Dziennik resortowy

Dz.Urz.CBA.2019.18

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/19
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 11 czerwca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i wyposażeniem w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Na podstawie art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2104 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53 i 125) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 16/19 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i wyposażeniem w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. Urz. CBA poz. 16), załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Wzór wniosku o przyznanie uzbrojenia i wyposażenia

WNIOSEK O PRZYZNANIE UZBROJENIA

.....................................................

(Nazwa jednostki organizacyjnej)

L. dz. .............................

WNIOSEK O PRZYZNANIE UZBROJENIA

1. Wypełnia kierownik jednostki organizacyjnej:

Wnoszę o przyznanie:

.......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny funkcjonariusza lub nazwa komórki)

.......................................................................................................................................................

(rodzaj uzbrojenia)

zgodnie z załącznikiem nr __ do zarządzenia nr 16/19 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i wyposażeniem w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym na stan indywidualny/komórki*.

Uzbrojenie jest wydawane do okresowego/incydentalnego* wykonywania czynności.

Oświadczam, że występuję z niniejszym wnioskiem uwzględniając niezbędne potrzeby wynikające z zakresu obowiązków i rodzaju wykonywanych przez funkcjonariusza zadań służbowych.

Uzbrojenie jest wydawane po raz pierwszy/ zamiast zużytego uzbrojenia*.

Przed złożeniem wniosku dokonałem oceny zużycia. Przedmiot utracił wartości użytkowe i zachodzi zasadność wydania nowego przedmiotu uzbrojenia.**

..................................................................
(pieczęć i podpis)

2. Wypełnia kierownik jednostki do spraw szkolenia***:

w/w funkcjonariusz:

jest absolwentem*: .............................................................

(nazwa szkoły, ośrodka szkolenia)

przeszedł udokumentowane przeszkolenie w zakresie wnioskowanego uzbrojenia*.

potwierdzam/nie potwierdzam* .................................................................

(pieczęć i podpis)

3. Wypełnia instruktor wyszkolenia strzeleckiego:

Potwierdzam/nie potwierdzam* znajomości zagadnień w zakresie:

- budowy i działania broni,

- zasad użycia broni,

- zasad przenoszenia broni oraz jej przechowywania,

- postępowania w przypadku użycia lub wykorzystania broni,

- postępowania w przypadku utraty broni.

..............................................

(podpis i data)

UWAGA: pozytywnie rozpatrzony wniosek podlega przekazaniu do jednostki zaopatrzenia. 3. Wypełnia kierownik jednostki zaopatrzenia:

zgoda/odmowa*............................................................
(pieczęć i podpis)

*- niepotrzebne skreślić

** - ocena nie dotyczy uzbrojenia wydawanego po raz pierwszy

*** - nie wypełnia się, gdy uzbrojenie przyznawane jest na stan komórki dnia

................................. dnia ..................................
(miejscowość)

.........................................................

(Nazwa jednostki organizacyjnej)

L. dz. ....................

WNIOSEK O PRZYZNANIE WYPOSAŻENIA

1. Wypełnia kierownik jednostki organizacyjnej:

Wnoszę o przyznanie:

.......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny funkcjonariusza lub nazwa komórki organizacyjnej)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(rodzaj wyposażenia)

zgodnie z załącznikiem nr __ do zarządzenia nr 16/19 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i wyposażeniem w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym na stan indywidualny/komórki*.

Wyposażenie jest wydawane do okresowego/incydentalnego* wykonywania czynności.

Oświadczam, że występuję z niniejszym wnioskiem uwzględniając niezbędne potrzeby wynikające z zakresu obowiązków i rodzaju wykonywanych przez funkcjonariusza zadań służbowych.

Wyposażenie wydawane jest po raz pierwszy/w miejsce zużytego wyposażenia*.

Przed złożeniem wniosku dokonałem oceny zużycia. Przedmiot utracił wartości użytkowe i zachodzi zasadność wydania nowego przedmiotu wyposażenia.**

..................................................................
(pieczęć i podpis)

2. Wypełnia kierownik jednostki zaopatrzenia:

zgoda/odmowa*............................................................
(pieczęć i podpis)

*- niepotrzebne skreślić

** - ocena nie dotyczy elementu wyposażenia wydawanego po raz pierwszy