Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2073

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 listopada 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 23 października 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności

Na podstawie art. 9f ust. 7 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1643, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności (Dz. U. z 2016 r. poz. 1286) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR WNIOSKU KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ LUB KOMENDANTA ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ DO PROKURATORA OKRĘGOWEGO, ZGODY PROKURATORA OKRĘGOWEGO ORAZ ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ LUB KOMENDANTA ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ

.........................................

(klauzula tajności)

I.

KOMENDANT GŁÓWNY STRAŻY GRANICZNEJ/..................................

KOMENDANT ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ* (miejscowość, data)

Egz. nr .................

Numer ewidencyjny ..................

PROKURATOR OKRĘGOWY

W ...........................................................

WNIOSEK NR ........................

(nr w rejestrze)

Na podstawie art. 9f ust. 3 / ust. 4 / ust. 4a* ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej,

zwanej dalej "ustawą", wnoszę o wyrażenie zgody na zarządzenie / przedłużenie prowadzenia* na okres

............................. niżej wymienionych czynności:

1) nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi

albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót jest zabroniony, w sprawach

o przestępstwo wymienione w art. 9f ust. 1 pkt ................................... ustawy;*

2) złożenia propozycji nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa,

ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót jest

zabroniony, w sprawach o przestępstwo wymienione w art. 9f ust. 1 pkt .......................................

ustawy;*

3) przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej;*

4) propozycji przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej.*

Czynności będą prowadzone w sprawie nr ........................., kryptonim ............................................................,

prowadzonej przez ..............................................................................................................................................,

(komórka organizacyjna Komendy Głównej Straży Granicznej lub komendy oddziału Straży Granicznej)

wobec ..................................................................................................................................................................,

(imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub inne dane pozwalające na identyfikację osoby, wobec której prowadzone będą czynności)

w celu ..................................................................................................................................................................,

(sprawdzenie informacji o przestępstwie wymienionym w art. 9f ust. 1 ustawy,

ustalenie sprawców przestępstwa, uzyskanie dowodów przestępstwa)

w sposób ............................................................................................................................................................. .

Uzasadnienie (analiza uzyskanych wiarygodnych informacji o przestępstwie uzasadniających potrzebę

stosowania czynności) – stanowi załącznik do wniosku; liczba stron ... .

KOMENDANT GŁÓWNY STRAŻY GRANICZNEJ/

KOMENDANT ......................................... ODDZIAŁU

STRAŻY GRANICZNEJ W ........................................*

...........................

(podpis, pieczęć)

* Niepotrzebne skreślić.

......................................strona ....../......

(klauzula tajności)

....................................

(klauzula tajności)

II. Stanowisko prokuratora okręgowego

.....................................

(miejscowość, data)

Egz. nr ..............

PROKURATOR OKRĘGOWY

W .............................................................

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na prowadzenie czynności od dnia ....................... do dnia ..................

..........................

(podpis i pieczęć)

* Niepotrzebne skreślić.

III.

................................, dnia ..................., godz. .............

ZARZĄDZENIE NR ............

KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ/

KOMENDANTA ............................................. ODDZIAŁU

STRAŻY GRANICZNEJ W ..............................................*

Na podstawie art. 9f ust. 3 / ust. 4 / ust. 4a* ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

zarządzam

przeprowadzenie / przedłużenie prowadzenia* czynności określonych w drugostronnie sporządzonym

wniosku, przez okres, na który wyraził zgodę prokurator okręgowy.

KOMENDANT GŁÓWNY STRAŻY GRANICZNEJ/

KOMENDANT .......................................... ODDZIAŁU

STRAŻY GRANICZNEJ W .........................................*

...............................

(podpis, pieczęć)

* Niepotrzebne skreślić.

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 – ad acta

Egz. nr 2 – .........

Wykonał:

................................... strona ....../......

(klauzula tajności)

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088 oraz z 2017 r. poz. 1140).