Dziennik resortowy

B.I.LP.2019.6.78

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2019 r.

DECYZJA Nr 63
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 27 maja 2019 r.
w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Notecka" na lata 2019-2023

ZE.7160.9.1.2019

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego m.in. z art. 13b ust. 4 ustawy o lasach 3  - postanawiam, co następuje:

§  1.  Powołuję Radę Naukowo-Społeczną Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Notecka", zwaną dalej radą, na okres kadencji 2019-2023 w następującym składzie:
1. Zbigniew Cykowiak - dyrektor, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Poznaniu
2. Marek Doczekalski - specjalista ds. Izby Pamięci Ziemi Wieleńskiej, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu
3. Paweł Guzikowski - dyrektor, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
4. Ewa Kułakowska - dyrektor, Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku
5. Władysław Kusiak - adiunkt, Wydział Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
6. Sylwia Mądralska - młodszy referent ds. ochrony środowiska, leśnictwa i gospodarki wodnej, Urząd Gminy Sieraków
7. Paweł Owsianny - zastępca dyrektora, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Nadnotecki Instytut UAM w Pile
8. Rafał Perz - Zespół Ochrony Lasu w Szczecinku
9. Henryk Piskonowicz - emerytowany zastępca dyrektora RDLP w Poznaniu ds. Gospodarki Leśnej
10. Tadeusz Przybyłka - przewodniczący, Rada Gminy Bledzew, prezes, Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku"
11. Paweł Rutkowski - kierownik, Katedra Siedliskoznawstwa i Ekologii Lasu, Zakład Siedliskoznawstwa Leśnego, Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
12. Maciej Suchomski - działacz na rzecz lokalnych mieszkańców, prezes, Stowarzyszenie "Świniary - Wieś między Wartą a Puszczą", Nadleśnictwo Skwierzyna
13. Kamil Szpotkowski - adiunkt, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
14. Tomasz Szrama - Burmistrz Obornik
15. Albert Tabaka - dyrektor, Zespół Szkół Leśnych w Goraju
16. Mirosław Wieczór - Burmistrz Miasta i Gminy Wronki
17. Zdzisław Wiśniewski - członek, Stowarzyszenie SOS Puszcza Notecka w Lubiatowie, właściciel, firma AKME - Zdzisław Wiśniewski.
§  2.  Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektorów Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, Poznaniu i Szczecinie w

zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Puszcza Notecka".

§  3.  Do zakresu działania rady należy w szczególności opiniowanie:
* projektów planów urządzenia lasu wraz z programami ochrony przyrody i edukacji leśnej,
* projektów objęcia ochroną prawną nowych obiektów,
* projektów rocznych planów finansowo-gospodarczych w zakresie zadań rzeczowych,
* tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego wykorzystania,
* działalności edukacyjnej,
* turystycznego udostępniania terenów.
Ponadto do zadań rady należy:
* współdziałanie z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi, samorządami lokalnymi, instytucjami naukowymi w sprawach dotyczących LKP "Puszcza Notecka";
* wydawanie opinii w sprawach LKP "Puszcza Notecka" na wniosek dyrektorów RDLP w Pile, Poznaniu i Szczecinie oraz z własnej inicjatywy.
§  4.  Opinie rady odnoszące się do planowania hodowlano-ochronnego należy przedłożyć Komisji Założeń Planu w czasie opracowywania planów urządzenia lasu nadleśnictw wchodzących w skład LKP "Puszcza Notecka".
§  5. 
1.  Rada spośród swego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza rady.
2.  Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz rady stanowią Prezydium Rady.
§  6.  Przewodniczący reprezentuje radę na zewnątrz, kieruje pracami rady, zwołuje posiedzenia rady oraz przekazuje protokoły posiedzeń rady wraz z opiniami i wnioskami dyrektorowi RDLP w Pile - dyrekcji wiodącej w zakresie sporządzania, zatwierdzania i aktualizacji jednolitego programu gospodarczo-ochronnego oraz współpracy z Radą Naukowo-Społeczną LKP "Puszcza Notecka" w trakcie kadencji 2019-2023.
§  7.  Organizację i tryb pracy rady określa regulamin uchwalony przez radę na jej pierwszym posiedzeniu.
§  8.  Kadencja rady trwa pięć lat.
§  9.  Obsługę techniczno-biurową rady zapewnia RDLP w Pile we współpracy z RDLP w Poznaniu i Szczecinie.
§  10.  Wydatki związane z działalnością rady pokrywane są ze środków Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, Poznaniu i Szczecinie.
§  11.  Zapraszanym na posiedzenie rady jej członkom i biegłym (ekspertom) zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, przysługuje prawo zwrotu kosztów podróży, noclegów oraz diet odpowiednio na zasadach obowiązujących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej.
§  12.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych". Art. 13b. 4. niniejszej ustawy stanowi, że "Dla każdego leśnego kompleksu promocyjnego Dyrektor Generalny powołuje radę naukowo-społeczną, do której należy inicjowanie oraz ocena realizacji działań podejmowanych w leśnym kompleksie promocyjnym".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonywaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 13b. 4. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129) stanowi, że "Dla każdego leśnego kompleksu promocyjnego Dyrektor Generalny powołuje radę naukowo-społeczną, do której należy inicjowanie oraz ocena realizacji działań podejmowanych w leśnym kompleksie promocyjnym".