Dziennik resortowy

Dz.Urz.NDAP.2019.26

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26
NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 10 czerwca 2019 r.
w sprawie skrócenia kadencji Centralnej Komisji Metodycznej w dotychczasowym składzie oraz ustalenia nowego składu osobowego tej Komisji

Na podstawie § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (Dz. U. poz. 1566) oraz § 1 ust. 3 i 4 decyzji Nr 28 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 2 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Centralnej Komisji Metodycznej zarządza się, co następuje:
§  1.  Skraca się do dnia 11 czerwca 2019 r. kadencję Centralnej Komisji Metodycznej w składzie określonym w zarządzeniu Nr 75 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 26 października 2018 r. w sprawie ustalenia kadencji i składu osobowego Centralnej Komisji Metodycznej.
§  2.  Z dniem 12 czerwca 2019 r. ustala się następujący skład osobowy Centralnej Komisji Metodycznej:
1) przewodniczący: Michał Knitter (Archiwum Państwowe w Szczecinie);
2) zastępca przewodniczącego: Magdalena Sadza (Archiwum Państwowe w Warszawie);
3) sekretarz: dr Anna Laszuk (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych);
4) członkowie:
a) Elżbieta Czajka (Archiwum Państwowe w Łodzi),
b) Sławomir Filipowicz (Archiwum Państwowe w Suwałkach),
c) Krzysztof Kołodziejczyk (Archiwum Państwowe w Lublinie),
d) Aleksander Kondrat (Archiwum Państwowe w Kielcach Oddział w Sandomierzu),
e) dr hab. Wiesława Kwiatkowska,
f) Zbigniew Marek (Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie),
g) dr Monika Płuciennik (Uniwersytet Gdański),
h) Aleksandra Starczewska-Wojnar (Archiwum Państwowe w Opolu).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2019 r.