Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2133

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 listopada 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 6 listopada 2017 r.
w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji kierowców

Na podstawie art. 100an ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 i 1926) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa wzór wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji kierowców, o którym mowa w art. 100ah ust. 4, art. 100ak ust. 2, art. 100al ust. 2 i art. 100am ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2018 r. 2

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Wniosek o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji kierowców

wzór

1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców (Dz. U. poz. 1147 i 2129), które utraci moc z dniem 4 czerwca 2018 r. w związku z art. 3 pkt 1 lit. g tiret piąte ustawy z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1926).