Dziennik resortowy

B.I.LP.2019.6.75

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 2019 r.

DECYZJA Nr 54
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie aktualizacji Decyzji nr 455 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 lipca 2016 r. (znak: ZP.722.12.2016) w sprawie prowadzenia okresowej powszechnej inwentaryzacji gatunków roślin, zwierząt i innych organizmów oraz parametryzacji wybranych cech biotopów na terenie drugiego zgrupowania nadleśnictw

ZP.720.2.1.2019

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu obowiązków Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonych m.in. w art. 33 ust. 3 pkt 1a, pkt 3-4 i pkt 8 oraz w art. 56 ust. 2 ustawy 3  - mając na względzie § 5 ust. 2 pkt 2 zarządzenia nr 29 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 czerwca 2016 r. 4 ,

postanawiam, co następuje:
§  1.  Zatwierdzam notatkę służbową nr 1 z dnia 29 kwietnia 2019 r., aktualizującą metodykę i zakres uzupełniających prac terenowych w 2019 r., realizowanych na podstawie decyzji nr 455 z dnia 14 lipca na terenie Nadleśnictwa Bircza, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy - przyp. red.).
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega upublicznieniu w Biuletynie Informacji Publicznej LP.
1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. pοz. 2129 ze zmian.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że "w wykonywaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych".
3 Art. 33. 3. 1a ustawy o lasach stanowi, że "Dyrektor Generalny w szczególności inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym".

Art. 33. 3. 3-4 ustawy o lasach stanowi, że "Dyrektor Generalny w szczególności inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa oraz organizuje planowanie urządzeniowe w lasach i prognozowanie w leśnictwie".

Art. 33. 3. 8 ustawy o lasach stanowi, że "Dyrektor Generalny w szczególności organizuje wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych". Art. 56. 2. niniejszej ustawy stanowi, że "Środkami funduszu leśnego dysponuje Dyrektor Generalny".

4 § 5 ust. 2 pkt 2 Zarządzenia nr 29 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 czerwca 2016 r, w sprawie (1) oceny procesu stanowienia obszarów Natura 2000 obejmujących grunty w zarządzie Lasów Państwowych oraz oceny planów zadań ochronnych dla tych obszarów, (2) sporządzania planów urządzania lasu pełniących również funkcje planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz (3) ustalenia systemu okresowej powszechnej inwentaryzacji gatunków roślin, zwierząt i innych organizmów oraz parametryzacji wybranych cech biotopów, mających znaczenie dla ceny stanu lasów oraz prognozowania zmian w ekosystemach leśnych (znak: ZP.720.3.2016 r.) stanowi, że "W decyzji, o której mowa w ust. 1, ustala się w szczególności szczegółową metodykę inwentaryzacji wskaźnikowej".