Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2087

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 listopada 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 9 listopada 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 80bh ust. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 i 1926) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 483 i 2211) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Producent lub importer nowego pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, trolejbusu lub przyczepy przekazuje do podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie katalogu elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w art. 80bh ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia ich sporządzenia, w przypadku dokumentów sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo 14 dni od dnia ich sporządzenia, w przypadku dokumentów sporządzonych za granicą. Przekazywane kopie zawierają dane, o których mowa w § 3, z wyjątkiem pkt 6 i 7, 37, 41, 44 i 46.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu nieokreślone w dokumentach, o których mowa w ust. 1-2, opracowuje podmiot odpowiedzialny za prowadzenie katalogu.";

2) w § 3:
a) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) dodatkową informację o homologacji, jeżeli występuje;",

b) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

"17) datę ważności dokumentu stanowiącego podstawę do opracowania pozycji katalogowej, jeżeli występuje takie ograniczenie;",

c) pkt 27-29 otrzymują brzmienie:

"27) maksymalną moc netto silnika elektrycznego;

28) maksymalną moc netto silnika (silników) pojazdu hybrydowego, jeżeli dotyczy;

29) stosunek maksymalnej mocy netto silnika do masy własnej (dotyczy tylko motocykli);",

d) w pkt 53 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 54-56 w brzmieniu:

"54) rodzaj zawieszenia;

55) sposób produkcji;

56) kod Instytutu Transportu Samochodowego.";

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2017 r., z wyjątkiem § 2 ust. 1a, który wchodzi w życie z dniem 18 października 2018 r.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2017 r.
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).