Dziennik resortowy

NFZ.2019.57

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 57/2019/BK PREZESA
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 4 czerwca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 102 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 25 art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), zarządza się, co następuje:
§  1.  W załączniku do zarządzenia nr 133/2017/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia, zmienionego zarządzeniem nr 19/2018/BK z dnia 7 marca 2018 r. oraz zarządzeniem nr 1/2019/BK z dnia 2 stycznia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Zasady rachunkowości dotyczące projektu finansowanego ze środków krajowych, określone zostały w rozdziale 10.";

2) uchyla się § 16;
3) w § 24 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wartość materiałów nie objętych ewidencją wartościową na kontach zespołu 3 "Materiały i towary" jest odpisywana w koszty zużycia materiałów na dzień ich zakupu. Na koniec roku obrotowego należy ustalić stan tych materiałów w magazynie, dokonać ich wyceny i korekty kosztów o wartość tego stanu; wymienionych czynności nie należy przeprowadzać w stosunku do materiałów wydanych do zużycia, a nie zużytych do końca roku, w szczególności paliwa samochodowego. Korekty kosztów nie przeprowadza się w stosunku do materiałów sfinansowanych ze środków pieniężnych, o których mowa w rozdziałach 8 i 9 oraz w stosunku do programu finansowanego ze środków krajowych, o którym mowa w rozdziale 10;";

4) w § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wykaz kont księgi głównej wraz z wykazem obligatoryjnych kont pomocniczych zawarty jest w rozdziale 2, a w stosunku do programów lub projektów finansowanych ze środków pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - w rozdziale 8 i 9 oraz w stosunku do programu finansowanego ze środków krajowych, o którym mowa w rozdziale 10.";

5) w § 32 w części Zespół 7 - Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem Przychody i koszty operacyjne w koncie oznaczonym 701-x Przychody z tytułu środków należnych za świadczenia udzielone osobom uprawnionym, gdzie x:
a) konto oznaczone 13 otrzymuje brzmienie:

"13 - środki za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-4, art. 12 pkt 2-4, 6 i 9 oraz 42j",

b) skreśla się konto 16;
6) w § 40:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Konta 700-709 "Przychody ze składek i inne przychody ustawowe" służą do ewidencji należnych przychodów ze składek oraz innych przychodów wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. W końcu roku obrotowego przenosi się przychody ze składek i inne przychody ustawowe na stronę Ma konta 860. Na koniec roku konta 700-709 nie wykazują salda.",

b) dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

"9a. Konto 708 "Przychody z tytułu innych opłat ustawowych". Na stronie Ma konta 708 ujmuje się przychody należne z tytułu obronności, opłaty dodatkowej za ubezpieczenia dobrowolne, indywidualne składki świadczeniobiorców oraz pozostałe przychody.",

c) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"Konto 709 "Przychody ze sprzedaży produktów". Na stronie Ma konta 709 ujmuje się przychody należne z tytułu sprzedaży wydawnictw w korespondencji z kontem 207.";

7) w § 48:
a) w ust. 1:
w części - Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie:
-- konto 426-x Inne usługi obce UE skreśla się,
-- konta 490 Rozliczenie kosztów rodzajowych i 491 Rozliczenie kosztów rodzajowych skreśla się,
- w części - zespół 5 - Koszty według typów działalności i ich rozliczenie, konto 559 Koszty projektu skreśla się,
- w części - Zespół 8 - Fundusze, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe przychodów i wynik finansowy;
b) w ust. 4 tabela otrzymuje brzmienie:
"
Konta "Wykazu kont księgi głównej

programu UE"

Konta rozdziałów 2 i 3
011-x Środki trwałe010-x Środki trwałe
016-x Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych015-x Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych
019-x Umorzenie środków trwałych018-x Umorzenie środków trwałych
031-x Wartości niematerialne i prawne030-x Wartości niematerialne i prawne
036-x Odpisy z tytułu utraty wartości niematerialnych i prawnych035-x Odpisy z tytułu utraty wartości niematerialnych i prawnych
039-x Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych038-x Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
051-x Majątek trwały w budowie050-x Majątek trwały w budowie
056-x Odpisy z tytułu utraty wartości majątku trwałego w budowie055-x Odpisy z tytułu utraty wartości majątku trwałego w budowie
089 Wyposażenie - konto pozabilansowe090 Wyposażenie - konto pozabilansowe
094 Środki trwałe w likwidacji - konto pozabilansowe091 Środki trwałe w likwidacji - konto pozabilansowe
131-x Rachunki bankowe130-x Rachunki bankowe
151 Środki pieniężne w drodze150 Środki pieniężne w drodze
210-x-y Rozrachunki wewnętrzne Funduszu na realizację projektu/programu UE,215-x Rozrachunki Oddziału z Centralą

216-x Rozrachunki Centrali z Oddziałami

219 -x Rozrachunki z tytułu dostaw i usług UE207 Należności z tytułu sprzedaży materiałów, towarów, wydawnictw

208 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na cele administracyjne i pozostałe

224-x Rozrachunki z tytułu dotacji UE220-x Rozrachunki z tytułu dotacji
225-x Rozrachunki z ZUS221 Rozrachunki z ZUS
226-x Rozrachunki z tytułu cła, pozostałych podatków i opłat223-x Rozrachunki z tytułu cła, pozostałych podatków i opłat
233-x Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń230-x Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
234-x Inne rozrachunki z pracownikami231-x Inne rozrachunki z pracownikami
254-x-y Rozrachunki ze świadczeniodawcami z tytułu zawartych umów na realizację projektu/programu UE248 Należności pozostałe

249 Zobowiązania pozostałe

295-x Należności warunkowe z tytułu środków przeznaczonych na realizację projektu/programu UE293 Należności warunkowe
401-x Amortyzacja400-x Amortyzacja
411-x Zużycie materiałów410-x Zużycie materiałów
416-x Zużycie energii415-x Zużycie energii
420 21-2 Programy pilotażowe finansowane ze środków dotacji UE420 21-1 Programy pilotażowe finansowane ze środków własnych Funduszu
428-x Inne usługi obce dotyczące realizowanego programu UE425-x Inne usługi obce
431-x Podatki i opłaty430-x Podatki i opłaty
441-x Wynagrodzenia440-x Wynagrodzenia
451-x Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia450-x Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
461-x-y-z Pozostałe koszty rodzajowe UE460-x Pozostałe koszty rodzajowe
492-x Rozliczenie kosztów rodzajowych dotyczących realizowanego programu UE

Ewidencja analityczna powinna umożliwiać ustalenie poszczególnego programu UE

490 Rozliczenie kosztów rodzajowych
497- x-y Koszty kwalifikowalne pośrednie rozliczane ryczałtem zaewidencjonowane pozabilansowo UE

Ewidencja analityczna powinna umożliwiać ustalenie poszczególnego programu UE

400-x Amortyzacja

410-x Zużycie materiałów

415-x Zużycie energii

425-x Inne usługi obce

430-x Podatki i opłaty

440-x Wynagrodzenia

450-x Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

460-x Pozostałe koszty rodzajowe

504 - y Koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, gdzie y:

y-finansowane ze środków dotacji UE

504 - x Koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, gdzie x:

x-finansowane ze środków własnych Funduszu

555-x-y-z Koszty projektu POWER - OOK II etap - POZ PLUS550 Koszty administracyjne

551 Koszty Rady Funduszu

552 Koszty Rady OW

557 Koszty projektu POPC - "Otwarte dane"

558 Koszty projektu

550 Koszty administracyjne

551 Koszty Rady Funduszu

552 Koszty Rady OW

642-x Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów pozostałe641-x Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów pozostałe
647-x Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów pozostałe645-x Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów pozostałe
711-x-y Koszty działalności statutowej710-x Koszty działalności statutowej
745-x Dotacje UE742-x Dotacje
746-x Inne przychody operacyjne743-x Inne przychody operacyjne
755-x Inne koszty operacyjne753-x Inne koszty operacyjne
760-x Przychody z tytułu odsetek761-x Przychody z tytułu odsetek
767-x Przychody finansowe z tytułu różnic kursowych programu UE

Ewidencja analityczna prowadzona do konta powinna umożliwiać określenie wysokości przychodów finansowych z tytułu różnic kursowych poszczególnych programów UE, realizowanych w Centrali NFZ

765-x Przychody z tytułu różnic kursowych
777-x Koszty finansowe z tytułu różnic kursowych programu UE

Ewidencja analityczna prowadzona do konta powinna umożliwiać określenie wysokości kosztów finansowych z tytułu różnic kursowych poszczególnych programów UE, realizowanych w Centrali NFZ

775-x Koszty z tytułu różnic kursowych
841-x-y Rozliczenia międzyokresowe przychodów UE840-x Rozliczenia międzyokresowe przychodów
860-x Wynik finansowy860-x Wynik finansowy
";
8) w § 50:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wykaz kont księgi głównej programu UE:

Zespół 0 - aktywa trwałe:

012-x Środki trwałe,

014-x-y Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych,

gdzie x - będzie stanowić wyróżnik finansowania projektu:

1 - środki pochodzące z UE,

gdzie y - będzie stanowić wyróżnik nazwy projektu:

1 - nazwa projektu UE,

2 - nazwa projektu UE.

017-x-y Umorzenie środków trwałych,

gdzie x - będzie stanowić wyróżnik finansowania projektu:

1 - środki pochodzące z UE,

gdzie y - będzie stanowić wyróżnik nazwy projektu:

1 - nazwa projektu UE,

2 - nazwa projektu UE.

032-x Wartości niematerialne i prawne,

037-x-y Odpisy z tytułu utraty wartości niematerialnych i prawnych,

gdzie x - będzie stanowić wyróżnik finansowania projektu:

1 - środki pochodzące z UE,

gdzie y - będzie stanowić wyróżnik nazwy projektu:

1 - nazwa projektu UE,

2 - nazwa projektu UE.

040-x Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych,

052-x Majątek trwały w budowie,

057-x Odpisy z tytułu utraty wartości majątku trwałego w budowie,

088 Wyposażenie - konto pozabilansowe,

095 Środki trwałe w likwidacji - konto pozabilansowe.

Zespół 1 - Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe:

132-x Rachunki bankowe,

152 Środki pieniężne w drodze.

Zespół 2 - Rozrachunki i roszczenia:

227-x-y Rozrachunki z tytułu dotacji,

gdzie x - będzie stanowić wyróżnik finansowania projektu:

1 - środki pochodzące z UE,

gdzie y - będzie stanowić wyróżnik nazwy projektu:

1 - nazwa projektu UE,

2 - nazwa projektu UE.

228-x-y Rozrachunki z ZUS,

gdzie x - będzie stanowić wyróżnik finansowania projektu:

1 - środki pochodzące z UE,

gdzie y - będzie stanowić wyróżnik nazwy projektu:

1 - nazwa projektu UE,

2 - nazwa projektu UE.

229-x-y Rozrachunki z tytułu cła, pozostałych podatków i opłat,

gdzie x - będzie stanowić wyróżnik finansowania projektu:

1 - środki pochodzące z UE,

gdzie y - będzie stanowić wyróżnik nazwy projektu:

1 - nazwa projektu UE,

2 - nazwa projektu UE.

236-x Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń,

237-x-y Inne rozrachunki z pracownikami,

gdzie x - będzie stanowić wyróżnik finansowania projektu:

1 - środki pochodzące z UE,

gdzie y - będzie stanowić wyróżnik nazwy projektu:

1 - nazwa projektu UE,

2 - nazwa projektu UE.

255 Rozrachunki pozostałe,

256-x Rozrachunki z tytułu dostaw i usług,

gdzie x - będzie stanowić wyróżnik nazwy projektu:

1 - nazwa projektu UE,

2 - nazwa projektu UE.

Konta pozabilansowe:

295 Należności warunkowe z tytułu środków przeznaczonych na realizację programu UE.

Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie:

402-x Amortyzacja,

412-x Zużycie materiałów,

417-x-y Zużycie energii,

gdzie x - będzie stanowić wyróżnik finansowania projektu:

1 - środki pochodzące z UE,

gdzie y - będzie stanowić wyróżnik nazwy projektu:

1 - nazwa projektu UE,

2 - nazwa projektu UE,

427-x Inne usługi obce,

432-x Podatki i opłaty,

442-x Wynagrodzenia,

452-x Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,

462-x Pozostałe koszty rodzajowe,

490 Rozliczenie kosztów rodzajowych,

493-x Rozliczenie kosztów rodzajowych projektów/programów UE,

gdzie x - będzie stanowić wyróżnik nazwy projektu:

1 - koszt projektu,

2 - koszt projektu.

Konta pozabilansowe:

496-x-y Koszty kwalifikowane zaewidencjonowane pozabilansowo (pozostałe programy UE),

gdzie x:

1 - projekt,

gdzie y:

1 - kwalifikowane koszty bezpośrednie,

2 - kwalifikowane koszty pośrednie,

3 - pozostałe koszty.

497-x Koszty kwalifikowalne pośrednie rozliczane ryczałtem zaewidencjonowane pozabilansowo, gdzie x:

1 - zatwierdzone koszty pośrednie "00K".

Zespół 5 - Koszty według typów działalności i ich rozliczenie:

556-x Koszty projektu - część finansowana przez UE (ewidencja analityczna powinna umożliwiać ustalenie kosztów poszczególnego programu UE),

560-x Koszty projektu - część finansowana przez NFZ - wkład własny ewidencja analityczna powinna umożliwiać ustalenie kosztów poszczególnego programu UE.

Zespół 6 - Produkty i rozliczenia międzyokresowe:

643-x-y Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów pozostałe,

gdzie x - będzie stanowić wyróżnik finansowania projektu:

1 - środki pochodzące z UE,

gdzie y - będzie stanowić wyróżnik nazwy projektu:

1 - nazwa projektu UE,

2 - nazwa projektu UE,

648-x Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów pozostałe.

Zespół 7 - Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem:

712-x Koszty działalności statutowej,

747-x Dotacje,

748-x-y Inne przychody operacyjne,

gdzie x - będzie stanowić wyróżnik finansowania projektu:

1 - środki pochodzące z UE,

gdzie y - będzie stanowić wyróżnik nazwy projektu:

1 - nazwa projektu UE,

2 - nazwa projektu UE,

756-x Inne koszty operacyjne,

759-x Przychody z tytułu odsetek,

766-x Przychody finansowe z tytułu różnic kursowych programu UE,

gdzie x:

1 - naliczenie różnic kursowych UE,

2 - zrealizowanie różnic kursowych UE,

776-x Koszty finansowe z tytułu różnic kursowych programu UE,

gdzie x:

1 - naliczenie różnic kursowych UE,

2 - zrealizowanie różnic kursowych UE.

Zespół 8 - Fundusze, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe przychodów i wynik finansowy:

842-x Rozliczenia międzyokresowe przychodów,

860-x Wynik finansowy.",

b) w ust. 4 tabela otrzymuje brzmienie:
";
Konta "Wykazu kont księgi głównej programu UE"Konta rozdziału 2 i 3
012-x Środki trwałe010-x Środki trwałe
014-x-y Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych015-x Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych
017-x-y Umorzenie środków trwałych018-x Umorzenie środków trwałych
032-x Wartości niematerialne i prawne030-x Wartości niematerialne i prawne
037-x-y Odpisy z tytułu utraty wartości niematerialnych i prawnych035-x Odpisy z tytułu utraty wartości niematerialnych i prawnych
040-x Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych038-x Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
052-x Majątek trwały w budowie050-x Majątek trwały w budowie
057-x Odpisy z tytułu utraty wartości majątku trwałego w budowie055-x Odpisy z tytułu utraty wartości majątku trwałego w budowie
088 Wyposażenie - konto pozabilansowe090 Wyposażenie - konto pozabilansowe
095 Środki trwałe w likwidacji - konto pozabilansowe091 Środki trwałe w likwidacji - konto pozabilansowe
132-x Rachunki bankowe130-x Rachunki bankowe
152 Środki pieniężne w drodze150 Środki pieniężne w drodze
227-x-y Rozrachunki z tytułu dotacji220-x Rozrachunki z tytułu dotacji
228-x-y Rozrachunki z ZUS221 Rozrachunki z ZUS
229-x-y Rozrachunki z tytułu cła, pozostałych podatków i opłat223-x Rozrachunki z tytułu cła, pozostałych podatków i opłat
236-x Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń230-x Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
237-x-y Inne rozrachunki z pracownikami231-x Inne rozrachunki z pracownikami
255 Rozrachunki pozostałe248 Należności pozostałe

249 Zobowiązania pozostałe

256-x Rozrachunki z tytułu dostaw i usług częściowo finansowane z UE, gdzie x - będzie stanowić wyróżnik nazwy projektu207 Należności z tytułu sprzedaży materiałów, towarów, wydawnictw

208 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na cele administracyjne i pozostałe

295-x Należności warunkowe z tytułu środków przeznaczonych na realizację programu UE293 Należności warunkowe
402-x Amortyzacja400-x Amortyzacja
412-x Zużycie materiałów410-x Zużycie materiałów
417-x-y Zużycie energii415-x Zużycie energii
427-x Inne usługi obce425-x Inne usługi obce
432-x Podatki i opłaty430-x Podatki i opłaty
442-x Wynagrodzenia440-x Wynagrodzenia
452-x Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia450-x Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
462-x Pozostałe koszty rodzajowe460-x Pozostałe koszty rodzajowe
490 Rozliczenie kosztów rodzajowych490 Rozliczenie kosztów rodzajowych
493-x Rozliczenie kosztów rodzajowych projektów/programów UE, gdzie x - będzie stanowić wyróżnik nazwy projektu490 Rozliczenie kosztów rodzajowych
496-x-y Koszty kwalifikowane zaewidencjonowane pozabilansowo (pozostałe programy UE) - konto pozabilansowe

Ewidencja analityczna prowadzona do konta powinna umożliwiać określenie wysokości kosztów kwalifikowalnych poszczególnych programów UE, realizowanych w Centrali NFZ

400-x Amortyzacja

410-x Zużycie materiałów

415-x Zużycie energii

425-x Inne usługi obce

430-x Podatki i opłaty

440-x Wynagrodzenia

450-x Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

460-x Pozostałe koszty rodzajowe

497- x Koszty kwalifikowalne pośrednie rozliczane ryczałtem UE, zaewidencjonowane pozabilansowo

Ewidencja analityczna powinna umożliwiać ustalenie kosztów poszczególnego programu UE

400-x Amortyzacja

410-x Zużycie materiałów

415-x Zużycie energii

425-x Inne usługi obce

430-x Podatki i opłaty

440-x Wynagrodzenia

450-x Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

460-x Pozostałe koszty rodzajowe

556-x Koszty projektu - część finansowana przez UE, gdzie ewidencja analityczna powinna umożliwiać ustalenie kosztów poszczególnego programu UE.

560-x Koszty projektu - część finansowana przez NFZ - wkład własny, gdzie ewidencja analityczna powinna umożliwiać ustalenie kosztów poszczególnego programu UE

550 Koszty administracyjne

551 Koszty Rady Funduszu

552 Koszty Rady OW

643-x-y Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów pozostałe641-x Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów pozostałe
648-x Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów pozostałe645-x Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów pozostałe
712-x Koszty działalności statutowej710-x Koszty działalności statutowej
747-x Dotacje742-x Dotacje
748-x-y Inne przychody operacyjne743-x Inne przychody operacyjne
756-x Inne koszty operacyjne753-x Inne koszty operacyjne
759-x Przychody z tytułu odsetek761-x Przychody z tytułu odsetek
766-x Przychody finansowe z tytułu różnic kursowych UE

Ewidencja analityczna prowadzona do konta powinna umożliwiać określenie wysokości przychodów finansowych z tytułu różnic kursowych poszczególnych programów UE, realizowanych w Centrali NFZ.

765-x Przychody z tytułu różnic kursowych
776-x Koszty finansowe z tytułu różnic kursowych UE

Ewidencja analityczna prowadzona do konta powinna umożliwiać określenie wysokości kosztów finansowych z tytułu różnic kursowych poszczególnych programów UE, realizowanych w Centrali NFZ.

775-x Koszty z tytułu różnic kursowych
842-x Rozliczenia międzyokresowe przychodów840-x Rozliczenia międzyokresowe przychodów
860-x Wynik finansowy860-x Wynik finansowy
";
9) dodaje się rozdział 10 w brzmieniu:

"Rozdział 10

Zasady rachunkowości dotyczące projektu finansowanego ze środków krajowych

§ 51. 1. W stosunku do projektu finansowanego ze środków krajowych, zwanego dalej "projektem", w pierwszej kolejności stosuje się zasady zawarte w niniejszym rozdziale.

2. Ewidencję księgową projektu prowadzi się na kontach księgi głównej oraz kontach pomocniczych. Konta księgi głównej zestawione są w § 52. Konta księgi głównej oraz konta pomocnicze zakłada się i prowadzi zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym załączniku, z zastrzeżeniem § 52 ust. 4.

§ 52. 1. Wykaz kont księgi głównej projektu krajowego:

Zespół 0 - Aktywa trwałe:

013-x Środki trwałe,

014-x-y Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych,

gdzie x - będzie stanowić wyróżnik finansowania projektu:

2 - środki krajowe,

gdzie y - będzie stanowić wyróżnik nazwy projektu:

1 - indywidualna nazwa projektu,

2- indywidualna nazwa projektu.

017-x-y Umorzenie środków trwałych,

gdzie x - będzie stanowić wyróżnik finansowania projektu:

2 - środki krajowe,

gdzie y - będzie stanowić wyróżnik nazwy projektu:

1 - indywidualna nazwa projektu,

2- indywidualna nazwa projektu.

033-x Wartości niematerialne i prawne,

037-x-y Odpisy z tytułu utraty wartości niematerialnych i prawnych,

gdzie x - będzie stanowić wyróżnik finansowania projektu:

2 - środki krajowe,

gdzie y - będzie stanowić wyróżnik nazwy programu:

1 - indywidualna nazwa projektu,

2- indywidualna nazwa projektu,

041-x Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych,

053-x Majątek trwały w budowie,

058-x Odpisy z tytułu utraty wartości majątku trwałego w budowie,

087 Wyposażenie - konto pozabilansowe,

094 Środki trwałe w likwidacji - konto pozabilansowe.

Zespół 1 - Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe:

133-x Rachunki bankowe,

153-x Środki pieniężne w drodze.

Zespół 2 - Rozrachunki i roszczenia:

227-x-y Rozrachunki z tytułu dotacji,

gdzie x - będzie stanowić wyróżnik finansowania projektu:

2 - środki krajowe,

gdzie y - będzie stanowić wyróżnik nazwy projektu:

1 - indywidualna nazwa projektu,

2- indywidualna nazwa projektu.

228-x-y Rozrachunki z ZUS,

gdzie x - będzie stanowić wyróżnik finansowania projektu:

2 - środki krajowe,

gdzie y - będzie stanowić wyróżnik nazwy projektu:

1 - indywidualna nazwa projektu,

2 - indywidualna nazwa projektu

229-x-y Rozrachunki z tytułu cła, pozostałych podatków i opłat,

gdzie x - będzie stanowić wyróżnik finansowania projektu:

2 - środki krajowe,

gdzie y - będzie stanowić wyróżnik nazwy projektu:

1 - indywidualna nazwa projektu,

2 - indywidualna nazwa projektu.

238-x Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń,

237-x-y Inne rozrachunki z pracownikami,

gdzie x - będzie stanowić wyróżnik finansowania projektu:

2 - środki krajowe,

gdzie y - będzie stanowić wyróżnik nazwy projektu:

1 - indywidualna nazwa projektu,

2 - indywidualna nazwa projektu,

257-x Rozrachunki z tytułu dostaw i usług na realizację projektu finansowanego ze środków krajowych,

258-x Rozrachunki ze świadczeniodawcami z tytułu zawartych umów na realizację projektu finansowanego ze środków krajowych.

Konta pozabilansowe:

296-x Należności warunkowe z tytułu środków przeznaczonych na realizację projektu,

gdzie x służy do ewidencji należności warunkowych dotyczących realizacji projektu wg ich rodzajów.

Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie:

403-x Amortyzacja,

413-x Zużycie materiałów,

417-x-y Zużycie energii,

gdzie x - będzie stanowić wyróżnik finansowania projektu:

2 - środki krajowe,

gdzie y - będzie stanowić wyróżnik nazwy projektu:

1 - indywidualna nazwa projektu,

2 - indywidualna nazwa projektu.

426-x Inne usługi obce,

433-x Podatki i opłaty,

443-x Wynagrodzenia,

453-x Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,

463-x Pozostałe koszty rodzajowe,

491-x Rozliczenie kosztów rodzajowych,

495-x-y Koszty kwalifikowalne pośrednie rozliczane ryczałtem zaewidencjonowane pozabilansowo,

gdzie x:

1 - nazwa projektu,

2 - nazwa projektu.

Zespół 5 - Koszty według typów działalności i ich rozliczenie:

559-x Koszty projektu, (należy wskazać właściwą nazwę projektu).

Zespół 6 - Produkty i rozliczenia międzyokresowe:

643-x-y Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów pozostałe,

gdzie x - będzie stanowić wyróżnik finansowania projektu:

2 - środki krajowe,

gdzie y - będzie stanowić wyróżnik nazwy projektu:

1 - indywidualna nazwa projektu,

2 - indywidualna nazwa projektu.

649-x Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów pozostałe.

Zespół 7 - Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem:

713-x Koszty działalności statutowej,

gdzie - x:

1 - indywidualna nazwa projektu,

2 - indywidualna nazwa projektu,

749-x Dotacje,

gdzie x:

1 - indywidualna nazwa projektu,

2 - indywidualna nazwa projektu,

748-x-y Inne przychody operacyjne,

gdzie x - będzie stanowić wyróżnik finansowania projektu:

2 - środki krajowe,

gdzie y - będzie stanowić wyróżnik nazwy projektu:

1 - indywidualna nazwa projektu,

2 - indywidualna nazwa projektu.

757-x Inne koszty operacyjne,

758-x Przychody z tytułu odsetek,

Zespół 8 - Fundusze, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe przychodów i wynik finansowy:

843-x Rozliczenia międzyokresowe przychodów,

gdzie x:

1 - indywidualna nazwa projektu,

2 - indywidualna nazwa projektu,

860-x Wynik finansowy.

2. Wykaz kont księgi głównej może być aktualizowany w trakcie realizacji projektu, przez głównego księgowego Funduszu, w zależności od potrzeb. Aktualizacja dokonywana jest na podstawie pisemnego postanowienia głównego księgowego Funduszu.

3. Nazwy kont księgi głównej opisuje się dodatkowo skrótem nazwy realizowanego projektu krajowego.

4. Do kont księgi głównej i kont pomocniczych projektu krajowego stosuje się zasady ujmowania zdarzeń w księgach rachunkowych ujęte w rozdziałach 2 i 3, z zastrzeżeniem § 51 ust. 1, w tym przypadku, konta "Wykazu kont księgi głównej projektu" identyfikowane są z kontami rozdziałów 2 i 3 zgodnie z poniższym zestawieniem:

Konta "Wykazu kont księgi głównej projektu"Konta rozdziałów 2 i 3
013-x Środki trwałe010-x Środki trwałe
014-x-y Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych015-x Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych
017-x-y Umorzenie środków trwałych018-x Umorzenie środków trwałych
033-x Wartości niematerialne i prawne030-x Wartości niematerialne i prawne
037-x-y Odpisy z tytułu utraty wartości niematerialnych i prawnych035-x Odpisy z tytułu utraty wartości niematerialnych i prawnych
041-x Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych038-x Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
053-x Majątek trwały w budowie050-x Majątek trwały w budowie
058-x Odpisy z tytułu utraty wartości majątku trwałego w budowie055-x Odpisy z tytułu utraty wartości majątku trwałego w budowie
087-x Wyposażenie - konto pozabilansowe090 Wyposażenie - konto pozabilansowe
096-x Środki trwałe w likwidacji - konto pozabilansowe091 Środki trwałe w likwidacji - konto pozabilansowe
133-x Rachunki bankowe130-x Rachunki bankowe
153-x Środki pieniężne w drodze150 Środki pieniężne w drodze
257 -x Rozrachunki z tytułu dostaw i usług207 Należności z tytułu sprzedaży materiałów, towarów, wydawnictw

208 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na cele administracyjne i pozostałe

227-x-y Rozrachunki z tytułu dotacji220-x Rozrachunki z tytułu dotacji
228-x-y Rozrachunki z ZUS221 Rozrachunki z ZUS
229-x-y Rozrachunki z tytułu cła, pozostałych podatków i opłat223-x Rozrachunki z tytułu cła, pozostałych podatków i opłat
238-x Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń230-x Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
237-x-y Inne rozrachunki z pracownikami231-x Inne rozrachunki z pracownikami
258-x-y Rozrachunki ze świadczeniodawcami z tytułu zawartych umów na realizację projektu248 Należności pozostałe

249 Zobowiązania pozostałe

296-x Należności warunkowe z tytułu środków przeznaczonych na realizację projektu293 Należności warunkowe
403-x Amortyzacja400-x Amortyzacja
413-x Zużycie materiałów410-x Zużycie materiałów
417-x-y Zużycie energii415-x Zużycie energii
426-x Inne usługi obce dotyczące realizowanego programu425-x Inne usługi obce
433-x Podatki i opłaty430-x Podatki i opłaty
443-x Wynagrodzenia440-x Wynagrodzenia
453-x Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia450-x Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
463-x Pozostałe koszty rodzajowe460-x Pozostałe koszty rodzajowe
491-x Rozliczenie kosztów rodzajowych dotyczących realizowanego projektu. Ewidencja analityczna powinna umożliwiać ustalenie poszczególnego projektu krajowego.490 Rozliczenie kosztów rodzajowych
495- x-y Koszty kwalifikowalne pośrednie rozliczane ryczałtem zaewidencjonowane pozabilansowo. Ewidencja analityczna powinna umożliwiać ustalenie poszczególnego projektu krajowego.400-x Amortyzacja

410-x Zużycie materiałów

415-x Zużycie energii

425-x Inne usługi obce

430-x Podatki i opłaty

440-x Wynagrodzenia

450-x Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

460-x Pozostałe koszty rodzajowe

559-x-y-z Koszty programu. Ewidencja analityczna powinna umożliwiać ustalenie poszczególnego projektu krajowego.550 Koszty administracyjne

551 Koszty Rady Funduszu

552 Koszty Rady OW

643-x-y Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów pozostałe641-x Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów pozostałe
649-x Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów pozostałe645-x Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów pozostałe
713-x-y Koszty działalności statutowej710-x Koszty działalności statutowej
749-x Dotacje742-x Dotacje
748-x-y Inne przychody operacyjne743-x Inne przychody operacyjne
757-x Inne koszty operacyjne753-x Inne koszty operacyjne
758-x Przychody z tytułu odsetek761-x Przychody z tytułu odsetek
843-x Rozliczenia międzyokresowe przychodów840-x Rozliczenia międzyokresowe przychodów
860-x Wynik finansowy860-x Wynik finansowy

5. Dowody księgowe dotyczące projektu ewidencjonowane są w odrębnym rejestrze księgowym.

6. Wszystkie transakcje w tym zapisy księgowe związane z projektem oznaczane są dodatkowo unikalnym kodem księgowym, ustalonym pisemnym postanowieniem Głównego Księgowego jednostki, który stosowany jest przy rejestracji, ewidencji lub oznaczeniu dokumentu księgowego. Kod księgowy wykorzystywany jest także do sporządzania zestawienia lub rejestru dowodów księgowych w określonym przedziale czasowym. Powyższe zestawienie lub rejestr dowodów ujmuje wszystkie operacje związane z programem oraz obejmuje co najmniej następujący zakres danych: nr dokumentu źródłowego, nr ewidencyjny lub księgowy dokumentu, datę wystawienia dokumentu, kwotę brutto dokumentu oraz kwotę kwalifikowalną dotyczącą projektu.

7. Wydatki środków pieniężnych na realizację projektu następują za pośrednictwem wyodrębnionego rachunku bankowego.

8. Koszty realizacji projektu, za wyjątkiem pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów operacji finansowych i strat nadzwyczajnych ewidencjonowane są na kontach zespołu 4, a następnie na bieżąco przenoszone za pośrednictwem konta 491, na konta zespołu 5 lub 6.

9. Pozostałe koszty operacyjne, koszty operacji finansowych i straty nadzwyczajne ewidencjonowane są na kontach zespołu 7.

10. Koszty realizacji projektu związane z wydatkiem środków pieniężnych, ewidencjonowane są zgodnie z zasadą memoriału.

11. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zaliczane są do kosztów projektu w okresie realizacji projektu.

12. Przychody z tytułu programu ewidencjonowane są na kontach wykazanych w części zespołu 7 i 8. Do dnia wpływu środków pieniężnych dotyczących realizowanego projektu na wyodrębniony rachunek bankowy, wartość przyznanego dofinansowania jest ujmowana w ewidencji pozabilansowej na koncie oznaczonym 296-x Należności warunkowe z tytułu środków przeznaczonych na realizację projektu jako należność warunkowa. Konto oznaczone 296-x służy do pozabilansowej ewidencji należności warunkowych z tytułu kwot przyznanych, lecz nieotrzymanych środków z budżetu krajowego przeznaczonych na realizację projektu. Ewidencja analityczna powinna umożliwić w szczególności ustalenie kwot należności warunkowych dotyczących poszczególnych projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w podziale na poszczególnych kontrahentów. Wartość należności warunkowych aktualizowana jest na podstawie ewidencji prowadzonej przez właściwe komórki organizacyjne Centrali NFZ lub na podstawie złożonych wniosków/sprawozdań/raportów finansowych określonych w zawartych umowach, lub na podstawie wpływu środków z tytułu przyznanej transzy na wyodrębniony rachunek bankowy. Wartość należności warunkowych ujętych na koncie wykazywana jest w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego.

13. Ewidencja należnych przychodów z tytułu realizacji umowy następuje za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych przychodów, które przenoszone są na zrealizowane przychody po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność, sprawozdania lub raportu i otrzymaniu informacji o zatwierdzeniu całości lub części wniosku, sprawozdania /raportu.

14. Główny księgowy Funduszu upoważniony jest do podjęcia odmiennej od ustalonej w ust. 13 decyzji w sprawie ewidencji przychodów, w zależności od stanu faktycznego rozliczeń i ewentualnych zagrożeń w prawidłowej prezentacji danych sprawozdawczych. Podstawą podjęcia tej decyzji powinny być nadrzędne zasady rachunkowości.

15. Jeżeli po zamknięciu ksiąg rachunkowych otrzymano informację korygującą koszty nie związane z wydatkiem środków pieniężnych poprzednich lat obrotowych, lub informację korygującą przychody poprzednich lat obrotowych, to kwotę korekty odnosi się na właściwe konta kosztów lub przychodów bieżącego roku obrotowego, na których w latach poprzednich ujmowano ten koszt lub przychód.

16. Obieg i kontrola dowodów księgowych dotyczących projektu uregulowane są w "Zakładowej instrukcji obiegu dowodów księgowych".

17. Dokumentację dotyczącą organizacji oraz prowadzenia rachunkowości projektu, to jest:

1) dokumentację ustalonych zasad rachunkowości w Funduszu,

2) dowody księgowe wraz z załącznikami,

3) księgi rachunkowe (zbiory stanowiące księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych),

4) dokumenty inwentaryzacyjne,

5) sprawozdania finansowe/raporty

- należy przechowywać w należyty z góry ustalony sposób oraz chronić przed niedozwolonymi zmianami, uszkodzeniem, zniszczeniem, nieupoważnionym rozpowszechnieniem, a także w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo w terminie do dnia określonego w umowie o dofinansowanie projektu. Odpowiedzialnym za przechowywanie powyższych dokumentów w księgowości jest główny księgowy Funduszu, a od momentu przekazania ich do archiwizacji - kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach archiwizacji.

18. Kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach archiwizacji zobowiązany jest do informowania dysponenta przekazującego środki pieniężne o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym projektem.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Uzasadnienie

Aktualizacja zasad rachunkowości Narodowego Funduszu Zdrowia ma na celu dostosowanie uregulowań wewnętrznych Funduszu do aktualnego stanu prawnego.

Zmienia się wykaz kont księgi głównej programów współfinansowanych ze środków krajowych opisany w rozdziale 10, w związku z zawartą w dniu 12 grudnia 2018 r. umową Gospostrateg nr 1/395107/18/NCBR/2018 o dofinansowanie projektu pt. "Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) - Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych" w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków".