Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2083

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 listopada 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 8 listopada 2017 r.
w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji

Na podstawie art. 80bb ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 i 1926) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) zakres danych, do których zapewnia się dostęp podmiotom wymienionym w art. 80ba ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej "ustawą";
2) wymagania techniczne i jakościowe w zakresie danych wprowadzanych do centralnej ewidencji pojazdów, zwanej dalej "ewidencją", oraz sposób ich wprowadzania.
§  2.  Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) obiekt - obiekt w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570);
2) schemat zasilania - strukturę danych cech informacyjnych obiektów przekazywanych do ewidencji;
3) suma kontrolna - zestaw danych generowany przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję, potwierdzający aktualność danych zgromadzonych w ewidencji.
§  3.  Dostęp do danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 ustawy, w zakresie:
1) pkt 1-18 i 20 - zapewnia się organom właściwym w sprawach rejestracji pojazdów,
2) pkt 1-6, 8, 10, 11, 13 i 14 - zapewnia się zakładom ubezpieczeń,
3) pkt 1-4, 8 i 13-15 - zapewnia się Policji,
4) pkt 1-4, 8 i 15 - zapewnia się Inspekcji Transportu Drogowego, Żandarmerii Wojskowej oraz Straży Granicznej,
5) pkt 1 i 8, z wyłączeniem danych osobowych, oraz pkt 9-11, 13, 15 i 18 - zapewnia się stacjom kontroli pojazdów,
6) pkt 1-4 i 7 - zapewnia się Ministrowi Sprawiedliwości,
7) pkt 1-6, 8, 10, 11, 13 i 14 - zapewnia się Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

- przy czym dane te są zweryfikowane w rejestrze PESEL i REGON, w przypadku ich przekazywania z tych rejestrów.

§  4.  Wprowadzanie danych do ewidencji następuje w sposób przewidziany schematem zasilania, określonym i udostępnionym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, którego aktualizacje, wraz z dotyczącymi go informacjami, w tym terminem rozpoczęcia jego obowiązywania, są publikowane na portalu informacyjnym obsługującym system teleinformatyczny ewidencji, przez administratora danych i informacji zgromadzonych w ewidencji, z zachowaniem czasu niezbędnego na dostosowanie po stronie podmiotów obowiązanych do wprowadzania danych do ewidencji.
§  5. 
1.  Dane zgromadzone w ewidencji są opatrzone sumą kontrolną.
2.  Pobrane dane obiektu zawierają identyfikator, który, wraz z sumą kontrolną, dołączany jest każdorazowo do wprowadzanych danych.
3.  W przypadku gdy dane obiektu są wprowadzane do ewidencji po raz pierwszy, identyfikator i suma kontrolna są generowane przez system po wprowadzeniu danych.
§  6. 
1.  W przypadku pobrania danych zgromadzonych w ewidencji, w celu wprowadzenia danych do ewidencji dotyczących więcej niż jednego obiektu, podmiot obowiązany do wprowadzania danych do ewidencji wskazuje, którego obiektu dotyczą wprowadzane dane.
2.  Dane wprowadzane do ewidencji:
1) dotyczące osoby nieposiadającej numeru PESEL i niefigurującej w ewidencji, muszą być zgodne z dokumentem potwierdzającym tożsamość tej osoby;
2) dotyczące podmiotu nieposiadającego numeru REGON i niefigurującego w ewidencji, muszą być zgodne z danymi zawartymi w dokumentach przedstawionych przez ten podmiot.
§  7.  Przy wprowadzaniu danych i informacji do ewidencji używa się danych słownikowych, które udostępniane są przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję, podlegających, w uzasadnionych przypadkach, uzupełnieniu na zgłoszenie podmiotu obowiązanego do wprowadzania danych do ewidencji.
§  8.  Poprawne wprowadzenie danych do ewidencji jest potwierdzane komunikatem z systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję, którego wygenerowanie wymaga:
1) wskazania sumy kontrolnej, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3;
2) wskazania obiektu, którego dane dotyczą;
3) wskazania danych w zakresie wymaganym zgodnie z art. 80ba ust. 1 ustawy;
4) użycia aktualnego schematu zasilania;
5) użycia danych osób albo podmiotów zgodnie z danymi w rejestrze PESEL lub REGON, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2;
6) użycia danych zgodnych z danymi słownikowymi udostępnianymi przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję.
§  9.  Podmiotom, o których mowa w § 3:
1) pkt 1, dostęp do danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 7 ustawy,
2) pkt 2 i 6, dostęp do danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 ustawy,
3) pkt 1, 5 i 7, dostęp do danych, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 11 ustawy

- zapewnia się od dnia 4 czerwca 2018 r.

§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2017 r. 2
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. poz. 413 i 2125) oraz rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. poz. 433 i 2123), które tracą moc z dniem 13 listopada 2017 r. na podstawie art. 3 pkt 1 lit. c tiret drugie tiret podwójne trzecie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1926).