Dziennik resortowy

B.I.LP.2019.6.73

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 kwietnia 2019 r.

DECYZJA Nr 52
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany składu Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Mazurskie"

ZE.7160.14.1.2019

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego m.in. z art. 13b ust. 4 ustawy o lasach 3  - postanawiam, co następuje:

§  1.  Na wniosek Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku zmieniam skład Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Mazurskie" w następujący sposób:
1. Odwołuję ze składu rady Pana Antoniego Karasia - byłego Starostę Mrągowskiego.
2. Powołuję w skład rady Panią Barbarę Kuźmicką-Rogalę -Starostę Mrągowskiego.
§  2.  Skład osobowy Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Mazurskie" powołanej Decyzją nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 marca 2018 r., zmieniony Decyzją nr 20 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 lutego 2019 r., nie ulega innym zmianom.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. pοz. 2129) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych". Art. 13b. 4. niniejszej ustawy stanowi, że "Dla każdego leśnego kompleksu promocyjnego Dyrektor Generalny powołuje radę naukowo-społeczną, do której należy inicjowanie oraz ocena realizacji działań podejmowanych w leśnym kompleksie promocyjnym".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonywaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 13b ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129) stanowi, że "Dla każdego leśnego kompleksu promocyjnego Dyrektor Generalny powołuje radę naukowo-społeczną, do której należy inicjowanie oraz ocena realizacji działań podejmowanych w leśnym kompleksie promocyjnym".