Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2054

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 listopada 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw budowy mieszkań w zakresie Krajowego Zasobu Nieruchomości

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw budowy mieszkań w zakresie Krajowego Zasobu Nieruchomości, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2.  Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.
§  2. 
1.  Do zadań Pełnomocnika należy:
1) monitorowanie i analizowanie sposobu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. 1529);
2) przygotowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych w zakresie funkcjonowania Krajowego Zasobu Nieruchomości;
3) proponowanie, monitorowanie i analizowanie działań w zakresie funkcjonowania Krajowego Zasobu Nieruchomości;
4) kierowanie rekomendacji i opinii związanych z funkcjonowaniem Krajowego Zasobu Nieruchomości do organów administracji rządowej i samorządowej;
5) współpraca międzynarodowa, w szczególności wymiana informacji, z organami państw członkowskich Unii Europejskiej, innych państw oraz właściwych organizacji międzynarodowych, w zakresie funkcjonowania rynku mieszkań na wynajem, mieszkań o czynszu normowanym, mieszkań socjalnych;
6) podejmowanie działań w celu pozyskania ze źródeł krajowych i zagranicznych środków finansowych niezbędnych do przyspieszenia realizacji zadań Krajowego Zasobu Nieruchomości, w tym środków Unii Europejskiej przeznaczonych na rozwój mieszkalnictwa i związanych pośrednio lub bezpośrednio z tym rozwojem, w tym w zakresie termomodernizacji i ograniczenia zapotrzebowania energetycznego budynków;
7) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych mających wpływ na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz na rynek mieszkaniowy, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo;
8) realizowanie innych spraw, w ramach powierzonych mu zadań, określonych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów oraz wniesionych przez ministrów, w zakresie mającym znaczenie dla realizacji zadań Krajowego Zasobu Nieruchomości;
9) prowadzenie bieżącej współpracy z Ministrem Infrastruktury i Budownictwa w zakresie zadań, o których mowa w pkt 1-8, funkcjonowania rynku mieszkaniowego, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz budownictwa.
2.  Zadania Pełnomocnika, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą spraw z zakresu realizacji i koordynacji działań związanych z pilotażem pakietu "Mieszkanie Plus".
§  3. 
1.  Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.
2.  Pełnomocnik może w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury i Budownictwa występować do właściwych organów administracji rządowej, wskazując problemy należące do obszaru jego właściwości, których rozwiązanie należy do kompetencji tych organów, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy i zajęcie stanowiska.
3.  Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może podejmować współpracę z organami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi. Podjęcie współpracy wymaga zgody Ministra Infrastruktury i Budownictwa.
§  4.  Pełnomocnik może wnosić, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury i Budownictwa opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych, wynikające z zakresu jego działania, do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.
§  5.  Pełnomocnik w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury i Budownictwa przedstawia Radzie Ministrów:
1) analizy, oceny i wnioski wiążące się z zakresem jego działania;
2) półroczne sprawozdania ze swojej działalności.
§  6.  Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa o zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.
§  7.  Pełnomocnik, w zakresie powierzonych mu zadań, może zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz oraz występować do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o powołanie zespołów eksperckich i doradczych.
§  8.  Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
§  9.  Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, których dysponentem jest Minister Infrastruktury i Budownictwa.
§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.