Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSZ.2019.25

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie Komitetu Audytu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Na podstawie art. 288 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komitet Audytu wspólny dla działów administracji rządowej - członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i sprawy zagraniczne, kierowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych, zwanego dalej "Ministrem".
§  2.  W skład Komitetu Audytu wchodzą:
1) Przewodniczący Komitetu Audytu - Pan Piotr Wawrzyk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie;
2) Członkowie niezależni:
a) Pan Sebastian Burgemejster,
b) Pan Marcin Dobruk,
c) Pan Adrian Markiewicz.
§  3.  Zadania i cele Komitetu Audytu określają przepisy odrębne.
§  4.  Traci moc zarządzenie nr 6 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie Komitetu Audytu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 9 z późn. zm.).
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej - członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i sprawy zagraniczne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 98).