Środki finansowe wymagane od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumenty, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2122 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 listopada 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 23 lutego 2015 r.
w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 1543) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
wysokość wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów:
a)
utrzymania cudzoziemca w trakcie jego pobytu na tym terytorium,
b)
podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania,
c)
tranzytu przez to terytorium do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd;
2)
dokumenty, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania środków, o których mowa w pkt 1, zgodnie z prawem;
3)
dokumenty, które mogą potwierdzić cel i czas trwania planowanego pobytu cudzoziemca, jeżeli ze względu na cel lub czas trwania planowanego pobytu następuje zróżnicowanie wysokości środków.
1. 
Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi posiadać środki finansowe, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, w wysokości co najmniej:
1)
300 złotych, jeżeli okres planowanego pobytu nie przekracza 4 dni,
2)
75 złotych na każdy dzień planowanego pobytu, jeżeli okres planowanego pobytu przekracza 4 dni

- albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

2. 
Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:
1)
jest uczestnikiem imprezy turystycznej, obozu młodzieżowego, zawodów sportowych,
2)
ma opłacone koszty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej,
3)
przyjeżdża do placówki leczniczo-sanatoryjnej,
4)
jest uczestnikiem programu umożliwiającego wykonywanie pracy wakacyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która nie stanowi głównego celu jego pobytu, uregulowanego umową międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest stroną

- musi posiadać środki finansowe, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, w wysokości co najmniej 20 złotych na każdy dzień planowanego pobytu, nie mniej jednak niż 100 złotych, albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

3. 
Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia lub kontynuowania studiów, uczestniczenia w badaniach naukowych lub szkoleniach, prowadzenia prac rozwojowych oraz podjęcia lub kontynuowania nauki musi posiadać środki finansowe, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, w wysokości co najmniej 1270 złotych na pierwsze 2 miesiące planowanego pobytu albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.
Cudzoziemiec musi posiadać środki finansowe, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b lub c, w wysokości stanowiącej równowartość biletu, na podstawie którego przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie mniej jednak niż:
1)
200 złotych, jeżeli przybył z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską,
2)
500 złotych, jeżeli przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż określone w pkt 1,
3)
2500 złotych, jeżeli przybył z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej

- albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

1. 
Dokumentami, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania przez cudzoziemca środków finansowych, o których mowa w § 1 pkt 1, są:
1)
czek podróżny;
2)
zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank lub instytucję kredytową, które wystawiły kartę kredytową;
3)
zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub instytucji kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.
2. 
Dokumentem, który może potwierdzić posiadanie przez cudzoziemca środków finansowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b i c, może być także bilet powrotny uprawniający do podróży do tego państwa.
3. 
Dokumentem, który może potwierdzić posiadanie przez cudzoziemca środków finansowych, o których mowa w § 2 ust. 3, może być także dokument potwierdzający przyznanie stypendium temu cudzoziemcowi.
4. 
Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, muszą być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem przekroczenia granicy.
Dokumentami, które mogą potwierdzić cel i czas trwania planowanego pobytu przez cudzoziemców, o których mowa w § 2 ust. 2, są:
1)
dokument potwierdzający uczestnictwo w imprezie turystycznej, obozie młodzieżowym lub zawodach sportowych;
2)
dowód opłacenia kosztów pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obejmującym co najmniej koszty zakwaterowania i wyżywienia;
3)
skierowanie do placówki leczniczo-sanatoryjnej;
4)
wiza w celu udziału w programie pracy wakacyjnej zawierająca nazwę programu zamieszczoną w polu "Uwagi".
Dokumentem, który może potwierdzić cel i czas trwania planowanego pobytu przez cudzoziemca, o którym mowa w § 2 ust. 3, jest zaświadczenie o przyjęciu na studia lub o kontynuowaniu studiów, uczestniczeniu w badaniach naukowych, szkoleniu, prowadzeniu prac rozwojowych oraz o podjęciu lub kontynuowaniu nauki.
Do przeliczenia na walutę polską posiadanych przez cudzoziemca środków finansowych w walucie obcej stosuje się średni kurs tej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie środków utrzymania, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz dokumentów potwierdzających możliwość uzyskania takich środków (Dz. U. Nr 235, poz. 1611), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 520 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004).