Dziennik resortowy

Dz.Urz.MI.2019.31

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 7 czerwca 2019 r.
w sprawie konkursu "CPK Innowacje"

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Przedmiotem konkursu "CPK Innowacje", zwanego dalej "konkursem", są projekty zawierające innowacyjne, kompleksowe działania lub rozwiązania, związane z realizacją Programu, o którym mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. 2018 poz. 1089 oraz z 2019 r. poz. 630), zwanego dalej "Programem CPK", które mogą być wykorzystane przy jego realizacji.
2.  Celem konkursu jest:
1) wyłonienie najlepszych projektów w każdej z kategorii konkursowych, z uwzględnieniem kryteriów dotyczących poziomu innowacyjności, kompleksowości opracowania oraz możliwości wdrożenia;
2) przyznanie laureatom nagród za projekty wyróżniające się innowacyjnymi rozwiązaniami dotyczącymi realizacji Programu CPK;
3) promocja Programu CPK;
4) zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej Centralnego Portu Komunikacyjnego.
§  2. 
1.  Nagrody w konkursie są przyznawane w pięciu kategoriach konkursowych:
1) I kategoria - "Inteligentne systemy transportowe" - za najlepszy projekt na innowacyjne wykorzystanie technologii z obszaru ITS w ramach realizacji Programu CPK;
2) II kategoria - "Smart City" - za najlepszy projekt na innowacyjne rozwiązania w ramach przyszłego funkcjonowania tzw. airport city;
3) III kategoria - "Multimodalność" - za najlepszy projekt na innowacyjne rozwiązania w zakresie łączenia różnych środków transportu;
4) IV kategoria - "Innowacje środowiskowe" - za najlepszy projekt na innowacyjne rozwiązanie przyjazne dla ochrony środowiska naturalnego w obszarze funkcjonowania Centralnego Portu Komunikacyjnego;
5) V kategoria - "Innowacje społeczne" - za najlepszy projekt na wprowadzenie, przy realizacji i funkcjonowaniu Centralnego Portu Komunikacyjnego, innowacyjnych rozwiązań społecznych.
2.  Nagrodą w każdej z kategorii, o których mowa w ust. 1, jest jednorazowa nagroda pieniężna w wysokości 3000 zł netto (słownie: trzech tysięcy złotych).
3.  Środki finansowe na nagrody pochodzą z budżetu Ministerstwa Infrastruktury, z części przeznaczonej na realizację zadań Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.
§  3.  Minister Infrastruktury powierza organizację konkursu Pełnomocnikowi Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.
§  4. 
1.  Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego wyznacza członków Kapituły konkursu.
2.  Za udział w pracach Kapituły, w tym ocenę prac konkursowych, członkowi Kapituły nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów.
3.  Członek Kapituły, po zapoznaniu się z listą osób biorących udział w konkursie, składa oświadczenie o braku konfliktu interesów, którego wzór określa załącznik do zarządzenia.
4.  W przypadku stwierdzenia konfliktu interesów członek Kapituły jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.
5.  Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego wyłącza członka Kapituły z oceny pracy przedstawionej przez autora, w którego przypadku zachodzi sytuacja konfliktu interesów.
§  5. 
1.  Zasady przeprowadzania i udziału w konkursie, zostaną określone w regulaminie konkursu.
2.  Regulamin konkursu zostanie ogłoszony na stronie www.cpkinnowacje.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Infrastruktury w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.
§  6.  Obsługę organizacyjną konkursu zapewnia Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej w Ministerstwie Infrastruktury.
§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

OŚWIADCZENIE O BRAKU KONFLIKTU INTERESÓW

Ja, niżej podpisany....................................................................... niniejszym oświadczam, że po zapoznaniu się z listą osób biorących udział w konkursie "CPK Innowacje" stwierdzam, że:

* nie pozostaję w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z żadną z osób biorących udział w konkursie,

* nie pozostaję z żadną z osób biorących udział w konkursie w relacjach, które mogą być źródłem konfliktu interesów i wpływać na moją bezstronność.

........................................
(data, imię i nazwisko)
1 Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej: transport oraz łączność, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).