Law Journal

Przedterminowe wybory burmistrza Fromborka w województwie warmińsko-mazurskim.

Dz.U.2013.813 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 2013 r. | Akt utracił moc

Przydział broni palnej oraz jej magazynowanie, przechowywanie i zapewnianie właściwego stanu technicznego.

Dz.U.2013.868 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 2013 r. | Akt utracił moc

Warunki przyznawania funkcjonariuszom celnym środków przymusu bezpośredniego.

Dz.U.2013.867 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 2013 r. | Akt utracił moc

Wysokość kar pieniężnych za naruszenia przepisów o organizacji rynku rybnego.

Dz.U.2013.997 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach.

Dz.U.2013.900 | rozporządzenie z dnia 12 lipca 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o podatku akcyzowym.

Dz.U.2013.939 | ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo lotnicze.

Dz.U.2013.912 | ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych.

Dz.U.2013.896 | ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.

Dz.U.2013.1033 | ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2013.1036 | ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 16/12.

Dz.U.2013.858 | wyrok z dnia 11 lipca 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawa o czasie pracy kierowców.

Dz.U.2013.914 | ustawa z dnia 11 lipca 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania.

Dz.U.2013.944 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 2013 r. | Akt jednorazowy

System Monitorowania Zagrożeń.

Dz.U.2013.853 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 2013 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie zakazu prowadzenia połowów szprota w podobszarach 22-32 Morza Bałtyckiego.

Dz.U.2013.806 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych.

Dz.U.2013.910 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 2013 r. | Akt jednorazowy

Klasyfikacja lotnisk i rejestr lotnisk.

Dz.U.2018.2145 t.j. | rozporządzenie z dnia 5 lipca 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.2013.926 | rozporządzenie z dnia 5 lipca 2013 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 7/10.

Dz.U.2013.857 | wyrok z dnia 4 lipca 2013 r. | Akt jednorazowy

Zarządzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2013.787 | postanowienie z dnia 4 lipca 2013 r. | Akt indywidualny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 49/11.

Dz.U.2013.842 | wyrok z dnia 3 lipca 2013 r. | Akt jednorazowy

Ewidencja lądowisk.

Dz.U.2013.795 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2013 r. | Akt obowiązujący

Wzór certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposób ewidencjonowania wydanych certyfikatów.

Dz.U.2018.590 t.j. | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych.

Dz.U.2013.841 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2013 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi.

Dz.U.2013.820 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2013 r. | Akt utracił moc

Warunki wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.

Dz.U.2013.769 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2013 r. | Akt utracił moc

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dz.U.2013.789 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2013 r. | Akt utracił moc

Kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dz.U.2013.894 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2013 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy zakres oraz warunki ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego.

Dz.U.2013.750 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2013 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 12/10.

Dz.U.2013.826 | wyrok z dnia 27 czerwca 2013 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 36/12.

Dz.U.2013.814 | wyrok z dnia 27 czerwca 2013 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 33/12.

Dz.U.2013.825 | wyrok z dnia 26 czerwca 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych.

Dz.U.2013.751 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2013 r. | Akt jednorazowy

Sposób przesyłania zgłoszeń oraz rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.

Dz.U.2013.753 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2013 r. | Akt utracił moc

System Statystyki w Ochronie Zdrowia.

Dz.U.2013.770 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2013 r. | Akt obowiązujący

Urzędy celne, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym.

Dz.U.2016.445 t.j. | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2013 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 30/12.

Dz.U.2013.805 | wyrok z dnia 25 czerwca 2013 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 11/12.

Dz.U.2013.804 | wyrok z dnia 25 czerwca 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Dz.U.2013.817 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2013 r. | Akt jednorazowy

Dokumentowanie działań związanych z integrowaną produkcją roślin.

Dz.U.2013.788 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 2013 r. | Akt obowiązujący

Opłata za wydanie formularzy dokumentu sprzedaży oraz deklaracji przejęcia.

Dz.U.2013.781 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 2013 r. | Akt utracił moc

Wzory dokumentu sprzedaży i deklaracji przejęcia.

Dz.U.2013.780 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego.

Dz.U.2013.730 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013.

Dz.U.2013.844 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 2013 r. | Akt jednorazowy

Tryb rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji.

Dz.U.2013.749 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2013 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dz.U.2013.762 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier.

Dz.U.2013.738 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 2013 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2013.852 | ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. | Akt jednorazowy