Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2165

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 listopada 2017 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 15 listopada 2017 r.
o sprostowaniu błędów

Na podstawie art. 18b ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) obwieszcza się, że w tekstach:
1) tłumaczenia na język polski Konwencji o ochronie fok antarktycznych, sporządzonej w Londynie dnia 1 czerwca 1972 r. 2 ,
2) tłumaczenia na język polski Konwencji o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki, sporządzonej w Canberrze dnia 20 maja 1980 r. 3 ,
3) tłumaczenia na język polski zmienionego Załącznika II do Protokołu o ochronie środowiska do Układu w sprawie Antarktyki, sporządzonego w Madrycie dnia 4 października 1991 r. 4 ,
4) oświadczenia rządowego z dnia 14 września 1961 r. dotyczącego ratyfikacji przez Polskę Układu w sprawie Antarktyki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r. 5 ,
5) oświadczenia rządowego z dnia 12 października 2000 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu o ochronie środowiska do Układu w sprawie Antarktyki, sporządzonego w Madrycie dnia 4 października 1991 r. 6 ,
6) oświadczenia rządowego z dnia 5 września 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmienionego Załącznika II do Protokołu o ochronie środowiska do Układu w sprawie Antarktyki, sporządzonego w Madrycie dnia 4 października 1991 r. 7 ,
7) oświadczenia rządowego z dnia 5 września 2017 r. w sprawie wejścia w życie Załącznika V do Protokołu o ochronie środowiska do Układu w sprawie Antarktyki, sporządzonego w Madrycie dnia 4 października 1991 r. 8

- użyte w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy "Układ w sprawie Antarktyki" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami "Układ Antarktyczny".

1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1899 oraz z 2016 r. poz. 131).
2 Tekst Konwencji o ochronie fok antarktycznych, sporządzonej w Londynie dnia 1 czerwca 1972 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1980 r. poz. 119 oraz z 2000 r. poz. 1087.
3 Tekst Konwencji o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki, sporządzonej w Canberrze dnia 20 maja 1980 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1984 r. poz. 314 oraz z 2000 r. poz. 1087.
4 Tekst zmienionego Załącznika II do Protokołu o ochronie środowiska do Układu w sprawie Antarktyki, sporządzonego w Madrycie dnia 4 października 1991 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2017 r. poz. 1859.
5 Oświadczenie rządowe z dnia 14 września 1961 r. dotyczące ratyfikacji przez Polskę Układu w sprawie Antarktyki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r., zostało ogłoszone w Dz. U. z 1961 r. poz. 238 oraz z 2000 r. poz. 1087.
6 Oświadczenie rządowe z dnia 12 października 2000 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu o ochronie środowiska do Układu w sprawie Antarktyki, sporządzonego w Madrycie dnia 4 października 1991 r., zostało ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. poz. 53.
7 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmienionego Załącznika II do Protokołu o ochronie środowiska do Układu w sprawie Antarktyki, sporządzonego w Madrycie dnia 4 października 1991 r., zostało ogłoszone Dz. U. z 2017 r. poz. 1860.
8 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 2017 r. w sprawie wejścia w życie Załącznika V do Protokołu o ochronie środowiska do Układu w sprawie Antarktyki, sporządzonego w Madrycie dnia 4 października 1991 r., zostało ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1861.