Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2158

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 listopada 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 9 listopada 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty (Dz. U. z 2016 r. poz. 881) w załączniku w tabeli "Wykaz punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty bezpośrednio z państw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" lp. II otrzymuje brzmienie:
IIport w przypadku transportu morskiego lub rzecznego
1Elbląg - Portwarmińsko-mazurskie
2Gdańsk - Portpomorskie
3Gdynia - Portpomorskie
4Szczecin - Portzachodniopomorskie
5Świnoujście - Portzachodniopomorskie
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).