Dziennik resortowy

Dz.Urz.NDAP.2019.28

| Akt oczekujący
Wersja od: 11 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28
NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 10 czerwca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Białymstoku

Na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (Dz. U. poz. 1566) zarządza się, co następuje:
§  1.  Archiwum Państwowemu w Białymstoku nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc decyzja Nr 31 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu w Białymstoku, zmieniona decyzją Nr 20 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 16 grudnia 2010 r., decyzją Nr 30 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 18 września 2013 r., decyzją Nr 6 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 30 stycznia 2014 r. oraz zarządzeniem Nr 54 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 19 lipca 2017 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.

ZAŁĄCZNIK

STATUT ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W BIAŁYMSTOKU

grafika

Załącznik

SCHEMAT ORGANIZACYJNY ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W BIAŁYMSTOKU