Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2080

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 listopada 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 26 października 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uznawania kwalifikacji i uprawnień nabytych w lotnictwie państwowym 2 )

Na podstawie art. 104 ust. 9 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków uznawania kwalifikacji i uprawnień nabytych w lotnictwie państwowym (Dz. U. poz. 654) rozdział 4 otrzymuje brzmienie:

"Rozdział 4

Szczegółowe warunki uznawania kwalifikacji i uprawnień w celu uzyskania licencji praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego, świadectwa kwalifikacji informatora służby informacji powietrznej i świadectwa kwalifikacji informatora lotniskowej służby informacji powietrznej

§ 10. 1. Warunkiem ubiegania się o uznanie kwalifikacji i uprawnień w celu uzyskania:

1) licencji praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego,

2) świadectwa kwalifikacji informatora służby informacji powietrznej (FISO - Flight Information Service Officer), zwanego dalej "informatorem FIS",

3) świadectwa kwalifikacji informatora lotniskowej służby informacji powietrznej (AFISO - Aerodrome Flight Information Service Officer), zwanego dalej "informatorem AFIS"

- jest posiadanie przez kandydata przez co najmniej 3 lata uprawnień do zapewniania służb ruchu lotniczego w lotnictwie państwowym wydanych przez właściwe jednostki organizacyjne lotnictwa państwowego.

2. Uznanie kwalifikacji i uprawnień przeprowadza się na wniosek kandydata.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:

1) ważne orzeczenie, o którym mowa w art. 110 ustawy, odpowiednie do licencji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, albo świadectwa kwalifikacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 albo 3;

2) dokument potwierdzający spełnienie wymogu biegłości językowej, jeżeli kandydat taki posiada.

4. Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, dołącza się do wniosku, o którym mowa w ust. 2, nie później niż przed wydaniem licencji albo świadectw kwalifikacji, o których mowa w ust. 1.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, kandydat w celu uzyskania:

1) licencji praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego składa bezpośrednio do kierownika organizacji posiadającej certyfikat organizacji szkolącej kontrolerów ruchu lotniczego (ATCO TO - Air Traffic Controller Training Organization),

2) świadectwa kwalifikacji informatora FIS lub świadectwa kwalifikacji informatora AFIS składa bezpośrednio do kierownika organizacji posiadającej certyfikat organizacji szkolącej personel służb informacji powietrznej (FISP TO - Flight Information Service Personnel Training Organization)

- zwanych dalej "organizacją szkoleniową".

§ 11. W celu uznania kwalifikacji i uprawnień kandydat wykazuje się posiadaną wiedzą, umiejętnościami i praktyką przed komisją powołaną przez kierownika organizacji szkoleniowej.

§ 12. 1. Kandydat w celu uzyskania:

1) licencji praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego wykazuje się wiedzą z przedmiotów wymienionych w dodatkach 2-8 do załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/340 z dnia 20 lutego 2015 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące licencji i certyfikatów kontrolerów ruchu lotniczego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 i uchylającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 805/2011 (Dz. Urz. UE L 63 z 06.03.2015, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 2015/340", w zakresie:

a) minimum programowego do szkolenia podstawowego oraz

b) minimum programowego do szkolenia w zakresie uprawnienia, o którego uznanie ubiega się kandydat;

2) świadectwa kwalifikacji informatora FIS lub świadectwa kwalifikacji informatora AFIS wykazuje się wiedzą w zakresie przedmiotów określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego (Dz. U. poz. 1115).

2. Kierownik organizacji szkoleniowej, na podstawie przeprowadzonej przez komisję, o której mowa w § 11, weryfikacji wiedzy kandydata, sporządza protokół zawierający imię i nazwisko kandydata, w którym w przypadku:

1) stwierdzenia posiadania przez kandydata wymaganego poziomu wiedzy - dokonuje adnotacji o pozytywnym wyniku weryfikacji i wystawia świadectwo uznania wiedzy uprawniające kandydata do przystąpienia do:

a) oceny umiejętności - w przypadku ubiegania się o licencję praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego,

b) części teoretycznej egzaminu państwowego - w przypadku ubiegania się o świadectwo kwalifikacji informatora FIS lub świadectwo kwalifikacji informatora AFIS;

2) stwierdzenia braków w wiedzy kandydata - określa zakres dodatkowego szkolenia niezbędnego do zapewnienia wymaganego poziomu wiedzy.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, kierownik organizacji szkoleniowej opracowuje dla kandydata ubiegającego się o uzyskanie:

1) licencji praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego - indywidualny kurs szkoleniowy uwzględniający możliwość zwiększenia ilości czasu na zagadnienia sprawiające szczególne trudności w ich opanowaniu, przy czym łączny wymiar czasu przewidziany na poszczególne zagadnienia nie może być dłuższy niż wymiar czasu określony w kursie szkolenia podstawowego i kursie szkoleniowym w zakresie uprawnienia prowadzonych zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 2015/340;

2) świadectwa kwalifikacji informatora FIS lub świadectwa kwalifikacji informatora AFIS - indywidualny kurs szkoleniowy uwzględniający możliwość zwiększenia ilości czasu na zagadnienia sprawiające szczególne trudności w ich opanowaniu, przy czym łączny wymiar czasu przewidziany na poszczególne zagadnienia nie może być dłuższy niż wymiar czasu określony w kursie szkolenia podstawowego prowadzonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego.

4. Po zakończonym szkoleniu prowadzonym zgodnie z indywidualnym kursem szkoleniowym, o którym mowa w ust. 3, komisja, o której mowa w § 11, dokonuje powtórnej weryfikacji wiedzy kandydata.

5. W przypadku pozytywnego wyniku powtórnej weryfikacji wiedzy kandydata kierownik organizacji szkoleniowej postępuje w sposób zgodny z ust. 2 pkt 1.

6. Negatywny wynik powtórnej weryfikacji wiedzy kandydata kończy dany proces uznawania kwalifikacji nabytych w lotnictwie państwowym.

§ 13. 1. Kandydat w celu uzyskania:

1) licencji praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego wykazuje się umiejętnością wykonania czynności określonych w ATCO.D.030 i ATCO.D.040 w załączniku I do rozporządzenia nr 2015/340 w zakresie podstawowym i w zakresie uprawnienia, o którego uznanie ubiega się kandydat;

2) świadectwa kwalifikacji informatora FIS lub świadectwa kwalifikacji informatora AFIS wykazuje się umiejętnościami, o których mowa odpowiednio w § 69 pkt 2 i § 87 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego.

2. Kierownik organizacji szkoleniowej, na podstawie przeprowadzonej przez komisję, o której mowa w § 11, oceny umiejętności kandydata, sporządza protokół zawierający imię i nazwisko kandydata, w którym w przypadku stwierdzenia:

1) posiadania przez kandydata wymaganego poziomu umiejętności - dokonuje adnotacji o pozytywnym wyniku oceny i wystawia świadectwo uznania umiejętności w zakresie szkolenia podstawowego i w zakresie uprawnienia, o którego uznanie ubiega się kandydat, uprawniające kandydata do:

a) wystąpienia do Prezesa Urzędu z wnioskiem o wydanie licencji praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego - w przypadku ubiegania się o licencję praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego,

b) przystąpienia do części praktycznej egzaminu państwowego - w przypadku ubiegania się o świadectwo kwalifikacji informatora FIS lub świadectwo kwalifikacji informatora AFIS;

2) braków w umiejętnościach kandydata - określa zakres dodatkowego szkolenia niezbędnego do zapewnienia wymaganego poziomu umiejętności.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, kierownik organizacji szkoleniowej postępuje w sposób zgodny z § 12 ust. 3.

4. Po zakończonym szkoleniu prowadzonym zgodnie z indywidualnym kursem szkoleniowym, o którym mowa w § 12 ust. 3, komisja, o której mowa w § 11, dokonuje powtórnej oceny umiejętności kandydata.

5. W przypadku pozytywnego wyniku powtórnej oceny umiejętności kandydata kierownik organizacji szkoleniowej postępuje w sposób zgodny z ust. 2 pkt 1.

6. Negatywny wynik powtórnej oceny umiejętności kandydata kończy dany proces uznawania kwalifikacji nabytych w lotnictwie państwowym.

§ 14. 1. Licencje, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, wydaje się kandydatom, którzy:

1) uzyskali:

a) świadectwo uznania wiedzy, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt 1,

b) świadectwo uznania umiejętności, o którym mowa w § 13 ust. 2 pkt 1;

2) przedłożyli dokumenty, o których mowa w § 10 ust. 3, oraz

3) spełnili wymagania określone w ATCO.B.001 lit. b pkt 1 w załączniku I do rozporządzenia nr 2015/340 do wydania takiego dokumentu.

2. Świadectwa kwalifikacji, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 i 3, wydaje się kandydatom, którzy:

1) uzyskali:

a) świadectwo uznania wiedzy, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt 1,

b) świadectwo uznania umiejętności, o którym mowa w § 13 ust. 2 pkt 1;

2) przedłożyli dokumenty, o których mowa w § 10 ust. 3;

3) zdali egzamin państwowy oraz

4) spełnili wymagania określone odpowiednio w art. 95 ust. 3 pkt 8 lub 9 ustawy do wydania takiego dokumentu.".

§  2.  Do postępowań o uznanie kwalifikacji i uprawnień w celu uzyskania licencji praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego, świadectwa kwalifikacji informatora służby informacji powietrznej i świadectwa kwalifikacji informatora lotniskowej służby informacji powietrznej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094 oraz z 2017 r. poz. 1076).
2 Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Komisji (UE) 2015/340 z dnia 20 lutego 2015 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące licencji i certyfikatów kontrolerów ruchu lotniczego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 i uchylającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 805/2011 (Dz. Urz. UE L 63 z 06.03.2015, str. 1).