Law Journal

Zmiana ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.73 | ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych.

Dz.U.2015.66 | rozporządzenie z dnia 14 stycznia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2015.61 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego.

Dz.U.2015.59 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Warunki i sposób działania służb ruchu lotniczego.

Dz.U.2015.58 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2015.56 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o rolnictwie ekologicznym

Dz.U.2015.55 | ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Ocena stanu technicznego statku przed wpisaniem do polskiego rejestru okrętowego.

Dz.U.2015.51 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Przepisy porządkowe obowiązujące na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych.

Dz.U.2015.50 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie.

Dz.U.2015.48 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Stosunek Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2015.44 t.j. | ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Stosunek Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2015.43 t.j. | ustawa z dnia 13 maja 1994 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Moc obowiązująca Traktatu o handlu bronią, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 2 kwietnia 2013 r.

Dz.U.2015.41 | oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Traktat o handlu bronią. Nowy Jork.2013.04.02.

Dz.U.2015.40 | umowa międzynarodowa z dnia 2 kwietnia 2013 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o środkach ochrony roślin.

Dz.U.2015.39 | ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Homologacja typu tramwajów i trolejbusów.

Dz.U.2015.38 t.j. | rozporządzenie z dnia 28 maja 2013 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych.

Dz.U.2015.37 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 2015 r. | Akt jednorazowy

Pełnienie okresowej służby wojskowej.

Dz.U.2015.36 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Dz.U.2015.35 | ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Warunki techniczne dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

Dz.U.2015.34 t.j. | rozporządzenie z dnia 20 września 2006 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Uprawnienia szczególne przysługujące niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej.

Dz.U.2015.30 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Znakowanie poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

Dz.U.2015.29 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.28 | ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych.

Dz.U.2015.25 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe warunki przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły.

Dz.U.2015.24 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Dz.U.2015.23 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 50/13.

Dz.U.2015.22 | wyrok z dnia 18 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka.

Dz.U.2015.21 | ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o podatku akcyzowym.

Dz.U.2015.18 | ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 33/13.

Dz.U.2015.16 | wyrok z dnia 18 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie programu zwalczania wścieklizny (Rabies).

Dz.U.2015.15 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Stosunek Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2015.14 t.j. | ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Stosunek Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2015.13 t.j. | obwieszczenie z dnia 20 lutego 1997 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Szczegółowe wymagania dotyczące zasad adresowania dla właściwego kierowania połączeń.

Dz.U.2015.12 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Pozwolenia dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej.

Dz.U.2015.10 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory burmistrza Wyszogrodu w województwie mazowieckim.

Dz.U.2015.9 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Wybory do Rady Miasta Zielona Góra oraz wybory prezydenta miasta Zielona Góra w województwie lubuskim.

Dz.U.2015.8 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2014 r. | Akt indywidualny

Zmiana ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2015.4 | ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Wykaz chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.U.2014.1995 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Dz.U.2014.1994 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Dz.U.2014.1993 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Dz.U.2014.1988 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych.

Dz.U.2014.1987 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2014.1985 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2014 r. | Akt jednorazowy

Określenie wzoru formularza skierowania do komisji lekarskiej stosowanego w Służbie Więziennej.

Dz.U.2014.1982 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2015 r.

Dz.U.2014.1981 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Sposób i tryb finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej.

Dz.U.2014.1979 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015.

Dz.U.2014.1977 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie interoperacyjności systemu kolei.

Dz.U.2014.1976 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Dz.U.2014.1973 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Stawki opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań.

Dz.U.2014.1972 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Refundacja kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych.

Dz.U.2014.1970 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2014 r. | Akt obowiązujący

Określenie w roku 2015 wysokości zwrotu kosztów przejazdu sędziego z miejsca zamieszkania do siedziby sądu.

Dz.U.2014.1969 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe stawki opłat produktowych dla poszczególnych produktów.

Dz.U.2014.1968 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc

Wzory dokumentów DPO i DPR.

Dz.U.2014.1966 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2014 r. | Akt utracił moc