Zmiana rozporządzenia w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe. - Dz.U.2017.2170 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2170

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 listopada 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 listopada 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2146) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe (Dz. U. poz. 1448 oraz z 2011 r. poz. 393) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) żołnierz - osobę, która odbywa zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe lub ćwiczenia wojskowe oraz pełniącą służbę przygotowawczą, okresową służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową, a także pełniącą służbę kandydacką;";

2)
w § 3:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Czas krajowej podróży służbowej określony w poleceniu wyjazdu służbowego obejmuje czas między wyjazdem z miejscowości rozpoczęcia podróży a przyjazdem do miejscowości zakończenia podróży.",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Dowódca, o którym mowa w ust. 1, zarządzający krajową podróż służbową może uznać za miejscowość rozpoczęcia lub zakończenia podróży służbowej miejscowość, w której żołnierz jest zameldowany na pobyt stały lub czasowy, jeżeli spowoduje to zmniejszenie łącznych kosztów podróży służbowej.";

3)
w § 4 w ust. 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) przejazdu na trasie z miejscowości rozpoczęcia podróży do miejscowości zakończenia podróży,";

4)
w § 5:
a)
w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w szczególności za czas pobytu w miejscu zamieszkania lub na leczeniu w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;",

b)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

"3a. Przepisów ust. 3 nie stosuje się do żołnierza wykonującego zadania służbowe polegające na uczestnictwie w ćwiczeniach i szkoleniach poligonowych, a także przebywającego poza stałym miejscem pełnienia służby w związku z czasową zmianą miejsca postoju jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdziału.

3b. Żołnierzowi, o którym mowa w § 2 pkt 1, przysługuje za czas krajowej podróży służbowej odbywanej:

1) w celu uczestnictwa w ćwiczeniach i szkoleniach poligonowych - 100%,

2) w związku z czasową zmianą miejsca postoju jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdziału - 25%

- stawki diety określonej w ust. 1 za każdą pełną dobę wykonywania zadań poza stałym miejscem pełnienia służby lub miejscem zamieszkania.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.