Dziennik resortowy

Dz.Urz.MEN.2019.20

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie powołania członków Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty

Na podstawie art. 9i ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  W skład Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty powołuje się na kadencję w latach 2019-2023 następujących członków:
1) Krystyna Adaśko;
2) Bożena Jolanta Chodyniecka;
3) Mirosława Elżbieta Gralla-Kaperzyńska;
4) Aurelia Michałowska;
5) Małgorzata Oborska;
6) Bogumiła Stec-Świderska;
7) Grzegorz Wierzchowski;
8) Zbigniew Wojciechowski.
§  2.  Do dnia 20 czerwca 2021 r. w skład Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty wchodzą także następujący członkowie, powołani zarządzeniem nr 21 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. Urz. MEN poz. 33):
1) Urszula Bauer;
2) Anna Bulera-Sasin;
3) Dorota Heck;
4) Wiktor Kamieniarz;
5) Marek Kawa;
6) Stanisław Mikołajczak;
7) Lesław Ordon;
8) Jarosław Wartak.
§  3.  Traci moc zarządzenie nr 25 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 września 2008 r. w sprawie powołania Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. Urz. MEN poz. 16, z 2011 r. poz. 36, z 2013 r. poz. 14, z 2015 r. poz. 26 oraz z 2017 r. poz. 33).
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 czerwca 2019 r.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).