Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2143

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 listopada 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 listopada 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1320 oraz z 2002 r. poz. 1571) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. poz. 1871, z 2016 r. poz. 1325 oraz z 2017 r. poz. 1075) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) uchyla się pkt 2,
b) w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11-13 w brzmieniu:

"11) minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej - w odniesieniu do przedsiębiorców wymienionych w części XI załącznika do rozporządzenia;

12) minister właściwy do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do przedsiębiorców wymienionych w części XII załącznika do rozporządzenia;

13) minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - w odniesieniu do przedsiębiorców wymienionych w części XIII załącznika do rozporządzenia.";

2) w załączniku do rozporządzenia:
a) w części I:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1. "AMZ-KUTNO" S.A. w Kutnie",

pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5. COGNOR S.A. w Poraju",

dodaje się pkt 20-24 w brzmieniu:

"20. Grupa Azoty S.A. w Tarnowie

21. Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w Puławach

22. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w Policach

23. Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. w Grzybowie

24. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. w Kędzierzynie-Koźlu",

b) uchyla się część II,
c) w części III:
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Polskie Ratownictwo Okrętowe Sp. z o.o. w Gdyni",

uchyla się pkt 9,
pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Centrum Logistyczne GRYF Sp. z o.o. w Szczecinie",

dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12. UNITY LINE LIMITED Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Szczecinie",

d) w części IV:
pkt 22 i 23 otrzymują brzmienie:

"22. Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty Sp. z o.o. Budownictwo Sp.k. w Warszawie

23. MOSTY ŁÓDŹ S.A. w Łodzi",

pkt 25 otrzymuje brzmienie:

"25. Linetech Sp. z o.o. Sp.k. w Warszawie",

dodaje się pkt 28 w brzmieniu:

"28. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim",

e) w części VI:
pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12. PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. w Gdyni",

dodaje się pkt 45 w brzmieniu:

"45. Transbit Sp. z o.o. w Warszawie",

f) w części VIII uchyla się pkt 7,
g) w części IX:
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7. ENEA Elektrownia Połaniec S.A. w Zawadzie",

pkt 15 otrzymuje brzmienie:

15. innogy Stoen Operator Sp. z o.o. w Warszawie",

pkt 31 otrzymuje brzmienie:

"31. Gas Storage Poland Sp. z o.o. w Dębogórzu",

h) w części X:
uchyla się pkt 4,
dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:

"8. Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu

9. KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie",

i) dodaje się części XI-XIII w brzmieniu:

"XI. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej:

1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego "Odra 3" Sp. z o.o. w Szczecinie

XII. Minister właściwy do spraw wewnętrznych:

1. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

XIII. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

1. "Telewizja Polska" S.A. w Warszawie

2. Polskie Radio S.A. w Warszawie

3. "Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu - Radio Wrocław - S.A."

4. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu "Radio Poznań" S.A.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.