Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2089

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 8 listopada 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

Na podstawie art. 81 ust. 15 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 i 1926) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 776 i 1076 oraz z 2016 r. poz. 1075) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

"§ 1a. Badanie techniczne przeprowadza się po pobraniu z centralnej ewidencji pojazdów danych identyfikujących badany pojazd, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz po ustaleniu rodzaju badania technicznego pojazdu, z tym że:

1) w przypadku, o którym mowa w art. 80bc ustawy, pobranie danych z ewidencji może nastąpić po przeprowadzeniu badania;

2) w przypadku okresowego badania technicznego przeprowadzanego po raz pierwszy przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobranie danych następuje po przeprowadzeniu badania i jest poprzedzone wprowadzeniem danych badanego pojazdu, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 i 13 ustawy.";

2) w § 2 w ust. 1 w pkt 1:
a) w lit. a tiret trzecie i czwarte otrzymują brzmienie:

"– karcie pojazdu dla pojazdu zarejestrowanego, o ile została wydana, łącznie z danymi i informacjami, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 i 13 ustawy,

– pokwitowaniu, o którym mowa w art. 132 ust. 2 ustawy, łącznie z danymi i informacjami, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 i 13 ustawy,",

b) po lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) sprawdzenie zgodności z danymi zgromadzonymi w centralnej ewidencji pojazdów, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1, 8-10, 12, 13 oraz 15 ustawy, z wyjątkiem danych o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy, oraz danych osobowych właściciela, posiadacza lub użytkownika pojazdu;";

3) w § 3 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) w którym została dokonana naprawa wynikająca ze szkody istotnej w rozumieniu art. 2 pkt 10a ustawy, obejmuje sprawdzenie i ocenę stanu technicznego pojazdu oraz spełnienia warunków technicznych, w sposób określony w pkt 0-6 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz w pkt 1 działu I załącznika nr 2 do rozporządzenia, odpowiednio do zakresu naprawy;";

4) w § 4:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Po zakończeniu przeprowadzania badania technicznego pojazdu uprawniony diagnosta niezwłocznie dokonuje wpisu o wyniku tego badania do rejestru badań technicznych pojazdów, zwanego dalej "rejestrem", wprowadza dane do centralnej ewidencji pojazdów z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 80bc ustawy, a także dokonuje wpisu terminu następnego badania technicznego do dowodu rejestracyjnego pojazdu, o ile jest dostępny, oraz wydaje zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.",

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. W przypadku, o którym mowa w art. 80bc ustawy, uprawniony diagnosta po odzyskaniu połączenia z centralną ewidencją pojazdów pobiera dane, weryfikuje je i wprowadza nowe dane do centralnej ewidencji pojazdów, z wyjątkiem danych o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy. Uprawniony diagnosta wprowadza do ewidencji dodatkowe oznaczenie informujące, że badanie wykonane zostało w trybie awaryjnym, oraz wprowadza datę wykonania badania technicznego.";

5) w § 5:
a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Rejestr jest prowadzony z wykorzystaniem systemu informatycznego.",

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W przypadku stwierdzenia niezgodności numeru VIN albo numeru nadwozia, podwozia lub ramy umieszczonych w pojeździe oraz na tabliczce znamionowej pojazdu z danymi zawartymi w dokumencie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, uprawniony diagnosta wydaje zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z wynikiem negatywnym, wpisuje tę niezgodność do zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu i do rejestru.",

c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. W przypadku stwierdzenia niezgodności numeru VIN albo numeru nadwozia, podwozia lub ramy umieszczonych w pojeździe oraz na tabliczce znamionowej pojazdu z danymi zawartymi w centralnej ewidencji pojazdów, uniemożliwiającej wprowadzenie danych do ewidencji, uprawniony diagnosta wydaje zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z wynikiem pozytywnym, informuje posiadacza pojazdu o rodzaju stwierdzonych usterek drobnych i konieczności ich usunięcia, wpisuje tę niezgodność do zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu i do rejestru, informuje o tym, poza systemem teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów, administratora danych i informacji zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów oraz zamieszcza odpowiedni wpis o terminie następnego badania technicznego w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.",

d) uchyla się ust. 7,
e) dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu:

"8. W przypadku stwierdzenia niezgodności innych danych zawartych w dokumencie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, z danymi zawartymi w centralnej ewidencji pojazdów, uniemożliwiającej wprowadzenie danych do ewidencji, uprawniony diagnosta wydaje zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z wynikiem pozytywnym i wpisuje tę niezgodność do zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu i do rejestru, informuje o tym, poza systemem teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów, administratora danych i informacji zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów oraz zamieszcza odpowiedni wpis o terminie następnego badania technicznego w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

9. W przypadku wystąpienia administratora danych i informacji zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów do uprawnionego diagnosty o wyjaśnienie niezgodności danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów, uprawniony diagnosta wyjaśnia tę niezgodność, w szczególności w oparciu o dostępne dane, i informuje o tym, poza systemem teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów, administratora danych i informacji zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów. W przypadku gdy nie jest on właściwy do wyjaśnienia tej niezgodności lub nie może jej wyjaśnić, informuje o tym, poza systemem teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów, administratora danych i informacji zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów, podając uzasadnienie.";

6) w § 6 w:
a) ust. 3 skreśla się zdanie trzecie,
b) ust. 6 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Po wykonaniu badania polegającego na ponownym sprawdzeniu zespołów i układów uprawniony diagnosta, po stwierdzeniu, że wszystkie usterki istotne oraz usterki stwarzające zagrożenie zostały usunięte, wpisuje do dowodu rejestracyjnego kolejny termin okresowego badania technicznego.";

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. W przypadku popełnienia oczywistej omyłki w:

1) wydanym zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu uprawniony diagnosta zatrudniony w stacji kontroli pojazdów, która przeprowadziła badanie techniczne pojazdu, prostuje ją w rejestrze, wprowadza dane do centralnej ewidencji pojazdów oraz wydaje nowe zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu;

2) dokonanym wpisie w dowodzie rejestracyjnym uprawniony diagnosta zatrudniony w stacji kontroli pojazdów, która przeprowadziła badanie techniczne pojazdu, prostuje ją w rejestrze, wprowadza dane do centralnej ewidencji pojazdów oraz skreśla omyłkowy wpis i podaje właściwą informację w nowej rubryce w dowodzie rejestracyjnym; nowy wpis powinien być opatrzony datą, podpisem uprawnionego diagnosty oraz pieczątką identyfikacyjną.";

8) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w dziale I w tabeli:
a) pkt 0.2 otrzymuje brzmienie:
0.2. Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)/numer nadwozia/podwozia/ramy, identyfikacja pojazdu1. Kontrola wzrokowa.

2. Porównanie zapisów zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 niniejszego rozporządzenia ze stanem faktycznym lub ustalenie faktycznych danych pojazdu na podstawie oględzin i badań.

3. Porównanie danych technicznych pojazdu

z wymaganiami technicznymi określonymi w rozporządzeniu o warunkach technicznych. Weryfikacja danych technicznych, w tym z uwzględnieniem katalogu, o którym mowa w § 2 działu II załącznika nr 2 do rozporządzenia.

4. Ustalenie nieznanych lub nowych danych pojazdu

(w przypadku, o którym mowa w art. 81 ust. 13 ustawy - opinia rzeczoznawcy samochodowego). Dotyczy pojazdów, o których mowa w art. 81 ust. 3 ustawy. Uwaga:

W przypadku braku danych postępuje się w szczegółowy sposób określony w dziale II załącznika nr 2 do rozporządzenia.

a) Brak numeru (VIN) lub numeru nadwozia (podwozia/ramy) lub nie można go odszukać.X
b) Numer niekompletny, nieczytelny, wyraźnie sfałszowany lub nie zgadza się z dokumentami pojazdu.X
c) Brak zgodności numeru identyfikacyjnego pojazdu (VIN) lub numem nadwozia (podwozia/ ramy) ze stanem faktycznym.X
d) Brak zgodności numem identyfikacyjnego pojazdu (VIN) lub numem nadwozia (podwozia/ ramy) umieszczonych w pojeździe oraz na tabliczce znamionowej pojazdu z danymi w centralnej ewidencji pojazdów.X
e) Oczywiste omyłki, niezgodności w dowodzie rejestracyjnym związane z danymi technicznymi pojazdu.X
f) Brak tabliczki znamionowej albo jest nieczytelna.X
g) Dane zawarte na tabliczce znamionowej są niezgodne ze stanem faktycznym.X
h) Brak możliwości ustalenia co najmniej jednego wymaganego dla danego rodzaju pojazdu parametru zawartego w załączniku nr 4 do rozporządzenia.X
i) Niezgodność parametrów technicznych pojazdu z wymaganiami rozporządzenia o warunkach technicznych.X
j) Brak dokumentu potwierdzającego, że pojazd był zarejestrowany na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej (dotyczy pojazdu konstrukcyjnie przystosowanego do mchu lewostronnego z kierownicą umieszczoną po prawej stronie pojazdu).X
b) w pkt 4.1.1. w lit. l kolumna czwarta otrzymuje brzmienie:
X
c) w pkt 6.1.10. w lit. e kolumna czwarta otrzymuje brzmienie:
X
d) w pkt 10.5. w lit. d kolumna czwarta otrzymuje brzmienie:
X
9) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a) w dziale I w tabeli w pkt 6.1. w kolumnie trzeciej pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Brak dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań dla układu hamowania długotrwałego (zwalniacza), jeżeli jest wymagany.",

b) w dziale II § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Przy ustalaniu nieznanych danych technicznych pojazdu (§ 1) należy w możliwie największym stopniu wykorzystywać dostępne informacje zawarte w takich źródłach, jak przepisy i dokumenty homologacyjne, dane producenta pojazdu, katalog marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 80bh ust. 1 ustawy, a w indywidualnych wypadkach, inne wiarygodne publikacje i dokumenty, dotyczące danego pojazdu lub jego zespołów i elementów.

2. Wszelkie ustalenia powinny być podejmowane:

1) na podstawie przepisów art. 2 pkt 31-58, art. 66 ust. 6 i art. 80bh ustawy;

2) z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 2-5 rozporządzenia o warunkach technicznych oraz z ewentualnych warunków dodatkowych dotyczących danego pojazdu.";

10) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
11) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
12) w załączniku nr 8 do rozporządzenia w ust. 2 pkt 19 otrzymuje brzmienie:

"19) odczyt liczników przebiegu pojazdu w momencie badania technicznego wraz z jednostką miary.".

§  2.  2  Z dniem poprzedzającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wyjaśnianie niezgodności na zasadach określonych w art. 80bd ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, określony w komunikacie, o którym mowa w art. 10c ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273, z późn. zm.), tracą moc przepisy:
1) § 5 ust. 6, 6a, 8 i 9,
2) pkt 0.2 lit. d tabeli w dziale I załącznika nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1 niniejszego rozporządzenia - w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2017 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O PRZEPROWADZONYM BADANIU TECHNICZNYM POJAZDU

(Strona 1)

ZAŚWIADCZENIE O PRZEPROWADZONYM BADANIU

TECHNICZNYM POJAZDU

NR

1)

(pieczątka stacji kontroli pojazdów)

Marka

Typ

Model handlowy

Kategoria

pojazdu2)

Nr rejestracyjny

Rodzaj pojazdu

Rodzaj badania, czynności:

Kraj

rejestracji3)

Nr identyfikacyjny (VIN)

nr nadwozia/podwozia/ramy

WYNIK BADANIA

POJAZDU4):

1

Pozytywny (P)

2

Negatywny (N)

Data pierwszej

rejestracji za granicą5)

pieczątka identyfikacyjna, podpis i pieczątka imienna

uprawnionego diagnosty

Data pierwszej rejestracji

w kraju6)

Odczyt licznika przebiegu

pojazdu w momencie badania7)

Data przeprowadzanego

badania

Następny termin badania do

(Strona 2)

1. Uwagi8)...............................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................

2. Pojazd (nie)9) odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla:

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

.................................................

(podpis i pieczątka imienna

uprawnionego diagnosty)

OBJAŚNIENIA DO WZORU (które nie muszą być umieszczone na wydruku):

1)Numer zaświadczenia jest identyczny z numerem z rejestru badań technicznych (załącznik nr 8 do

rozporządzenia). W przypadku wydania duplikatu zaświadczenia, do wcześniej nadanego numeru

zaświadczenia dodaje się "W", co oznacza "wtórnik". Struktura numeru badania technicznego powinna

mieć następującą budowę:

1)XXXXXI) /XXX/YYY/PII) /XXXXIII) – dla podstawowej stacji kontroli pojazdów

2)XXXXXI) /XXX/YYYII) /XXXXIII) – dla okręgowej stacji kontroli pojazdów

I)Pięcioznakowy numer badania zaczynający się z prawej strony, np. 00001.

II)Kod rozpoznawczy stacji kontroli pojazdów:

XXX – właściwy wyróżnik województwa i powiatu oznaczony według przepisów dotyczących

rejestracji i oznaczania pojazdów (dwie lub odpowiednio trzy litery),

YYY – numer kolejny stacji kontroli pojazdów (dla stacji działających w dniu wejścia w życie

rozporządzenia – numer nadany na podstawie dotychczasowych przepisów),

P – stały element kodu rozpoznawczego podstawowych stacji kontroli pojazdów.

III)Czterocyfrowe pełne oznakowanie roku, np. 2016.

2)O ile dane są dostępne i zostały ustalone na podstawie dowodu rejestracyjnego pojazdu (pozwolenia

czasowego), świadectwa zgodności WE, świadectwa zgodności, wyciągu ze świadectwa homologacji typu

pojazdu, odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu,

dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu,

świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.

3)Wpisać oznaczenie kraju rejestracji zgodnie z normą ISO3166-1, alfa-2.

4)Pozycje 1, 2 po przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu wypełnia się przez wyraźne skreślenie

treści niemającej w danym przypadku zastosowania. W przypadku potwierdzenia przeprowadzenia

czynności innych niż badanie techniczne pojazdu pozycje 1 i 2 skreśla się i wypełnia się pkt 2 na drugiej

stronie zaświadczenia.

5)Dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy data pierwszej rejestracji za granicą jest datą pierwszej rejestracji.

6)Dla pojazdu nowego lub zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem

1 października 2004 r. data pierwszej rejestracji w kraju jest datą pierwszej rejestracji.

7)O ile dotyczy i o ile dane są dostępne, odczyt liczników przebiegu pojazdu w momencie badania

technicznego wraz z jednostką miary.

8)Należy wpisywać przekroczone parametry administracyjne w zakresie mas, wymiarów, nacisków oraz ich

wartości, ustalone dane niezbędne do rejestracji pojazdu, stwierdzone niezgodności z warunkami

technicznymi pojazdów, zakres i opis stwierdzonych niezgodności danych pojazdu, stwierdzone usterki

wraz z podaniem numeru załącznika, numeru z kolumny pierwszej, odpowiedniego opisu usterki

z kolumny trzeciej, oraz oceny z kolumny czwartej załącznika nr 1 i/lub 2, ograniczenia przy zezwoleniu

na używanie pojazdu i jego termin, a także: informacje dotyczące wyposażenia pojazdu w zamontowane

urządzenie techniczne z podaniem numeru i daty wystawienia protokołu i decyzji dopuszczającej

urządzenie do eksploatacji wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego oraz zapis informujący

o braku w dowodzie rejestracyjnym miejsca przeznaczonego na odpowiedni wpis, informację o pojeździe

konstrukcyjnie przystosowanym do ruchu lewostronnego (z kierownicą umieszczoną po prawej stronie

pojazdu) albo pojeździe konstrukcyjnie przystosowanym do ruchu lewostronnego (z kierownicą

umieszczoną po prawej stronie pojazdu), który został następnie przebudowany i przystosowany do ruchu

prawostronnego (z kierownicą umieszczoną po lewej stronie pojazdu), oraz inne uwagi. W przypadku

pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową należy wpisywać: producenta, typ oraz numer seryjny

urządzenia na podstawie dokumentu kalibracyjnego.

9)Niepotrzebne skreślić oraz wpisać potwierdzenie przeprowadzenia czynności innych niż badanie

techniczne lub spełnienie dodatkowych warunków technicznych. W przypadku badania technicznego

pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy, należy wpisać odpowiednio:

–art. 5a pkt 19a lit. a lub lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) lub

–art. 4a pkt 9a lit. a lub lit. b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, z późn. zm.), lub

–art. 86a ust. 9 pkt 1 lub pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).

UWAGA:

Na wzorze zaświadczenia dopuszcza się stosowanie w tle znaków firmowych podmiotu prowadzącego stację

kontroli pojazdów z zastrzeżeniem, że barwa znaków i miejsce umieszczenia znaków nie pogorszy czytelności

zaświadczenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O PRZEPROWADZONYM DODATKOWYM BADANIU TECHNICZNYM POJAZDU PRZEZNACZONEGO DO PRZEWOZU NIEKTÓRYCH TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

...............................................................................................................

(pieczątka stacji kontroli pojazdów)(miejscowość, data)

ZAŚWIADCZENIE nr ...................*

o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu

przeznaczonego do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych

Marka .............................................. Typ, model handlowy pojazdu ........................................................

Nr rejestracyjny ......................... Data pierwszej rejestracji za granicą/w kraju .......................................

Numer identyfikacyjny (VIN) lub nr nadwozia (podwozia/ramy) ............................................................

Kategoria pojazdu1) ........................................... Rodzaj pojazdu ..............................................................

I. ZGODNIE Z WYNIKIEM BADANIA:

1)Pojazd odpowiada warunkom technicznym określonym w załączniku B do umowy

ADR, z uwzględnieniem daty pierwszej rejestracji pojazdu dla określonego w tym

załączniku typu pojazdu:

FL

OX

AT

EX/II

EX/III

MEMU

2)

2)Pojazd nie odpowiada warunkom technicznym określonym dla wymienionych w tabeli

typów2).

II.NASTĘPNY TERMIN OKRESOWEGO BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU DO

DNIA: .............................................................................

III. INFORMACJE DODATKOWE3):

1)Cysterna/elementy pojazdu-baterii/elementy pojazdu "MEMU"4) spełniają wymagania

umowy ADR, co zostało potwierdzone protokołem właściwego organu dozoru

technicznego nr .......................... dnia ........................................., ważnym do dnia

..................................................

2)Zamontowany układ długotrwałego hamowania (zwalniacz) spełnia wymagania

badania typu ……… i posiada skuteczność wystarczającą dla jednostki transportowej

o dopuszczalnej masie całkowitej ................... ton5).

3)Zamontowany układ przeciwblokujący kategorii ........................................................................

4)Instalacja elektryczna w przedziale ładunkowym pojazdu:

"EX/II" lub "EX/III" odpowiada/nie odpowiada6) dodatkowym warunkom

technicznym określonym w załączniku B do umowy ADR dla materiałów

wybuchowych klasy pierwszej, grupy zgodności J.

IV. UWAGI:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...................................................

(podpis i pieczątka imienna

uprawnionego diagnosty)

OBJAŚNIENIA:

*Numer zaświadczenia jest identyczny z numerem z rejestru badań technicznych (załącznik nr 8

do rozporządzenia). W przypadku wydania duplikatu zaświadczenia, do wcześniej nadanego numeru

dodaje się "W", co oznacza "wtórnik".

1)Kategoria pojazdu przyjęta na potrzeby homologacji (odpowiednio N1, N2, lub N3 dla

pojazdów samochodowych i O1, O2, O3, lub O4 dla przyczep i naczep).

2)Skreślić oznaczenia typów, którym pojazd nie odpowiada.

Odpowiednio do wyniku badania uprawniony diagnosta stwierdza w zaświadczeniu, że

pojazd odpowiada warunkom technicznym podanym w załączniku B do umowy ADR

dla określonych w tym załączniku następujących typów pojazdów:

1)"FL" – oznaczającego:

a)pojazd przeznaczony do przewozu materiałów ciekłych o temperaturze

zapłonu nie wyższej niż 60°C (z wyjątkiem UN 1202 oleju napędowego

zgodnego z normą EN 590:2013 + AC:2014, oleju gazowego i oleju

opałowego lekkiego o temperaturze zapłonu określonej w normie EN

590:2013 + AC:2014), w cysternach stałych lub cysternach odejmowalnych

o pojemności większej niż 1 m3 lub w kontenerach-cysternach lub cysternach

przenośnych o pojemności jednostkowej większej niż 3 m3 lub

b)pojazd przeznaczony do przewozu gazów palnych w cysternach stałych lub

cysternach odejmowalnych o pojemności większej niż 1 m3 lub

w kontenerach-cysternach, cysternach przenośnych lub wieloelementowych

kontenerach do gazu (MEGC) o pojemności jednostkowej większej niż 3 m3,

lub

c)pojazd-baterię przeznaczony do przewozu gazów palnych o pojemności

całkowitej większej niż 1 m3,

d)pojazd przeznaczony do przewozu nadtlenku wodoru, roztwór wodny

stabilizowany, o zawartości nadtlenku wodoru wyższej niż 60% (klasa

5.1, UN 2015) w cysternach stałych lub cysternach odejmowalnych

o pojemności większej niż 1 m3 lub w kontenerach-cysternach lub

cysternach przenośnych o pojemności jednostkowej większej niż 3 m3,

2)"OX":

a)pojazd zarejestrowany po raz pierwszy lub dopuszczony do ruchu przed

1 kwietnia 2018 r. dopuszczony jako pojazd OX może być używany nadal do

przewozu materiału UN 2015,

b)odnośnie do corocznego badania technicznego pojazdu zarejestrowanego po

raz pierwszy lub dopuszczonego do ruchu przed 1 kwietnia 2018 r.

dopuszczonego jako pojazd OX mogą być stosowane nadal wymagania

części 9 ADR obowiązujące do 31 grudnia 2016 r.,

c)świadectwo dopuszczenia pojazdu OX według wzoru określonego w 9.1.3.5

załącznika A do ADR, obowiązujące do 31 grudnia 2016 r., może być

używane nadal,

3)"AT" – oznaczającego:

a)pojazd inny niż pojazd "EX/III", "FL" oraz inny niż "MEMU", przeznaczony

do przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach stałych, cysternach

odejmowalnych o pojemności większej niż 1 m3 lub w kontenerach-

-cysternach, cysternach przenośnych lub wieloelementowych kontenerach do

gazu (MEGC) o pojemności jednostkowej większej niż 3 m3 lub

b)pojazd-baterię, inny niż pojazd "FL", o pojemności całkowitej większej niż

1 m3,

4)"EX/II" – oznaczającego pojazd przeznaczony do przewozu materiałów

wybuchowych i przedmiotów z materiałami wybuchowymi (klasy 1),

5)"EX/III" – oznaczającego pojazd inny niż pojazd "EX/II", przeznaczony do

przewozu materiałów wybuchowych i przedmiotów z materiałami wybuchowymi

(klasy 1),

6)"MEMU" – oznaczającego jednostkę lub pojazd z zamontowaną jednostką służące

do wytwarzania materiałów wybuchowych z towarów niebezpiecznych, które nie

są materiałami wybuchowymi, i ładowania ich do otworów strzałowych. Jednostka

taka składa się z cystern, kontenerów do przewozu luzem, aparatury do

wytwarzania, pomp oraz związanego z nimi wyposażenia. MEMU może posiadać

specjalne przedziały ładunkowe na materiały wybuchowe i przedmioty

z materiałem wybuchowym w sztukach przesyłek,

albo stwierdza, że nie spełnia tych wymagań dla żadnego z wymienionych w pkt 1–6

typów pojazdów.

3)Odpowiednio do wyniku badania technicznego pojazdu uprawniony diagnosta podaje

dodatkowo w zaświadczeniu następujące informacje:

1)numer, datę wydania i datę ważności protokołu właściwego organu dozoru

technicznego, stwierdzającego, że cysterna(-ny) lub elementy pojazdu-baterii/

"MEMU" odpowiadają warunkom technicznym podanym w załączniku B do

umowy ADR – w przypadku określonych w tym załączniku cystern lub elementów

pojazdu-baterii;

2) dopuszczalną masę całkowitą jednostki transportowej, dla której wystarczająca jest

skuteczność układu hamowania długotrwałego (zwalniacz) – w przypadku

pojazdów samochodowych typu: "FL", "OX", "AT", "EX/III", "MEMU", dla

których układ hamowania długotrwałego (zwalniacz) jest wymagany na

podstawie przepisów załącznika B do umowy ADR;

3)stwierdzenie, że instalacja elektryczna w przedziale ładunkowym odpowiada

dodatkowym warunkom technicznym określonym w załączniku B do umowy ADR

dla materiałów wybuchowych klasy pierwszej, grupy zgodności J według umowy

ADR – w przypadku pojazdów "EX/II" i "EX/III" przeznaczonych do przewozu

tych materiałów.

4)Dla pojazdu-cysterny lub pojazdu-baterii, lub pojazdu "MEMU" podkreślić właściwą

nazwę. W pozostałych przypadkach skreślić całe zdanie.

5) W przypadku pojazdów samochodowych, dla których wymagany jest układ hamowania

długotrwałego (zwalniacz), wpisać właściwą wartość. W pozostałych przypadkach

skreślić całe zdanie.

6)W przypadku pojazdu "EX/II" lub "EX/III" właściwe podkreślić. W pozostałych

przypadkach skreślić całe zdanie.

1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094 oraz z 2017 r. poz. 1076).
2 § 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 23 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1048) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 czerwca 2018 r.