Dziennik resortowy

Dz.Urz.MF.2019.66

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 3 czerwca 2019 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Finansów do spraw organizacji Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Finansów do spraw organizacji Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2.  Pełnomocnika wyznacza i odwołuje Minister Finansów.
§  2.  Do zadań Pełnomocnika należy podjęcie działań przygotowawczych i organizacyjnych w celu zapewnienia, że Polska Agencja Nadzoru Audytowego stanie się w pełni operacyjna i rozpocznie wykonywanie zadań z dniem 1 stycznia 2020 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.