) na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Współpracy Międzynarodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs na stanowisko doradcy pedagogicznego w Szkole Europejskiej Luksemburg I".

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu konkursu - przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych lipiec 2019 r. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia 7-8 minutowej prezentacji multimedialnej, przygotowanej w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierającej scenariusz zajęć.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-22) 3474 886.

Dane osobowe - klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119 str. 1. Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

* Administrator danych i kontakt do niego: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa.

* Kontakt do inspektora ochrony danych: z inspektorem można się skontaktować przesyłając informacje na adres mailowy: inspektor@men.gov.pl

* Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na stanowisko doradcy pedagogicznego w szkole średniej w Szkole Europejskiej Luksemburg I.

* Informacje o odbiorcach danych: zebrane dane osobowe w zakresie obsługi informatycznej będą przetwarzane przez Centrum Informatyczne Edukacji - jednostkę podległą Ministrowi Edukacji Narodowej. Oferty kandydatów wyłonionych przez Komisję na dane stanowisko zostaną przekazane do Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

* Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu, a w przypadku nauczycieli wybranych w konkursie do skierowania do pracy w szkole europejskiej, zgodnie z obowiązującą w Ministerstwie Edukacji Narodowej Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów - przez okres 5 lat od końca roku, w którym skierowano nauczyciela do pracy w szkole europejskiej.

* Uprawnienia na podstawie przepisów RODO:

- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych (na warunkach określonych w art. 20 RODO); żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

* Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), § 28 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich przebywających czasowo za granicą (Dz. U. poz. 1648), § 3, 4 i 15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575, z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda kandydata na przetwarzanie danych dot. stanu zdrowia).

* Wycofanie zgody na przetwarzanie danych następuje poprzez wystąpienie na podany powyżej adres kontaktowy administratora danych i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

* Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie.

ZAŁĄCZNIK  8

............................................

(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/a .......................................... (imię i nazwisko), zamieszkały w ...................

............................................................................................................ (adres), oświadczam, że:

1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych;

2) nie byłem/byłam* skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie w takiej sprawie;

3) nie byłem/byłam* karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko mnie postępowanie w takiej sprawie;

4) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dot. stanu zdrowia (poświadczona przeze mnie za zgodność z oryginałem kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela), zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119 str. 1, w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko:

- w Szkole Europejskiej Bruksela I: nauczyciela wspomagającego/ nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej/ nauczyciela fizyki i matematyki/ nauczyciela chemii,

- w Szkole Europejskiej Luksemburg I: nauczyciela informatyki/nauczyciela muzyki/doradcy pedagogicznego*).

 ................................................

 (własnoręczny podpis)

*) Niepotrzebne skreślić

1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).