Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2144

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 listopada 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 listopada 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji

Na podstawie art. 2f ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2022) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1059) w § 3 w ust. 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) sprawozdania z badania sprawozdania finansowego (o ile dotyczy) za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli działalność jest prowadzona krócej niż trzy lata - za wszystkie okresy sprawozdawcze,".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.