Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2052

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 listopada 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 18 października 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a pkt 2 i 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1856) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2016 r. poz. 153 i 322) w § 18:
1) w ust. 1 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) udział drzew gatunków iglastych w powierzchni uprawy leśnej został przekroczony co najmniej o 20% w stosunku do udziału tych drzew przewidzianego w planie zalesienia, przy czym wsparcie na zalesienie nie podlega zwrotowi, jeżeli przekroczenie to nastąpiło po upływie 5 lat od dnia wypłaty wsparcia na zalesienie.";

2) w ust. 2:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) uprawa leśna założona na gruntach rolnych została zlikwidowana przed upływem 15 lat od dnia uzyskania pierwszej płatności na zalesianie, przy czym:

a) pomoc ta nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy wystąpiły następujące wyjątkowe okoliczności, o których mowa w § 1 pkt 7:

– grunty zalesione zostały wywłaszczone zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami,

– dokonano scalenia gruntów objętych pomocą na zalesianie,

– wystąpiła inna okoliczność, której nie można było przewidzieć w dniu rozpoczęcia realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 albo § 15 ust. 1 pkt 2 lit. a, albo § 16 ust. 1, albo § 16a ust. 1, albo § 16b ust. 1, albo § 16c ust. 1 pkt 1, mająca wpływ na realizację tego zobowiązania i będąca wynikiem przyczyn niezależnych od rolnika,

b) w przypadku wsparcia na zalesienie nie podlega ono zwrotowi również, gdy likwidacja uprawy leśnej nastąpiła po upływie 5 lat od dnia wypłaty wsparcia na zalesienie;",

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) przeniósł własność lub współwłasność wszystkich gruntów objętych wnioskiem o pomoc albo ich części na rzecz innego rolnika w wyniku umowy sprzedaży lub innej umowy, a rolnik, który przejął własność lub współwłasność gruntów objętych wnioskiem o pomoc, nie spełnił warunków, o których mowa w § 15 ust. 1 i 3, przy czym wsparcie na zalesienie nie podlega zwrotowi, jeżeli przeniesienie to nastąpiło po upływie 5 lat od dnia wypłaty wsparcia na zalesienie.";

3) ust. 3 i 3a otrzymują brzmienie:

"3. W przypadku gdy uprawa leśna założona na gruntach rolnych została częściowo zlikwidowana przed upływem 15 lat od dnia uzyskania pierwszej płatności na zalesianie, a uprawa założona na gruntach innych niż rolne - przed upływem 5 lat od tego dnia, rolnik zwraca pomoc na zalesianie w pełnej wysokości za cały okres jej pobierania wypłaconą do gruntów, na których uprawa ta została zlikwidowana, przy czym:

1) pomoc ta nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy wystąpiły następujące wyjątkowe okoliczności, o których mowa w § 1 pkt 7:

a) grunty zalesione zostały wywłaszczone zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami,

b) dokonano scalenia gruntów objętych pomocą na zalesianie,

c) wystąpiła inna okoliczność, której nie można było przewidzieć w dniu rozpoczęcia realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 albo § 5 ust. 1 pkt 2 lit. b, albo § 15 ust. 1 pkt 2 lit. a, albo § 16 ust. 1, albo § 16a ust. 1, albo § 16b ust. 1, albo § 16c ust. 1 pkt 1, mająca wpływ na realizację tego zobowiązania i będąca wynikiem przyczyn niezależnych od rolnika;

2) wsparcie na zalesienie nie podlega zwrotowi również, gdy częściowa likwidacja uprawy leśnej nastąpiła po upływie 5 lat od dnia wypłaty wsparcia na zalesienie.

3a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, rolnik zwraca jedynie część pomocy na zalesianie wypłaconą do gruntów, których własność lub współwłasność została przeniesiona na rzecz innego rolnika niespełniającego warunków, o których mowa w § 15 ust. 1 i 3, przy czym wsparcie na zalesienie nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy przeniesienie to nastąpiło po upływie 5 lat od dnia wypłaty wsparcia na zalesienie.";

4) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Rolnik zwraca wsparcie na zalesienie w części przeznaczonej na ogrodzenie uprawy leśnej, jeżeli nie wykonał ogrodzenia części uprawy leśnej, ogrodzenie to nie zostało utrzymane do dnia, w którym upływa 5 lat od dnia wypłaty wsparcia na zalesienie, lub siatka użyta do grodzenia nie spełniała w tym okresie wymagań określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia, a wykonanie tego ogrodzenia zostało przewidziane w planie zalesienia.".

§  2.  Do zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z tytułu zdarzeń, które nastąpiły przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).