Departmental acts

Utworzenie Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Dębicy.

Dz.Urz.MKiDN.2017.33 | zarządzenie z dnia 13 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy.

Dz.Urz.MKiDN.2017.34 | zarządzenie z dnia 13 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana uchwały w sprawie "Regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego".

Dz.Urz.KNF.2017.8 | uchwała z dnia 13 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2017.12 | zarządzenie z dnia 13 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Przekształcenie podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności Aresztu Śledczego w Warszawie-Mokotowie.

Dz.Urz.MS.2017.154 | zarządzenie z dnia 12 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie statutu Instytutu Techniki Budowlanej.

Dz.Urz.MIiB.2017.43 | zarządzenie z dnia 12 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zespół Zarządzania Kryzysowego w Państwowej Agencji Atomistyki.

Dz.Urz.PAA.2017.4 | zarządzenie z dnia 12 czerwca 2017 r. | Akt utracił moc

Zespół Zarządzania Kryzysowego w Państwowej Agencji Atomistyki.

Dz.Urz.PAA.2017.4 | zarządzenie z dnia 12 czerwca 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutów podmiotom leczniczym dla osób pozbawionych wolności.

Dz.Urz.MS.2017.155 | zarządzenie z dnia 12 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Agencji Atomistyki.

Dz.Urz.PAA.2017.3 | zarządzenie z dnia 12 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Dz.Urz.MIiB.2017.42 | zarządzenie z dnia 12 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Kontynuowanie finansowania w roku 2017 realizacji przedsięwzięć drogowych.

B.I.LP.2017.7.101 | decyzja z dnia 9 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Kontynuowanie finansowania w roku 2017 realizacji przedsięwzięć drogowych.

B.I.LP.2017.7.101 | decyzja z dnia 9 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Kontynuowanie finansowania w roku 2017 realizacji przedsięwzięć drogowych.

B.I.LP.2017.7.101 | decyzja z dnia 9 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie "Pilotażowego programu modernizacji infrastruktury sportowej - Mały Klub".

Dz.Urz.MSiT.2017.45 | decyzja z dnia 9 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Organizacja Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW 2017.

Dz.Urz.MON.2017.107 | decyzja z dnia 9 czerwca 2017 r. | Akt utracił moc

Utworzenie i funkcjonowanie stałego dyżuru w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

B.I.LP.2017.7.85 | zarządzenie z dnia 9 czerwca 2017 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Oddziału Zabezpieczenia w Warszawie.

Dz.Urz.MON.2017.109 | decyzja z dnia 9 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień we Wrocławiu.

Dz.Urz.MON.2017.112 | decyzja z dnia 9 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Zespołu Wsparcia Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód.

Dz.Urz.MON.2017.113 | decyzja z dnia 9 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód.

Dz.Urz.MON.2017.108 | decyzja z dnia 9 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie proporca rozpoznawczego dowódcy 31. Dolnośląskiego Batalionu Radiotechnicznego.

Dz.Urz.MON.2017.111 | decyzja z dnia 9 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Przygotowania obronne w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i w regionalnych dyrekcjach ochrony.

Dz.Urz.GDOŚ.2017.1 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt utracił moc

System kontroli zarządczej w Ministerstwie Finansów.

Dz.Urz.MRiF.2017.116 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt utracił moc

Załatwianie spraw z zakresu działalności lobbingowej.

Dz.Urz.MNiSW.2017.29 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego.

Dz.Urz.KGP.2017.37 | decyzja z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Dz.Urz.KGP.2017.40 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Dz.Urz.KGP.2017.39 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2017.30 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego oraz średnia cena tony ropy naftowej za maj 2017 r.

Dz.Urz.MRiF.2017.114 | obwieszczenie z dnia 7 czerwca 2017 r. | Akt nienormatywny

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za maj 2017 r.

Dz.Urz.MRiF.2017.113 | obwieszczenie z dnia 7 czerwca 2017 r. | Akt nienormatywny

Zmiana decyzji w sprawie ogłoszenia "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2017"

Dz.Urz.MSiT.2017.44 | decyzja z dnia 7 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zatwierdzenie statutu Instytutu Maszyn Matematycznych.

Dz.Urz.MC.2017.18 | decyzja z dnia 6 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2017.

Dz.Urz.MON.2017.105 | decyzja z dnia 6 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Pełnomocnika Ministra Cyfryzacji do spraw legislacji.

Dz.Urz.MC.2017.17 | zarządzenie z dnia 6 czerwca 2017 r. | Akt jednorazowy

Powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w roku 2017.

Dz.Urz.MS.2017.150 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komitetu Sterującego projektem "Wydruk masowy realizowany przez Konsorcjum Wykonawców".

Dz.Urz.GITD.2017.23 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Sterującego projektem "Wydruk masowy realizowany przez Konsorcjum Wykonawców".

Dz.Urz.GITD.2017.23 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2017 r. | Akt obowiązujący