Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2162

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 listopada 2017 r.

USTAWA
z dnia 9 listopada 2017 r.
o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017

Art.  1. 

W ustawie budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Ustala się kwotę limitu wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, i państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 tej ustawy, w art. 9 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Pracy, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 571 979 706 tys. zł.";

2) po art. 29 dodaje się art. 29a w brzmieniu:

"Art. 29a. Minister Finansów może utworzyć rezerwę celową z kwoty wydatków zablokowanych na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z przeznaczeniem na dotacje celowe i podmiotowe dla Krajowego Zasobu Nieruchomości.";

3) załącznik nr 2 do ustawy "Wydatki budżetu państwa na rok 2017" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej ustawy;
4) załącznik nr 7 do ustawy "Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej ustawy;
5) załącznik nr 8 do ustawy "Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji w 2017 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej ustawy;
6) załącznik nr 9 do ustawy "Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych w 2017 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej ustawy;
7) w załączniku nr 13 do ustawy "Plany finansowe państwowych funduszy celowych":
a) "Plan finansowy Funduszu Emerytalno-Rentowego", ustalony w tabeli 25, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej ustawy,
b) "Plan finansowy Funduszu Emerytur Pomostowych", ustalony w tabeli 28, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej ustawy,
c) "Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych", ustalony w tabeli 29, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej ustawy.
Art.  2. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2017

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2017 R.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2017 R.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  6

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  7

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH