Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2076

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 listopada 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 8 listopada 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

Na podstawie art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 i 1926) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. poz. 841, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 12:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kontrolę ruchu drogowego wykonuje umundurowany funkcjonariusz Straży Granicznej; przepisy § 2 ust. 1 i 4-8, § 3, § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2-5 i ust. 6 pkt 1-3 i 5, § 5 w zakresie zatrzymania dokumentu stwierdzającego uprawnienie do używania pojazdu, § 6-8 oraz § 10 stosuje się odpowiednio.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Funkcjonariusz Straży Granicznej w przypadku konieczności zatrzymania dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem niezwłocznie powiadamia właściwą miejscowo jednostkę Policji.";

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w Pouczeniu poz. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podstawa prawna zatrzymania dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego używania: art. 129 ust. 2 pkt 6 albo ust. 4a, art. 132 ust. 1 i 2, art. 135, art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2017 r.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088 oraz z 2017 r. poz. 1140).