Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2140

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 listopada 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 2 listopada 2017 r.
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Służbie Wywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 861 i 1321) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Służbie Wywiadu Wojskowego, zwanych dalej "kandydatami";
2) wzór kwestionariusza osobowego kandydata.
§  2.  Użyte w rozporządzeniu skróty oznaczają:
1) SWW - Służbę Wywiadu Wojskowego;
2) ustawa - ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego;
3) ustawa o ochronie informacji niejawnych - ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 935).

§ 3. Postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych i ma na celu ustalenie, czy kandydat:

1) spełnia określone w ustawie warunki do pełnienia służby w SWW;
2) daje rękojmię zachowania tajemnicy w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych.
§  4. 
1.  Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata przeprowadza jednostka organizacyjna SWW właściwa w sprawach kadrowych.
2.  W razie konieczności zapewnienia szczególnej ochrony danych osobowych kandydata, Szef SWW może wyznaczyć do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego inną jednostkę organizacyjną niż określona w ust. 1.
3.  Postępowanie sprawdzające przeprowadzane na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych prowadzi pełnomocnik ochrony SWW.
§  5. 
1.  Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się po złożeniu przez kandydata pisemnego podania o przyjęcie do służby w SWW.
2.  Jednostka organizacyjna, o której mowa w § 4 ust. 1 albo ust. 2, w każdym czasie bez podania przyczyny może odstąpić od dalszego prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w przypadku niespełnienia przez kandydata wymogów określonych w ustawie.
§  6.  Kandydat, którego powiadomiono o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego, składa do jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 4 ust. 1 albo ust. 2, następujące dokumenty:
1) wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby w SWW, którego wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia;
2) życiorys zawodowy obejmujący przebieg zatrudnienia i nauki oraz kwalifikacje i poziom znajomości języków obcych;
3) świadectwa stwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne, oraz inne dokumenty potwierdzające umiejętności i osiągnięcia zawodowe;
4) dokumenty poświadczające poziom znajomości języków obcych;
5) świadectwa służby lub świadectwa pracy z dotychczasowych miejsc służby lub pracy;
6) kopię poświadczenia bezpieczeństwa lub wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego, o których mowa w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych;
7) trzy aktualne zdjęcia.
§  7.  Odmowa wydania kandydatowi poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych, skutkuje odstąpieniem od dalszego prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.
§  8.  Zdolność fizyczną i psychiczną kandydata ustala wojskowa komisja lekarska, do której kieruje kandydata Szef SWW.
§  9. 
1.  Kandydat, który ubiega się o przyjęcie do służby w SWW na stanowisko wymagające szczególnych umiejętności lub predyspozycji, może być poddany w szczególności:
1) egzaminowi sprawności fizycznej;
2) badaniu psychofizjologicznemu;
3) badaniu psychologicznemu.
2.  Na egzamin i badania, o których mowa w ust. 1, kieruje kandydata Szef SWW.
§  10. 
1.  Negatywny wynik przewidzianych w postępowaniu kwalifikacyjnym badań, sprawdzeń lub czynności albo odmowa poddania się im mogą powodować odstąpienie od dalszego prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydata.
2.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się do postępowań, o których mowa w § 4 ust. 3 i § 8.
§  11. 
1.  Rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem prowadzi kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 4 ust. 1 albo ust. 2, lub osoba przez niego upoważniona.
2.  Przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej potwierdza się tożsamość kandydata.
3.  W toku rozmowy kwalifikacyjnej sprawdza się motywację kandydata, jego cechy osobowe, umiejętności i predyspozycje do służby w SWW.
4.  Rozmowa kwalifikacyjna może być prowadzona etapowo, z udziałem osób dokonujących oceny umiejętności zawodowych i specjalistycznych kandydata.
5.  Wyniki rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem zamieszcza się w kwestionariuszu osobowym, o którym mowa w § 6 pkt 1.
§  12. 
1.  Na zakończenie postępowania kwalifikacyjnego kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 4 ust. 1 albo ust. 2, lub osoba przez niego upoważniona sporządzają ocenę końcową kandydata, obejmującą ocenę jego przydatności do służby w SWW.
2.  Formułując ocenę końcową kandydata, bierze się pod uwagę w szczególności wyniki przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, w tym zwłaszcza:
1) wiek kandydata;
2) poziom i kierunek jego wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych;
3) stopień znajomości języków obcych;
4) doświadczenie w pełnieniu służby lub wykonywaniu pracy poza granicami państwa;
5) umiejętności posługiwania się technikami informatycznymi;
6) posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych.
§  13. 
1.  Ocenę końcową kandydata oraz wnioski dotyczące możliwości przyjęcia go do służby w jednostkach (komórkach) organizacyjnych SWW kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 4 ust. 1 albo ust. 2, przedstawia Szefowi SWW, który podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu wobec kandydata.
2.  Ocenę, wnioski i decyzję, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się w kwestionariuszu osobowym.
§  14.  Kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 4 ust. 1, powiadamia pisemnie kandydata o odmowie przyjęcia go do służby w SWW.
§  15.  Do postępowań kwalifikacyjnych wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  16.  Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 979).
§  17.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY W SŁUŻBIE WYWIADU WOJSKOWEGO

wzór