Dziennik resortowy

Dz.Urz.MEN.2019.18

| Akt oczekujący
Wersja od: 12 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 27 maja 2019 r.
w sprawie założenia Szkoły Polskiej przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu

Na podstawie art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Z dniem 1 września 2019 r. zakłada się Szkołę Polską przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu.
§  2.  Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).