Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2019.136

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej II stopnia Nr 2 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu adwokackiego, który został przeprowadzony w dniach 26-29 marca 2019 r.

Na podstawie art. 78h ust. 2 i 2a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1184, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję Egzaminacyjną II stopnia Nr 2 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu adwokackiego, który został przeprowadzony w dniach 26-29 marca 2019 r. w składzie:
1) dr Stefan Babiarz - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
2) dr Jolanta Grzegorczyk - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
3) Tomasz Kosmalewicz - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
4) Marek Motuk - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
5) Magdalena Sajur-Kordula - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
6) Stanisław Kubiak - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej;
7) Przemysław Rosati - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej;
8) Marcin Smolarek - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej;
9) Wojciech Wiza - przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej.
§  2.  Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się dr Jolantę Grzegorczyk.
§  3.  Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Gdańsku, Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2019 r. z siedzibą w Gdańsku, Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Krakowie, Komisji Egzaminacyjnej nr 2 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2019 r. z siedzibą w Krakowie, Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Warszawie i Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2019 r. z siedzibą w Warszawie oznaczonych odpowiednio numerami od 2 do 8.
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.