Dziennik resortowy

Dz.Urz.NDAP.2019.27

| Akt oczekujący
Wersja od: 11 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27
NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 10 czerwca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Archiwum Głównemu Akt Dawnych

Na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (Dz. U. poz. 1566) zarządza się, co następuje:
§  1.  Archiwum Głównemu Akt Dawnych nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc decyzja Nr 33 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Archiwum Głównemu Akt Dawnych, zmieniona decyzją Nr 5 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 24 lutego 2010 r., decyzją Nr 25 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 28 grudnia 2012 r., decyzją Nr 36 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 30 stycznia 2014 r., decyzją Nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 16 marca 2015 r., decyzją Nr 26 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 2 września 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 18 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 8 maja 2017 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.

ZAŁĄCZNIK

SCHEMAT ORGANIZACYJNY ARCHIWUM GŁÓWNEGO AKT DAWNYCH