Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2161

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 listopada 2017 r.

USTAWA
z dnia 9 listopada 2017 r.
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017

Art.  1. 

W ustawie z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1984) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 16 dodaje się art. 16a-16f w brzmieniu:

"Art. 16a. 1. W roku 2017 minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekaże na wyodrębniony rachunek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1204 oraz z 2015 r. poz. 1324), rekompensatę w wysokości 980 000 tys. zł z tytułu utraconych w latach 2010-2017 wpływów z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, z przeznaczeniem na realizację przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1414 i 2111), jednak nie większej niż kwota kosztów poniesionych w związku z realizacją tej misji.

2. W terminie do dnia 30 listopada 2017 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustali, w drodze uchwały, sposób podziału kwoty z tytułu rekompensaty między jednostki publicznej radiofonii i telewizji, kierując się koniecznością zachowania proporcjonalności publicznego finansowania misji publicznej radiofonii i telewizji.

3. Do rekompensaty, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji oraz ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, dotyczące opłat abonamentowych.

Art. 16b. 1. W roku 2017 do realizacji wydatków zaplanowanych w części 48 - Gospodarka złożami kopalin w dziale 100 - Górnictwo i kopalnictwo w rozdziale 10001 - Górnictwo węgla kamiennego nie stosuje się przepisu art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. W ramach wydatków, o których mowa w ust. 1, środki w wysokości 2 353 760 tys. zł przeznaczone są na finansowanie wypłat świadczenia rekompensacyjnego z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla, o którym mowa w ustawie z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (Dz. U. poz. 1971).

Art. 16c. 1. W roku 2017 tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774), w wysokości 88 217 tys. zł.

2. Jednostka samorządu terytorialnego, w zakresie szkół, na rzecz których nie zostały złożone wnioski o dotację, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, w terminie, o którym mowa w art. 6 ust. 3 tej ustawy, może złożyć wniosek do właściwego wojewody o tę dotację. Przepisy art. 6 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej stosuje się odpowiednio.

3. Dotacja na zadanie polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 i 2110), może być przyznana przez właściwego ministra albo wojewodę również innym podmiotom prowadzącym szkoły publiczne, na ich wniosek. Przepisy art. 6 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej stosuje się odpowiednio.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 lub 3, zawiera:

1) dane identyfikacyjne podmiotu prowadzącego szkołę:

a) nazwę,

b) w przypadku gdy podmiotem prowadzącym szkołę jest jednostka samorządu terytorialnego:

– określenie jej typu,

– identyfikator jednostki samorządu terytorialnego określony w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60),

c) adres do korespondencji;

2) nazwę i adres szkoły;

3) wnioskowaną kwotę dofinansowania;

4) oświadczenie, że gabinet profilaktyki zdrowotnej w szkole będzie prowadzony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu świadczeń pielęgniarki lub higienistki szkolnej finansowanych ze środków publicznych.

5. Dotację, o której mowa w ust. 2 i 3, przyznaje odpowiednio:

1) wojewoda - w przypadku:

a) jednostek samorządu terytorialnego, w tym jednostek samorządu terytorialnego prowadzących szkoły publiczne na podstawie porozumienia z inną jednostką samorządu terytorialnego albo z właściwym ministrem, o którym mowa w art. 8 ust. 19 i 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949),

b) podmiotów prowadzących szkoły publiczne na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;

2) właściwy minister - w przypadku:

a) szkoły publicznej prowadzonej przez tego ministra,

b) szkoły publicznej prowadzonej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

6. Właściwi ministrowie oraz wojewodowie w zakresie, o którym mowa w ust. 2 i 3, przekazują ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wniosek o podział środków z rezerwy celowej, o której mowa w ust. 1, kierowany do ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Minister właściwy do spraw zdrowia po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu wniosku przekazuje go, w terminie do dnia 11 grudnia 2017 r., do ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

7. Podziału rezerwy celowej, o której mowa w ust. 1, dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, właściwymi ministrami będącymi podmiotami prowadzącymi szkoły publiczne i wojewodami, nie później niż do dnia 15 grudnia 2017 r.

8. W roku 2017 do środków przekazanych z rezerwy celowej, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 170 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Art. 16d. 1. W roku 2017 tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851), na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 i 1292), oraz na realizację ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

2. Podziału rezerwy celowej, o której mowa w ust. 1, dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek ministra właściwego do spraw transportu lub ministra właściwego do spraw rodziny oraz właściwych wojewodów, nie później niż do dnia 20 grudnia 2017 r.

3. Minister właściwy do spraw rodziny lub minister właściwy do spraw transportu występują z wnioskami o podział rezerwy celowej, o której mowa w ust. 1, do ministra właściwego do spraw finansów publicznych, nie później niż do dnia 7 grudnia 2017 r.

4. Wojewodowie występują z wnioskami o podział rezerwy celowej, o której mowa w ust. 1, do ministra właściwego do spraw finansów publicznych, nie później niż do dnia 11 grudnia 2017 r.

5. W roku 2017 do środków przekazanych z rezerwy celowej, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 170 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Art. 16e. W roku 2017 do kwot zaplanowanych w części 85 - Budżety wojewodów w dziale 855 - Rodzina w rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze nie stosuje się przepisów art. 170 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Art. 16f. W przypadku utworzenia w roku 2017 rezerwy celowej z kwoty wydatków zablokowanych na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z przeznaczeniem na dotacje celowe i podmiotowe dla Krajowego Zasobu Nieruchomości:

1) nie stosuje się trybu określonego w art. 177 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2) podziału rezerwy dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, nie później niż do dnia 20 grudnia 2017 r.";

2) po art. 21 dodaje się art. 21a w brzmieniu:

"Art. 21a. W ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832) w art. 36 w ust. 1:

1) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na lata 2017-2028 na realizację ustawy przez gminy, wojewodów, ministra właściwego do spraw rodziny i ministra właściwego do spraw transportu wynosi 754,17 mln zł, z tego:";

2) w pkt 1:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"w 2017 r. - 24,91 mln zł, w tym:",

b) lit. b i c otrzymują brzmienie:

"b) 5,99 mln zł na realizację ustawy przez ministra właściwego do spraw rodziny,

c) 18,00 mln zł na uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego dla rodziców oraz małżonków rodziców posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny;".";

3) po art. 23 dodaje się art. 23a i art. 23b w brzmieniu:

"Art. 23a. W ustawie z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz. U. poz. 1491) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12 w ust. 1:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W latach 2017-2026 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem finansowym ustawy wynosi 135 000 000 zł, w tym w:",

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) 2017 r. - 135 000 000 zł;";

2) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:

"Art. 12a. W roku 2017 minister właściwy do spraw gospodarki przeznaczy środki w wysokości 100 000 tys. zł na zakup i objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Agencji, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy.".

Art. 23b. W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. 1529) w art. 133 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Środki na pokrycie wyposażenia KZN w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inne składniki aktywów niezbędne do rozpoczęcia przez niego działalności, a także na pokrycie kosztów realizacji zadań, organizacji i funkcjonowania KZN, w tym na wynagrodzenia pracowników, w 2017 roku pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa.".".

Art.  2. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.