Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2153

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 listopada 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 9 listopada 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum 2

Na podstawie art. 15 ust. 4, art. 20 ust. 2 i 3 oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum (Dz. U. z 2014 r. poz. 1583) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

"§ 9a. Do dnia 31 grudnia 2026 r. przetarte wzdłużnie i okorowane drewno roślin rodzaju Quercus L., niespełniające wymagań określonych w § 4 ust. 3 pkt 2, może być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, jeżeli na podstawie przepisów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych Ameryki dotyczących certyfikacji przetartego wzdłużnie drewna pozyskanego z drzew liściastych:

1) miejsce, w którym zostało ono poddane obróbce, lub miejsce, w którym zostało ono poddane zabiegom, o których mowa w pkt 2 lit. a, zostały zatwierdzone do tego celu oraz były nadzorowane przez Krajowe Stowarzyszenie ds. Przetartego Drewna Pozyskanego z Drzew Liściastych (US National Hardwood Lumber Association);

2) drewno to zostało:

a) poddane zabiegowi suszenia komorowego, w wyniku którego uzyskano wilgotność tego drewna poniżej 20% suchej masy, a każda partia drewna po poddaniu temu zabiegowi została opatrzona metalowym znakiem zawierającym napis "NHLA-KD" oraz niepowtarzalny numer partii przez osobę do tego uprawnioną na podstawie przepisów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych Ameryki dotyczących certyfikacji przetartego wzdłużnie drewna pozyskanego z drzew liściastych,

b) objęte nadzorem obejmującym w szczególności kontrole przed jego wysyłką przez podmiot upoważniony do prowadzenia takiego nadzoru na podstawie przepisów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych Ameryki dotyczących certyfikacji przetartego wzdłużnie drewna pozyskanego z drzew liściastych,

c) zaopatrzone w świadectwo potwierdzające komorowe suszenie, wydane zgodnie z wzorem określonym w części II załącznika II do decyzji Komisji 2002/757/WE z dnia 19 września 2002 r. w sprawie tymczasowych nadzwyczajnych środków fitosanitarnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in't Veld sp. nov. (Dz. Urz. WE L 252 z 20.09.2002, str. 37, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 62).".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).
2 Niniejsze rozporządzenie wdraża decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1967 z dnia 8 listopada 2016 r. zmieniającą art. 3 decyzji 2002/757/WE w sprawie tymczasowych nadzwyczajnych środków fitosanitarnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in't Veld sp. nov. (Dz. Urz. UE L 303 z 10.11.2016, str. 21).